แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเพื่อชุมชนอำเภอปะทิว

รหัสโครงการ 55-00221 รหัสสัญญา 55-00-0417 ระยะเวลาโครงการ 1 พ.ค. 2555 - 30 เมษายน 2556

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

มีการทำประชาคมหมู่บ้านเรื่องการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน โดยมีเครื่องมือปกป้องทรัพยากร

เอกสาร(ร่าง) ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งพิจารณาโดยประชาชนในชุมชน

การทำแผนพัฒนาชุมชนร่วมกันเพื่อผลักดันให้เกิดการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในอำเภอปะทิวอย่างแท้จริง

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

ชุมชนมีแนวความคิดที่หลากหลายและหาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถสร้างความยั่งยืนได้

จากแนวความคิดในเวทีประชุม

การร่วมกันอนุรักษ์ / ฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การร่วมปลูกป่าชายเลน , การสร้างแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

มีการร่วมคิดร่วมทำ และการระดมสมองในการปรึกษาหารือกันเวลาจะทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนท้องถิ่น

การจัดเวทีประชุมต่าง ๆ ในชุมชน

การตั้งกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน และมีการเพิ่มของสมาชิกกลุ่ม เช่น กลุ่มโฮมสเตย์บ้านบางสน

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

มีกลุ่มส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อตำบลน่าอยู่ / ไม่ต้องการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ไม่มีการสอบถามความคิดเห็นจากชุมชนโดยรวม

การจัดเวทีรณรงค์ต่อต้านโรงไฟฟ้าฯ ในอำเภอปะทิว

มีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนโดยการร่วมฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น แหลมแท่น, ป่าชายเลน , แหล่งปะการัง แหล่งหอยมือเสือและชายหาด

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

มีการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เดิมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

การทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ เช่น กลุ่มค่างแว่น , กลุ่มอนุรักษ์หอยมือเสือ , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาในกระชัง และโฮมสเตย์

ร่วมคิด ร่วมทำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม และสานสัมพันธ์กับอปท.เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นร่วมกัน

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

มีการสนใจเรื่องสุขภาพอนามัยมากขึ้น เช่น การสนใจเรื่องธรรมชาติบำบัด การไม่ใช้สารเคมีหรือยาเบื่อปลา

จากการสรุปการพูดคุยแลกเปลี่ยนในชุมชน

มีการณรงค์และให้ความสำคัญเรื่องการบริโภคอาหารที่ทำเองภายในครอบครัว

2. การบริโภค

มีการเลือกบริโภค โดยให้ความสำคัญเรื่องอาหารการกิน,บริโภคสัตว์น้ำในชายฝั่งของตนเอง (สัตว์น้ำจากที่อื่นมีการใส่สารเคมีปนเปื้อน)
มีการสนับสนุนสินค้าจากชุมชน เช่น สนับสนุนการซื้อสัตว์น้ำจากแม่ค้าที่หาได้จากชุมชน

จากการสรุปการพูดคุยแลกเปลี่ยนในชุมชน

ชุมชนใส่ใจเรื่องการบริโภคอาหารปลอดสารพิษมากขึ้น

3. การออกกำลังกาย

มีการออกกำลังกายกันในชุมชนเช่น การวิ่งบริเวณชายหาด , การปั่นจักรยาน และการรณรงค์แข่งขันกีฬาของเทศบาลตำบล

มีลานกีฬาในชุมชน และในโรงเรียนที่ชุมชนสามารถใช้ได้

อปท.มีแผนการพัฒนาลานกีฬาในชุมชน และหมู่บ้าน

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

ชุมชนมีการสอดส่องดูแลกลุ่มที่เล่นการพนันภายในหมู่บ้าน และบางครอบครัวมีการลดเหล้าบุหรี่ ของสมาชิกภายในครอบครัว

จากเวทีประชุมระดับอำเภอและหมู่บ้าน

รณรงค์เรื่องการพนัน โดยให้สายตรวจและ ตชต.คอยสอดส่องดูแลไม่ให้มีแหล่งพนันในหมู่บ้าน

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

มีการรณรงค์เรื่องการลดความเร็วของกลุ่มวัยรุ่น , ผู้ปกครองคอยเอาใจใส่บุตรหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและการคบเพื่อนต่างเพศ

จากการสรุปการพูดคุยแลกเปลี่ยนในชุมชน

มีสัญญาณเตือนภัยในช่วงทางโค้งและทางแยก ให้ชะลอความเร็ว

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

มีการสานสัมพันธ์อันดีต่อกันภายในหมู่บ้าน , ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันและกัน และยังมีวงคิดวงคุยในลักษณะของการปรึกษาหารือร่วมกัน

มีกลุ่มสภาวัฒนธรรมไทยสานสายใยชุมชนอำเภอปะทิว (และระดับตำบล)

จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชนให้มากขึ้นเพื่อชุมชนจะได้มีการร่วมคิดร่วมทำและสานสัมพันธ์ร่วมกัน

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

มีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การสานเสื่อกระจูด และยังมีการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือนและรักษาโรค เน้นการรับประทานอาหารโดยปรุงเอง ปลูกเอง

ชุมชน / ครัวเรือน มีการปลุกผักสวนครัวไว้หลังบ้าน และเป็นการสนองนโยบายของกรมการปกครอง

มีการยกระดับความสำคัญของภูมิปัญญาในชุมชนและถ่ายทอดสู่เยาวชน รุ่นสู่รุ่น โดยการจัดฝึกอบรมให้กับแกนนำเยาวชน

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

สมาชิกภายในครอบครัวมีการดูแลกันเอง พ่อแม่ดูแลลูก พี่เตือนน้อง เพื่อนเตือนเพื่อน

จากการสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนบ้าน

อปท.เอาใจใส่และให้ความสำคัญกับการสร้างครอบครัวอบอุ่น

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีการเก็บขยะบริเวณชายหาดเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น ก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์

ภาพกิจกรรมการทำความสะอาดชายหาดอ่าว ปะทิว

ท้องถิ่นนำเข้าแผนพัฒนาตำบลเพื่อทำกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดในทุก ๆ ปี

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

มีการจัดตั้งกลุ่ม อพปร.ภายในตำบล และคอยดูแลรักษาความปลอดภัยในงานประเพณีหมู่บ้าน    ต่าง ๆ

มีการอบรมบำบัดเยาวชนผู้เสพยาเสพติด

การสังเกตการณ์งานประเพณีในหมู่บ้าน ,ชุมชน

อปท.เสริมหนุนกิจกรรม อพปร.ตำบลโดยมีประธานกลุ่มและคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และมีสมาชิก อพปร.เป็นคนในชุมชนเอง และจัดสวัสดิการ    ต่าง ๆ ให้กับสมาชิก

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

มีกลุ่มประมงชายฝั่ง และตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มประมงฯ ,การตั้งกลุ่มทำกะปิในชุมชน

จากเอกสารการจัดตั้งกลุ่มในชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการ

ยกระดับความสำคัญของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนและเสริมหนุนองค์ความรู้เสริมจัดสรร งบประมาณให้กับกลุ่มเท่าที่จะทำได้

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

มีกลุ่มกองทุนหลักประกันสุขภาพ และกลุ่ม อสม.ในชุมชนที่เข้มแข็ง

มีเอกสารของการกลุ่มและมีคณะกรรมการกลุ่มที่ชัดเจน

อปท.ให้การเสริมหนุน และมีคณะทำงานกลุ่มที่เข้มแข็งและร่วมกันขับเคลื่อนงานต่อไป

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

มีกฎ กติกาชุมชนด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะในครัวเรือน โดยส่งเสริมการแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

จากการสอบถาม / สังเกต และการเสนอความคิดเห็นในเวทีประชุม

ท้องถิ่น , อปท.นำเสนอเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ปี

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

การอยู่อย่างพอเพียงและรักษาทุนทางสังคม และการกำหนดกฏ ระเบียบของการจับสัตว์น้ำ การตัดไม้ในป่าชายเลน ตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาดของป่าชายเลน

การพูดคุยในที่ประชุมหมู่บ้านหรือกลุ่ม

การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและครัวเรือนรูปแบบของการรับประทานปลาที่ตนเองจับและปลูกผักสวนครัว

3. มีธรรมนูญของชุมชน

การสร้างข้อตกลงร่วมกันในชุมชนคือ ไม่เอาอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การตั้งกลุ่มปะทิวรักษ์ถิ่นในพื้นที่ตำบลชุมโค , การตั้งโฮมสเตย์ในตำบลบางสน

รณรงค์ส่งเสริมอาชีพธุรกิจขนาดเล็กภายในครัวเรือน เช่น ประมงชายฝั่ง , เกษตรกรรม (เลี้ยงสัตว์,ปาล์มน้ำมัน ,ยางพาราฯลฯ)

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

ข้อบัญญัติท้องถิ่นตำบล    ชุมโค

เอกสารข้อบัญญัติท้องถิ่น

ร่วมเสนอแผนพัฒนาตำบลผ่านเวทีประชุมสภาและเวทีประชุมในหมู่บ้าน

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการประสานงาน ประสานความร่วมมือ กันระหว่างกลุ่มเครือข่าย ในชุมชน

การเข้าร่วมประชุมในเวทีต่าง ๆ ในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

มีผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความร่วมมือร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายและมีการปรึกษาหารือร่วมกัน

การสังเกตการณ์จากเวทีการเรียนรู้ร่วมกัน

การเก็บข้อมูลพื้นที่ของแหล่งเรียนรู้และการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีการจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการผู้ประกอบการประมงชายฝั่งโดยมีเงินฝากออมทรัพย์และให้กู้ปลอดดอกเบี้ย

เอกสารการจัดตั้งกลุ่ม

มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง และเคารพกฎกติการ่วมกัน

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

มีการประชุมทุกเดือน หรือ สองเดือนครั้ง

จากการเข้าไปพูดคุยประสานงาน

มีสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกเดือน

บันทึกการประชุมของหมู่บ้าน

มีแผนพัฒนาหมู่บ้านที่หลากหลายขึ้น

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

ชุมชนสามารถทำแผนพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเองโดยการระดมความคิดเห็นร่วมกัน

การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน

ส่งบุคลากรในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานองค์กรภายนอกเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในทุกกิจกรรมและมีการเสนอความคิดเห็น

การสังเกต / การเข้าติดต่อประสานงาน

มีแนวความคิดในการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

มีการร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาแหล่งทรัพยากรอันมีค่าในชุมชน เช่น แหลมแท่น , ปลูกป่าชายเลน

ภาพถ่ายกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรม / การเข้าไปติดต่อประสานงาน

มีแนวความคิดในการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ และยังคงมีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

การสังเกตวิถีชุมชนและการใช้ชีวิตในครอบครัว / สังคม

การสังเกต และการเข้าไปติดต่อประสานงาน

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างเพื่อนบ้าน

การสังเกตจากงานประเพณี การสืบสานวัฒนธรรมไทย

ท้องถิ่นมีการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนอย่างต่อเนื่อง

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

มีการระดมความคิดเห็นร่วมกันในเวทีประชุมเพื่อหาทางออกกรณีปัญหาต่าง ๆ ในสังคม

มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นในชุมชน ซึ่งจัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้นำชุมชนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนสินค้าทางภูมิปัญญาในชุมชน  หรือสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

 

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3