สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : ภาพถ่ายโครงการ

กิจกรรมวันนี้ : ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

กิจกรรมวันนี้ : ทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมวันนี้ : ถ่ายภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันนี้ : สำรวจชนิดและปริมาณการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และต้นทุนการเพาะปลูกอื่นๆ รายรับจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

กิจกรรมวันนี้ : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมวันนี้ : ดูแลพืชผักสองข้างทางของถนน

กิจกรรมวันนี้ : ครัวเรือนอาสาสำรวจขยะในชุมชน

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ


โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการที่มีประสบการณ์ที่ดีและมีรูปธรรมความสำเร็จ วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนปรับปรุงวิธีการดำเนินโครงการ กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3 2" ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. การจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.ชุมพร@06 ก.พ. 59 13:34
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการที่มีประสบการณ์ที่ดีและมีรูปธรรมความสำเร็จ วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนปรับปรุงวิธีการดำเนินโครงการ โครงการดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง.... โครงการวัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก.... โครงการบ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร.... โครงการผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน.... โครงการลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง.... โครงการสมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด.... โครงการสวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง.... โครงการร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ เป็นชุมชนติดทะเล กิจกรรมดำเนินการใช้งบประมาณไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเจอปัญหาน้ำทะเลช่วงมรสุม นำหนุนสูงทำให้จัดกิจกรรมปลูกป่าไม่ได้ ประกอบกับต้นกล้าที่เพาะไว้ปลูกเติบโตไม่ทัน และกิจกรรมวางทุนปะการังไม่สามารถจัดได้เนื่องฝนฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวย ชุชนแก้ปัญหาโดยจัดกิจกรรมอื่นก่อน และทำเรื่องขอขยายเวลา โครงการสร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง ดำเนินการเด่นในเรื่องประสานงานเครือข่ายบูรณาการสุขภาพ สาธารณสุข เทศบาล ทำกิกจรรมร่วมกัน โดยลงพืนที่พูดคุยเรื่องสุขภาพ ดำเนินการสร้างลานกิจกรรม โครงการควนสูงน่าอยู่ ครอบครัวสดใส ห่างไกลอบายมุข.... จัดทำรายงานปิดรายงานงวดที่ 1 ชุมชนเข้าร่วม 10 โครงการ ได้รับการแนะนำการเขียนใบเสร็จโครงการ และการเขียนผลดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้อง ชุมชนบางส่วนทำกิจกรรมการใช้เงินไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ทำหนังสือขอขยายเวลาการส่งงวด เร่งกิจกรรมในพื้นที่ และจัดส่งรานงานภายใน 1 เดือน โครงการที่สามารถเป็นต้นแบบการทำรายงานและการเงิน คือ โครงการสมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด โครงการที่ได้รับทุนช้า 1 โครงการ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการส่งเอกสารการทำสัญญา ทำให้ปิดงวดขอขยายเวลา โครงการขอขยายเวลา ภายใน 15 มีนาคม 2559 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่............เนื่องจาก......... ข้อสังเกต/ค้นพบ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ฝึกทักษะการเล่าเรื่องโครงการ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ การปฏิบัิติจริง ผ่านการวิเคราะห์ด้วยตนเอง รู้จักสถานการณ์ของชุมชน วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขโครงการได้ ซึ่งในอนาคตการเรียนรู้แก้ปัญหานี้จะเกิดขึ้นฝังตัวในบุคคลโดยธรรมชาติ นำไปสู่ภาวะผู้นำในการแก้ปัญหาในชุมชนได้ คณะทำงานได้เรียนรู้หลักการจัดทำเอกสารทางการเงินอย่างถูกต้อง และมีการบริหารจัดการโครงการนำไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาในชุมชนต่อไป พี่เลี้ยงมีศักยภาพในเวทีนำกระบวนการพูดคุบ รู้จักวิเคราะห์ สรุปประเด็นในเวทีได้@05 ก.พ. 59 12:07
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  ทีมแกนนำที่ทำโครงการและกลุ่มเยาวชนรู้สึกดีใจที่ทางทีม สจรส.ม.อ.ได้ลงมาเยี่ยมพื้นที่ ซึ่งโครงการได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ทำให้ได้รับคำแนะนำต่อการทำโครงการในครั้งต่อไป ทีม สจรส.ม.อ.รู้สึกดีที่ได้กลับไปเยี่ยมโครงการ เกิดสัมพันธ์ต่อกัน และให้คำปรึกษาต่อการทำโครงการ@29 ม.ค. 59 21:59
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  สรุปประเด็นการติดตาม ปี 2556 จำนวน136 โครงการ ปิดโครงการ 134 โครงการ รอยกเลิกโครงการ 2 โครงการ *สถานะรอยกเลิกโครงการ (สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2556) 55-01813 สมุนไทยทางเลือกใหม่ของชุมชน (ตรัง) 55-01809 ป่ายางต้นแบบตามรอยปู่-ตา (นครศรีธรรมราช) ปี 2557 (ต่อเนื่อง) 49 โครงการ ปิดโครงการ 37 โครงการ ยุติโครงการ 1 โครงการ รอปิดโครงการ1 โครงการ สสส.ได้รับรายงานแล้วรอเบิกเงิน 1 โครงการ ยังไม่ส่งงานล่าช้า 6 โครงการ ปี 2557 จำนวน 142 โครงการ ปิดโครงการ 87 โครงการ ยุติโครงการ 1 โครงการ รอยกเลิกโครงการ 1 โครงการ รอปิดโครงการ 12 โครงการ สสส.ได้รับรายงานแล้วรอเบิกเงิน25 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดส่งงาน 2 โครงการ ยังไม่ส่งงานล่าช้า 14 โครงการ ปี 2558จำนวน193 โครงการ กำหนดส่งรายงานงวดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการใหม่ 163 โครงการ โครงการต่อเนื่อง 30 โครงการ โครงการส่วนใหญ่ดำเนินงานและใช้จ่ายเงินไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ แนวทางการดำเนินงาน ปี 58 - ถ้าส่งงานตามระยะเวลางวดเดิม จัดส่งแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายเงิน (ตั้งแต่ มีค. - สิ้นสุดโครงการ) - ขยายเวลาส่งผลงานงวด (ไม่เกิน 2 เดือน) จัดส่งเอกสารขยายเวลา นำส่งผลงานพร้อมระบุเหตุผลประกอบ (ส่งจดหมายก่อนเวลาที่ต้องการขยาย) ประเด็นข้อค้นพบ 1. โครงการที่มีความเสี่ยงให้รีบทำหนังสือแจ้ง สสส. เพื่อยุติโครงการ โดยระบุเหตุผลประกอบการยุติโครงการให้ชัดเจนเพื่อการบริหารจัดการขั้นต่อไป 2. รายงานความก้าวหน้า / สรุปปิดโครงการ 2.1เน้นการเขียนผลลัพธ์ที่ชัดเจนระบุผลเชิงปริมาณเป็น ตัวเลขไม่ควรบอกเพียงร้อยละ 2.2เขียนรายงานเป็นกลุ่มกิจกรรม (ปัจจุบันเขียนรายงาน ตามวันที่จัดกิจกรรม) 2.3ปรับการแสดงรูปภาพกิจกรรมในรายงานให้ใหญ่ขึ้น 3. รายงานการติดตามโครงการ - การประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงาน - ร้อยละของผลผลิตที่เกิดขึ้นกับผลผลิตทั้งโครงการ - การประเมินความน่าสนใจสำหรับการสื่อสาร สรุปประเด็นปัญหาในการติดตามและตรวจสอบรายงาน ความล่าช้าในการส่งรายงานให้สจรส.ม.อ. ได้รับเงินงวดล่าช้า ( ได้เงินโอนช้า/ ไม่ได้ไปปรับสมุดบัญชี/ ปรับกับเครื่องฯ) - ไม่ทำรายงานกิจกรรม/ เขียนรายงานไม่สมบูรณ์ ( รายงานไม่ครบ/ภาพประกอบไม่มี /อินเทอร์เน็ตหรือคนทำรายงานไม่พร้อม) - ทำกิจกรรมทำไม่ครบถ้วน แต่ไม่ทำหนังสือขอขยายเวลา 2.ความล่าช้าในการส่งรายงานให้ สสส. - ได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน/ เอกสารไม่สมบูรณ์ (ข้อมูลไม่ครบ, ไม่มีภาพประกอบ, ไม่ลงนามในเอกสารการเงิน) - รายงานการเงินไม่ถูกต้อง : ลง วันที่ไม่ต่อเนื่องจากรายงานงวดแรก/ลงวันทับซ้อนกัน : ลงยอดดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง (ลงซ้ำซ้อน , ลงไม่ครบ, ไม่ปรับดอกเบี้ยเมื่อถึงเวลาต้องไปปรับ, ความเข้าใจผิดเรื่องการปรับดอกเบี้ย) :ลงตัวเลขเงินรับอื่นๆ , เงินคงเหลือในบัญชี, เงินสดในมือไม่ถูกต้อง - แจ้งแล้วไม่ดำเนินการแก้ไขในทันที - รอรายงานบันทึกกิจกรรม และบันทึกการติดตามของพี่เลี้ยง / ขาดความสมบูรณ์เชิงคุณภาพ/ ทำรายงานไม่ครบตามกิจกรรมหลักที่พื้นที่ทำกิจกรรมในงวดนั้นๆ หรือ ไม่รายงาน / ควรประเมินความเสี่ยงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น / ไม่เขียนข้อสรุปที่ 4 สรุปความเห็นของผู้ติดตาม และส่วนที่ 5 สรุปภาพรวมของการติดตามประจำงวด (ข้อสังเกต/สิ่งดีๆ ที่ค้นพบ/ ข้อพึงระวัง/บทเรียนที่ได้) - เอกสารรายงานสูญหายระหว่างการจัดส่ง การส่งรายงานตรงไป สสส. ไม่ผ่านมาที่ สจรส.มอ. ส่วนใหญ่ส่งเอกสารไม่ครบ - ส่งครบแต่ก็ผิด แล้ว สสส.ส่งเอกสารกลับมาให้ สจรส.แก้ และตามกันใหม่ เสียเวลาไปอีกหลายอาทิตย์ การหักภาษี ณ ที่จ่าย กระทำการแทน สสส. ในหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% รายการที่ต้องหักภาษี - รายจ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปที่ต้องหัก มีดังนี้ 1) ค่าตอบแทน 2) ค่าจ้าง 3) ค่าเช่ารถตู้รถบัส - การจัดซื้อครุภัณฑ์ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป การหักและนำส่งภาษี ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ผู้รับเงินในนาม สสส. หมาย เลข 0-9940-00005-37-7 โครงการส่งเงินภาษีที่หักส่งสรรพากรภายในวันที่7 ของเดือนถัดไป ส่งเอกสารการหักภาษีให้ สสส. 1 ชุด พร้อมกับรายงานเบิกเงินงวด เมื่อโครงการได้รับหนังสือเชิญพบจาก กรมสรรพากร ฉบับที่ 2 ขอให้โครงการติดต่อเพื่อขอคำปรึกษากับศูนย์ปรึกษาภาษีเป็นรายกรณี ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านภาษี โทรศัพท์02-8729175-6 099-0493991 , 081-8035931 อีเมล์sook_concept@hotmail.com@25 ม.ค. 59 09:44ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่

