สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

กิจกรรมวันนี้ : ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพึ่งตนเอง ด้วยการเลี้ยงปลาดุกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันนี้ : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่

กิจกรรมวันนี้ : ตลาดชุมชน อาหารปลอดภัย

กิจกรรมวันนี้ : ประชาชนปฎิบัติการทำบัญชีครัวเรือนด้วยตนเอง

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวล้อม

กิจกรรมวันนี้ : ทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมวันนี้ : ฝึกอบรมอาชีพเสริมด้านการจักรสาน

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน

  บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน

  ผลผลิตคณะกรรมการสภาผู้นำชุมชนและตัวแทนครัวเรือน จำนวน 100 คนร่วมเรียนรู้ขั้นตอนของการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ มีการกำหนดข้อตกลงในการลดใช้สารเคมี - ผลลัพธ์ 1. คนในชุมชนได้มีความเข้าใจในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 2. คนในชุมชนได้มีความรู้ถึงโทษของการใช้สารเคมี 3. คนในชุมชนจะมีพฺืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน 4. คนในชุมชนลดการใช้สารเคมีหันมาใช้น้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยชีวภาพในการทำเกษตร@27 ก.ค. 59 21:22
 • สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง

  สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง

  1.กลุ่มเป้าหมายจำนวน30 คนมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ จากการประชุมและทำงานร่วมกัน 2.ได้อัตราข้อมูลผู้ป่วยที่ชัดเจนตามสมุดบันทึก 3.ได้ข้อมูลที่จะจัดเก็บเกี่ยวกับปัญหาและสุขภาพผู้เป็นโรคเรื้อรังที่ชัดเจน 4.ผู้ป่วยที่ดูแลสุขภาพได้ดี เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป 5.มีการรวมกลุ่มติดตามประเมินผลผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง 6.มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในทางที่ดีขึ้น คงที่ 7.เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนของกลุ่มสภาผู้นำ@27 ก.ค. 59 10:27
 • สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์

  ผลผลิตคนในชุมชน จำนวน 30 คนพระสงฆ์จำนวน 4 รูปร่วมปฏิบัติธรรมในวันพระ ที่สำนักสงฆ์ บ้านควนสวรรค์ร่วมพิธีกรรมในวันพระ พร้อมเทศนาให้ประชาชนทีมาร่วมกิจกรรมฟัง ธรรมที่เทศในวันนี้คือเรื่องความดีกับความชั่วร่วมกันนั่งสมาธิ เพื่อฝึกการหายใจและฝึกจิตให้สงบร่วมรับประทานอาหารด้วยกันหลังจากพระฉันเสร็จ ร่วมพูดคุยถามสาระทุกข์สุขซึ่งกันและกัน และนัดแนะให้มาร่วมกันอีกในวันพระต่อไป ผลลัพธ์ คนในชุมชนได้ร่วมเข้าวัดฟังธรรม ทำสมาธิ ฝึกจิตใจ ได้พูดคุยถามทุกข์สุข มีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสรักใคร่กันมากขึ้น@27 ก.ค. 59 09:36
 • สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์

  ผลผลิต สภาผู้นำชุมชนจำนวน 20คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานชุมชนจากวิดีทัศน์ หมู่บ้านต้นแบบ บ้านสำโรง บ้านสำโรงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จากที่เคยเพื่อยังชีพก็กลายมาเป็นเพื่อสร้างรายได้ แต่ไม่มีการจัดการที่ดี การขาดความรู้ มีค่านิยมและความเชื่อที่ผิด เห็นแก่ตัว ขาดความตระหนัก ภาวะน้ำท่วมและภัยแล้ง ระบบและการแข่งขันทางการตลาด ค่านิยมการบริโภคและพ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่นิยมผักที่สวยไม่มีหนอนแมลงเจาะ ความเคยชินและกระแสทางเศรษฐกิจทุนนิยม การทำการเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ปลูกผักชนิดเดียวในพื้นที่มากๆ ทำให้มีแมลงและโรคพืชระบาดได้ง่าย เกษตรกรจึงต้องพึ่งพาสารเคมี ทั้งปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนและยาฆ่าแมลงชุมชนจะต้องแก้ปัญหาได้โดยใช้กลไกลสภาแกนนำชุมชนเข้มแข็งเป็นตัวขับเคลื่อน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การที่ชุมขนมีสภาแกนนำที่เข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างและชุมชนมีความสามัคคีไม่ว่าจะทำโครงการอะไรก็จะประสบผลสำเร็จทั้งสิ้นบ้านสำโรง มีผลการดำเนินงานสำเร็จเป็นรูปธรรมได้ เพราะการมีสภาแกนนำที่เข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ที่กล้าคิด กล้าเปลี่ยนวิถีชีวิต อันเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนให้ชุมชนให้น่าอยู่ พี่เลี้ยงโครงการทั้งสองคน ร่วมกันสรุป จากการดูวิดีทัศน์ และให้ทุกชุมชน นำเอาสิ่งดีๆที่ได้ดูนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของตนเอง พี่เลี้ยงนัดแนะจะมาร่วมประชุมด้วยอีก 2 ครั้ง ในพื้นที่ของแต่ละชุมชนเพื่อติดตามผลในเวทีประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ คณะกรรมสภาผู้นำชุมชนแต่ละพื้นที่แยกย้ายพูดคุยวางแผนปรับเปลี่ยนปฏิทิน และการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป ผลลัพธ์ สภาผู้นำชุมชนเข้าใจแนวทางการพัฒนา และ การแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชนมากขึ้น@27 ก.ค. 59 09:29
 • คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง

  คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง

  -@27 ก.ค. 59 09:22
 • แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม

  แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม

  -ทีมงานผู้นำ/ทีมงานอาสา/ชาวบ้านได้มีการเตรียมการป้องกันลดภัยพิบัติน้ำท่วมสิ่งที่ให้เห็นคือความร่วมมือร่วมใจ  เกิดความสามัคคีในชุมชน    ศูนย์การจัดการจัดการภัยพิบัติในหมู่บ้านเข็มแข็ง  มีผลทำให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็งจัดการตัวเองได้และยั่งยืนในอนาคต....@27 ก.ค. 59 07:35
 • หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง

  จับคู่บัดดี้ครัวเรือนเพื่อติดตามกสรจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและมีการสรุปให้แต่ละบ้านนำมาเปรียบเทียบกันทุกๆ 3 เดือน@26 ก.ค. 59 21:37
 • รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

  รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

  ดำเนินการแก้ไขปฏิทินการดำเนินงาน ของแต่ละกิจกรรมและได้วางปฏิทินการดำเนินงานใหม่ ในการดำเนินกิจกรรมโครงการครั้งต่อไป@26 ก.ค. 59 15:44

