จัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการ

จัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการ

เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์

วัน จันทร์ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 - 10:00 น.

เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ความรู้สึกของคนในชุมชนที่ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการมา 1 ปี

โดยจัดเวทีชาวบ้าน เชิญตัวแทนครัวเรือน แกนนำกลุ่มมาร่วมถอดบทเรียนการทำกิจกรรมโครงการในปีที่ผ่านมาว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง มีป้ัญหาอุปสรรคอะไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร มีอะไรที่ควรทำต่อ และทำต่ออย่างไร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน ใช้เวลา 1 วัน

โดย นางวิภา หรันหลัง เมื่อ 8 ต.ค. 58 10:21 น.