@8 ธ.ค. 58 10.22

กรณีที่ภาคีได้รับหนังสือจากสรรพากรพื้นที่ หรือได้รับการประสานจากสรรพากรพื้นที่ให้ไปชี้แจงเรืองการรับทุนกับ สสส. หรือแจ้งให้เสียภาษีอากรแสตมป์
เบื้องต้น สสส.ได้ทำเอกสาร (ตามไฟล์ที่แนบ)

ขั้นตอนการดำเนิน ดังนี้
1. ให้ภาคีถือไปชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่  เพื่อยืนยันว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยวินิจฉัยแล้วว่าสัญญารับทุนของ สสส.
ไม่ได้เป็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ผู้รับทุนไม่ต้องเสียภาษีอากรแสตมป์
เอกสารนี้สามารถนำไปยื่นใช้ได้เลย
(ตามไฟล์แนบ)

หากพื้นที่สรรพากรใด ปฏิเสธต้องการเอกสารเพิ่มเติม ประสานมาที่สำนักกรณีที่สรรพากรปฏิเสธต้องการเอกสารเพิ่มเติม ขั้นตอนการประสาน ดังนี้

 1. ให้ผู้รับทุนจัดทำจดหมาย (ตามไฟล์แนบ) และจัดส่งมายัง สสส. กรณีได้รับหนังสือแจ้งเป็นทางการจากสรรพากรให้แนบมากับจดหมายด้วย กรณีไม่มีหนังสือแจ้ง
  ให้ทำการเล่ารายละเอียดในจดหมายว่าได้รับการประสานงานจากสรรพากรผ่านช่องทางใด โดยขอให้ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 2. หลังจาก สสส. ได้รับจดหมายแล้ว จะรีบดำเนินการจัดส่งเอกสาร เพื่อใช้สำหรับชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่ต่อไป

 3. ในการเข้าไปพบกับสรรพากรพื้นที่นั้น หากสรรพากรแจ้งให้ผู้รับทุนเสียภาษีหรือให้เซ็นเอกสาร ยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ
  เนื่องจากขณะนี้ สสส. กำลังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปกับกรมสรรพากร

หนังสือเชิญการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 (เฉพาะจังหวัดสตูล) น. ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

@1 ธ.ค. 58 22.09

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนและพี่เลี้ยงในระหว่างการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงการร่วมกัน

การประชุมฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท ถนนยาตราสวัสดิ์ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แนบไฟล์ 2 ไฟล์ 1. หนังสือเชิญขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2. กำหนดการประชุม

กำหนดการวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 58 พัฒนาศักยภาพผู้รับทุนเรื่องเขียนรายงานและการเงิน และหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม (เฉพาะผู้รับทุน จ.กระบี่และภูเก็ต)

@3 พ.ย. 58 17.21

กำหนดการการพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน  (เฉพาะผู้รับทุน จ.กระบี่ และภูเก็ต) วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ จ.กระบี่

กำหนดการแนบไฟล์มา 2 ไฟล์
1. กำหนดการประชุม 2. หนังสือเชิญอบรม

หนังสือเชิญปฐมนิเทศโครงการปี 2558 เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล(บางส่วน) วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 58 (สถานที่จัดประชุม สจรส.มอ.ชั้น 14 ม.อ.หาดใหญ๋)

@28 ก.ย. 58 14.26

หนังสือเชิญปฐมนิเทศโครงการปี 2558 เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล(บางส่วน) วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 58 (สถานที่จัดประชุม สจรส.มอ.ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา) แนบไฟล์หนังสือเชิญมา 1 ไฟล์

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »