สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ ชุมชนน่าอยู่

 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  วาระที่ 1 แนวทางการจัดการเรื่องการจัดเก็บภาษีโครงการย่อย ปี 2553 – 2557 - จากกรณีที่ทางสรรพากร จ.พัทลุง และ จ.สงขลา เรียกเก็บภาษีย้อนหลังโครงการย่อยปี 2557 ทำให้ทางพี่เลี้ยง (คุณสมนึก นุ่นด้วง) ต้องเข้าไปเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร และทางสรรพากรมีข้อเสนอให้ ทำหนังสือชี้แจงถึงสรรพากรแต่ละจังหวัด เพื่อจะได้รายงานและให้ความเห็นตามลำดับชั้นเหนือขึ้นไป และหาทางยุติการเก็บภาษี และสรรพากรจะลงพื้นที่ตรวจสอบ        จ.สงขลา จ.พัทลุง และ จ.สตูล ในวันที่ 14 – 16 พ.ย.59 - สิ่งที่ต้องทำเมื่อทางสรรพากรมีหนังสือถึงโครงการให้เข้าพบและเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ทางโครงการไม่ต้องทำอะไร ให้เฉย ๆ ยอมรับ และไม่ต้องจ่ายเงินค่าอากรแสตมตามที่สรรพากรเรียก หากมีปัญหาให้โทรปรึกษากับฝ่ายภาษี สสส. คุณปุ๋ย ที่เบอร์โทร 086-3755940 และทาง สจรส.ม.อ.รวบรวมโครงการที่โดนสรรพากรเรียก ส่งไปยัง สสส. ซึ่งก่อนหน้าที่ได้ส่งไปแล้วรอบนึง - ทั้งนี้ โครงการที่ดำเนินการอยู่ในปี 2558 – 2559 ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1 เปอร์เซ็นต์ ตามระเบียบการจ่ายภาษี วาระที่ 2 การจัดทำรายงานหรือปิดโครงการย่อย - โครงการพัฒนาศักยภาพฯ (โครงการ สจรส.ม.อ.) กำหนดส่งรายงานเพื่อปิดโครงการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 - โครงการย่อยจำนวน 198 โครงการ ซึ่งกำหนดส่ง สสส.เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ทาง สจรส.ม.อ.ตรวจสอบรายงานก่อนส่งให้ สสส. และยังมีโครงการอีก 20 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่เรียบร้อย และเอกสารยังไม่ส่งมายัง สจรส.ม.อ. จึงมีข้อตกลงร่วมกัน ว่า o โครงการย่อยต้องส่งให้ สสส.ภายในวันที่ 25 พ.ย.59 หากเลยกำหนดทาง สสส.จะเป็นผู้ติดตามโครงการกับพี่เลี้ยงเอง o รายงานพี่เลี้ยง บันทึกติดตามครั้งที่ 2 และ 3 และแบบประเมินคุณค่า ต้องทำเสร็จภายในวันที่ 20 พ.ย.59 หากไม่เสร็จทาง สจรส.ม.อ. จะไม่จ่ายค่าตอบแทนพี่เลี้ยงในงวดที่ 3 วาระที่ 3  สรุปงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559 - จุดเด่น ลักษณะการจัดงานสร้างสุขในปีนี้จัดได้เทียบเท่าระดับชาติ เห็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายตระกูล ส. (สสส./สช./สปสช.สธ.) มีจุดเด่นตรงข้อเสนอเชิงนโยบายในแต่ละห้องย่อย และมีเอกสารเชิงวิชาการหลายชิ้นงาน โดยเฉพาะงานชุมชนน่าอยู่ มีการผลิตหนังสือออกมาจำนวน 6 เล่ม - จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง คือ เวลาการนำเสนอของบางห้องย่อยมีเวลาน้อย คือให้เวลาแค่ครึ่งวัน ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมของคนที่มาร่วมฟังการเสวนาในห้องย่อย รวมทั้งบางห้องย่อยเช่น ห้องความมั่นคงทางอาหารมีวิทยากรมาคุยเยอะไป ทำให้ขาดการแลกเปลี่ยนของคนที่มาเข้าร่วมฟัง - ห้องชุมชนน่าอยู่ มีข้อปรับปรุงหลายด้าน คือ การเตรียมการนำเสนอขาดการตรวจสอบความพร้อม โน้ตบุคที่ใช้แบตเตอรี่หมด ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไมล์ให้พิธีกร ไม่มีคนคุมเวที และไม่ได้ประสานกับคนที่คุมเครื่องเสียงของศูนย์ประชุม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชุมไม่เต็มใจให้บริการ ทำให้งานออกมาแบบไม่พร้อม ข้อแก้ไข เรื่องเครื่องเสียงของศูนย์ประชุม คือ ทาง สจรส.ม.อ. จะทำหนังสือไปยังรองอธิการบดี เพื่อแจ้งจุดบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปรับปรุงในงานครั้งต่อไป วาระที่ 4 อื่นๆ การจัดเวทีแลกเปลี่ยน Node ภาคใต้ มีการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง รับผิดชอบหลักโดย สสส. จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ - เรื่องที่ 1 การพัฒนาศักยภาพชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ รับผิดชอบโดยทีม Node ภาคใต้ตอนบน (คุณกำไล สมรักษ์) มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน เป็นพี่เลี้ยงโครงการชุมชนน่าอยู่ พี่เลี้ยงโครงการเมนูอย่างง่าย และพี่เลี้ยงโครงการเปิดรับทั่วไป มีหลักสูตร 3 เรื่อง ดังนี้ o การขึ้นรูปโครงการ / การพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย เรื่องการจัดการข้อมูล และการจัดทำแผนชุมชน เป็นต้น o การติดตามประเมินผล ประกอบด้วย เรื่องเทคนิคกลยุทธ์การเสริมพลังในพื้นที่ และ การเกิดนวัตกรรม o การจัดทำรายงานผลโครงการ - เรื่องที่ 2 การสังเคราะห์/การจัดการความรู้ รับผิดชอบโดย Node จังหวัดพัทลุง (คุณามนึก นุ่นด้วง) และทีมพี่เลี้ยง จ.ชุมพร (คุณสมใจ) ทำการสังเคราะห์โครงการชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ มี 3 ประเด็น คือ o เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพื้นที่ต่าง ๆ o การผลิตสื่อ โดยมีทีมลงไปสังเคราะห์ เพื่อถอดเรื่องราวดี ๆ ออกมาเป็นหนังสือ และสื่อต่าง ๆ o การพัฒนาพี่เลี้ยงในพื้นที่ให้สามารถสังเคราะห์เรื่องราวดี ๆ ในพื้นที่ออกมาได้ - เรื่องที่ 3 การประสานงานเรียนรู้แลกเปลี่ยนระดับภาค รับผิดชอบโดยทีมพี่เลี้ยง จ.สตูล (คุณนฤมล อุโหยบ) o เชื่อมประสานงานให้เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนในจังหวัดภาคใต้ เชื่อมโยงเครือข่ายพี่เลี้ยงโครงการชุมชนน่าอยู่ พี่เลี้ยงโครงการเปิดรับทั่วไป และเชื่อมโยงกับคณะทำงาน พอช.สช.สปสช.และ สสส. โดยมีกำหนดนัดประชุมทีมคณะทำงานเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามผลการทำโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละ 2 ครั้ง@30 ธ.ค. 59 14:13
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  ผลการตรวจเอกสารการเงินและรายงานผลในเว็บไซต์ของโครงการชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พบว่า โครงการบ้านไม้ขาว และโครงการบ้านท่าฉัตรไชย เอกสารการเงินถูกต้อง ทางคณะทำงานได้จัดทำเอกสารได้เรียบร้อย เป็นระเบียบ และมีเอกสารหลักฐานที่สำคัญครบถ้วน รวมทั้งได้รายงานผลกิจกรรมในเว็บไซต์ มีเนื้อหาครบถ้วน จึงสามารถส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ สจรส.ได้ ส่วนโครงการบ้านพรุสมภาร เอกสารการเงินเรียบร้อย แต่รายงานในเว็บไซต์ยังขาดรูปภาพในบางกิจกรรม และวันนี้มาเฉพาะเจ้าหน้าที่การเงิน ทางโครงการขอเวลาส่งเอกสารรายงานมาให้ สจรส.อีก 1 อาทิตย์ ส่วนโครงการบ้านยามู มีเงินคงเหลือต้องคืน สสส.จำนวน 16,000 กว่าบาท ทางโครงการขอดำเนินการคืนเงินให้เรียบร้อย และจะจัดส่งเอกสารรายงานมาให้ สจรส.ได้อีกประมาณ 1 อาทิตย์@30 ธ.ค. 59 11:39
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  ผลการตรวจสอบเอกสารการเงิน และรายงานผลกิจกรรมในเว็บไซต์ พบว่า ทั้ง 2 โครงการ หลักฐานการเงินเบิกจ่ายถูกต้อง และรายงานผลกิจกรรมในเว็บไซต์เสร็จทุกกิจกรรม มีเนื้อหาครบทุกกิจกรรม จึงสามารถส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ สจรส.ได้ในวันนี้ @30 ธ.ค. 59 11:25
 • บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร

  ทีมงานโครงการสามารถลงรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้เป็นปัจจุบัน มีเนื้อหาสาระครบ ได้รับการตรวจสอบเอกสารการเงิน และปรับแก้เอกสารให้ถูกต้อง@24 ธ.ค. 59 19:30

ข่าวประชาสัมพันธ์

อัพเดทข่าว งานสร้างสุข ปี 61

@12 พ.ค. 60 14.04

งานสร้างสุข ปี 61  กำหนดจะ จัดงานในสัปดาห์สุดท้าย เดือน มกราคม 2561
รายละเอียดเพิ่ม (รอข้อมูล อัพเดทภายหลัง)

หัวข้อข่าวทั้งหมด