สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : ประชุมทุกเดือน10

กิจกรรมวันนี้ : นิเทศ สรุปผลโครงการ

กิจกรรมวันนี้ : สภาผู้นำประชุมประจำเดือนครั้งที่ 9

กิจกรรม : 2015-09-04 : ดูงานโครงการต่างๆ

กิจกรรม : 2015-09-04 : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 10 เพื่อวางแผนการเวทีประชุม

กิจกรรม : 2015-09-04 : ประชุมสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 10

กิจกรรม : 2015-09-04 : ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 9

กิจกรรม : 2015-09-04 : จัดกิจกรรมศาสนบำบัด/กิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่เด็กและเยาวชน(ครั้งที่9)

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ

  คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ

  1.มีป้ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ติดไว้ที่อาคารประชุม 2.มีป้ายโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ@03 ก.ย. 58 13:42
 • คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ

  สรุปผลจากการดำเนินโครงการ 1.เกิดแนวทางการปรับวิถีชีวิตประจำวัน มีการทำบัญชีครัวเรือน มีเงินออม เรียนรู้วิธีการลดต้นทุนการผลิต ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  น้ำหมักชีวภาพ 2.เกิดการรวมตัวเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ 3.เกิดกลุ่มอาหารให้กับชุมชน  5  กลุ่ม คือ  กลุ่มผักปลอดสารพิษ กลุ่มเลี้ยงกบแบบภูมิปัญญา  กลุ่มเลี้ยงปลาธรรมชาติในบ่อข้างล้าน  กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านพันธุ์พื้นเมือง  กลุ่มปลูกมะนาวพื้นบ้าน 4เกิดกระบวนการติดตามการทำงานในชุมชนแบบเสริมพลัง@03 ก.ย. 58 11:21
 • คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

  ในการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 9 ณ.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานมีผู้ร่วมเข้าประชุม จำนวน 20 คน เริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. มีนางสาวจิตรลัดดาวงศ์ศิลป์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีเรื่องชี้แจงดังนี้ วาระการประชุมที่ 1 : รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมตามแผนงานที่ได้ดำเนินงานไปแล้ว เดือนสิงหาคม 2558 กิจกรรมที่1 : วันที่ 5 สิงหาคม 2558 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สมุนไพรในชุมชนครั้งที่ 4 :ทุกคนร่วมกันปลูกต้นมะขามกั้นเป็นรั้วตามริมถนน ต้นมะขามเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ ชุมชนมีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากใบมะขามมาทำเป็นลูกประคบสมุนไพร เพื่อใช้รักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อลูกประคบ กิจกรรมที่2 : วันที่ 7 สิงหาคม 2558 กิจกรรมเสริมทักษะอาสาสมัครดูแลสุขภาพ : 1.ครูภูมิปัญญาถ่ายทอดวิธีการทำลูกประคบเพื่อดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว 2.ครูภูมิปัญญาสอนทักษะการนวดและการประคบสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคระบบกล้ามเนื้อ โดยนำผู้ที่ป่วยเป็นโรคจริงมาเป็นหุ่นในการสาธิต กิจกรรมที่3 : วันที่ 22 สิงหาคม 2558 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ครั้งที่ 4 :อาสาสมัครดูแลสุขภาพและเยาวชนจิตอาสา จำนวน 20 คน ได้ร่วมกันทำชุดเยี่ยมบ้าน จำนวน 20 ชุด ซึ่ง 1 ชุดจะประกอบด้วยน้ำยาล้างจานสมุนไพรจำนวน 2 ขวด ยาหม่องสมุนไพรจำนวน 1 ขวดและยาดมสมุนไพรจำนวน 1 ขวด เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง เป็นการส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ วาระการประชุมครั้งที่ 2 : วางแผนการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน เดือน กันยายน 2558 กิจกรรมที่1 : วันที่ 5 กันยายน 2558 - กิจกรรมเพิ่มพื้นที่การปลูกสมุนไพรครั้งที่ 5 กิจกรรมที่2 : วันที่ 7 กันยายน 2558 - กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนครั้งที่ 5 กิจกรรมที่3 : วันที่ 9 กันยายน 2558 - กิจกรรมจัดทำรายงาน วาระการประชุมครั้งที่ 3 : กิจกรรมจัดนิทรรศกาลที่ มอ.สงขลา : เนื่องจากได้รับหนังสือจาก สสส. ให้ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศกาลที่ มอ.สงขลา ทางโครงการฯ ได้ส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 คน และนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปร่วมจัดนิทรรศกาล จำนวน 8 ชนิด โดยออกเดินทาง ในวันที่ 3 กันยายน 2558 และกลับ วันที่ 6 กันยายน 2558@03 ก.ย. 58 07:40
 • ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง

  ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง

  นับตั้งแต่ด.ช.ภูวดล  อนุรา(น้องพี) ได้รับอุบัติเหตุจากรถบรรทุกปาล์มน้ำมันชนจักรยานที่ปั่นข้างถนนหลวงสายสุราษฎร์-ภูเก็ต บริเวณหน้าโบสถ์ประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันของกลุ่มเด็ก ๆ ที่เลิกเรียนแล้วจะเข้ามาที่ศูนย์ฯ เพื่อรดน้ำพืชผักที่พวกเขาปลูกไว้ จากนั้นจะปั่นจักรยานของศูนย์ฯ เล่น ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 58 เวลา 18.00 น.น้องพีได้เสียชีวิตทันทีจากอุบัติเหตุดังกล่าว พิธีสวดเพื่อวอนขอพระเจ้ารับดวงวิญญาณของน้องพีมีพี่น้องในหมู่บ้านมาร่วมสวดส่งวิญญาณจำนวนมากทุกๆคืน ศูนย์ฯ ได้จัดทำไวนิล การร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ เช่น การเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมในโอกาสฉลองโบสถ์  การร่วมกิจกรรมวันเสาร์เพื่อให้เป็นความทรงจำที่ดีๆ เก็บไว้ในชุมชน และในพิธีกรรมปลงศพก็เช่นเดียวกัน มีพี่น้องในชุมชนมาร่วมส่งร่างของน้องพีลงบรรจุไว้ในสุสานของหมู่บ้านจำนวนมาก@03 ก.ย. 58 07:14
 • ชุมชนตันหยงโป หมู่ที่ 1 ร่วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง

  ชุมชนตันหยงโป หมู่ที่ 1 ร่วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง

  ผลการประชุม ให้ประชาชนทุกท่านปฏิบัติตาม ในมติที่ประชุมดังต่อไปนี้ 1)กำหนดพื้นที่ทำประมงชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และสงวนไว้สำหรับคนในชุมชนห่างจากฝั่ง 1,000 เมตร ตลอดแนว เขต อ่าวตันหยงโป ความยาว 3,500 เมตร 2)กำหนดการตรวจตราไม่ให้เรือประมงพานิชย์รุกล้ำเข้ามาทำการประมงในเขตอนุรักษ์ 3)กำหนดให้มีการปลูกป่าไม้ชายเลน เป็นประจำทุกปีๆละ 2 ครั้ง 4)กำหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปีละ 2 ครั้ง 5)จัดทำป้ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง โดยให้นำเข้าเวทีบันทึกข้อตกลง ระหว่างประชาชนชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ (MOU)@02 ก.ย. 58 15:47
 • ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง

  ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง

  เริ่มการสรรเสริญพระเจ้าด้วยการภาวนาจากใจของเด็ก เป็น่คำภาวนาง่าย ๆ ที่เด็กอยากจะขอบคุณอะไรให้พูดออกมา อยากจะขอพรพระประการใดให้เด็กพูดออกมาเพื่อให้เพื่อน ๆ ร่วมกันภาวนาตามไปด้วย พระวาจาพระเจ้าประจำวันเสาร์ ได้นำสมณสาส์นใหม่ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ออกมาล่าสุดเรียกร้องให้ดูแลสิ่งแวดล้อม โดยได้ยกคำถามของท่านถามชาวโลกว่า "ท่านอยากจะมอบโลกแบบไหนให้กับลูกหลานของเรา? สิ่งสำคัญที่พระสันตะปาปาเน้นย้ำชีวิตคริสตชนที่สมบูรณ์ได้ต้องสร้างความสัมพันธ์กับพระ มนุษย์ และสิงสร้าง โดยอธิบายพระคัมภีร์บทที่ 1 ในหนังสือปฐมกาลบรรยากาศสวนเอเดนที่มนุษย์มีความสัมพันธ์กันระหว่างพระเจ้้า กับมนุษย์และกับสิ่งสร้าง แต่บาปทำให้มนุษย์ตัดความสัมพันธ์กับพระเจ้า ตัดความสัมพันธ์กับมนุษย์ และตัดความสัมพันธ์กับสิ่งสร้าง การฟื้นฟูความสัมพันธ์ในสามมิติเป็นสิ่งสำคัญ ทุกวันนี้มนุษย์ใช้สิ่งสร้างเพื่อบริโภคนิยมจนค่านิยมของการทิ้งขว้างจนกระทำชำเราสิ่งสร้างจนร่ำร้องด้วยความเจ็บปวด เด็ก ๆ จะมีส่วนร่วมในการฟื้นความสัมพันธ์ในสามมิตินี้อย่างไร? เด็กคนหนึ่งบอกว่า"จะกินข้าวหมดจานไม่ให้เหลือ" "จะไม่เปิดน้ำทิ้ง" "การไม่ทิ้งขยะ" จากนั้นเด็กๆได้ลงแปลงผักเพื่อดูแลต้นเลม่อนที่เด็กๆปลูกไว้เมื่อวันเสาร์ที่แล้ว ช่วยกันถอนหญ้าออกจากโรงเรือน หลังรับประทานอาหารเที่ยง เด็ก ๆ ได้เดินทางออกเยี่ยมผู้สูงอายุคุณยายจรูญ อนุราซึ่งเป็นย่าของน้องพี พี่น้องของเราที่ได้เสียชีวิตเพื่อปลอบประโลมใจบิดาของน้องพี ตาบุญเลิศ และยายบังอร อนุรา ที่สูญเสียลูกชายคนเดียวกับอุบัติเหตุรถบรรทุกชนรถจักรยานที่น้องพีปั่นเล่นริมถนนหลวง@02 ก.ย. 58 11:52
 • ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง

  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จะมีเจ้าหน้าที่สวพ.7 เดินทางมาพบสมาชิกเพื่อดำเนินการตรวจแปลงผัก นำตัวอย่างผักไปตรวจสารตกค้าง และชี้แจงกระบวนการตรวจสารตกค้างเพื่อออกใบรับรองมาตรฐาน(GAP) เวลา 09.30 น.เจ้าหน้าที่สวพ.7 ได้ชี้แจงขั้นตอนของการขอใบรับรอง GAP. เนื่องจากสมาชิกกลุ่มได้ใช้สำนักงานเป็นสถานที่ดำเนินการจึงขอมติที่ประชุมมอบอำนาจให้ นายจำลอง บุญลา ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการขอใบรับรองและสถานที่เป็นของโบสถ์คาทอลิก จึงได้เชิญบาทหลวงเจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์พนม ได้นำเอกสารที่ดินถ่ายประกอบการขอใบรับรอง เมื่อสัมภาษณ์แล้วเสร็จตามขั้นตอนขอ GAP ได้นำเจ้าหน้าที่ตรวจโรงเรือนแปลงผักแต่ละโรงพร้อมตัวอย่างผักชนิดละ 1 กิโลกรัม เสร็จสิ้นเวลา 11.00 น. และจะรู้ผลในปลายเดือนมิถุนายนนี้@02 ก.ย. 58 11:24
 • บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง

  ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารสหกรณ์เพื่อการเกษตร จังหวัดตรังส่งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้ใรการผลิตสินค้าทดแทนใช้เอง สบู่ก้อน ตัวแทนครัวเรือนเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจในการผลิตสบู่เพื่อใช้เองในครัวเรือน@02 ก.ย. 58 09:08

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  -@04 ก.ค. 58 10:57
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  ทุกโครงการในวันนี้มีการปรับในเรื่องของการเขียนกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และงบประมาณ ได้นัดหมายการจัดเวทีปรับข้อเสนอโครงการในครั้งที่ 3 คือวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2557 ได้แนวทางการจัดประชุมในครั้งที่ 3 คือ การหาข้อสรุปร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสส.ถึงการเขียนข้อเสนอโครงการโดยชุมชน และสร้างความเข้าใจของผู้ทรง สสส.ให้ตรงกับพี่เลี้ยง คือ เน้นชุมชนเขียนโครงการ ซึ่งโครงการที่เขียนอาจจะไม่ดีเหมือนกับโครงการทั่วไป แต่ที่ผ่านมามีการพัฒนาโครงการขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถขอรับทุนจาก สสส.ได้@29 มิ.ย. 58 10:01
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  มีโครงการเข้าร่วมทั้งสิ้น 29 โครงการ ส่วนใหญ่ ยังมีปัญหาเรื่องเอกสารการเงิน และการจัดทำรายงาน ส.3 ไม่เรียบร้อย ต้องแนะนำและกลับไปแก้ไขอีกครั้ง@25 มิ.ย. 58 14:39
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  เริ่มการประชุม 9.25 น. เนื่องด้วย จ.ภูเก็ตไม่มีพี่เลี้ยง ทางคณะทีม สจรส.มอ.ได้ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการ ในช่วงเช้ามีพื้นที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน 5 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนพรุสมภาร ชุมชนไม้ขาว ชุมชนแหลมทราย บ้านยามู และบ้านท่าฉัตรไชย  การคุยเบื้องต้น ชุมชนพรุสมภารจะเสนอประเด็นเกษตรพอเพียง ชุมชนไม้ขาว เสนอเรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง จะออกแบบการประกวดคนสุขภาพดี คนเป็นโรค 6 เดือนจะดีขึ้น อ.พงค์เทพ ทบทวนแนวคิดชุมชนน่าอยู่ 1) ชุมชนทำข้อมูลเป็น 2) ชุมชนสามารถวางแผนชุมชนได้ 3) ชุมชนสามารถบริหารจัดการโครงการ แก้ปัญหาได้ 4) ชุมชนมีโครงสร้างการทำงานในชุมชน โดยหยิบประเด็นมาเป็นตัวเดินเรื่องกระบวนการชุมชน ใช้ข้อมูลศึกษาสถานการณ์ของชุมชน ใช้ทุนในการเดินเรื่อง ดูว่าชุมชนมีอะไรบ้าง ใช้วิเคราะห์สถานการณ์อะไรบ้าง โดยวิเคราะห์จากตารางปัญหาว่ามีปัญหาประเด็นอะไร ยกตัวอย่าง ชุมชนพรุสมภาร ได้วิเคราะห์ปัญหาเรื่องยาเสพติด เกษตรราคาตก / ชุมชนไม้ขาว ได้วิเคราะห์ประเด็นสุขภาพ น้ำสิ่งแวดล้อม หนี้สินเศรษฐกิจ / คำถามคือ ทำเรื่องอะไรชุมชนน่าอยู่ที่สุด ทำให้รู้โจทย์ว่าควรทำเรื่องอะไรมีที่มาที่ไปอย่างไร / ถ้าทำประเด็นสุขภาพ ชักชวนเด็กรวมกลุ่มเก็บข้อมูลกับชุมชน คือ การใช้โจทย์เป็นการเดินเรื่องทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนพรุสมภาร ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คนในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรเยอะ เจอปัญหาราคาตกต่ำ รายได้ไม่เพียงพอ ทำให้คนออกไปทำงานนอกชุมชนเยอะ ทำให้ทิ้งลูกหลานในหมู่บ้านไม่ได้รับการดูแล จึงทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต้องไปทำงานนอกชุมชน ได้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้น พ่อแม่มีเวลา / ชุมชนได้ออกแบบกิจกรรมเน้นอาชีพเสริม ปลูกมะนาว เลี้ยงปลาดุก จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์โครงการร่วมกัน ได้แนวทางกระบวนการชุมชน ได้แก่ 1.กระบวนการจัดการข้อมูล 2. กระบวนการร่วมกันคิดวางแผน 3. การทำกิจกรรมดำเนินงาน 4. มีการติดตามประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้ 1. กระบวนการจัดการข้อมูล - คัดเลือกเด็กกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มติดยา มาเรียนรู้ 2 เรื่อง ได้แก่ 1. การเป็นนักวิจัยน้อย 2.เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง - เก็บข้อมูลชุมชน ได้แก่ รายรับ รายจ่าย หนี้สิน อาชีพ เพื่อดูสถานะเศรษฐกิจของชุมชน - ออกแบบเครื่องมือที่จะเก็บ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การบันทึกบัญชีครัวเรือน - เยาวชนออกไปเก็บข้อมูล ไปด้วยกันเอง กับไปพร้อมกับผู้ใหญ่ ผลที่ได้คือ ได้ข้อมูล เกิดความตระหนัก ความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ - วิเคราะห์ข้อมูลเด็กร่วมกับผู้ใหญ่ ผู้มีประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูล - คืนข้อมูลให้ชุมชนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ละคร เพลง นิทาน เป็นต้น 2. กระบวนการร่วมกันคิดวางแผน - การเพิ่มรายได้ เช่น การปลูกมะนาวขาย - การลดรายจ่าย เช่น การปลูกผักกินเอง - การเพิ่มการออม เช่น การทำกองทุนธนาคาร - เพิ่มการใช้ประโยชน์คุณค่าทรัพยากร เช่น ธนาคารปู ปลูกต้นไม้ - การปรับใช้ชีวิต เช่น ศาสนา การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง - การเพิ่มการเอื้ออาทร เช่น การมีกลุ่มกิจกรรมต่างๆ 3. ทำกิจกรรมตามแผนงานที่ออกแบบไว้ 4. การติดตามประเมินผล เรียนรู้ยกระดับ - เป็นกลุ่มอาชีพ เด็ก เยาวชน มีอาชีพ - ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ยกระดับ - พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน “เน้นกระบวนการเป็นหลัก ไม่เน้นกิจกรรม” ยกตัวอย่างชุมชนศรีษะเกษ ในหมู่บ้านจะมีการแบ่งคุ้มต่างๆ แต่ละคุ้มจะถนัดในเรื่องนั้นๆ เช่น คุ้มการเลี้ยงวัว คุ้มปลูกผัก คุ้มผลไม้ คุ้มการทำปุ๋ยหมัก คุ้มเลี้ยงไก่ คุ้มอาหาร คุ้มเลี้ยงกบ จากนั้นแต่ละคุ้มจะมีศูนย์เรียนรู้เปิดการเรียนรู้กับบุคคลทั่วไป เด็กๆ เยาวชนก็จะอยู่ตามกลุ่มอาชีพต่างๆ และ ทุกๆ เช้าจะมีตลาดชุมชนจะนำของมาซื้อขาย จากนั้นจะปั่นจักรยานไปหมู่บ้านอื่น กลางคืนจะสรุปบทเรียน เข้าวัดคุยกัน ยกตัวอย่าง เทศบาลนครยะลา ทำเรื่องแก้ปัญหาความรุนแรง โดยจัดกิจกรรมกับเยาวชน ให้เยาวชนเลือกว่าอยากเล่นกีฬาอะไร ส่วนใหญ่จะเป็นฟุตบอล จากนั้นชวนเด็กๆ มาเรียนรู้กีฬาฟุตบอล ก่อนเล่นกีฬาให้เด็กรู้จักน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยให้เกิดการเรียนรู้ และจัดกีฬา สำคัญคือ “การเคลื่อนด้วยข้อมูลความรู้” เอาข้อมูลมาวิเคราะห์คืนข้อมูลให้ชุมชน สุดท้ายจะเกิดข้อมูล แผน แก้ปัญหาได้ มีการทำงานร่วมกันเกิดกลุ่มอาชีพสภาผู้นำเด็กเยาวชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ กระบวนการดังนี้ 1. เด็กและเยาวชนสำรวจขยะ กระบวนการเรียนรู้ออกแบบ วิธีการจัดการขยะ 2. เก็บข้อมูล ชนิดปริมาณ/แหล่งขยะ สาเหตุ ปัจจัยอะไรบ้าง 3. วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 4. คืนข้อมูลให้กับชุมชน 5. วางแผน การจัดการขยะ ลดการสร้างขยะ จัดเก็บคัดแยก ใช้ใหม่ ทำลาย รีไซเคิล , ตลาดมีข้อตกลงร่วมกัน โรงเรียน มัสยิด ทำข้อตกลง, การใช้ตะกร้า ถุงผ้า การไม่ขายขนมถุง ให้ครอบครัวคัดแยกธนาคารขยะ , กองทุนขยะ ปุ๋ยหมักแก๊ส เรื่องอาชีพ , ใช้ใหม่ ทำลาย 6. ทำตามแผนที่วางไว้ ขั้นดำเนินการ 7. การติดตามประเมินผล ยกระดับการเรียนรู้ ประเด็นแลกเปลี่ยน ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนว่าการร่วมกลุ่มคนมีความยาก สร้างความร่วมมือได้ยาก, สุมมติโครงการผ่าน ความสำเร็จโครงการถึงขั้นไหน กี่เปอร์เซ็นต์ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความสำเร็จ ยกตัวอย่างโดยดูจากพัฒนาการการทำโครงการ จากคะแนนเต็ม 10  การเริ่มจากศูนย์เข้ามาเรียนรู้ไปสู่ความสำเร็จ 2 ก็ถือว่าสำเร็จ แต่ถ้าพื้นฐานเริ่มต้นจาก 5 ควรทำสำเร็จระดับนวัตกรรมใหม่ๆ จากนั้นเวลา 10. 25 น. – 14.00 น. ชุมชนแบ่งกลุ่มกันวิเคราะห์ข้อมูล และบักทึกข้อเสนอพัฒนาโครงการผ่านเว็บไซต์ จากนั้นเวลา 14.00 น. อาจารย์ได้ทบทวนเกณฑ์การสนับสนุนโครงการอีกครั้ง ดังนี้ 1. ความเป็นชุมชน ต้องไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ควรเป็นคณะทำงานทั้งชุมชน มีแกนนำชุมชนจริงๆ ถ้ามีผู้ใหญ่บ้านร่วมด้วยยิ่งดี หรือจะไม่มีก็ได้เป็นประธานชุมชนโดยธรรมชาติ ให้มีการทำงานชุมชนจริงๆ 2. ข้อมูลภาค ผนวก 1 ข้อมูลชุมชน และข้อ 3 ทุนของชุมชน (จากแบบข้อเสนอโครงการ) ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน 3. มีแผนชุมชน (ภาคผนวก 2) ไม่ใช่แผนโครงการที่ขอ สสส. เป็นแผนของ อบต.แผนของท้องถิ่น 4. มีการวิเคราะห์ชุมชน และเหตุผลที่เลือก 5. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด เขียนง่ายๆ จาก 1) มีการจัดการข้อมูล 2) มีการทำแผน คืนข้อมูล มีฐานข้อมูล 3) มีกิจกรรมดำเนินงาน 4) มีการติดตามประเมินผลเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์โครงการ เช่น มีการอนุรักษ์ทรัพยากร ธนาคารปู มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดกระบวนการชุมชน สภาเด็กเยาวชน สภาผู้นำ 6. กิจกรรม การบันทึกวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผลลัพธ์ ผลผลิต ฯลฯ สสส.ไม่สนับสนุนงบประมาณดังนี้ 1. ไม่สนับสนุนงบซื้อของชิ้นใหญ่ๆ เช่น มอเตอร์ไซต์ โน้ตบุ๊ก ควรซื้อที่จำเป็นสำหรับโครงการ การซื้อของไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของโครงการ 2. ไม่สนับสนุนงบดูงาน ไกลๆ แต่ดูใกล้ๆ ควรพิจารณาความเหมาะสมเหตุผลอีกครั้ง 3. ไม่สนับสนุนงบการซื้อของแจก 4. ไม่สนับสนุนงบไปลงทุน แต่เพื่อการสาธิตกิจกรรมได้ 5. ไม่สนับสนุนงบก่อสร้างต่อเติมอาคาร 6. ไม่รับสนับสนุนร่วมโครงการจากบริษัท เหล้า บุหรี่@24 มิ.ย. 58 09:34


ความคิดเห็นต่อโครงการล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเชิญ “ความมั่นคงทางสุขภาวะ วาระสร้างสุขของฅนใต้ ปี 2558” วันที่ 4 – 6 กันยายน 2558 (แบบไม่ต้องขออนุญาตจากต้นสังกัด)

@21 ส.ค. 58 21.18

แนบไฟล์มา 3 ไฟล์ 1. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม (แบบขออนุญาตจากต้นสังกัด) 2. กำหนดการ  3. ที่มาและหลักการ

หนังสือเชิญ “ความมั่นคงทางสุขภาวะ วาระสร้างสุขของฅนใต้ ปี 2558” วันที่ 4 – 6 กันยายน 2558 (แบบขออนุญาตจากต้นสังกัด)

@21 ส.ค. 58 21.13

แนบไฟล์มา 3 ไฟล์ 1. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม (แบบขออนุญาตจากต้นสังกัด) 2. กำหนดการ “ความมั่นคงทางสุขภาวะ วาระสร้างสุขของฅนใต้ ปี 2558” 3. ที่มาและหลักการ “ความมั่นคงทางสุขภาวะ วาระสร้างสุขของฅนใต้ ปี 2558”

กำหนดการ "ความมั่นคงทางสุขภาวะ วาระสร้างสุขของฅนใต้ ปี 2558" วันที่ 4-6 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุม ม.อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

@18 ส.ค. 58 11.32

กำหนดการ "ความมั่นคงทางสุขภาวะ วาระสร้างสุขของฅนใต้ ปี 2558" วันที่ 4-6 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุม ม.อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา
(แนบไฟล์กำหนดการ)

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »