สมัชชาสุขภาพจังหวัด

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย "การจัดการภัยพิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี"

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2554 สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในประเด็น "การจัดการภัยพิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี" ขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 พื้นที่ โดยเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติในช่วงเดือนมีนาคม 2554 โดยมีการกำนหดพื้นที่ ดังนี้

  1. พื้นที่ต้นน้ำ ได้แก่ อ.บ้านนาสาร วิภาวดี พนท คีรีรัฐนิคม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอคีรีรัฐนิคม

  2. พื้นที่กลางน้ำ อ.ไชยา พุนพิน ท่าชนะ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน

3.พื้นที่ในอ่าวบ้านดอน ปากน้ำกระแดะ กาญจนดิษฐ์ จัเวทีรับฟังความคิดเห็น วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ณ ศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์

การจัดเวทีในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอในแต่ละเวที ประมาณ 60 คน


ผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทำให้ชุมชนเห็นแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคต  โดยข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. doc4ecdf2a2197c6.doc - ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง