สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

กิจกรรมวันนี้ : ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพึ่งตนเอง ด้วยการเลี้ยงปลาดุกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันนี้ : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่

กิจกรรมวันนี้ : ตลาดชุมชน อาหารปลอดภัย

กิจกรรมวันนี้ : ประชาชนปฎิบัติการทำบัญชีครัวเรือนด้วยตนเอง

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวล้อม

กิจกรรมวันนี้ : ทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมวันนี้ : การทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • บ้านตรังสร้างสุข

  มีสมาชิกจำนวน 30 คนได้รวมกลุ่มในการจัดทำน้ำยาอเนกประสงค์ขึ้นใช้เอง และมีการแจกจ่ายบ้านที่อยู่ใกล้เคียง  ผลลัพธ์ที่ได้สมาชิดได้ใช้น้ำยาอเนกประสงค์ในราคาถูก สมาชิกมีความรู้ในการจัดทำน้ำยาอเนกประสงค์@30 พ.ค. 59 16:18
 • บ้านตรังสร้างสุข

  บ้านตรังสร้างสุข

  สมาชิกในหมู่บ้านมีความรู้ในการทำน้ำยาอเนกประสงค์ ผลที่ได้จากกิจกรรมในการทำน้ำยาอเนกประสงค์นี้มีแม่บ้านนำความรู้ที่ได้ไปทำใช้ภายในครัวเรือนจากการติดตามผลของผู้รับผิดชอบโครงการ@30 พ.ค. 59 14:34
 • มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย

  ได้ข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์ ที่เป็นจริงเพื่อนำไปสู่การจัดทำเวทีคืนข้อมูลในกับคนในชุมชน ได้ชุดข้อมูลผังเครือญาติจำนวน 1 ชุด เกิดกระบวนการในการแสดงความคิดเห็นร่วมกันของคณะทำงานและทีมจัดเก็บข้อมูล@29 พ.ค. 59 21:52
 • มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย

  เกิดความร่วมมือและการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมประชุม ได้ข้อเสนอแนะของแต่คนในการร่วมมือกันขับเคลื่อนงานในชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้นำภาคีเครือข่ายต่างๆผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกอบต. อสม. กลุ่มสตรี ผู้นำศาสนาและกองทุนหมู่บ้าน แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่@29 พ.ค. 59 21:38
 • มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย

  คนในชุมชนได้เห็นตระกูลที่อาศัยอยู่ในชุมชนผ่านผังเครือญาติสามารถเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อทางพันธุกรรม คนในชุมชน ได้รับความรู้จากวิทยากร และได้รับข้อมูลจากการสำรวจของทีมคณะทำงาน ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี@29 พ.ค. 59 21:12
 • บ้านตรังสร้างสุข

  บ้านตรังสร้างสุข

  นำความรู้ที่ได้จากการแนะนำของพิธีกรมาเป็นแบบอย่าง มีการรวมตัวของสมาชิกเพื่อตั้งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว@29 พ.ค. 59 17:39
 • ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควน

   @28 พ.ค. 59 14:13
 • ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)

  -ได้ประชาสัมพันธ์ ชุมชนหูยานจัดการตนเอง 10  วัน 10  คืน ทำให้คนนอกรู้จักชุมชนบ้านหูยานทั้งจังหวัด -ได้ทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน โรงพยาบาลพัทลุง  สาธารณะสุขจังหวัดพัทลุง  เทศบาทตำบลนาท่อม -ได้บริหารจัดการสมาชิกที่จะมาฝึกนำเสนอพื้นที่ เรื่องการจัดการอาหารปลอดภัย  ด้วยสื่อที่หลากหลาย ได้แก่ ไวนิล  จำหน่ายอาหารปลอดภัยแปรรูป  เครื่องดื่มสมุนไพรแปรรูป - ได้รูัจักเครื่อข่ายเพิ่มจำนวนมาก เช่น หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่มาเยี่ยมชม -ได้ฝึกการบริหารคนบริหารเวลา และการจัดการ@27 พ.ค. 59 23:52

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

  โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

  ทีมงาน สจรส.มอ. พี่เลี้ยงชุมพร คุณเบญจา รัตนมณี คุณสมใจ ด้วงพิบูลย์ คุณยุทธนา รัตนมณี พี่เลี้ยง จ.ระนอง คุณบุษกร อุ่ยเต๊กเค่ง ร่วมกับ ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ จ.ชุมพร และระนอง เข้าร่วมกระบวนการติดตามโครงการ และร่วมถอดประสบการณ์การทำงานของโครงการเด่นๆจังทั้งสองจังหวัด โดยมีคุณถนอม ขุนเพช็ร เก็บประเด็น จากวงชวนคิด ชวนพูด ชวนคุย ได้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อมาเรียบเรียงเป็นบทเรียนการทำงานจากพื้นที่@20 ต.ค. 56 21:00
 • โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

  โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

    อ.นัยนา หนูนิล นัดโครงการที่รับผิดชอบเป็นพี่เลี่ยงมา ให้ทาง สจรส.พูดคุย ปัญหาและหาทางออก ของโครงการสร้างสุขชุมชนคนสระบัว ถึงแผนการทำงานในช่วงเวลาที่เหลือรวมทั้งปัญหาที่พบในการบริหารจัดการโครงการที่ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงที่ผ่านมา และขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน และทีมงานที่ประสบปัญหาการขาดทักษะการบริหารจัดการโครงการ ส่วนอีกโครงก่าร โครงการบ้านดอนทะเลร่วมใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ อ.นัยนาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีคุณค่า มีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบการบริหารจัดการชุมชนโดยคณะทำงานที่มีแบบแผนและให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างทีมและการมีส่วนร่วมของชุมชนควรที่จะมีการหนุนเสริมกระบวนการเพิ่มเติม ยกระดับและพัฒนาต่อยอด โดย อ.นัยนามองเห็นแนวโน้มว่าชุมชน ทีมงานมีโอกาสที่จะพัฒนาชุมชนได้ และบริหารจัดการชุมชนได้อย่างโปร่งใสและอยู่ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล@20 ต.ค. 56 20:47
 • โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

  -@20 ต.ค. 56 20:44
 • โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

  โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

  ระดมความคิดและหารือ การเชื่อมต่อระบบติตดามเว๊บไซด์ของสจรส. และระบบติดตามสำนัก 6 ตลอดจนอุปสรรคที่พบ โดย คุณภาณุมาศ นนทพันธ์ คุณปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล คุณพิชัย บูรณะ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และพี่เลี้ยงติดตามโครงการ@20 ต.ค. 56 20:39ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเชิญ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง))

@22 มี.ค. 59 14.43

หนังสือเชิญ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559  การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง)) ประชุมห้อง 1402 ชั้น 14 ตึก LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ได้แนบหนังสือเชิญ ดังนี้
1. ฉบับไม่ขออนุญาตต้นสังกัด 2. ฉบับขออนุญาตจากต้นสังกัด 3. หลักการและเหตุผล และกำหนดการประชุม


หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ มีพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานมากกว่า 794 ชุมชน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ทำให้คนใต้มีสุขภาพดีทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญา และในการดำเนินโครงการมีหลักคิดที่สำคัญ คือ<br />

1. ให้ชุมชนมีระบบสุขภาพที่ดีโดยการจัดการของชุมชน
2. การทำให้สุขภาพดีโดยชุมชนต้องพัฒนาตัวของชุมชน การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและสร้างกลไกเพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพด้วยชุมชนเอง ที่ผ่านมาการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจะเน้นเรื่องธรรมาภิบาลของโครงการโดยทาง สจรส.ม.อ.ได้พัฒนาระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการและระบบการติดตามประเมินผลออนไลน์ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปติดตาม ตรวจสอบ และเรียนรู้ได้ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม สามารถเรียกดูรายงาน ผลการดำเนินงาน และรายงานการเงินอย่างเป็นปัจจุบัน (real time)
อย่างไรก็ตามยังพบว่า ระบบดังกล่าวอาจจะยังไม่สอดคล้องกับระบบติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะกับหน่วยงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และระบบภาษีของสรรพากร เนื่องจากผู้ออกแบบให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตนเองของผู้รับทุนโครงการเป็นเบื้องต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบและมีความเข้าใจตรงกันในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ทาง สจรส.ม.อ.จึงจะจัดให้มีการประชุมทำความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลร่วมกันระหว่างหน่วยงานสรรพากร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ 2. เพื่อทำความเข้าใจเรื่องระบบการหักภาษี และชำระภาษีแก่ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย 1. ทีม สสส. จำนวน 4 คน 2. ทีม สจรส.ม.อ. จำนวน 20 คน 3. ทีมสนับสนุนวิชาการภาคใต้ (พี่เลี้ยง) จำนวน 40 คน 4. สรรพากรภาค 11 และภาค 12 และสรรพากรพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 18 คน
5. สำนักตรวจเงินแผ่นดิน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 14 คน 6. วิทยากร 4 คน

วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน จัดการประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ตามกำหนดการ
09.00 – 10.00 น. แนวคิดในการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ของ สสส. ด้วยหลักธรรมาภิบาล และการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ โดย ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

10.00 - 10.30 น. การวางระบบภาษีและระบบธรรมาภิบาลร่วมกันระหว่าง สสส. กรมสรรพากร และ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
โดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ที่ปรึกษาด้านภาษีอากรของ สสส. และ ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์ กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

10.30 – 11.15 น. แนวทางการปฏิบัติ การติดตามและการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อธรรมาภิบาล โดย ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

11.15– 12.00 น. ระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างเสริมสุขภาพ โดย สรรพากรภาค 12

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 16.00 น. การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

แนวทางการชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่

@8 ธ.ค. 58 10.22

กรณีที่ภาคีได้รับหนังสือจากสรรพากรพื้นที่ หรือได้รับการประสานจากสรรพากรพื้นที่ให้ไปชี้แจงเรืองการรับทุนกับ สสส. หรือแจ้งให้เสียภาษีอากรแสตมป์
เบื้องต้น สสส.ได้ทำเอกสาร (ตามไฟล์ที่แนบ)

ขั้นตอนการดำเนิน ดังนี้
1. ให้ภาคีถือไปชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่  เพื่อยืนยันว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยวินิจฉัยแล้วว่าสัญญารับทุนของ สสส.
ไม่ได้เป็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ผู้รับทุนไม่ต้องเสียภาษีอากรแสตมป์
เอกสารนี้สามารถนำไปยื่นใช้ได้เลย
(ตามไฟล์แนบ)

หากพื้นที่สรรพากรใด ปฏิเสธต้องการเอกสารเพิ่มเติม ประสานมาที่สำนักกรณีที่สรรพากรปฏิเสธต้องการเอกสารเพิ่มเติม ขั้นตอนการประสาน ดังนี้

 1. ให้ผู้รับทุนจัดทำจดหมาย (ตามไฟล์แนบ) และจัดส่งมายัง สสส. กรณีได้รับหนังสือแจ้งเป็นทางการจากสรรพากรให้แนบมากับจดหมายด้วย กรณีไม่มีหนังสือแจ้ง
  ให้ทำการเล่ารายละเอียดในจดหมายว่าได้รับการประสานงานจากสรรพากรผ่านช่องทางใด โดยขอให้ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 2. หลังจาก สสส. ได้รับจดหมายแล้ว จะรีบดำเนินการจัดส่งเอกสาร เพื่อใช้สำหรับชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่ต่อไป

 3. ในการเข้าไปพบกับสรรพากรพื้นที่นั้น หากสรรพากรแจ้งให้ผู้รับทุนเสียภาษีหรือให้เซ็นเอกสาร ยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ
  เนื่องจากขณะนี้ สสส. กำลังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปกับกรมสรรพากร

หนังสือเชิญการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 (เฉพาะจังหวัดสตูล) น. ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

@1 ธ.ค. 58 22.09

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนและพี่เลี้ยงในระหว่างการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงการร่วมกัน

การประชุมฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท ถนนยาตราสวัสดิ์ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แนบไฟล์ 2 ไฟล์ 1. หนังสือเชิญขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2. กำหนดการประชุม

กำหนดการวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 58 พัฒนาศักยภาพผู้รับทุนเรื่องเขียนรายงานและการเงิน และหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม (เฉพาะผู้รับทุน จ.กระบี่และภูเก็ต)

@3 พ.ย. 58 17.21

กำหนดการการพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน  (เฉพาะผู้รับทุน จ.กระบี่ และภูเก็ต) วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ จ.กระบี่

กำหนดการแนบไฟล์มา 2 ไฟล์
1. กำหนดการประชุม 2. หนังสือเชิญอบรม

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »