สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่วัดเป็นการสร้างความรักสามัคคี

กิจกรรมวันนี้ : ติดตามการปลูกพืชและเยี่ยมชมแปลงโดยทีมคณะทำงานโครงการ

กิจกรรมวันนี้ : เยาวชนเริ่มฝึกหัดเล่นดีเกฮูลู ระยะเวลา 3 เดือน

กิจกรรมวันนี้ : ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

กิจกรรมวันนี้ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทอดบทเรียนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใต้ ปี 2557 รุ่น1และรุ่น2(ทีมสมจรส.มอ.กับทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่สังเคราะห์คุณค่าโครงการร่วมกับ ผู้รับผิดชอบโครงการและพี่เลี้ยง

กิจกรรมวันนี้ : ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเรื่องของสุขภาพ เพื่อให้ได้ขอมูลด้านสุขภาพคนในชุมชนที่จะต้องแก้ไขปัญหาร่วมกัน

กิจกรรมวันนี้ : สร้างแกนนำเฝ้าระวังและอนุรักษ์ป่าชุมชน

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยอาศัยพื้นที่วัดสร้างความรักสามัคคีให้สมาชิกชุมชน

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา

  พบปะน้อง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่โรงเรียน และความเคลื่อนไหวของแต่ละคน  พบว่า น้อง ๆ จะปิดเทอมในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และสอบถามเรียนการเรียนต่อทั้งในสายสามัญ และสายอาชีพ ชี้แจงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงปิดเทอม โดยมีกิจกรรมเบื้องต้น ดังนี้ วันที่ 14 มีนาคม 2558  การจัดอบรม อสม. น้อย ให้แก่น้อง ๆ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตายาย ซึ่งในการอบรมครั้งนี้จะอบรมเกี่ยวกับ การใช้เครื่องวัดความดัน การวัดค่า BMI การให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน วันที่ 15 มีนาคม 2558  พี่ ๆ จากเครือข่าย สสส. จะลงพื้นที่ศึกษาการทำกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่  โดยรายละเอียดของกิจกรรมนั้นต้องรอการประชุมเพิ่มเติมจากพี่อุ๊ นางสาวอรอุมา ชูแสง พี่จากเครือข่ายยุวชนสร้างสรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ทำหน้าที่ในการประสานงานมาทำการชี้แจงขยายความอีกครั้ง วันที่ 20 มีนาคม 2558  อสม.น้อย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตายาย  โดยจะนำความรู้ที่ได้รับการอบรม อสม.น้อย ไปตรวจวัดความดันให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน วันที่ 21 มีนาคม 2558  การเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน ในการทำพวงมะหวด ซึ่งจะสอนโดยครูภูมิปัญญาในชุมชน การทำกิจกรรมร่วมกับน้อง ๆ เช่น การกระโดดยาง หรือเล่นน้ำที่ริมคลอง
 • พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา

   
 • พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา

  คืดกิจกรรม  เด็ก ๆ ให้ความสนใจกับงานลอยกระทงที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 จึงได้ร่วมกันคิดกิจกรรมที่จะจัดในวันลอยกระทง คือ การขายกระทง วางแผนการดำเนินการ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ โดยเด็ก ๆ ได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินการ ดังนี้ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ใบตอง เข็ม หยวกกล้วย ตะกร้า ถ้วย คัตเตอร์ กรรไกร ลวดเย็บกระดาษ ดอกไม้ กำหนดการวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ หยวกกล้วย ใบตอง ดอกไม้ เวลา 16.00 น. เด็ก ๆ พร้อมกันที่ศาลาหมู่บ้าน เวลา 17.00 น. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการไปทำกิจกรรม (นั่งเรือข้ามฝากเพื่อไปขายยังตลาด) เวลา 18.00 น. เปิดร้านขายกระทงบริเวณหน้าที่เรือตลาดแม่ครู เวลา 21.00 น. เยาวชนร่วมลอยกระทงบริเวณท่าเรือตลาดแม่ครู หน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายเตรียมวัสดุอุปกรณ์  รับผิดชอบโดย  น้องวิว พี่ธัญ ฝ่ายเตรียมสถานที่        รับผิดชอบโดย  น้องติงเตา น้องนุช ฝ่ายประชาสัมพันธ์        รับผิดชอบโดย  พี่กั้ง น้องเบียร์ ฝ่ายผลิต                    รับผิดชอบโดย  น้องแตง น้องไอซ์ พี่ปอ ฝ่ายขาย                      รับผิดชอบโดย  น้องฟิล์ม น้องนาถ วัสดุที่สามารถหาได้ในชุมชน หยวกกล้วย และใบตอง  จากบ่านน้องวิว ดอกสามเดือน  จากบริเวณชุมชน
 • คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่

  คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่

  การประชุมในวันนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์  บรรลุ เนื่องจากว่าผู้เข้าร่วมประชุม เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งแผนงานในครั้งนี้ บัณฑิตได้วางไว้ ก็จะมีดังนี้ คือ วันแรกจะให้มีการอบรม และวันที่สอง จะให้ลงสถานที่จริง โดยวันแรกบัณฑิตได้ออกแบบกิจกรรม ดังนี้ วิธีการที่หนึ่ง 1.รู้จักคน โดยการแนะนำตัว ซึ่งก็จะให้แนะนำทั้งเด็ก พี่เลี้ยง และผู้นำชุมชน เพื่อให้รู้จักกันมากขึ้น 2. คือรู้จักชุมชน โดยให้เล่าถึงความประวัติศาสตร์ชุมชน อาณาเขต ภูมิศาสตร์ เรื่องเล่า สถานที่สำคัญ และประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น วิธีการที่ 2 ฝึกทักษะการเก็บข้อมูล โดยการวาดแผนที่ และวิธีการที่ 3 คือ อบรมให้ความรู้ และสอนทักษะการเก็บข้อมูลในชุมชน ส่วนวันที่ 2 ก็จะนำน้องลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยเก็บภาพ พูดคุย สังเกต และรวมกันเล่าเรื่องราวที่ได้พบเจอในวันนี้ และสุดท้ายสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นผลการประชุมก็ยังได้ข้อเสนอแนะจากทีมโครงการบัณฑิตอาสาในเรื่องการใช้วิธีการโดยการเล่นเกมส์ ซึ่งมีชื่อว่าวิตามิน A
 • คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่

  คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่

  การประชุมในวันนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จากการสอบถามถึงการดำเนินงานที่ ผ่านมาทั้งข้อดีข้อเสีย จะเห็นได้ว่าจะมีทั้งสองส่วน ในส่วนข้อดี คือการที่ทุกคนได้มีเวลามารวมตัว รวมกลุ่มกัน และข้อเสียคือ มีงานเพิ่มขึ้น
 • สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง

  ชุมชนได้รับความรู้ในการทำกิจกรรม การทำปุ๋ยหมักในครั้งนี้ พร้อมได้ร่วมการสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และได้ความรู้ไปใช้ในการทำการเกษตรในชุมชน
 • อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้้นบ้าน : บ้านคลองทราย

  จัดแบ่งหน้าที่ในการจัดหาอุปกร์และวัตถุดิบที่ต้องใช้
 • โครงการเยาวชนตัวอย่าง ร่วมสร้างชุมชนอุเปน่าอยู่

  ตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำสิ่วที่ได้จากกิจกรรม มาเป็นแนวทางทำให้เกิดเกิดครอบครัวที่อบอุ่น มีสายใยรักแห่งครอบครัว ความผูกพัน มีสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างครอบครัว 3 เยาวชนในหมู่บ้านห่างไกลปัญหาครอบครัว ความขัดแย้ง แตกแยก ทะเลาะเบาะแว้ง เกิดเป็นกลุ่มเยาวชนต้านยาเสพติด ซึ่งจะนำมาสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญจะนำมาให้สังคมมีความสุขได้ ในที่สุด

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ


งานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ข่าวจากงานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่พัทลุง

@7 ก.ค. 56 15.15

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ ประกอบด้วยพื้นที่บ้านท่าช้าง ต.พนางตุง เรื่องเกษตรยั่งยืน,บ้านหูยาน ต.นาท่อม เรื่องการทำงานแบบบูรณาการฯ.และบ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน จ.พัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ที่เป็นรูปธรรมในปีที่ 1

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค.56

@7 ก.ค. 56 15.06

เรียน..คณะกรรมการบริหารโครงการฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ ทุกท่าน จากการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ตรงกับวันพุธที่ 10 ก.ค.56 ทางคณะทำงานโครงการฯจึงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค. 56 ขึ้นในวันพุธที่ 10 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมบริษัทโตโยต้า(พัทลุง)จำกัด เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ทางคณะทำงานโครงการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะกรรมการบริหารฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอแสดงความนับถือ

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • งานสำนักงานกลาง

  ได้แผนการขับเคลื่อนขยายผลทั้ง 11 อำเภอ
 • งานสำนักงานกลาง

  -ดร.นฤทธิ์  ดวงสุวรรณ เป็นผู้ทำกระบวนการสังเคราะชุดความรู้เพื่อปิดโครงการร่วมกับคณะทำงาน -รายงานสรุป งานสมัชชา ได้รายงานผ่านเว็ปไซต์ คนใต้สร้างสุขวันที่ 4 กันยายน 2557 -ได้ร่วมกันออกแบบกรอบชุดบทเรียนเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการสังเคราะห์ความรู้แหล่งเรียนรู้ต้นแบบและชุดความรู้โครงการ -ข้อเสนอ ทิศทางเมืองลุงหลังปิดโครงการ โครงการเมืองลุงน่าอยู่มีผลงานและกิจกรรมเกิดขึ้นจำนวนมากในพื้นที่ทุกอำเภอทั้ง 11  อำเภอมีทั้งคน พื้นที่กิจกรรม ทางโครงการมีข้อเสนอ คือ 1. เสนอให้มีการปรับปรุงพัฒนากลไกโครงการ ที่เป็น กลไกกลาง  พื้นที่ เพื่อรักษาพื้นที่และเครือข่ายในการขยายผลเป้าหมายวิสัยทัศน์จังหวัดพัทลุง 2. เสนอให้มีการต่อโครงการเพื่อพัฒนากลไกเข็มแข็ง เพราะถ้าแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกได้แค่รวมคน สร้างกลไก เท่านั้นเอง ระยะที่ 2  ควรพัฒนากลไกให้แข็งแรง  ระยะที่ 3 การพัฒนาสู่จังหวัดจัดการตนเองเต็มรูปแบบได้จากการสร้างและพัฒนาเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือขออนุญาต ปฐมนิเทศโครงการ ปี 57 รุ่น 2 วันที่ 29-30 พ.ย.57

@13 พ.ย. 57 16.00

หนังสือเชิญขออนุญาตโครงการเข้าร่วมปฐมนิเทศ

กำหนดการ การประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 รอบ 2 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 ทุกจังหวัด

@12 พ.ย. 57 18.03

กำหนดการ
การประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 รอบ 2 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เงื่อนไข 1. ผู้เข้าร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการๆ ละ 2 คน (หนึ่งในสองต้องมีคนใช้งานคอมพิวเตอร์ได้) 2. ให้นำสัญญาการดำเนินงานโครงการ จาก สสส. มาด้วย
3. ให้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 4. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจากงบประมาณโครงการ
หมายเหตุ
ที่พัก ผู้รับผิดชอบโครงการจองเองได้ แต่หากไม่สะดวกจะให้ทาง สจรส.จองให้ควรแจ้ง “ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์” มาที่ สจรส. มอ. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น. กระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการหนุนเสริมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.00 - 11.00 น        ความคาดหวัง ประสบการณ์ และแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน
โดย คุณปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

11.00 - 12.00 น. - การบริหารจัดการโครงการ (ทีมงาน/ชุมชน) และวิธีการจัดการปัญหา โดยคุณกำไล สมรักษ์ - การบริหารการจัดการงบประมาณ  (การเก็บหลักฐาน และเอกสารการเงิน) โดยคุณสมบูรณ์ ขวัญสงค์ และคุณจุรีย์ หนูผุด - การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน โดยคุณกัญนภัส จันทร์ทอง 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. การจัดทำรายงานผ่านเวบไซต์คนใต้สร้างสุข www.happynetwork.org
โดยคุณภานุมาศ นนทพันธ์ 14.00 – 21.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ • การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
• ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ
• การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรม
• การจัดทำรายงาน 


30 พฤศจิกายน 2557 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 12.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ (ต่อ) • การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
• ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ
• การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรม
• การจัดทำรายงาน
13.00 - 15.00 น. ประชุมพี่เลี้ยงร่วมกับ สสส. เพื่อการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล


หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »