ระบบติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์

 • พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่หมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกระดับดีเด่น

  @9 มี.ค. 61 16.24

  วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. พลเอกจำลอง  คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่หมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกระดับดีเด่นและกล่าวโอวาท ตามกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงาน และถอดบทเรียน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 โดยมี วิทยากร ครู ก.และครู ข. คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และประชาชนในพื้นที่ รวม 240 คน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

                  พลเอกจำลอง คุณสงค์ กล่าวต่อว่า “ขอขอบคุณทีมงานของหมู่บ้าน ทีมงานของศอ.บต. ที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  อย่างเป็นขั้นเป็นตอน จนทำให้ โครงการนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และจากการลงติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการในระดับพื้นที่ ทีมงานหมู่บ้าน ได้ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงาน ทำให้ทราบถึงความตั้งใจ ทุ่มเท จนผมเองมีความประทับใจชื่นชมการทำงานของทุกหมู่บ้าน  วันนี้ ได้มารับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละหมู่บ้าน และได้ฟังการนำเสนอ บรรยากาศการทำงาน รวมทั้งการถอดบทเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไป พัฒนาการทำงานในปีถัดไป”

 • นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงาน และถอดบทเรียน โครงการพัฒนาหมู่บ้านฯ

  @9 มี.ค. 61 12.51

  วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. มอบมหมายให้ นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงาน และถอดบทเรียน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 โดยมี วิทยากร ครู ก. ครู ข. และประชาชนในพื้นที่ รวม 240 คน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

  ทั้งนี้ เพื่อลดความรุนแรง  และสนับสนุนแนวทางสันติวิธี ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข รวมทั้งสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง และประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมทั้งต่างประเทศ มีความเข้าใจ และหันมาสนับสนุนแนวทางภาครัฐ

 • ศอ.บต.ขับเคลื่อน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพิ่มพื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย

  @26 ธ.ค. 60 21.29

  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมปัญจเพชร อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายอับดุลฮาลิมบาฮี ตัวแทนคณะทำงานผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ตัวแทนหน่วยเฉพาะกิจ ผู้แทนนายอำเภอ หัวหน้าทีมครู ก. คณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกว่า 100 คน นายปรีชา ชนะกิจกำจร กล่าวว่า ตามที่คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้กำหนด Roadmap การขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ภายใต้ 7 กลุ่มภารกิจงาน สำหรับกลุ่มภารกิจงาน ที่ 6 งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้มีการผลักดันโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกของหมู่บ้านประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำสี่เสาหลัก และภาคประชาชน ตั้งแต่ระดับนโยบายไปยังระดับปฏิบัติในพื้นที่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดหมู่บ้าน/ชุมชน มีการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย และเสริมสร้างการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชาสู่แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน

      นายปรีชา ชนะกิจกำจร กล่าวอีกว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมการกำหนดรูปแบบแนวทางการติดตามและประเมินโครงการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีแผนการติดตามและประเมินผลในช่วงเดือนธันวาคม 2560 จำนวน 40 หมู่บ้าน แบ่งเป็น จังหวัดยะลา 9 หมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี 16 หมู่บ้าน และจังหวัดนราธิวาส 15 หมู่บ้าน หลักเกณฑ์การประเมินผลจากศักยภาพของกลไกและประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส จุดเด่นและจุดแข็งของหมู่บ้าน และความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ในการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งจะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และต้นแบบหมู่บ้านเข้มแข็งต่อไป

        นอกจากนี้ มีการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ปี 2561 จำนวน 80 หมู่บ้าน โดยจะนำประสบการณ์ ความสำเร็จของการดำเนินงาน 40 หมู่บ้านในครั้งนี้ มาปรับใช้และเพิ่มศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

        ขอบคุณภาพข่าว สำนักประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

 • โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  @26 ธ.ค. 60 09.35

  โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

หัวข้อข่าวทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