ระบบติดตามโครงการ

ระบบติดตามโครงการ ศอ.บต.


ระบบติดตามโครงการอื่น ๆ

เครือข่ายนักติดตามประเมินผล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาคีเครือข่ายสุขภาวะประชุมเข้ม..เตรียมกระบวนการขับเคลื่อนเชิงประเด็นเวทีใต้สร้างสุขฯ

@12 ต.ค. 60 11.03

สจรส. ม.อ. ร่วมกับสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมภาคีเครือข่ายงานสุขภาวะภาคใต้ ประชุมเข้มข้นอัพเดทการจัดงานคนใต้สร้างสุข พร้อมเคลื่อนงานเชิงประเด็น

วันนี้ (12 ตุลาคม 2560) ศูนย์วิชาการสร้างสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.) สจรส. ม.อ. ร่วมกับสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายงานสุขภาวะภาคใต้ เข้าร่วมกระบวนการขับเคลื่อนงานกว่า 30 เครือข่าย
จัดประชุมเตรียมงานเวทีงานสร้างสุขฯ ประจำปี 2561 ณ.ห้องประชุม 1401 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หัวข้อข่าวทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • การจัดการปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สารเสพติด

  ข้อมูลนำเข้า • ได้ดำเนินการถอดบทเรียนครบแล้ว ทั้ง 5 พื้นที่ คือ สมัชชาสุขภาพ .ตรัง พชอ.สวี จ.ชุมพร ธรรมนูญชุมชน ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ แผนพัฒนาจังหวัดระนอง กองทุนฯ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา อยู่ระหว่างการเรียบเรียงข้อมูลและจัดกลุ่ม และจัดส่งให้ สจรส.ภายในวันที่ 8 มี.ค. 2561 กำหนดรูปแบบห้องย่อย วันที่ 29 มี.ค. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบ • ช่วงที่ 1 โชว์ : มูลนิธิโอโซนนำเสนอบทเรียน/ข้อค้นพบ การสนับสนุนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่10 ประเด็นการจัดการด้านยาเสพติดโดยชุมชน • ช่วงที่ 2 แชร์ : ผู้แทนจากระบบสุขภาพ ทั้ง 4 พื้นที่ นำเสนอการจัดการปัจจัยเสี่ยงโดยระบบสุขภาพ เสนอแนะโดยนักวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น • ช่วงที่ 3 เชื่อม : พิจารณาและพัฒนาข้อเสนอต่อระบบสร้างเสริมสุขภาพ และรับรองมติสมัชชาเครือข่ายด้านการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพภาคใต้ • กำหนดการห้องย่อย เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 09.00 – 09.10 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ห้องย่อย โดย • นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ 09.10 – 09.20 น. แชร์ : บทเรียนการสนับสนุนกระบวนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 โดย • ผู้แทนจากมูลนิธิโอโซน 09.20 – 11.20 น. โชว์ : นำเสนอพื้นที่ลดปัจจัยเสี่ยงโดยระบบสุขภาพ • ประเด็นท้องไม่พร้อมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา • ประเด็นเหล้ากับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสวี จังหวัดชุมพร • ประเด็นบุหรี่กับสมัชชาสุขภาพ จังหวัดตรัง • ประเด็นเหล้า อุบัติเหตุ กับแผนพัฒนาจังหวัดระนอง นำเสนอประเด็นละ 10 นาที ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 5 นาที แลกเปลี่ยนความเห็น/พัฒนาข้อเสนอ 15 นาที 11.20 – 12.00น. เชื่อม : กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ประเด็นการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปฎิรูประบบการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน บทบาทหน้าที่ • ดำเนินรายการห้องย่อย โดย นางสาวกมลวรรณ จิตหวัง สคล.พังงา/นายณัฐวัฒน์ กิตติธนาชูพันธ์ สคล.ใต้ล่าง • บันทึกการประชุม โดย นางสาวธนิตา เขียวหอม สคล.ใต้ล่าง นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล สคล.ใต้บน • ควบคุม/กำกับ โดย พี่บูรณ์ ทีมสื่อกระบี่ • ลงทะเบียน โดย โอ๋ สคล.สงขลา • เชิญผู้เข้าร่วม โดย นางสาววรรณา อ่อนประสงค์ ม.เพื่อนหญิง • กระตุ้นการเรียนรู้ โดย นางละมัย ลาปังปุเลา จ.สตูลและทีม ม.โอโซน การเชิญเครือข่ายเข้าร่วมงาน/ห้องย่อย • ผู้ประสานงาน จังหวัดละ 1 ท่าน • เครือข่ายจังหวัดละ 5 ท่าน • ทีมจัดการ 15 คน • เครือข่ายงดเหล้า 8 คน • กำหนดส่งรายชื่อภายในวันที่ 10 มี.ค. 61 คุณสมบัติของเครือข่ายที่จะเชิญเข้าร่วม • เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงานในพื้นที่ • สามารถกลับไปพัฒนาและต่อยอดการทำงานได้ • ร่วมในห้องย่อยปัจจัยเสี่ยงและภัยพิบัติ ซุ้มแสดงนิทรรศการ • จำนวน 2 ซุ้ม แบ่งเป็น 1.)แสดงผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายสุขภาพ 2.)ผลงานทางวิชาการเครือข่ายการลดปัจจัยเสี่ยง โดยระบบสุขภาพ และมีหนูจุก 1 ตัว • ผลิตเข็มกลัดจำนวน 150 ชิ้น X 20 บาท = 3,000 บาท โดยคุณแสงนภา หลีรัตนะ สคล.ชุมพร อุปกรณ์ในห้องย่อย • โปรเจคเตอร์+จอ • ไมค์ 4 ตัว • เวทีนำเสนอ เก้าอี้ 5 ตัว+โต๊ะ1 ตัว • โต๊ะสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ตัว เก้าอี้ 4 ตัว • โต๊ะลงทะเบียน 1 ตัว • เก้าอี้สำหรับผู้เข้าร่วม 150 ตัว • วัสดุสิ้นเปลือง กระดาษบรู๊ฟ ปากกาเคมี สีเทียน โพสอิส ปากกา กระดาษกาว กระดาษ A4 งบประมาณห้องย่อย 10,000 บาท • สนับสนุนเครือข่าย เพื่อผลิตนิทรรศการ 5 ประเด็น X 2,000 บาท การพัฒนาข้อเสนอในงานสร้างสุขปี 61 ภาคประชาสังคม • การทำงานกับเด็กต้องมีความอดทน  เอาใจเขามาใส่ใจเรา  คอยเป็นที่ปรึกษาในทุกเรื่องที่เด็กมีปัญหา  ที่สำคัญคือต้องให้ครอบครัวของเราและครอบครัวของเด็กเข้าใจและให้ความร่วมมือกับเราด้วย • ให้ภาคประชาสังคมดำเนินงานในพื้นทีจากต้นทุนที่มี เช่น งบประมาณในท้องถิ่น จุดแข็งของพื้นที่ ปัจจัยที่เอื้อทั้งด้าน คน องค์กร กฎกติกาชุมชน ให้เข้มแข็งแล้วพัฒนาเป็นต้นแบบหรือโมเดล แล้วสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐ วิชาการ วิชาชีพ หรือกลไกด้านระบบสุขภาพเพื่อขยายผลและสร้างความเข้มแข็ง • ควรมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนงาน โดยให้มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบาย ทั้งระดับชาติ จังหวัด อำเภอ ตำบล • ควรศึกษาและทำความเข้าใจในเป้าหมาย ยุทธ์ศาสตร์ กลไก กิจกรรม ของหน่วยงานด้านสุขภาพหรือระบบสุขภาพในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ วิชาการ วิชาชีพ เพื่อการออกแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องและเสริมพลังซึ่งกันและกัน และการบูรณาการการทำงานงานทั้งด้านงบประมาณ พื้นที่ดำเนินการ กิจกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) • ในการสนับสนุนเงินทุนให้กับชุมชนและการติดตามประเมินผลของ สสส. ควรปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน ไม่ควรเน้นเรื่องข้อมูลเอกสารมากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง  ควรเน้นการใช้วิถีชีวิตของชาวบ้านและหนุนเสริมด้วยหลักการใช้ข้อมูลที่ไม่รบกวนเวลาของชาวบ้านมากนัก • ควรลดกฎเกณฑ์เรื่องเอกสารประกอบการเงินที่ยุ่งยาก เช่น การแนบสำเนาบัตรประชาชน ในทุกรายการเบิกจ่าย เพื่อเอื้อให้ชุมชนหรือองค์กรขนาดกลาง เล็ก สามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว • ควรเร่งทำความเข้าใจกับกรมสรรพากรให้มีข้อสรุปที่ชัดเจน เรื่องการจัดเก็บภาษีจากเครือข่ายที่รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ในกรณีกรมสรรพากรตีความว่าการรับทุนสนับสนุนจาก สสส. เป็นการจ้างทำสินค้า และเป็นรายได้ของผู้รับทุน และให้มีการเสียภาษี ณ ที่จ่าย รวมทั้งมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง การชำระค่าอากรแสตมป์ ค่าปรับในการชำระภาษีล่าช้า • ขอให้ สสส.กำหนดโครงสร้างหรือกลไกการทำงานระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่าง สสส.กับภาคีเครือข่ายได้ง่ายและสะดวกขึ้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) • ในการสนับสนุนเงินทุนให้กับชุมชนและการติดตามประเมินผลของ สปสช. ควรให้ความรู้แก่ชุมชนให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของชุมชนและของ สปสช.  วิธีการเขียนโครงการที่มีขั้นตอนชัดเจนมีเหตุผล  เข้าใจวิธีการตรวจสอบทางการเงิน • ควรเร่งทำความเข้าใจและหาข้อสรุปกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ชัดเจน เรื่องระเบียบหรือข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ ด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้กับกลุ่ม/องค์กร ในชุมชน เพื่อลดปัญหาทางกฎหมายและการถูกเรียกคืนย้อนหลัง รวมทั้งเพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล มีความมั่นใจในการพิจารณาโครงการเพื่อลดปัญหางบประมาณค้างท่อ สำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) • ในการร่วมงานกับ สช. คิดว่า ทาง สช. ควรเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ทำงานจริงได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนในการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงคำกล่าวที่ว่า “คนไปไม่ได้ทำ คนทำไม่ได้ไป” • สนับสนุนให้เกิดกลไกและกระบวนการสร้างฐานความรู้ทางวิชาการทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ที่มากกว่าข้อมูลระดับชาติ • สนับสนุนให้เกิดสมัชชาสุขภาพระดับอำเภอและประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) • ให้มีการทบทวน สรุปความคืบหน้า มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ • มีมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ ในระดับภูมิภาคและจังหวัด ให้มีคุณสมบัติที่สามารถประสานงานเครือข่ายได้หลากหลาย และมีบุคลิกที่เปิดกว้าง เป็นกัลยาณมิตร สื่อมวลชน • สื่อมวลชนควรทบทวนบทบาท และศีลธรรมจรรยาของตนเอง  ไม่ควรนำเสนอภาพสื่อลามก  ภาพที่ไม่เหมาะสม  สิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมของชุมชน  และการใช้คำที่ไม่ล่อแหลมสร้างความเข้าใจผิด • สื่อมวลชนควรสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องบนฐานข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือได้ มิใช่เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันสำคัญต่างๆ • สร้างกระบวนการสื่อสารสาธารณะให้กับเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคพลเมือง เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง • สื่อกระแสหลักและสื่อท้องถิ่น ควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบและมีจรรยาบรรณในการสื่อสารสาธารณะ ว่ามีผลต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพหรือไม่ หรือมีผลต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงอย่างไร เช่น การโฆษนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การถ่ายทอดกีฬาบางประเภทที่ส่งเสริมให้เล่นการพนัน โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน กระทรวงสาธารณสุข • ให้กระทรวงกระทรวงสาธารณสุข ขยายระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไวรัสตับอักเสบ ให้ครอบคลุมถึงผู้มีพฤติกรรมใช้สารเสพติด • ให้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ด้านการให้บริการการจ่ายยาที่ลดความต้องการใช้สารเสพติด(เมธาโดล) ให้มีสถานที่บริการเฉพาะ ไม่เปิดเผย และขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุมระดับอำเภอ รวมทั้งขยายเวลาบริการให้ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน ข้อเสนอต่อหน่วยงานอื่น • ให้ TPBS เป็นองค์กรสื่อต้นแบบ ในการสื่อสารด้านสุขภาวะ และกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และเพิ่มศักยภาพทั้งด้านจำนวนบุคลากร งบประมาณ ให้กับศูนย์ข่าวระดับภูมิภาค เพื่อให้ภาคประชาชนเข้าถึงสื่อสาธารณะได้ง่ายขึ้น • ให้ กสทช. เข้มงวดในการกำกับ ดูแล ควบคุม การเผยแพร่สื่อ ทั้งสื่อหลัก สื่อท้องถิ่น เช่น เคเบิ้ล จานดาวเทียม ในการนำเสนอรายการที่สื่อไปทางลามกอนาจาร การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่ส่งเสริมให้เกิดการเล่นการพนัน เช่น วัวชน ไก่ชน เป็นต้น@22 เม.ย. 61 11:06
 • การจัดการปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สารเสพติด

   @22 เม.ย. 61 08:48
 • บริหารโครงการการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม (ตัวอย่าง)

  บริหารโครงการการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม (ตัวอย่าง)

  โปรเตอร์ชนะเลิศ ประเด็นที่ 5 กลุ่มโรงเรียนชาวนาอำเภอแว้ง@20 เม.ย. 61 17:17
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดปัตตานี

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดปัตตานี

  เชิญผู้แทนกองทุนฯ จำนวน 13 กองทุนในฐานะพี่เลี้ยงของกองทุนตัวเอง เช่น ปลัดอบต.,ผอ.กองสาธารณสุขฯ,รองปลัด อบต.,หน.สำนักปลัด เป็ฯต้น เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจบทบาทพี่เลี้ยงในการพัฒนาและการติดตามโครงการโดย นายรอมซี สาและ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (พี่เลี้ยงจังหวัด)  และการอธิบายการพัฒนาและการติดตามโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ( PA )โดย นายมะรอกี เวาะเลง (พี่เลี้ยงกองทุนอำเภอหนองจิกและผู้ประสานงาน)@18 เม.ย. 61 15:05
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  เวทีประชุมติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (ครั้งที่ 2) ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ ให้แต่ละกองทุนรายงานความความคืบหน้าการพัฒนาแผนงานกิจกรรมทางกาย ซึ่งพบว่า มีแผนงานกิจกรรมทางกาย รวมทั้งสิ้น 12 แผนงาน/กองทุน และติดตามกองทุนที่ยังไม่พัฒนาแผนงานกิจกรรมทางกายในระบบออนไลน์ จำนวน 1 กองทุน คือ กองทุนสุขภาพตำบลภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พบว่า อยู่ระหว่างการพัฒนาแผนงานกิจกรรมทางกาย แต่ได้พัฒนาข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกายในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว แต่ละกองทุนรายงานความคืบหน้าการพัฒนาข้อเสนอโครงการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  พบว่า มีโครงการรวมทั้งสิ้น 12 โครงการ วัยเด็ก เยาวชน รวม 4 โครงการ   1) โครงการเด็กไทยทำได้ "Aerobic Dane" ตำบลห้วยจันทร์ (อ.ขุนหาญ)   2) ขยับกาย สร้างสุขภาพ ตำบลบักดอง (อ.ขุนหาญ)   3) โครงการลดอ้วน ลดโรค ตำบลโนนสูง (อ.ขุนหาญ)   4) โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตำบลบักดอง (อ.ขุนหาญ) วัยทำงาน รวม 3 โครงการ     1) โครงการแอโรบิกพลิกสุขภาพแม่บ้าน ตำบลโพธิ์กระสังข์ (อ.ขุนหาญ)     2) โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิก ตำบลขุนหาญ (อ.ขุนหาญ)     3) โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย “ฤาษีดัดตน” ตำบลกันทรอม (อ.ขุนหาญ) วัยผู้สูงอายุ รวม 3 โครงการ     1) โครงการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิร่วมใจ ออกกำลังกายตลอดปี      ชีวีแจ่มใส ตำบลสิ (อ.ขุนหาญ)     2) โครงการตำบลพรานสุขใจ ผู้สูงวัยแข็งแรง ตำบลพราน (อ.ขุนหาญ)     3) โครงการกิจกรรมทางกายเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ตำบลกระหวัน (อ.ขุนหาญ) ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย (บ้าน โรงเรียน องค์กรชุมชน)   - ไม่มีโครงการ การใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะและการวิ่งเพื่อสุขภาพ รวม 2 โครงการ ฺ    1) โครงการ Bike for health เทศบาลตำบลขุนหาญ (อ.ขุนหาญ)     2) โครงการปั่นจักยานเพื่อสุขภาพ ตำบลภูฝ้าย (อ.ขุนหาญ) กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ รวม 1 โครงการ - ไม่มีโครงการ@11 เม.ย. 61 11:10
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  จัดเวทีติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน แต่ละกองทุนรายงานความความคืบหน้าการพัฒนาแผนงานกิจกรรมทางกาย ซึ่งพบว่า มีแผนงานกิจกรรมทางกายครอบทุกกองทุน รวมทั้งสิ้น 20 แผนงาน/กองทุน ประกอบด้วย อ.เขื่องในครบทั้ง 19 แผนงาน/กองทุน และ อ.พิบูลมังสาหาร มี 1 แผนงาน/กองทุน (เพิ่ม) แต่ละกองทุนรายงานความคืบหน้าการพัฒนาข้อเสนอโครงการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พบว่ามีโครงการรวมทั้งสิ้นรวม 25 โครงการ วัยเด็ก เยาวชน รวม 10 โครงการ     1)  โครงการค่ายการจัดการเรียนรู้แบบ Active play ผ่านกิจกรรมเครื่องบินพลังยาง ตำบลหัวดอน (อ.เขื่องใน)     2)  โครงการส่งเสริมสุขภาพในวัยรุ่น ตำบลหัวดอน (อ.เขื่องใน)     3)  โครงการละเล่นมอญซ่อนผ้า ตำบลหนองเหล่า (อ.เขื่องใน)     4) โครงการปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน ตำบลธาตุน้อย (อ.เขื่องใน)     5)  โครงการพัฒนาการเด็กสมวัย เติมโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ ปี 2561 ตำบลสร้างถ่อ (อ.เขื่องใน)     6) โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561ตำบลสร้างถ่อ (อ.เขื่องใน)     7) โครงการออกกำลังกายครบวงจรเพื่อสุขภาพ ตำบลศรีสุข (อ.เขื่องใน)   โครงการศูนย์เด็กเล็กแอคทีพเพลย์ ตำบลสหธาตุ (อ.เขื่องใน)   9) โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ตำบลบ้านกอก (อ.เขื่องใน)   10) โครงการขยับกายสบายชีวี ตำบลกลางใหญ่ (อ.เขื่องใน) วัยทำงาน รวม 4 โครงการ 1) โครงการ บ้านสวยเมืองสุข บ้านบุตร หมู่ 3 ตำบลแดงหม้อ (อ.เขื่องใน) 2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในกลุ่มวัยทำงาน บ้า2ท่าไห หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไห (อ.เขื่องใน)     3) โครงการตรวจสุขภาพประชาชนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตำบลยางขี้นก (อ.เขื่องใน)     4)  โครงการออกกำลังกายใส่ใจทุกกลุ่มวัย ตำบลห้วยเรือ (อ.เขื่องใน) วัยผู้สูงอายุ รวม 8 โครงการ 1) โครงการ ฒ ไม่เฒ่า ตำบลก่อเอ้ (อ.เขื่องใน) 2) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกาย ตำบลแดงหม้อ (อ.เขื่องใน) 3) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบ้านไทย (อ.เขื่องใน) 4) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลหัวดอน (อ.เขื่องใน) 5) โครงการขยับกายสบายชีวี ตำบลนาคำใหญ่ (อ.เขื่องใน) 6) โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต/สุขภาพร่างกายของประชาชนกลุ่มอายุ18-64ปี ตำบลสร้างถ่อ (อ.เขื่องใน) 7) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุ ตำบลค้อทอง (อ.เขื่องใน) 8) โครงการผู้สูงวัยรักษ์โลกรักสุขภาพ ตำบลโพธิ์ไทร (อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี) ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย (บ้าน โรงเรียน องค์กรชุมชน) รวม 1 โครงการ     1)  โครงการสถานที่ทำงานส่งเสริมการออกกำลังกาย ตำบลสหธาตุ (อ.เขื่องใน) การใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะและการวิ่งเพื่อสุขภาพ รวม 1 โครงการ     1) โครงการวิ่งปั่นสร้างสุข ตำบลโนนรัง (อ.เขื่องใน) กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ รวม 1 โครงการ     1) โครงการลดพุง ลดโรค ตำบลโนนรัง (อ.เขื่องใน)@11 เม.ย. 61 10:33
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  จัดเวทีติดตามแผนงานและโครงการกิจกรรมทางกาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี มีการทบทวนบทบาทพี่เลี้ยงกองทุนในอำเภอเขื่องในเพื่อรับผิดชอบการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและติดตามการทำงานของกองทุน จากนั้นอธิบายแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกายและการใช้ระบบงานออนไลน์ โดยให้กรรมการกองทุนฝึกปฏิบัติการใช้ระบบงานออนไลน์ (การพัฒนาข้อเสนอโครงการ การปรับปรุงโครงการ และการติดตามโครงการ)นอกจากนี้พี่เลี้ยงกองทุนแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน โดยยกตัวอย่างการบูรณาการกิจกรรมและการใช้งบประมาณ โครงการกิจกรรมทางกายกับภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน พบว่า มีการพัฒนาโครงการและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น กล่าวคือ มีการพัฒนาโครงการและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2561 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสถานที่ทำงานส่งเสริมการออกกำลังกาย ตำบลสหธาตุ 2) โครงการ บ้านสวยเมืองสุข บ้านบุตร หมู่ 3 ตำบลแดงหม้อ มีการพัฒนาโครงการและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นหลังจากวันที่ 9 มีนาคม 2561 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการวิ่งปั่นสร้างสุข ตำบลโนนรัง 2) โครงการลดพุง ลดโรค ตำบลโนนรัง 3) โครงการขยับกายสบายชีวี ตำบลนาคำใหญ่ 4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายแบบบูรณาการในกลุ่มวัยทำงาน บ้า2ท่าไห หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไห 5) โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต/สุขภาพร่างกายของประชาชนกลุ่มอายุ18-64ปี ตำบลสร้างถ่อ@11 เม.ย. 61 10:26
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ทีมพี่เลี้ยงชี้แจงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ติดตามงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน และให้แต่ละกองทุนรายงานความคืบหน้าการพัฒนาแผนงาน และข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย ซึ่งความคืบหน้าของแต่ละกองทุน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ พบว่า ผู้ข้าร่วมประชุมได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการนัดหมายผู้บริหาร จนท.ผู้ประสานงานกองทุน และบุคลากรจาก.รพ.สต.มาร่วมประชุมกัน นำเสนอสถานการณ์ ความคืบหน้าการจัดทำแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกายของกองทุนสุขภาพตำบล รวมถึงปัญหาอุปสรรค พบว่า ได้รับทราบสถานการณ์ ความคืบหน้าการจัดทำแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกายของกองทุนสุขภาพตำบล รวมถึงปัญหาอุปสรรค จำนวน 19 กองทุน พร้อมทั้งทีมพี่เลี้ยงได้ให้ข้อเสนอแนะเป็นรายกองทุน รายละเอียดมีดังนี้ (1) อบต.ก่อเอ้ -  ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน -  มี รพ.สต.3 แห่ง (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (2) อบต.นาคำใหญ่ -  มีร่างข้อเสนอโครงการแล้ว อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่ออนุมัติโครงการ -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (3) อบต.ค้อทอง (ไม่มาร่วมประชุม) (4) อบต.แดงหม้อ -  มีร่างข้อเสนอโครงการแล้ว อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่ออนุมัติโครงการ -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (5)  อบต.ธาตุน้อ -  อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อจัดทำแผน PA และแผนลดปัจจัยเสี่ยง (6)  อบต.บ้านไทย -  อนุมัติโครงการแล้ว มีโครงการที่ครอบคลุมแผน PA และแผนลดปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้ว -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (7) อบต.ยางขี้นก  -  อนุมัติโครงการแล้ว มีโครงการที่ครอบคลุมแผน PA และแผนลดปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้ว -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (8)  อบต.ศรีสุข -  ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (9) อบต.สร้างถ่อ -  ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (10) อบต.สหธาตุ -  ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุนในเดือน ก.พ.61 -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (11) อบต.หนองเหล่า -  ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุนในเดือน ก.พ.61 -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (12) อบต.หัวดอน -  อนุมัติโครงการแล้ว มีโครงการที่ครอบคลุมแผน PA กลุ่มเด็กนักเรียน -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (13) อบต.ชีทวน -  จะนัดหมายประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวของในการจัดทำแผน PA และแผนลดปัจจัยเสี่ยง และจะเสนอแผนเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนอนุมัติต่อไป -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (14) อบต.ท่าไห  -  ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุนในเดือน ม.ค.61 -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (15) อบต.โนนรัง -  ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (16) อบต.กลางใหญ่ (ไม่มาร่วมประชุม) (17) เทศบาลตำบลห้วยเรือ -  ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน -  มี รพ.สต.3 แห่ง -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (18) เทศบาลตำบลเขื่องใน (ไม่มาร่วมประชุม) (19) เทศบาลตำบลบ้านกอก -  อนุมัติโครงการปี 2561 แล้ว จะไปดูความสอดคล้องกับแผน PA และแผนลดปัจจัยเสี่ยงอีกครั้ง -  (ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้)@11 เม.ย. 61 10:13
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่จัดประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนงานและโครงการ รับฟังสถานการณ์และปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกายผ่านระบบออนไลน์ (การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาโครงการ และการติดตามโครงการ) พบว่า มีการพัฒนาโครงการและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น กล่าวคือ มีการพัฒนาโครงการและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2561 จำนวน1โครงการ ได้แก่ 1) โครงการแอโรบิกพลิกสุขภาพแม่บ้าน ตำบลโพธิ์กระสังข์ มีการพัฒนาโครงการและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นหลังจากวันที่ 15 มีนาคม 2561 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการปั่นจักยานเพื่อสุขภาพ ตำบลภูฝ้าย 2) โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย “ฤาษีดัดตน” ตำบลกันทรอม 3) โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตำบลบักดอง 4) โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิก ตำบลขุนหาญ@10 เม.ย. 61 15:26
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  เวทีปรับปรุงข้อเสนอแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกาย ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ ทีมพี่เลี้ยงชี้แจงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ติดตามงาน และให้แต่ละกองทุนรายงานความคืบหน้าการพัฒนาแผนงาน และข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย ซึ่งความคืบหน้าของแต่ละกองทุน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการนัดหมายทุกกองทุนมาร่วมประชุม นำเสนอสถานการณ์ ความคืบหน้าการจัดทำแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกายของกองทุนสุขภาพตำบล รวมถึงปัญหาอุปสรรค พบว่า ได้รับทราบสถานการณ์ ความคืบหน้าการจัดทำแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกายของกองทุนสุขภาพตำบล รวมถึงปัญหาอุปสรรค จำนวน 13 กองทุน รายละเอียดมีดังนี้ (1) เทศบาลตำบลกระหวัน -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุนในเดือน ก.พ.61 เพื่อนำเสนอแนวคิดการจัดทำแผน PA (นำร่อง) และจะอนุมัติโครงการในเดือน มี.ค.61 -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (2) เทศบาลตำบลกันทรอม ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างเปิดรับโครงการ จนถึง 31 มกราคม 2561 นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติ โครงการในเดือน มี.ค.61 จะเลือกจัดทำแผน PA (นำร่อง) -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (3) เทศบาลตำบลโนนสูง -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -อยู่ระหว่างนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (4) เทศบาลตำบลสิ -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -ประชุมคณะกรรมการกองทุนแล้ว 1 ครั้ง เพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการ และนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติโครงการในเดือน ก.พ.61 -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (5) เทศบาลตำบลขุนหาญ -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานร่วมกับพชอ.ระดับตำบลในเดือน ก.พ.61 -มีภารกิจค่อนข้างเยอะ / ตัวชี้วัดเยอะ -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (6) เทศบาลตำบลโพธิ์กระสัง -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -มีการประชุมคณะอนุกรรมการ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบายและเปิดรับข้อเสนอโครงการ -นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติ โครงการในเดือน ก.พ.61 -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (7) อบต.บักดอง -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -มีการบูรณาการแผน 4 ปี อบต.กับกกองทุน สปสช. ปี 2561 -อยู่ระหว่างเปิดรับโครงการในเดือน ก.พ. 2561 -นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติ โครงการในเดือน มี.ค.61 -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (8)อบต.โพธิ์วงศ์ -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการ -นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัต โครงการในเดือน ก.พ.61 -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (9) อบต.ไพร -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการ โดยบูรณาการกับเวทีประชาคมทำแผนของอบต. (ให้แนวทางการจัดทำแผน PA และแผนลดปัจจัยเสี่ยง) และจะเลือกโครงการต้นแบบอีกครั้ง -นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติ โครงการในเดือน ก.พ.61 -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (10) อบต.ภูฝ้าย -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนอย่างชัดเจน -นายกให้ความสำคัญกับงานสร้างเสริมสุขภาพ เป็นพื้นที่ต้นแบบองค์กรงดเหล้า และตำบลสุขภาวะ -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (11) อบต.ห้วยจันทร์ -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการ และนัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่ออนุมัติโครงการ -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (12) อบต.พราน -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 -นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติ โครงการในวันที่ 20 ก.พ.61 -จะเลือกจัดทำแผน PA (นำร่อง) คือ โครงการปั่นจักรยานเยี่ยมบ้าน และจะบันทึกข้อมูลในระบบต่อไป -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้) (13) อบต.ขุนหาญ -ยังไม่อนุมัติโครงการ ปี 2561 อยู่ระหว่างเปิดรับโครงการ จนถึง 20 ก.พ. 2561 นัดหมายประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติ โครงการในเดือน มี.ค.61 -จะเลือกจัดทำแผนต้นแบบ 1 หน่วยงาน 1 โครงการ -(ยังไม่นำแบบฟอร์มโครงการ สสส.ไปใช้)@10 เม.ย. 61 15:25
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  รายละเอียดกิจกรรม วันเดือนปี สถานที่ จำนวนผู้เข้าร่วม ผลที่เกิดขึ้น 1.เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นพื้นที่ อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 70 คน 1. ทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯ ทุกกองทุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย 11 กองทุนฯ 3. ได้แนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 50 คน 1. ทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯ ทุกกองทุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย 10 กองทุนฯ 3. ได้แนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามแผนงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 18มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 20 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯในการจัดทำแผน 2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย 3.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย 4.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 20 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯในการจัดทำแผน 2.ปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย 3.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย 5.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับพี่เลี้ยงและตัวแทนกรรมการกองทุนฯ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.การติดตามแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย ของกองทุน 3. จัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 4.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย 6.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 10 คน 1. ทบทวนทำความเข้าใจกับพี่เลี้ยงและตัวแทนกรรมการกองทุนฯ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.การติดตามแผนสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกาย ของกองทุน 3. จัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาโครงการ 4.แผนการสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการการจัดกิจกรรมทางกาย 7.ติดตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 20 กองทุน ผ่านเว็ปไซต์โดยพี่เลี้ยงกองทุน 22-30 มีนาคม 2561 1.พื้นที่กองทุน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา11 แห่ง 2. พื้นที่กองทุน อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 แห่ง 6 คน (พี่เลี้ยง) 1.ติดตามโครงการกองทุน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 11 แห่ง มีจำนวน 13 โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 2. ติดตามโครงการกองทุน อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 แห่งมีจำนวน 13 โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว รวม 26 โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว@10 เม.ย. 61 15:21
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  1.สร้างความเข้าใจกับกรรมการกองทุนฯ ถึงเหตุผลที่มีการดำเนินการโครงการดังกล่าว รวมถึงความเป็นไปเป็นมาที่มูลนิธิต้องประสานความร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พบว่า คณะกรรมการกองทุนทุกกองทุน (13 กองทุน) มีความเข้าใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการทุกกองทุน 2.เสนอแนะกิจกรรมโครงการที่ควรดำเนินการในการดำเนินโครงการของกองทุนใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย การมีกิจกรรมทางกาย เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และอาหาร พบว่า คณะกรรมการกองทุนมีความเข้าใจถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีกิจกรรมทั้ง 5 และพร้อมที่จะนำกิจกรรมดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติโครงการของกองทุนในแต่ละพื้นที่ 3.นำเสนอผลงานการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนในเขตที่ 10 พบว่า กองทุนเขตที่ 10 มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพียงร้อยละ 60 ส่วนที่เหลือยังไม่มีการเบิกจ่าย กองทุนระดับพื้นที่อำเภอขุนหาญเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 90 แต่ยังมีส่วนที่เหลือบางกองทุนยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ คณะกรรมการกองทุนรับทราบและเข้าใจในเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมโครงการ และรับปัญหาดังกล่าวไปดำเนินการเพื่อตอบปัญหาพื้นที่ 4.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามปัญหาพื้นที่ พบว่า ปัญหาพื้นที่มีความสอดคล้องกับ 5 กิจกรรม และควรดำเนินการเร่งด่วนในเรื่องการมีกิจกรรมทางกายและผสมผสานกับกิจกรรมอื่น ๆ กำหนดแผน และพัฒนาโครงการให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมดังกล่าว@10 เม.ย. 61 15:17