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

   @21 ก.ค. 59 15:51
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  โครงการ คณะทำงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ปัจจัยความสำเร็จ กิจกรรมเด่นที่เป็นต้นแบบ เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดให้ชุมชนอื่นต่อไป รายชื่อโครงการร่วมแลกเปลี่ยน ดังนี้ สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก *** กำลังอยู่ในช่วงการบันทึกรายละเอียดการถอดบทเรียน*** รายละเอียดการถอดบทเรียนจะรวบรวมเป็นหนังสือชุดความรู้เผยแพร่ในครั้งต่อไป@12 ก.ค. 59 08:39
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  ลงพื้นที่ถอดบทเรียน ณ อิงธารารีสอร์ท อ.ท่าแพ จ.สตูล โดยผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ปัจจัยความสำเร็จ กิจกรรมเด่นที่เป็นต้นแบบ เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดให้ชุมชนอื่นต่อไป รายชื่อโครงการร่วมแลกเปลี่ยน ดังนี้ โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว) หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7 บ้านนาข่าใต้ บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน *** กำลังอยู่ในช่วงการบันทึกรายละเอียดการถอดบทเรียน*** รายละเอียดการถอดบทเรียนจะรวบรวมเป็นหนังสือชุดความรู้เผยแพร่ในครั้งต่อไป@30 มิ.ย. 59 11:04
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  ได้เยี่ยมเยี่ยนโครงการผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน ณ บ้านผัง 16,17,19,20 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้รับผิดชอบโครงการ และเยาวขนได้แนะนำชุมชน เล่าถึงกิจกรรมที่ได้จัดไปแล้ว ทีม สจรส.มอ.ได้แนะนำการบันทึกข้อมูล และการจัดการเอกสารการเงินในพื้นที่ ซึ่งโครงการได้ผ่านการเรียนรู้อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานและการเงิน มีความเข้าใจมากขึ้น สามารถนำมาปฏิบัติได้ตนเอง จากนั้นโครงการได้นำชมโรงเพาะเห็ดชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างการรวมกลุ่มเยาวชนมีอาชีพเสริม โดยการนำทะลายปาล์มที่ไม่ใช้แล้วมาทำการเพาะเห็นในโรงเรือน และได้เล่าเรื่องปัญหาปีนี้พื้นที่จะแห้งแล้งมาก น้ำใช้ในครัวเรือนแห้ง ทางชุมชนแก้ปัญหาโดยการทำประปาหมู่บ้าน จากนั้นทาง สจรส.มอ.ได้แนะนำวางแผนปฏิทินกิจกรรมในอนาคตต่อไป@30 มิ.ย. 59 10:02ข่าวประชาสัมพันธ์

*** ลงทะเบียน งานสร้างสุข 59 “นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ" 3-5 ต.ค. 59 ***

@16 ก.ค. 59 11.28

**ลงทะเบียน >>คลิก<< ที่ชื่อจังหวัด ด้านล่างได้ เลยครับ**

   
จังหวัดรายชื่อลงทะเบียน
กระบี่รออัพเดท
ชุมพรรออัพเดท
ตรังรออัพเดท
นครศรีธรรมราช รออัพเดท
นราธิวาสรออัพเดท
ประจวบคีรีขันธ์ รออัพเดท
ปัตตานีรออัพเดท
พัทลุงรออัพเดท
ภูเก็ตรออัพเดท
ยะลารออัพเดท
สงขลารออัพเดท
สตูลรออัพเดท
สุราษฎร์ธานีรออัพเดท
หมายเหตุ :  ลงทะเบียนภายใน 15 กันยายน 2559

หนังสือเชิญ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง))

@22 มี.ค. 59 14.43

หนังสือเชิญ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559  การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง)) ประชุมห้อง 1402 ชั้น 14 ตึก LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ได้แนบหนังสือเชิญ ดังนี้
1. ฉบับไม่ขออนุญาตต้นสังกัด 2. ฉบับขออนุญาตจากต้นสังกัด 3. หลักการและเหตุผล และกำหนดการประชุม


หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ มีพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานมากกว่า 794 ชุมชน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ทำให้คนใต้มีสุขภาพดีทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญา และในการดำเนินโครงการมีหลักคิดที่สำคัญ คือ<br />

1. ให้ชุมชนมีระบบสุขภาพที่ดีโดยการจัดการของชุมชน
2. การทำให้สุขภาพดีโดยชุมชนต้องพัฒนาตัวของชุมชน การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและสร้างกลไกเพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพด้วยชุมชนเอง ที่ผ่านมาการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจะเน้นเรื่องธรรมาภิบาลของโครงการโดยทาง สจรส.ม.อ.ได้พัฒนาระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการและระบบการติดตามประเมินผลออนไลน์ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปติดตาม ตรวจสอบ และเรียนรู้ได้ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม สามารถเรียกดูรายงาน ผลการดำเนินงาน และรายงานการเงินอย่างเป็นปัจจุบัน (real time)
อย่างไรก็ตามยังพบว่า ระบบดังกล่าวอาจจะยังไม่สอดคล้องกับระบบติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะกับหน่วยงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และระบบภาษีของสรรพากร เนื่องจากผู้ออกแบบให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตนเองของผู้รับทุนโครงการเป็นเบื้องต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบและมีความเข้าใจตรงกันในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ทาง สจรส.ม.อ.จึงจะจัดให้มีการประชุมทำความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลร่วมกันระหว่างหน่วยงานสรรพากร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ 2. เพื่อทำความเข้าใจเรื่องระบบการหักภาษี และชำระภาษีแก่ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย 1. ทีม สสส. จำนวน 4 คน 2. ทีม สจรส.ม.อ. จำนวน 20 คน 3. ทีมสนับสนุนวิชาการภาคใต้ (พี่เลี้ยง) จำนวน 40 คน 4. สรรพากรภาค 11 และภาค 12 และสรรพากรพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 18 คน
5. สำนักตรวจเงินแผ่นดิน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 14 คน 6. วิทยากร 4 คน

วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน จัดการประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ตามกำหนดการ
09.00 – 10.00 น. แนวคิดในการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ของ สสส. ด้วยหลักธรรมาภิบาล และการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ โดย ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

10.00 - 10.30 น. การวางระบบภาษีและระบบธรรมาภิบาลร่วมกันระหว่าง สสส. กรมสรรพากร และ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
โดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ที่ปรึกษาด้านภาษีอากรของ สสส. และ ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์ กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

10.30 – 11.15 น. แนวทางการปฏิบัติ การติดตามและการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อธรรมาภิบาล โดย ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

11.15– 12.00 น. ระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างเสริมสุขภาพ โดย สรรพากรภาค 12

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 16.00 น. การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

แนวทางการชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่

@8 ธ.ค. 58 10.22

กรณีที่ภาคีได้รับหนังสือจากสรรพากรพื้นที่ หรือได้รับการประสานจากสรรพากรพื้นที่ให้ไปชี้แจงเรืองการรับทุนกับ สสส. หรือแจ้งให้เสียภาษีอากรแสตมป์
เบื้องต้น สสส.ได้ทำเอกสาร (ตามไฟล์ที่แนบ)

ขั้นตอนการดำเนิน ดังนี้
1. ให้ภาคีถือไปชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่  เพื่อยืนยันว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยวินิจฉัยแล้วว่าสัญญารับทุนของ สสส.
ไม่ได้เป็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ผู้รับทุนไม่ต้องเสียภาษีอากรแสตมป์
เอกสารนี้สามารถนำไปยื่นใช้ได้เลย
(ตามไฟล์แนบ)

หากพื้นที่สรรพากรใด ปฏิเสธต้องการเอกสารเพิ่มเติม ประสานมาที่สำนักกรณีที่สรรพากรปฏิเสธต้องการเอกสารเพิ่มเติม ขั้นตอนการประสาน ดังนี้

 1. ให้ผู้รับทุนจัดทำจดหมาย (ตามไฟล์แนบ) และจัดส่งมายัง สสส. กรณีได้รับหนังสือแจ้งเป็นทางการจากสรรพากรให้แนบมากับจดหมายด้วย กรณีไม่มีหนังสือแจ้ง
  ให้ทำการเล่ารายละเอียดในจดหมายว่าได้รับการประสานงานจากสรรพากรผ่านช่องทางใด โดยขอให้ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 2. หลังจาก สสส. ได้รับจดหมายแล้ว จะรีบดำเนินการจัดส่งเอกสาร เพื่อใช้สำหรับชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่ต่อไป

 3. ในการเข้าไปพบกับสรรพากรพื้นที่นั้น หากสรรพากรแจ้งให้ผู้รับทุนเสียภาษีหรือให้เซ็นเอกสาร ยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ
  เนื่องจากขณะนี้ สสส. กำลังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปกับกรมสรรพากร

หนังสือเชิญการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 (เฉพาะจังหวัดสตูล) น. ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

@1 ธ.ค. 58 22.09

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนและพี่เลี้ยงในระหว่างการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงการร่วมกัน

การประชุมฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท ถนนยาตราสวัสดิ์ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แนบไฟล์ 2 ไฟล์ 1. หนังสือเชิญขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2. กำหนดการประชุม

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »