สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : ติดตามการปลูกพืชและเยี่ยมชมแปลงโดยทีมคณะทำงานโครงการ

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่วัดสร้างความรักสามัคคีของสมาชิกในชุมชน

กิจกรรมวันนี้ : กลุ่มที่เรียนรู้เรื่องอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติการในพื้นที่

กิจกรรมวันนี้ : กลุ่มเยาวชนกลับใจบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

กิจกรรมวันนี้ : สมาชิกชุมชนจัดทำบัญชีของตนเองและครอบครัว

กิจกรรมวันนี้ : ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอเชิงนโยบายแก่สมาชิกชุมชนและบุคคลทั่วไปให้รับทราบ

กิจกรรมวันนี้ : กลองยาวสี่วัย ในวงเดียว

กิจกรรมวันนี้ : จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของคนในชุมชนในการดำเนินโครงการนี้ ทุกๆ 3 เดือน ครั้งที่ 4

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง

  ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง

  สมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดภัยได้นัดหมายพบปะกันเพื่อเตรียมอุปกรณ์โรงเรือนผักที่นำมาตั้งรวมกันตามมติที่ประชุมของคณะทำงานที่อยากให้กลุ่มผลิตผักปลอดภัยซึ่งตกลงร่วมกันว่าจะมาทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกันเพื่อจะได้ผักที่ได้มาตรฐานเดียวกัน สมาชิกนัดรวมเพื่อทำงานร่วมกันในช่วงบ่ายโมงแล้วจัดเตรียมปูพื้นพลาสติกดำ จัดระดับน้ำและดูความเรียบร้อยของโรงเรือนจำนวน 3 โรงเรือนเพื่อเตรียมปลูกสลัดต่างประเทศหลังจากได้เมล็ดพันธุ์มาแล้ว การหยอดเมล็ดสลัดประกอบด้วย เรดบัตเตอร์เวีย กรีนคอรัล ผักกาดแก้ว จำนวนอย่างละ 260 ฟองน้ำสำหรับ 1 โรงเรือนจำนวน 8 แผ่นปลูก เสร็จภารกิจร่วมสี่โมงเย็น และนัดหยอดต้นกล้าลงแปลงปลูกในวันอาทิตย์ พร้อมกับหยอดเมล็ดในฟองน้ำเพิ่มอีก 3 โรงเรือน
 • ห้วยคล้าชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

  ผู้ใหญ่สุวิทย์ วงศ์สุวัฒน์ได้ส่งมอบมาตรการทางสังคมเกี่ยวกับการดูแลรักษาผืนป่าบ้านห้วยคล้าให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทราบโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก นายสัมฤทธิ์ รุ่งช่วงร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
 • ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง

   
 • บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง

  ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  โดยขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ได้แก่  เกษตรอำเภอทุ่งตะโก  ปราชญ์ชาวบ้านที่มีในท้องถิ่น หรือพื้นที่ใกล้เคียง
 • ร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านต้นทุเรียน

  ในวันที่จัดกิจกรรมมีเด็กที่สนใจเข้าและเด็กที่ผู้ปกครองมาส่งให้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 42 คน เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตั้งใจที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม ในการให้ความรู้ด้านศาสนาและยาเสพติด ทุกคนตั้งใจที่เก็บเกี่ยวความรู้ รับฟังคำสอนของพี้เลี้ยง และตั้งใจเรียน เพื่อที่จะนำไปใช้ในอนาคตได้ กิจกรรมที่จัดขึ้นทำให้เกิดความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก และเกิดความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและพี้เลี้ยง เด็กๆมีระเบียบในการร่วมกิจกรรม เช่น การเคารพพี้เลี้ยง การจัดแถว
 • คนคลองลาดร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่

  คนคลองลาดร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่

  นางทิวากร  จันทนา กล่าวขอบคุณสมาชิกในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโครงการคนคลองลาดร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่  ทำให้โครงการผ่านไปได้ด้วยดี กิจกรรม ออมวันละบาท  มีสมาชิกทั้งหมด  147 คน  เงินที่สะสมฝากที่ธนาคารจำนวน  บาท กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง  จำนวน  37 ครัวเรือน  ปลูกผักพื้นบ้านเพื่อบริโภคในครัวเรือน  จำนวน  32  ครัวเรือน กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือนที่ต่อเนื่อง จำนวน 42 ครัวเรือน มอบเกียรติบัตร ให้แก่ นายวีระ  ชัยชนะกสิกรรม / นางนวรัตน์  วันชัย  /นางนฤมล  สกุลแก้ว  /นางจินตนา  จุ้ยนคร / นางประภา  ฐิตะฐาน/นางสาวอมราวดี  เจริญศรีทองกุล/นางสาวยุวภา  จันทนา / นางปราณี  ทองยุทธ 
 • พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา

  พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา

  ได้เรียนรู้กิจกรรมที่ผ่านมาในช่วงปิดภาคเรียน และการต่อยอดกิจกรรมต่อไป ในรูปแบบกิจกรรมให้เด็กและผู้สูงอายุได้เรียนรู้และสานสัมพันธ์ร่วมกัน 
 • ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง)

  ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง)

  ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ในสังคม

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  1.การพัฒนาโครงการปี 2558 - 2559 มีรายละเอียด ดังนี้   1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ จะประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน่วยงานและแจ้งให้พี่เลี้ยงประชาสัมพันธ์ในพื้นที่   1.2 รูปแบบการเขียนโครงการ พยายามขยับหมวดเรื่องที่จะทำให้ชัด เขียนเป็นเรื่องเดียวกัน เน้น บทบาทสภาผู้นำทุกโครงการ หากเป็นโครงการต่อเนื่องต้องเขียนที่มาที่ไปของผลการทำโครงการครั้งที่ 1   1.3 กลุ่มเป้าหมายในโครงการต้องเขียนให้ชัดเจน มีกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง   1.4 สิ่งที่อยากเห็นหลังจากทำโครงการมีองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมอย่างไร   1.5 การเขียนแผนข้อมูลในตารางเวบไซต์ยังแทรกไม่ได้ ทำให้เสียเวลา ต้องปรับในเวบไซต์ทำโมดุล 3 ตัว คือ เพิ่ม แก้ไข ลบ 2.ระบบติดตาม Super พี่เลี้ยง   2.1 ข้อดีที่พบ คือ รายงานการเงินที่ส่งมายัง สจรส.ผิดน้อยลง แต่ในส่วนของรายงานกิจกรรม และเอกสารการเงิน ทาง สจรส.ต้องดูละเอียดเหมือนเดิม และยังต้องลงไปตรวจเอกสารในช่วงปิดงวดเหมือนเดิม   2.2 ข้อเสนอ คือ พัฒนาศักยภาพ 3.การค้นหาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการ   3.1 จากการประชุมกับ สสส.มีการเสนอว่าควรให้มีผู้ทรงในพื้นที่ ซึ่งอาจจะปรับเรื่องผู้ทรง และ สสส.จะเอาผู้ทรงมาคุยกันเพื่อให้ชัดในทิศทางของ สสส. 4.การเขียนรายงานโครงการ   4.1 ยังตอบไม่ค่อยชัดในเชิงผลลัพธ์ ผลผลิต ไม่ตอบตัวชี้วัดโครงการ ซึ่งแต่ละคนมีเทคนิคการเขียน แต่การเขียนต้องตอบโจทย์ สสส.ซึ่งพี่เลี้ยงหลายคนไม่ได้เขียน ซึ่งสิ่งที่พี่เลี้ยงต้องเขียน มี 3 อย่าง คือ ผู้ติดตาม ผลติดตาม และง
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  ได้ถอดบทเรียนโครงการ จ.สตูล เพื่อจัดทำเป็นเอกสารหนังสือชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ใช้ในงานสร้างสุขภาคใต้
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  ได้สังเคราะห์โครงการที่นำไปเขียนเป็นหนังสือจำนวน 5 โครงการ โครงการปี 57 มีกำลังใจทำโครงการ จากการมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องเล่ากัน
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  ได้โครงการที่สังเคราะห์และนำไปเขียนเรียบเรียงเป็นเรื่องเล่าที่ดี ๆ ลงในหนังสือได้ จำนวน 7 โครงการ เป็นโครงการปี 56 และ โครงการปี 57 ทีมผู้รับผิดชอบโครงการในจังหวัดสตูลได้แลกเปลี่ยนผลการทำโครงการที่ผ่านมาร่วมกัน เกิดความรู้และผลที่นำไปสู่การทำโครงการของตนเองในพื้นที่ให้ดีมากขึ้น

งานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ข่าวจากงานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่พัทลุง

@7 ก.ค. 56 15.15

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ ประกอบด้วยพื้นที่บ้านท่าช้าง ต.พนางตุง เรื่องเกษตรยั่งยืน,บ้านหูยาน ต.นาท่อม เรื่องการทำงานแบบบูรณาการฯ.และบ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน จ.พัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ที่เป็นรูปธรรมในปีที่ 1

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค.56

@7 ก.ค. 56 15.06

เรียน..คณะกรรมการบริหารโครงการฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ ทุกท่าน จากการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ตรงกับวันพุธที่ 10 ก.ค.56 ทางคณะทำงานโครงการฯจึงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค. 56 ขึ้นในวันพุธที่ 10 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมบริษัทโตโยต้า(พัทลุง)จำกัด เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ทางคณะทำงานโครงการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะกรรมการบริหารฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอแสดงความนับถือ

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • งานสำนักงานกลาง

  ได้แผนการขับเคลื่อนขยายผลทั้ง 11 อำเภอ
 • งานสำนักงานกลาง

  -ดร.นฤทธิ์  ดวงสุวรรณ เป็นผู้ทำกระบวนการสังเคราะชุดความรู้เพื่อปิดโครงการร่วมกับคณะทำงาน -รายงานสรุป งานสมัชชา ได้รายงานผ่านเว็ปไซต์ คนใต้สร้างสุขวันที่ 4 กันยายน 2557 -ได้ร่วมกันออกแบบกรอบชุดบทเรียนเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการสังเคราะห์ความรู้แหล่งเรียนรู้ต้นแบบและชุดความรู้โครงการ -ข้อเสนอ ทิศทางเมืองลุงหลังปิดโครงการ โครงการเมืองลุงน่าอยู่มีผลงานและกิจกรรมเกิดขึ้นจำนวนมากในพื้นที่ทุกอำเภอทั้ง 11  อำเภอมีทั้งคน พื้นที่กิจกรรม ทางโครงการมีข้อเสนอ คือ 1. เสนอให้มีการปรับปรุงพัฒนากลไกโครงการ ที่เป็น กลไกกลาง  พื้นที่ เพื่อรักษาพื้นที่และเครือข่ายในการขยายผลเป้าหมายวิสัยทัศน์จังหวัดพัทลุง 2. เสนอให้มีการต่อโครงการเพื่อพัฒนากลไกเข็มแข็ง เพราะถ้าแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกได้แค่รวมคน สร้างกลไก เท่านั้นเอง ระยะที่ 2  ควรพัฒนากลไกให้แข็งแรง  ระยะที่ 3 การพัฒนาสู่จังหวัดจัดการตนเองเต็มรูปแบบได้จากการสร้างและพัฒนาเครือข่าย


ความคิดเห็นต่อโครงการล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการวันที่ 28 พ.ค. 58 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ปี 2558 (โซนจังหวัด พัทลุง ตรัง พังงา และภูเก็ต)

@26 พ.ค. 58 11.24

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ปี 2558 โซนจังหวัด พัทลุง ตรัง พังงา และภูเก็ต
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 ตึก LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วัตถุประสงค์ พัฒนาศักยภาพทักษะด้านการเขียนโครงการให้ผู้สนใจเสนอโครงการ เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่  ที่มีความสมบูรณ์ตามกรอบทิศทางการสนับสนุนทุน และยกระดับคุณภาพโครงการให้ผู้รับทุนสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

กำหนดการ 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น. แนะนำหลักการและกรอบแนวคิดโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

09.30 – 10.00 น. แนะนำการใช้งานเว็บไซต์คนใต้สร้างสุขเพื่อการพัฒนาโครงการครั้งที่ 1 โดย สจรส.ม.อ. และทีมสนับสนุนวิชาการภาคใต้ (พี่เลี้ยง)

10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น. ปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์คนใต้สร้างสุขเพื่อการพัฒนาโครงการครั้งที่ 1  ชื่อโครงการ คณะทำงาน ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  แผนการดำเนินงานโครงการ   โดย ทีมสนับสนุนวิชาการภาคใต้ (พี่เลี้ยง)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น. ปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์คนใต้สร้างสุขเพื่อการพัฒนาโครงการครั้งที่ 1 (ต่อ)

15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.30 น. วิเคราะห์การวางแผนดำเนินงานของโครงการ
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

หนังสือขออนุญาต ปฐมนิเทศโครงการ ปี 57 รุ่น 2 วันที่ 29-30 พ.ย.57

@13 พ.ย. 57 16.00

หนังสือเชิญขออนุญาตโครงการเข้าร่วมปฐมนิเทศ

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »