สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมละศิลอดร่วมกันเพื่อสุขภาพ ณ มัสยิดเในช่วงเดือนรอมฎอนเป็นเวลา 30 วัน โดยให้รับประทานอาหารท่ีปราศจากไขมัน จำนวน 80 คน

กิจกรรมวันนี้ : ค่ายกายูมิมปี..สานฝันรักต้นไม้ของเยาวชนบ้านวังกระบือ

กิจกรรมวันนี้ : ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ปลา, กุ้ง (ครั้งที่ 1)

กิจกรรมวันนี้ : ประชุมกลุ่มเสี่ยงเพื่อตรวจหาไขมันในเลือด

กิจกรรมวันนี้ : ประเมินโครงการทำแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจของชุมชน

กิจกรรมวันนี้ : ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

กิจกรรมวันนี้ : ติดตามการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 1

กิจกรรมวันนี้ : จัดการเรียนรู้แบบฮาลาเกาะฮ

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)

  รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)

  เลขานุการเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม รายงานการการเงินและกิจกรรมการดำเนินการเดือนกรกฏาคมคือการจัดซื้อขยะของชุมชน รายงานการเงินจากการรับซื้อและขายขยะจำนวนเงินทั้งสิ้น28,260 บาทพร้อมที่งปรึกษานักวิชาการเกี่ยวกับกิจกรรมตลาดแหล่งการเรียนรู้การคัดแยกขยะการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและเชิญชวนผู้เข้าร่วมชอถั่วงอกคอนโดจากการนำวัสดุเหลือใช้เป็นอุปกรณ์การเพาะถั่วงอกขายในตลาดเทศวิวัฒน์เกิดรายได้เป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพมีรายได้เพิ่มจาการทดลองเพาะถั่วงอกขาย@30 ก.ค. 58 22:58
 • รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)

  รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)

  รายงานการเงินและนำเสนอปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขอความร่วมจากคณะกรรมการในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา@30 ก.ค. 58 22:38
 • บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ

   @30 ก.ค. 58 13:58
 • บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ

  มีการติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จเดือน กค.58@30 ก.ค. 58 13:52
 • บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ

  ติดตามการดำเนินโครงการ ปรับแผนงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มาล้าช้า@30 ก.ค. 58 13:45
 • ท่ามาลัยร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น ตำบลปากน้ำ

  วิธีการลงทำโฟกัสกรุ๊ฟกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กลุ่มต่างๆในชุมชนประกอบด้วย 8 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้นำศาสนา กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มฝ่ายปกครอง กลุ่มท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้าน โดยให้ทีมงานช่วยกันระดมสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาความแตกแยกทางการเมือง ปัญหาเยาวชนทะเลาวิวาท ปัญหาเยาวชนเสพยาเสพติด พ่อแม่เชื่อลูก ทำให้ปัญหาต่างๆบานปลายคนในชุมชนไม่สามารถร่วมไม้ร่วมมือกันได้ในการทำงานอาสาและสิ่งสำคัญคือขาดผู้นำที่มีจิตอาสาในชุมชนซึ่งการที่เราจะลงไปในครั้งนี้เราต้องนำสถานการณ์ที่ผ่านการสำรวจที่ผ่านมาเป็นแนวในการลงพูดคุยกับกลุ่มต่างๆข้างต้นซึ่งในการลงพื้นที่ในการพูดคุยแต่ละกลุ่มต้องมีทำถาม แนวในการพูดคุยที่ต่างกัน เช่นกลุ่มผู้นำศาสนา และกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านต้องใช้แนวคำถามที่ให้เขามาชี้แนะในการขับเคลื่อนงานของพื้นที่ ข้อเสนอแนะในการทำงาน กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพให้เอาข้อมูลทางด้านสุขภาพนำเข้า ความมั่นคงของครอบครัว อาชีพ รายได้ เรื่องปากท้อง สุดท้ายกลุ่มเหล่านี้อยากจะทำอะไรและอยากเห็นคนท่ามาลัยเป็นอย่างไร กลุ่มเยาวชนแนวคำถามให้เยาวชนสะท้อนสถานการณ์เยาวชนในพื้นที่ สิ่งที่เขาต้องการ ความฝัน กลุ่มฝ่ายปกครองท้องถิ่น แนวคำถามต้องโยนโจทย์ในเรื่องการแก้ไขปัญหาของชุมชน ให้เห็นแผนการทำงานโครงการ และแนวทางการทำให้บ้านท่ามาลัยน่าอยู่ กลุ่มผู้สูงอายุ ย้อนอดีต ปัจจุบัน อนาคต ใช้ความเป็นเครือญาติเป็นตัวนำ และสิ่งที่ต้องเห็นในการลงทำโฟกัสกรุ๊ฟคือเห็นสถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอของกลุ่มต่างๆและการชักชวนกลุ่มต่างๆเข้าร่วมสภาหมู่บ้านในการขับเคลื่อนงานของชุมชนต่อไป@30 ก.ค. 58 12:44
 • ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง

  ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง

  สามารถจัดทำรายงานปิดโครงการได้@30 ก.ค. 58 11:15
 • บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ

  กลุ่มเสี่ยงมีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น@30 ก.ค. 58 10:33

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  -@04 ก.ค. 58 10:57
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  -@29 มิ.ย. 58 10:01
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  มีโครงการเข้าร่วมทั้งสิ้น 29 โครงการ ส่วนใหญ่ ยังมีปัญหาเรื่องเอกสารการเงิน และการจัดทำรายงาน ส.3 ไม่เรียบร้อย ต้องแนะนำและกลับไปแก้ไขอีกครั้ง@25 มิ.ย. 58 14:39
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  เริ่มการประชุม 9.25 น. เนื่องด้วย จ.ภูเก็ตไม่มีพี่เลี้ยง ทางคณะทีม สจรส.มอ.ได้ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการ ในช่วงเช้ามีพื้นที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน 5 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนพรุสมภาร ชุมชนไม้ขาว ชุมชนแหลมทราย บ้านยามู และบ้านท่าฉัตรไชย  การคุยเบื้องต้น ชุมชนพรุสมภารจะเสนอประเด็นเกษตรพอเพียง ชุมชนไม้ขาว เสนอเรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง จะออกแบบการประกวดคนสุขภาพดี คนเป็นโรค 6 เดือนจะดีขึ้น อ.พงค์เทพ ทบทวนแนวคิดชุมชนน่าอยู่ 1) ชุมชนทำข้อมูลเป็น 2) ชุมชนสามารถวางแผนชุมชนได้ 3) ชุมชนสามารถบริหารจัดการโครงการ แก้ปัญหาได้ 4) ชุมชนมีโครงสร้างการทำงานในชุมชน โดยหยิบประเด็นมาเป็นตัวเดินเรื่องกระบวนการชุมชน ใช้ข้อมูลศึกษาสถานการณ์ของชุมชน ใช้ทุนในการเดินเรื่อง ดูว่าชุมชนมีอะไรบ้าง ใช้วิเคราะห์สถานการณ์อะไรบ้าง โดยวิเคราะห์จากตารางปัญหาว่ามีปัญหาประเด็นอะไร ยกตัวอย่าง ชุมชนพรุสมภาร ได้วิเคราะห์ปัญหาเรื่องยาเสพติด เกษตรราคาตก / ชุมชนไม้ขาว ได้วิเคราะห์ประเด็นสุขภาพ น้ำสิ่งแวดล้อม หนี้สินเศรษฐกิจ / คำถามคือ ทำเรื่องอะไรชุมชนน่าอยู่ที่สุด ทำให้รู้โจทย์ว่าควรทำเรื่องอะไรมีที่มาที่ไปอย่างไร / ถ้าทำประเด็นสุขภาพ ชักชวนเด็กรวมกลุ่มเก็บข้อมูลกับชุมชน คือ การใช้โจทย์เป็นการเดินเรื่องทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนพรุสมภาร ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คนในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรเยอะ เจอปัญหาราคาตกต่ำ รายได้ไม่เพียงพอ ทำให้คนออกไปทำงานนอกชุมชนเยอะ ทำให้ทิ้งลูกหลานในหมู่บ้านไม่ได้รับการดูแล จึงทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต้องไปทำงานนอกชุมชน ได้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้น พ่อแม่มีเวลา / ชุมชนได้ออกแบบกิจกรรมเน้นอาชีพเสริม ปลูกมะนาว เลี้ยงปลาดุก จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์โครงการร่วมกัน ได้แนวทางกระบวนการชุมชน ได้แก่ 1.กระบวนการจัดการข้อมูล 2. กระบวนการร่วมกันคิดวางแผน 3. การทำกิจกรรมดำเนินงาน 4. มีการติดตามประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้ 1. กระบวนการจัดการข้อมูล - คัดเลือกเด็กกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มติดยา มาเรียนรู้ 2 เรื่อง ได้แก่ 1. การเป็นนักวิจัยน้อย 2.เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง - เก็บข้อมูลชุมชน ได้แก่ รายรับ รายจ่าย หนี้สิน อาชีพ เพื่อดูสถานะเศรษฐกิจของชุมชน - ออกแบบเครื่องมือที่จะเก็บ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การบันทึกบัญชีครัวเรือน - เยาวชนออกไปเก็บข้อมูล ไปด้วยกันเอง กับไปพร้อมกับผู้ใหญ่ ผลที่ได้คือ ได้ข้อมูล เกิดความตระหนัก ความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ - วิเคราะห์ข้อมูลเด็กร่วมกับผู้ใหญ่ ผู้มีประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูล - คืนข้อมูลให้ชุมชนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ละคร เพลง นิทาน เป็นต้น 2. กระบวนการร่วมกันคิดวางแผน - การเพิ่มรายได้ เช่น การปลูกมะนาวขาย - การลดรายจ่าย เช่น การปลูกผักกินเอง - การเพิ่มการออม เช่น การทำกองทุนธนาคาร - เพิ่มการใช้ประโยชน์คุณค่าทรัพยากร เช่น ธนาคารปู ปลูกต้นไม้ - การปรับใช้ชีวิต เช่น ศาสนา การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง - การเพิ่มการเอื้ออาทร เช่น การมีกลุ่มกิจกรรมต่างๆ 3. ทำกิจกรรมตามแผนงานที่ออกแบบไว้ 4. การติดตามประเมินผล เรียนรู้ยกระดับ - เป็นกลุ่มอาชีพ เด็ก เยาวชน มีอาชีพ - ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ยกระดับ - พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน “เน้นกระบวนการเป็นหลัก ไม่เน้นกิจกรรม” ยกตัวอย่างชุมชนศรีษะเกษ ในหมู่บ้านจะมีการแบ่งคุ้มต่างๆ แต่ละคุ้มจะถนัดในเรื่องนั้นๆ เช่น คุ้มการเลี้ยงวัว คุ้มปลูกผัก คุ้มผลไม้ คุ้มการทำปุ๋ยหมัก คุ้มเลี้ยงไก่ คุ้มอาหาร คุ้มเลี้ยงกบ จากนั้นแต่ละคุ้มจะมีศูนย์เรียนรู้เปิดการเรียนรู้กับบุคคลทั่วไป เด็กๆ เยาวชนก็จะอยู่ตามกลุ่มอาชีพต่างๆ และ ทุกๆ เช้าจะมีตลาดชุมชนจะนำของมาซื้อขาย จากนั้นจะปั่นจักรยานไปหมู่บ้านอื่น กลางคืนจะสรุปบทเรียน เข้าวัดคุยกัน ยกตัวอย่าง เทศบาลนครยะลา ทำเรื่องแก้ปัญหาความรุนแรง โดยจัดกิจกรรมกับเยาวชน ให้เยาวชนเลือกว่าอยากเล่นกีฬาอะไร ส่วนใหญ่จะเป็นฟุตบอล จากนั้นชวนเด็กๆ มาเรียนรู้กีฬาฟุตบอล ก่อนเล่นกีฬาให้เด็กรู้จักน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยให้เกิดการเรียนรู้ และจัดกีฬา สำคัญคือ “การเคลื่อนด้วยข้อมูลความรู้” เอาข้อมูลมาวิเคราะห์คืนข้อมูลให้ชุมชน สุดท้ายจะเกิดข้อมูล แผน แก้ปัญหาได้ มีการทำงานร่วมกันเกิดกลุ่มอาชีพสภาผู้นำเด็กเยาวชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ กระบวนการดังนี้ 1. เด็กและเยาวชนสำรวจขยะ กระบวนการเรียนรู้ออกแบบ วิธีการจัดการขยะ 2. เก็บข้อมูล ชนิดปริมาณ/แหล่งขยะ สาเหตุ ปัจจัยอะไรบ้าง 3. วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 4. คืนข้อมูลให้กับชุมชน 5. วางแผน การจัดการขยะ ลดการสร้างขยะ จัดเก็บคัดแยก ใช้ใหม่ ทำลาย รีไซเคิล , ตลาดมีข้อตกลงร่วมกัน โรงเรียน มัสยิด ทำข้อตกลง, การใช้ตะกร้า ถุงผ้า การไม่ขายขนมถุง ให้ครอบครัวคัดแยกธนาคารขยะ , กองทุนขยะ ปุ๋ยหมักแก๊ส เรื่องอาชีพ , ใช้ใหม่ ทำลาย 6. ทำตามแผนที่วางไว้ ขั้นดำเนินการ 7. การติดตามประเมินผล ยกระดับการเรียนรู้ ประเด็นแลกเปลี่ยน ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนว่าการร่วมกลุ่มคนมีความยาก สร้างความร่วมมือได้ยาก, สุมมติโครงการผ่าน ความสำเร็จโครงการถึงขั้นไหน กี่เปอร์เซ็นต์ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความสำเร็จ ยกตัวอย่างโดยดูจากพัฒนาการการทำโครงการ จากคะแนนเต็ม 10  การเริ่มจากศูนย์เข้ามาเรียนรู้ไปสู่ความสำเร็จ 2 ก็ถือว่าสำเร็จ แต่ถ้าพื้นฐานเริ่มต้นจาก 5 ควรทำสำเร็จระดับนวัตกรรมใหม่ๆ จากนั้นเวลา 10. 25 น. – 14.00 น. ชุมชนแบ่งกลุ่มกันวิเคราะห์ข้อมูล และบักทึกข้อเสนอพัฒนาโครงการผ่านเว็บไซต์ จากนั้นเวลา 14.00 น. อาจารย์ได้ทบทวนเกณฑ์การสนับสนุนโครงการอีกครั้ง ดังนี้ 1. ความเป็นชุมชน ต้องไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ควรเป็นคณะทำงานทั้งชุมชน มีแกนนำชุมชนจริงๆ ถ้ามีผู้ใหญ่บ้านร่วมด้วยยิ่งดี หรือจะไม่มีก็ได้เป็นประธานชุมชนโดยธรรมชาติ ให้มีการทำงานชุมชนจริงๆ 2. ข้อมูลภาค ผนวก 1 ข้อมูลชุมชน และข้อ 3 ทุนของชุมชน (จากแบบข้อเสนอโครงการ) ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน 3. มีแผนชุมชน (ภาคผนวก 2) ไม่ใช่แผนโครงการที่ขอ สสส. เป็นแผนของ อบต.แผนของท้องถิ่น 4. มีการวิเคราะห์ชุมชน และเหตุผลที่เลือก 5. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด เขียนง่ายๆ จาก 1) มีการจัดการข้อมูล 2) มีการทำแผน คืนข้อมูล มีฐานข้อมูล 3) มีกิจกรรมดำเนินงาน 4) มีการติดตามประเมินผลเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์โครงการ เช่น มีการอนุรักษ์ทรัพยากร ธนาคารปู มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดกระบวนการชุมชน สภาเด็กเยาวชน สภาผู้นำ 6. กิจกรรม การบันทึกวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผลลัพธ์ ผลผลิต ฯลฯ สสส.ไม่สนับสนุนงบประมาณดังนี้ 1. ไม่สนับสนุนงบซื้อของชิ้นใหญ่ๆ เช่น มอเตอร์ไซต์ โน้ตบุ๊ก ควรซื้อที่จำเป็นสำหรับโครงการ การซื้อของไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของโครงการ 2. ไม่สนับสนุนงบดูงาน ไกลๆ แต่ดูใกล้ๆ ควรพิจารณาความเหมาะสมเหตุผลอีกครั้ง 3. ไม่สนับสนุนงบการซื้อของแจก 4. ไม่สนับสนุนงบไปลงทุน แต่เพื่อการสาธิตกิจกรรมได้ 5. ไม่สนับสนุนงบก่อสร้างต่อเติมอาคาร 6. ไม่รับสนับสนุนร่วมโครงการจากบริษัท เหล้า บุหรี่@24 มิ.ย. 58 09:34ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือขออนุญาตโครงการจัดทำรายงานปิดโครงการ ปี 57 รุ่น 1 (ที่......."ไม่ต้อง".......ขออนุญาตจากต้นสังกัด)

@26 มิ.ย. 58 09.26

หนังสือขออนุญาตโครงการจัดทำรายงานปิดโครงการ ปี 57 รุ่น 1 (ที่ไม่ต้องขออนุญาตจากต้นสังกัด)
ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 – วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.30 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำรายงานปิดโครงการ ปี 2557 รุ่น 1 ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หนังสือขออนุญาตโครงการจัดทำรายงานปิดโครงการ ปี 57 รุ่น 1 (ที่ต้องขออนุญาตจากต้นสังกัด)

@26 มิ.ย. 58 09.10

หนังสือขออนุญาตโครงการจัดทำรายงานปิดโครงการ ปี 57 รุ่น 1 (ที่ต้องขออนุญาตจากต้นสังกัด) ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 – วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.30 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำรายงานปิดโครงการ ปี 2557 รุ่น 1
ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กำหนดการวันที่ 28 พ.ค. 58 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ปี 2558 (โซนจังหวัด พัทลุง ตรัง พังงา และภูเก็ต)

@26 พ.ค. 58 11.24

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ปี 2558 โซนจังหวัด พัทลุง ตรัง พังงา และภูเก็ต
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 ตึก LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วัตถุประสงค์ พัฒนาศักยภาพทักษะด้านการเขียนโครงการให้ผู้สนใจเสนอโครงการ เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่  ที่มีความสมบูรณ์ตามกรอบทิศทางการสนับสนุนทุน และยกระดับคุณภาพโครงการให้ผู้รับทุนสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

กำหนดการ 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น. แนะนำหลักการและกรอบแนวคิดโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

09.30 – 10.00 น. แนะนำการใช้งานเว็บไซต์คนใต้สร้างสุขเพื่อการพัฒนาโครงการครั้งที่ 1 โดย สจรส.ม.อ. และทีมสนับสนุนวิชาการภาคใต้ (พี่เลี้ยง)

10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น. ปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์คนใต้สร้างสุขเพื่อการพัฒนาโครงการครั้งที่ 1  ชื่อโครงการ คณะทำงาน ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  แผนการดำเนินงานโครงการ   โดย ทีมสนับสนุนวิชาการภาคใต้ (พี่เลี้ยง)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น. ปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์คนใต้สร้างสุขเพื่อการพัฒนาโครงการครั้งที่ 1 (ต่อ)

15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.30 น. วิเคราะห์การวางแผนดำเนินงานของโครงการ
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »