สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : ภาพถ่ายโครงการ

กิจกรรมวันนี้ : ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

กิจกรรมวันนี้ : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมวันนี้ : ทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมวันนี้ : สภาผู้นำชุมชนประชุมชี้แจงโครงการ

กิจกรรมวันนี้ : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1

กิจกรรมวันนี้ : ถ่ายภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันนี้ : สำรวจชนิดและปริมาณการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และต้นทุนการเพาะปลูกอื่นๆ รายรับจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง

  กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง

  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมี และวิธีป้องกันการใช้สารเคมี และซักถามปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนการลด ละ เลิก และการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยต่อตัวเองและผลผลิตก่อนนำไปบริโภคเพื่อป้องกันสารตกค้าง และมีการตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกายให้กับผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับรู้สารเคมีตกค้างในร่างกายของแต่ละคน ว่ามีความเสี่ยง หรือ ปลอดภัย ทำให้ผู้ร่วมประชุมได้ตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีมากขึ้น@29 พ.ย. 58 19:15
 • คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก

  -ได้รับความรู้และมีแนวทางในการป้องปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด - เกิดแกนนำชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมในหมู่บ้านต่อไป - สามารถนำไปต่อยอดต่อไป@29 พ.ย. 58 16:30
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ

  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ

  สภาผู้นำชุมชนประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการ เพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 43 คน เยาวชน 15คนผู้สูงอายุ29คนรวม 87 ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อทีมพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์โครงการ และการเสริมพลังการทำงานเป็นทีม ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน. 6.พี่เลี้ยงโครงการในพื้นประชาสัมพันธ์ภาระกิจการดำเนินงานของสสส. 7. จัดเปิดตัวโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล 8. เชิืญวิทยากร พูดคุยให้ความรู้ การดูแลผู้สูงอายุ 9. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 10. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ 11. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม@29 พ.ย. 58 16:08
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ

  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ

  สภาผู้นำชุมชนประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการ เพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 43 คน เยาวชน 15คนผู้สูงอายุ29คนรวม 87 ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อทีมพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์โครงการ และการเสริมพลังการทำงานเป็นทีม ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน. 6.พี่เลี้ยงโครงการในพื้นประชาสัมพันธ์ภาระกิจการดำเนินงานของสสส. 7. จัดเปิดตัวโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล 8. เชิืญวิทยากร พูดคุยให้ความรู้ การดูแลผู้สูงอายุ 9. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 10. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ 11. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม@29 พ.ย. 58 15:58
 • ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล

  ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล

  บรรยากาศมีผู้มาประชุมน้อยเนื่องจากมีการประชุมพร้อมกับทางมัสยิดใกล้เคียง ทำให้มีแบ่งผู้เข้าร่วมประชุมแต่ถึงกระนั้น ผู้มาร่วมประชุมก็มีความตั้งใจในการจัดตั้งสภาผู้นำ เพราะแต่ละครอบครัวจะแบ่งกันประชุมทั้ง 2 ที่ จากการประชุมมีผู้เสนอ บังฉู เป็นประธาน โดยไม่มีคนคัดค้าน และต่างก็ยกมือสนับสนุน โดยให้ นายวิทวัฒ เป็นรองประธาน ฉูออน เป็นเลขาฯ นายเภาซี เป็นเหรัญญิก นางสุภร เป็นประชาสัมพันธ์ มติในที่ประชุมเห็นชอบตามนั้นโดยไม่มีผู้คัดค้าน จากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณการไว้วางใจให้เป็นประธาน และได้พูดถึงการจัดตั้งกลุ่มเพื่อให้เกิดประโยชน์ต้องมีการทำกิจกรรมกันเป็นประจำ ดังนั้นได้ให้สมาชิกได้กลับไปคิดกันเป็นการบ้านว่าใครอยากที่จะทำอะไรเพื่อให้มีกิจกรรมที่มีการทำกันต่อเนื่องกันเป็นประจำ โดยจะให้มาประชุมหารือกันอีกครั้งในเรื่องนี้ ในวันที่ 2 มกราคม 2559 ที่บ้านนายเภาซี  @29 พ.ย. 58 14:37
 • อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2

  อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2

  กรรมการและผู้เข้าประชุมเห็นด้วยและทุกคนจะนำไปปฏิบัติ@29 พ.ย. 58 12:51
 • ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง

  ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง

  ตัวแทนครัวเรือนกลุ่มปลูกผักสวนครัว และ กลุ่มนักเรียน/เยาวชน ร่วมรับทราบและ ได้จัดทำกระทงอินทรีย์ที่บ้านท่าช้าง 1 กระทง โดยใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และผักปลอดสารพิษของกลุ่มที่ปลูกและอุปกรณ์จักสานมาทำกระทงประกวด 2 .ชุมชน/ครัวเรือนได้ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และการให้ความร่วมมือ กับร่วมกับ อบต.ช้างซ้ายโดยการถ่ายทอดผ่านงกระทงอินทรีย์ที่บ้านท่าช้าง ได้ประชาสัมพันธ์โครงการผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้างผ่านกระทงอินทรีย์ที่บ้านท่าช้าง ซึ่งได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างดี และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2@29 พ.ย. 58 11:39
 • โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน

  โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน

  เริ่มประชุมเวลา 09.00 โดยนาย มนพ เขียวทองกล่าวต้อนรับเกษตกรที่เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรม สร้างฐานเรียนรู้ 1ไร่ 1แสนและร่วมกันวางแผนรายละเอียดของกิจกรรม เช่นการปลูกผัก      เลี้ยงสัตว์  การทำเกษตรแบบผสมผสาน เวลา11.30-12.30 ร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน@29 พ.ย. 58 10:44

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 10 โครงการ สามารถกรอกข้อมูลลงในเวบไซต์ได้ถูกต้อง และได้วางแผนปฏิทินกิจกรรมร่วมกับทีม สจรส.มอ. จำนวน 4 กิจกรรม คือ อบรมการเขียนรายงานและจัดทำเอกสารการเงิน วันที่ 21 พ.ย.58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปิดงวด 1 วันที่ 10 - 11 ก.พ.58 เข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ วันที่ 5 มิ.ย.59 สังเคราะห์โครงการและปิดงวด 2 วันที่ 12 ต.ค.58@17 ต.ค. 58 10:20
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  -@09 ต.ค. 58 11:09
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  ผู้รับทุนจำนวนโครงการ 37 โครงการ ลงข้อมูลแผนปฏิทินการทำโครงการได้เรียบร้อย และได้เรียนรู้การทำรายงานกิจกรรม และการจัดทำหลักฐานการเงิน จากการฝึกทำบันทึกกิจกรรม ปฐมนิเทศโครงการ ผู้รับทุนและพี่เลี้ยงได้วางแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ สจรส.มอ. จำนวน 4 กิจกรรม คือ 1) อบรมการเขียนรายงานและการเงิน จ.สตูล และ สงขลา วันที่ 4 ธันวาคม 2558 จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส วันที่ 23-24 พ.ย.58 2) ปิดงวด 1 จ.สตูล สงขลา วันที่ 12 ก.พ.59 จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส วันที่9-10 ก.พ.59 3) งานสร้างสุขภาคใต้ จัดในเดือน มิ.ย.59 4) สังเคราะห์โครงการปิดงวด 2 จ.สตูล สงขลา วันที่ 26-27 ส.ค.59 จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส วันที่ 10 ต.ค.59@07 ต.ค. 58 11:55
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  มีโครงการปี 58 ที่เข้าร่วมจำนวน 47 โครงการ ได้ลงข้อมูลวางแผนการทำกิจกรรมใน 1 ปี และได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการทำรายงานกิจกรรมในเวบไซต์ การจัดการเอกสารการเงินที่ถูกต้อง โดยฝึกให้รายงานกิจกรรม ปฐมนิเทศที่จัดขึ้นในวันนี้ พี่เลี้ยง และผู้รับทุนโครงการได้วางแผนการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ สสส.จำนวน 3 ครั้ง คือ อบรมการเขียนรายงานและการเงิน จ.พัทลุง และ ตรัง จัดขึ้นในวันที่ 21-22 พ.ย.58 จ.กระบี่ ภูเก็ต วันที่ 17-18 พ.ย.58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำรายงานงวดที่ 1 จ.พัทลุง และ ตรัง จัดขึ้นในวันที่ 20-21 ก.พ.58 จ.กระบี่ ภูเก็ต วันที่ 18-19 พ.ย.58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สังเคราะห์โครงการ จัดทำรายงานปิดโครงการ จ.พัทลุง และ ตรัง จัดขึ้นในวันที่ 24-25 ก.ย.58 จ.กระบี่ ภูเก็ต วันที่ 21-22 ก.ย.59@05 ต.ค. 58 10:49ข่าวประชาสัมพันธ์

การทำหนังสือเพื่อขอแนวทางการชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่

@16 พ.ย. 58 12.29

การทำหนังสือเพื่อขอแนวทางการชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่

การดำเนินการ ดังนี้

 1. ให้ผู้รับทุนจัดทำจดหมาย (ตามไฟล์แนบ) และจัดส่งมายัง สสส.
  กรณีได้รับหนังสือแจ้งเป็นทางการจากสรรพากรให้แนบมากับจดหมายด้วย กรณีไม่มีหนังสือแจ้ง ให้ทำการเล่ารายละเอียดในจดหมายว่าได้รับการประสานงานจากสรรพากรผ่านช่องทางใด
  โดยขอให้ส่งจดหมายมาที่
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 2. หลังจาก สสส. ได้รับจดหมายแล้ว จะรีบดำเนินการจัดส่งเอกสาร เพื่อใช้สำหรับชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่ต่อไป

 3. ในการเข้าไปพบกับสรรพากรพื้นที่นั้น หากสรรพากรแจ้งให้ผู้รับทุนเสียภาษีหรือให้เซ็นเอกสาร ยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ  เนื่องจากขณะนี้ สสส. กำลังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปกับกรมสรรพากร

กำหนดการวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 58 พัฒนาศักยภาพผู้รับทุนเรื่องเขียนรายงานและการเงิน และหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม (เฉพาะผู้รับทุน จ.กระบี่และภูเก็ต)

@3 พ.ย. 58 17.21

กำหนดการการพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน  (เฉพาะผู้รับทุน จ.กระบี่ และภูเก็ต) วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ จ.กระบี่

กำหนดการแนบไฟล์มา 2 ไฟล์
1. กำหนดการประชุม 2. หนังสือเชิญอบรม

หนังสือเชิญปฐมนิเทศโครงการปี 2558 เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล(บางส่วน) วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 58 (สถานที่จัดประชุม สจรส.มอ.ชั้น 14 ม.อ.หาดใหญ๋)

@28 ก.ย. 58 14.26

หนังสือเชิญปฐมนิเทศโครงการปี 2558 เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล(บางส่วน) วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 58 (สถานที่จัดประชุม สจรส.มอ.ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา) แนบไฟล์หนังสือเชิญมา 1 ไฟล์

หนังสือเชิญปฐมนิเทศโครงการปี 2558 เฉพาะจังหวัดตรัง พัทลุง ภูเก็ต กระบี่ วันที่ 29-30 กันยายน 58 (สถานที่จัดประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง)

@14 ก.ย. 58 14.09

หนังสือเชิญปฐมนิเทศโครงการปี 2558 เฉพาะจังหวัดตรัง พัทลุง ภูเก็ต กระบี่ วันที่ 29-30 กันยายน 58 (สถานที่จัดประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง) แนบไฟล์หนังสือเชิญมา 1 ไฟล์

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »