ระบบติดตามโครงการ

ระบบติดตามโครงการ ศอ.บต.


เครือข่ายนักติดตามประเมินผล

ระบบติดตามโครงการอื่น ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เดินหน้ากองทุน 50 ล้านขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาสังคม ชี้จ่ายงบฯงวดแรก 30 สิงหาคมนี้

@14 ก.ค. 61 10.27

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัช ผู้แทนพิเศษรัฐบาล เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการมีสาวนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการเสนอโครงการในการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท

พล.อ.อุดมชัย กล่าวในระหว่างพิธีเปิดว่า ภาคประชาสังคมในพื้นที่เป็นผู้ที่อยู่กับประชาชนในพื้นที่ เป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนและเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลต่างๆ ว่าประชาชนนั้นมีความเป็นอยู่อย่างไร ประชาชนต้องการอะไร ดังนั้นโครงการที่เสนอจะสามารถเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมได้ เพื่อที่จะให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่

“ภาคประชาสังคมในพื้นที่มีความสำคัญมากเพราะพี่น้องประชาชนเชื่อใจและไว้วางใจ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับภาคประชาสังคม คิดว่าจะมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เพราะบุคลากรจากภาคประชาสังคมมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน เข้าใจปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำงานด้วยอุดมการณ์ ซึ่งในส่วนของปัจจัยในการขับเคลื่อนงานที่ทำเพื่อประชาชน รัฐจะพยายามสนับสนุนอย่างเต็มที่” พล.อ.อุดมชัยกล่าว

ในส่วนการดำเนินการในโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในครั้งนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการจำนวน 15 คน ในจำนวนนี้มีผู้แทนของภาคประชาสังคมจำนวน 5 คน เรียกว่า คกป. และมีเจ้าหน้าที่ประสานงานจำวน 25 คน โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักประสานเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งศูนย์ประสานงานที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของ ศอ.บต. โดยคณะกรรมการดังกล่าวนี้จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ภาคประชาสังคมในพื้นที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุน รวมทั้งการกำกับดูแล ติดตามภาคประชาสังคมที่ได้รับกรอนุมัติทุนดำเนินการ

สำหรับโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนทุนในกรอบของกองทุนจะต้องเป็นโครงการที่มีประเด็นตามกรอบนโยบายใน 10 ประเด็นคือ 1 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 ด้านความยุติธรรมและเยียวยา 3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและเรื่องสิทธิมนุษยชน 4 การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 5 การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 6 การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 7 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 8 งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต.ปี 60-62 9 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10 การพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม

ในการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรประชาสังคมในกรอบของกองทุนนั้น ประชาสังคมที่สามารถเสนอโครงการจะต้องเป็นองค์กรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีสมาชิกที่เหมาะสม โดยสามารถเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

สำหรับองค์กรประชาสังคมที่ประสงค์จะเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องเสนอโครงการให้คณะกรรมการพิจารณาภายในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ โดยคณะกรรมจะพิจารณาโครงการและจะดำเนินการจ่ายงบประมาณงวดแรกภายในวันที่ 30 สิงหาคม ทั้งนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ จะอยู่ในดุลยพินิจของ คปก.

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงกรอบการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณโครงการว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายที่ทำงานให้ประโยชน์กับประชาชนและกรอบคิดข้อเสนออาจจะมากกว่า10 ประเด็นตามที่กำหนดไว้ได้ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของการดำเนินโครงการคือการหนุนเสริมและการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพูดคุยสันติสุขที่กำลังดำเนินอยู่

หัวข้อข่าวทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (สิละ)

  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (สิละ)

  คณะทำงานได้รับหน้าที่ของแต่ละคนเป็นฝ่ายๆไป เช่น รับผิดชอบด้านการติดตามเด็กในขณะที่เด็กเดินทางมาฝึกเรียนล่าช้าว่าเพราะอะไร การเดินทางมาของเด็ก เป็นต้น@20 ก.ค. 61 16:26
 • การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอ

  คณะทำงานและผู้ประสานงานประจำหมู่บ้านได้อบรมเรื่องการบริหารจัดการโครงการการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวธีด้วยกระบวนการซูรอ ได้แจ้งกิจกรรมตามโครงการการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวธีด้วยกระบวนการซูรอ ได้วางแผนงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะทำงานและผู้ประสานงานประจำหมู่บ้านได้รับการอบรมการบริหารจัดการโครงการ@20 ก.ค. 61 15:19
 • พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน (เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานในปีต่อๆ ไป รวมถึงจะได้สรุปเป็นข้อเสนอต่อรัฐบาลในภาพรวมโครงการ) 1. ศอ.บต.ควรสนับสนุน ต่อยอดโครงการแนวนี้ หรือโครงการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชน เพื่อสนับสนุนชุมชนที่ต้องการการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยังขาดโอกาสอยู่ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น 2. ศอ.บต.ควรสนับสนุน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ และยังเป็นการส่งเสริมสันติภาพเชิงบวกให้กับพื้นที่ชายแดนใต้อีกด้วย@20 ก.ค. 61 12:18
 • พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

  กำหนดแผนการดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ทำให้โครงการสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีระบบ ได้เครือข่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม@20 ก.ค. 61 11:58
 • พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ที่วางไว้ ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย/จำนวน หน่วยนับ เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นนักสื่อสารชุมชน 80% คน สื่อมวลชนได้นำเรื่องราวของชุมชนบ้านบางปูเผยแพร่สู่สาธารณะ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ชุมชน  90% คน เกิดชิ้นงานคลิปวีดีโอสั้น เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิต/การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนบ้านบางปู             10           ชิ้น สรุปผลตัวชี้วัดด้านปริมาณ 1. เยาวชนเข้าร่วมโครงการผลิตคลิปจากชุมชนบางปู จำนวน 23  คน สามารถเป็นนักสื่อสารชุมชน ได้ 20 คน คิดเป็น 86% 2. สื่อมวลชนได้นำเรื่องราวของชุมชนบ้านบางปูเผยแพร่สู่สาธารณะ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ชุมชน โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนบางปู จำนวน 15 คน ทั้งหมดได้นำเรื่องราวไปถ่ายทอดต่อ ในรายการวิทยุ, Live สด ผ่าน Facebook , Line กลุ่ม และ สื่อสารผ่าน Facebook ของทุกคน คิดเป็น 100% สื่อมวลชนได้นำเรื่องราวในเวทีไปนำเสนอผ่าน รายการวิทยุ และ Facebook live ดังนี้ • รายการวิทยุร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี เวลา 15.00. - 17.00 น. โดย คุณเสาวณีย์ ดาโอ๊ะ และ คุณพัชรา ยิ่งดำนุ่น • รายการ อสมท.เพื่อชุมชน ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท. เวลา 13.10 – 14.00 น. โดย คุณญารัชนี คงจันทร์ • รายการวิทยุเพื่อชุมชน ออกอากศทางสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 19.30 – 20.00 น. โดยดีเจซูเฮ็ง • รายการ Sinarpetang คุยสบายๆ ยามเย็น  ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00-17.00 น. จัดโดยดีเจซูเฮ็ง • รายการเสียงวานีตา ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 19.30-20.00 น. จัดโดย คุณยะห์ อาลี ,  คุณหายาตี บูสะมัน ,  คุณวาซินีย์ แวโต • คุณยะห์ อาลี Live สด เวทีแลกเปลี่ยนกับสื่อมวลชน ทาง Facebook Live ช่วงที่ ดร.สว่าง ทองไพ บรรยายพิเศษ • คุณญารัชนี คงจันทร์ Live สด เวทีแลกเปลี่ยนกับสื่อมวลชน ทาง Facebook Live บรรยากาศในเวที และสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงาน • สื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานทั้ง เกิดชิ้นงานคลิปวีดีโอสั้น เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิต/การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนบ้านบางปู 14 ชิ้น เกินเป้าหมายที่วางไว้ โดยวางไว้ 10 ชิ้น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน (เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานในปีต่อๆ ไป รวมถึงจะได้สรุปเป็นข้อเสนอต่อรัฐบาลในภาพรวมโครงการ) 1. ศอ.บต.ควรสนับสนุน ต่อยอดโครงการแนวนี้ หรือโครงการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชน เพื่อสนับสนุนชุมชนที่ต้องการการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยังขาดโอกาสอยู่ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น 2. ศอ.บต.ควรสนับสนุน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ และยังเป็นการส่งเสริมสันติภาพเชิงบวกให้กับพื้นที่ชายแดนใต้อีกด้วย@20 ก.ค. 61 11:48
 • พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

  ผลคาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.สื่อมวลชน, แกนนำชุมชนบางปู, กลุ่มเยาวชน, ผู้ประกอบการเรือ ได้รับความรู้ความเข้าใจ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน 2.สื่อมวลชน, แกนนำชุมชนบางปู, กลุ่มเยาวชน,  ผู้ประกอบการเรือ ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องป่าชายเลน และประวัติศาสตร์ชุมชนบางปูมากยิ่งขึ้น 3.สื่อมวลชนได้นำเรื่องราวในเวทีแลกเปลี่ยนฯ ไปนำเสนอต่อ ผ่านรายการวิทยุ  และผ่านโซเซียลมีเดีย           4.ทำให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ การอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่         5.  เกิดความร่วมมือ เกิดความสามัคคี ทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันและเป็นเอกภาพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ สื่อมวลชนได้นำเรื่องราวในเวทีไปนำเสนอผ่าน รายการวิทยุ และ Facebook live ดังนี้ 1.รายการวิทยุร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี เวลา 15.00. - 17.00 น. โดย คุณเสาวณีย์ ดาโอ๊ะ และ คุณพัชรา ยิ่งดำนุ่น 2.รายการ อสมท.เพื่อชุมชน ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท. เวลา 13.10 – 14.00 น. โดย คุณญารัชนี คงจันทร์ 3.รายการวิทยุเพื่อชุมชน ออกอากศทางสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 19.30 – 20.00 น. โดยดีเจซูเฮ็ง 4.รายการ Sinarpetang คุยสบายๆ ยามเย็น  ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00-17.00 น. จัดโดยดีเจซูเฮ็ง 5.รายการเสียงวานีตา ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 19.30-20.00 น.จัดโดย คุณยะห์ อาลี ,  คุณหายาตี บูสะมัน ,  คุณวาซินีย์ แวโต 6.คุณยะห์ อาลี Live สด เวทีแลกเปลี่ยนกับสื่อมวลชน ทาง Facebook Live ช่วงที่ ดร.สว่าง ทองไพ บรรยายพิเศษ 7.คุณญารัชนี คงจันทร์ Live สด เวทีแลกเปลี่ยนกับสื่อมวลชน ทาง Facebook Live บรรยากาศในเวที และสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงาน@20 ก.ค. 61 11:17
 • พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

  ชุมชนบ้านบางปูเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถจัดการตนเองด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเพื่อให้สื่อมวลชนได้นําเรื่องราวของชุมชนบ้านบางปูเผยแพร่สู่สาธารณะ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ชุมชนและจังหวัดชายแดนใต้@20 ก.ค. 61 11:03
 • พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

  ชุมชนบ้านบางปูเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถจัดการตนเองด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเพื่อให้สื่อมวลชนได้นําเรื่องราวของชุมชนบ้านบางปูเผยแพร่สู่สาธารณะ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ชุมชนและจังหวัดชายแดนใต้@20 ก.ค. 61 10:59
 • พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

  ให้ชุมชนบ้านบางปูเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถจัดการตนเองด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเพื่อให้สื่อมวลชนได้นําเรื่องราวของชุมชนบ้านบางปูเผยแพร่สู่สาธารณะ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ชุมชนและจังหวัดชายแดนใต้@20 ก.ค. 61 10:39
 • พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

  ชุมชนบ้านบางปูเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถจัดการตนเองด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเพื่อให้สื่อมวลชนได้นําเรื่องราวของชุมชนบ้านบางปูเผยแพร่สู่สาธารณะ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ชุมชนและจังหวัดชายแดนใต้ @20 ก.ค. 61 10:34
 • พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

  ชุมชนบ้านบางปูเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถจัดการตนเองด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเพื่อให้สื่อมวลชนได้นําเรื่องราวของชุมชนบ้านบางปูเผยแพร่สู่สาธารณะ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ชุมชนและจังหวัดชายแดนใต้ @20 ก.ค. 61 10:28
 • พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

  นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศมีความสำคัญอย่างไร 3. การสื่อสารกับการท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างไร 4.ชุมชนควรมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง@20 ก.ค. 61 10:22