สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่วัดเป็นการสร้างความรักสามัคคี

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่วัดสร้างความรักสามัคคี

กิจกรรมวันนี้ : กลุ่มเยาวชนกลับใจบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

กิจกรรมวันนี้ : สมาชิกชุมชนจัดทำบัญชีของตนเองและครอบครัว

กิจกรรมวันนี้ : จัดให้เยาวชนที่มีความรู้ด้านการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์

กิจกรรมวันนี้ : จัดให้เยาวชนที่มีความรู้ด้านการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์

กิจกรรมวันนี้ : ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

กิจกรรมวันนี้ : แกนนำอนุรักษ์ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและเฝ้าระวังป่าต้นน้ำ

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง)

  เยาวชนร่วมกับแกนนำผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมลดช่องว่างระหว่างวัยด้วยการ 6.1 คนสามวัยใสใจสุขภาพ ด้วยการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพูดคุยและให้กำลังใจร่วมกัน 6.2จัดวงเสวนาเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ชุมชน เล่านิทาน เรื่องเล่าดีๆ และการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย กำหนดกิจกรรมจำนวน 10 วัน ใน10ละแวกบ้านพร้อมทั้งจัดทำเอกสาร และเตรียมการเพื่อเผยแพร่
 • ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง)

  เยาวชนร่วมกับแกนนำผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมลดช่องว่างระหว่างวัยด้วยการ 6.1 คนสามวัยใสใจสุขภาพ ด้วยการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพูดคุยและให้กำลังใจร่วมกัน 6.2จัดวงเสวนาเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ชุมชน เล่านิทาน เรื่องเล่าดีๆ และการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย กำหนดกิจกรรมจำนวน 10 วัน ใน10ละแวกบ้านพร้อมทั้งจัดทำเอกสาร และเตรียมการเพื่อเผยแพร่
 • ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง)

  เยาวชนร่วมกับแกนนำผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมลดช่องว่างระหว่างวัยด้วยการ 6.1 คนสามวัยใสใจสุขภาพ ด้วยการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพูดคุยและให้กำลังใจร่วมกัน 6.2จัดวงเสวนาเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ชุมชน เล่านิทาน เรื่องเล่าดีๆ และการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย กำหนดกิจกรรมจำนวน 10 วัน ใน10ละแวกบ้านพร้อมทั้งจัดทำเอกสาร และเตรียมการเพื่อเผยแพร่  
 • ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง)

  แกนนำผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  เยาวชน  คนวัยทำงานและผู้ที่มีจิตอาสาจำนวน  70คน  จาก 10 ละแวก  ในหมู่บ้านเจริญทรัพย์ ต่างก็เป็นคุณกิจ  เล่าประสบการณ์การออกเยี่ยมบ้านร่วมกัน  การมีกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งการรำากลองยาว  การตีกลองยาว การร่ายรำมโนราห์  การประยุกต์เพลงมโนราห์ประกอบการออกกำลังกาย  อย่างมีความสุุข    การที่แกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการสานสัมพันธ์คนสามวัยเข้าด้วยกันเกิดการส่งเสริมความเข็มแข็งของครอบครัวและกลุ่มภาคีเครือข่าย  กิจกรรมดังกล่าวยังต้องสนับสนุนเดินหน้าร่วมปฏิบัติต่อเนื่อง  ความสัมพันธ์ของคนสามวัยน่าจะเป็นจุดรวมที่ทำให้งานต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชุมชน  สำเร็จอย่างง่ายดายในโอกาสต่อไป
 • ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง)

  -ผู้สูงอายุมี เป็นโรคเรื้อรัง 126 คน (จากจำนวน 142คน)และผู้พิการ16คน -แกนนำคนสามวัย 40 คน แกนนำผู้ดูแลและผู้สูงอายุ เยาวชนวัยทำงาน และจิตอาสา จำนวน 50 คน  ได้เยี่ยมบ้านตามแผน  โดยแบ่งทีมเป็น 10 ทีม ติดตามใน 10 ละแวก  ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน  เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี  รู้และเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของผู้ป่วยและผู้พิการ  ป้องกันการเกิดการพิการซ้ำซ้อน  นำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมต่อไป
 • เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก

  เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก

  จากการดำเนินกิจกรรมสร้างทีมงานในครั้งนี้  พบว่ามีการแต่งตั้งคณะทีมงานในการดำเนินการเก็บข้อมูลและทุกคนให้ความร่วมมือ  และทีมงานที่ได้้ในครั้งนี้มาจากคนในชุมชนเสนอ  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุวัตุประสงค์  และมีการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อกำหนดแนวทาง หน้าที่บทบาทรับผิดชอบ  โดยมีการแนะนำวัตถุประสงค์โครงการให้คณะทีมงานเข้าใจ  หาแนวทางในการดำเนินการโครงการ    เพื่อผลักดันกิจกรรมโครงการ  ระดมความคิดสู่การปฏิบัติ ต่อไป
 • คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

  คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

  อสม.และเยาวชนจิตอาสา ได้รวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพรที่มีในชุมชนทั้งหมดได้รู้จักสมุนไพรในชุมชน ว่ามีอะไรบ้าง มีสรรพคุณอะไรบ้าง  และมีวิธีใช้อย่างไร อสม.และเยาวชนจิตอาสา ได้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาโรค เกิดเป็นคู่มือ “ความรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรในชุมชน” อสม.และเยาวชนจิตอาสา มีความรู้เรื่องการนำพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ การนำ สมุนไพรมาใช้รักษาโรคนั้น ใช้ได้หลายรูปแบบ เช่นการใช้สมุนไพรสดๆใช้ในรูปยาต้ม ยาชง ยาลูกกลอน ยาดองเหล้า และยาพอก เป็นต้น นอกจากนำมาใช้ประโยชน์เป็นยารักษาโรคแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆอีก เช่นนำมาบริโภคเป็นอาหาร อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องดื่ม สีผสมอาหาร และสีย้อม ตลอดจนใช้ทำเครื่องสำอางอีกด้วย การใช้สมุนไพรเป็นยาบำบัดโรคนั้น อาจใช้ในรูปยาสมุนไพรเดี่ยวๆ หรือใช้ในรูปตำรับยาสมุนไพร ปัจจุบันตำรับยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้รักษาโรคได้ มีทั้งหมด 28 ขนาน เช่น ยาจันทน์ลีลา ใช้แก้ไข้แก้ตัวร้อนยามหานิลแท่งทอง ใช้แก้ไข้ แก้หัด อีสุกอีใส ยาหอมเทพพิจิตร บำรุงหัวใจ ยาเหลืองปิดสมุทร แก้ท้องเสีย ยาประสะมะแว้ง แก้ไอ ขับเสมหะ ยาตรีหอม แก้ท้องผูกในเด็กระบายพิษไข้ อสม.และเยาวชนจิตอาสา ที่ได้เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมเกิดความใส่ใจ ตระหนัก เห็นความสำคัญ และร่วมมือกันอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรให้คงอยู่ไปจนรุ่นลูกหลาน   5.อสม.และเยาวชนจิตอาสา นำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อ และเป็นตัวอย่างการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชิวิตประจำวันให้เกิดการปลูกพืช ผักสมุนไพรตามรั้วบ้าน
 • สร้างสุขภาวะ ชุมชนน่าอยู่ สานสามัคคี หมู่ 2

  สร้างสุขภาวะ ชุมชนน่าอยู่ สานสามัคคี หมู่ 2

  ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ชาวบ้านรับทราบ พร้อมทั้งชาวบ้านคัดเลือกคณะกรรมการสภา จำนวน 25 คน ดังนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ


งานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ข่าวจากงานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่พัทลุง

@7 ก.ค. 56 15.15

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ ประกอบด้วยพื้นที่บ้านท่าช้าง ต.พนางตุง เรื่องเกษตรยั่งยืน,บ้านหูยาน ต.นาท่อม เรื่องการทำงานแบบบูรณาการฯ.และบ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน จ.พัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ที่เป็นรูปธรรมในปีที่ 1

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค.56

@7 ก.ค. 56 15.06

เรียน..คณะกรรมการบริหารโครงการฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ ทุกท่าน จากการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ตรงกับวันพุธที่ 10 ก.ค.56 ทางคณะทำงานโครงการฯจึงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค. 56 ขึ้นในวันพุธที่ 10 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมบริษัทโตโยต้า(พัทลุง)จำกัด เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ทางคณะทำงานโครงการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะกรรมการบริหารฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอแสดงความนับถือ

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • งานสำนักงานกลาง

  ได้แผนการขับเคลื่อนขยายผลทั้ง 11 อำเภอ
 • งานสำนักงานกลาง

  -ดร.นฤทธิ์  ดวงสุวรรณ เป็นผู้ทำกระบวนการสังเคราะชุดความรู้เพื่อปิดโครงการร่วมกับคณะทำงาน -รายงานสรุป งานสมัชชา ได้รายงานผ่านเว็ปไซต์ คนใต้สร้างสุขวันที่ 4 กันยายน 2557 -ได้ร่วมกันออกแบบกรอบชุดบทเรียนเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการสังเคราะห์ความรู้แหล่งเรียนรู้ต้นแบบและชุดความรู้โครงการ -ข้อเสนอ ทิศทางเมืองลุงหลังปิดโครงการ โครงการเมืองลุงน่าอยู่มีผลงานและกิจกรรมเกิดขึ้นจำนวนมากในพื้นที่ทุกอำเภอทั้ง 11  อำเภอมีทั้งคน พื้นที่กิจกรรม ทางโครงการมีข้อเสนอ คือ 1. เสนอให้มีการปรับปรุงพัฒนากลไกโครงการ ที่เป็น กลไกกลาง  พื้นที่ เพื่อรักษาพื้นที่และเครือข่ายในการขยายผลเป้าหมายวิสัยทัศน์จังหวัดพัทลุง 2. เสนอให้มีการต่อโครงการเพื่อพัฒนากลไกเข็มแข็ง เพราะถ้าแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกได้แค่รวมคน สร้างกลไก เท่านั้นเอง ระยะที่ 2  ควรพัฒนากลไกให้แข็งแรง  ระยะที่ 3 การพัฒนาสู่จังหวัดจัดการตนเองเต็มรูปแบบได้จากการสร้างและพัฒนาเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือขออนุญาต ปฐมนิเทศโครงการ ปี 57 รุ่น 2 วันที่ 29-30 พ.ย.57

@13 พ.ย. 57 16.00

หนังสือเชิญขออนุญาตโครงการเข้าร่วมปฐมนิเทศ

กำหนดการ การประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 รอบ 2 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 ทุกจังหวัด

@12 พ.ย. 57 18.03

กำหนดการ
การประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 รอบ 2 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เงื่อนไข 1. ผู้เข้าร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการๆ ละ 2 คน (หนึ่งในสองต้องมีคนใช้งานคอมพิวเตอร์ได้) 2. ให้นำสัญญาการดำเนินงานโครงการ จาก สสส. มาด้วย
3. ให้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 4. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจากงบประมาณโครงการ
หมายเหตุ
ที่พัก ผู้รับผิดชอบโครงการจองเองได้ แต่หากไม่สะดวกจะให้ทาง สจรส.จองให้ควรแจ้ง “ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์” มาที่ สจรส. มอ. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น. กระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการหนุนเสริมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.00 - 11.00 น        ความคาดหวัง ประสบการณ์ และแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน
โดย คุณปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

11.00 - 12.00 น. - การบริหารจัดการโครงการ (ทีมงาน/ชุมชน) และวิธีการจัดการปัญหา โดยคุณกำไล สมรักษ์ - การบริหารการจัดการงบประมาณ  (การเก็บหลักฐาน และเอกสารการเงิน) โดยคุณสมบูรณ์ ขวัญสงค์ และคุณจุรีย์ หนูผุด - การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน โดยคุณกัญนภัส จันทร์ทอง 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. การจัดทำรายงานผ่านเวบไซต์คนใต้สร้างสุข www.happynetwork.org
โดยคุณภานุมาศ นนทพันธ์ 14.00 – 21.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ • การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
• ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ
• การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรม
• การจัดทำรายงาน 


30 พฤศจิกายน 2557 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 12.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ (ต่อ) • การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
• ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ
• การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรม
• การจัดทำรายงาน
13.00 - 15.00 น. ประชุมพี่เลี้ยงร่วมกับ สสส. เพื่อการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล


กำหนดการแผนปฎิบัติงาน เดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนสิงหาคม 2558

@2 ต.ค. 57 16.40

กำหนดการแผนปฎิบัติงาน เดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนสิงหาคม 2558 ได้แก่ ปฐมนิเทศ ปี 2557 รุ่น 2 / ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดงวด 1 / ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง / ถอดบทเรียน สังเคราะห์ความรู้รายจังหวัด / ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดโครงการ / งานสร้างสุข ภาคใต้

รายละเอียดกำหนดการวันเวลาสถานที่ แนบไฟล์ 1 ชุด

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »