กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ ชุมชนน่าอยู่


โครงการของ สจรส.ม.อ.

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ สจรส.

 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  โครงการ จ.สงขลา (ุ11 โครงการ) จำนวน 20 คน ได้แก่ คลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2 ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่อง ปี 2 ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่นปี 2 บ้านตรังสร้างสุข ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2 ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่ กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3 ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2 บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง ภาพรวมการตรวจ จ.ชุมพร ทีมงานได้ทำการตรวจรายงานและตรวจเอกสารทางการเงิน ได้แนะนำแนวทางการแก้ไขเอกสารทางการเงิน และแนะนำการเขียนผลการดำเนินงาน@19 ก.ย. 59 09:09
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  โครงการ จ.สงขลา (ุ8 โครงการ) จำนวน 22 คน ได้แก่ ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง ภาพรวมการตรวจ จ.สุราษฏร์ธานี - ได้แนะนำการส่งรายงาน ให้กรอกข้อมูลสำคัญใน ส.3 ส่วนที่ 2 การตอบตัวชี้วัด การทำรายงานการเงิน ง.1 งวด 2 และการรายงานผลลัพธ์ผลผลิตโครงการ โครงการร้อยละ 90 สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน สามารถวางแผนส่งรายงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ในส่วน 10 เปอร์เซ็น ทำเรื่องขอขยายเวลา 1 เดือน (เดือนพฤศจิกายน 2559) ได้ชี้แจ้งการเตรียมงานสร้างสุขวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559กา่รเคลื่อนงานจังหวัดสุราษฯในอนาคต เรื่อง "สุราษฏร์ธานีเมืองสมุนไพร" โดยในงานสร้างสุขจะมีการนำเสนอออกนิทรรศการเรื่องสมุนไพร ได้แก่ ชุมชนเขาปูน (สมุนไพรเพื่อสุขภาพ) และชุมชนถ้ำผุด (สมุนไพรเพื่อความงาม)@17 ก.ย. 59 12:15
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  โครงการ จ.สงขลา (ุ9 โครงการ) จำนวน 21 คน ได้แก่ โครงการท่องเที่ยวเกษตรลดสารเคมีสร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแซง (ต่อเนื่องปี 2) โครงการสร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ โครงการสิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ โครงการอาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ โครงการชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคบ้านหนองถ้วย โครงการซอยปลักควายเกษตรอินทรย์วิถีพอเพียง ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา ร่วมสร้างสุข ด้วยซั้งกอที่บ้านทะเลนอก ร่วมสร้างสุขให้ชุมชน ด้วยการฟื้นฟูบ้านคูขุด ภาพรวมการตรวจ จ.สงขลา ชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมใกล้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มีความเสี่ยงสามารถปิดโครงการได้ตามแผนที่วางไว้ ในส่วนบางโครงการดำเนินการกิจกรรมแล้ว แต่ไม่สามารถบันทึกทางเว็บไซต์ได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องอินเตอร์เน็ต ทางพี่เลี้ยงแก้ไขปัญหานัดโครงการมาบันทึกข้อมูลอีกครั้ง โครงการ จ.สตูล (ุ1 โครงการ) จำนวน 2 คน คือ บ้านผังปาล์ม 7 จ.สตูล ซึ่งได้ดำเนินขั้นตอนปิดโครงการและกลับไปจัดการเอกสาร ส่งมาที่ สจรส.มอ.อีกครั้ง โครงการได้รับการตรวจสอบใบเสร็จค่าใช้จ่ายโครงการ และผลการดำเนินงาน และได้รับการแก้ไขปรับปรุงต่อไป กระบวนการทำให้เิกดการเรียนรู้การจัดการเอกสารและบริหารจัดการโครงการของชุมชน@16 ก.ย. 59 13:25
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  แนะนำภาพรวมของงานสร้างสุขที่จะจัดวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 นำเสนองานห้องย่อย ดังนี้ ห้องชุมชนน่าอยู่ ได้ออกแบบห้องย่อย เสวนา เรื่อง สานพลังขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่สู่นโยบายสาธารณะ บ้านทุ่งยาว ม.11 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงและนำเสนอกรณีศึกษาตามประเด็นสุขภาวะ ได้แก่ - กรณีศึกษาที่ 1 ประเด็นอาหารปลอดภัย ชื่อเรื่อง “คน ผึ้ง ผัก รักษ์สุขภาพ” - กรณีศึกษาที่ 2 ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเรื่อง “แหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง” - กรณีศึกษาที่ 3 ประเด็นการจัดการท่องเที่ยวชุมชนและการจัดการทรัพยากรชุมชน ชื่อเรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย” - กรณีศึกษาที่ 4 ประเด็นการจัดการขยะ ชื่อเรื่อง “ธนาคารบุญ ธนาคารขยะ ชุมชนบ้านห้วยลึก” - กรณีศึกษาที่ 5 ประเด็นพัฒนาศักยภาพเยาวชน ชื่อเรื่อง “ปันตงสร้างสุข” นอกจากนี้มีปัญญาเสวนา การแสดงคอนเสริต์เยาวชนวงช็อกโกแล็ต สันทนาการลายเด็นซ์ และที่สำคัญประเด็นสรุป@07 ก.ย. 59 16:10ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด