แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยนอนติดเตียงที่บ้านแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

รหัสโครงการ 55-00869 รหัสสัญญา 56-00-0024 ระยะเวลาโครงการ 1 ธันวาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2556

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่นการทำกายภาพบำบัด การพลิกตะแคง การป้องกันการเกิดแผลกดทับ

จากภาพกิจกรรมการฝึกปฏิบัติจริงยังบ้านผู้ป่วย แบบลงทะเบียนการฝึกปฏิบัติจริง

จัดศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชน

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

การผลิตน้ำยาล้างแผลกดทับโดยใช้น้ำผึ้งรวงและว่างหางจระเข้ ครีมขมิ้นชัน

การผลิตและการใช้จริงกับผู้ป่วยจนทำให้แผลผู้ป่วยดีขึ้น

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยด้วยวิธีการฝึกปฏิบัติจริง และส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วย

  • ภาพถ่ายกิจกรรม

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

เปิดบ้านผู้ป่วยเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย

  • ภาพถ่ายกิจกรรม
  • แหล่งเรียนรู้บ้านผู้ป่วย

จัดหาบ้านสำหรับฝึกปฏิบัติให้มีความหลากหลายให้กับนักศึกษา กลุ่มผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

ให้ความรู้ในการดูแลสุขอนามัยแก่ผู้ดูแล และผู้ป่วย

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

การใช้ลูกรอกในการพยุงตนเองของผู้ป่วย

ภาพถ่ายกิจกรรม ลูกรอกบ้านผู้ป่วย

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

การแบ่งหน้าที่ จัดเวรในการดูแลผู้ป่วย

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีการจัดสภาพแวดล้อมรอบเตียงผู้ป่วย

ภาพถ่ายกิจกรรม

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

จัดให้มีกิจกรรมการช่วยเหลือในครอบครัว

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

จัดให้มีบริการดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน อำนวยความสะดวกในการดูแลผู้ป่วย

ภาพถ่ายการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการประสานงานติดต่อจากหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ดูแล ทีมสหวิชาชีพ ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วย

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

ผลักดันให้ใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลมาช่วยให้เกิดโครงการต่อเนื่อง

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

นำแผนงานโครงการเข้าสู่เทศบาลตำบลม่วงงาม

แผนงานโครการ

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

กลุ่มสามารถช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนในการดูแลผู้ป่วย

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน และร่วมบริจากอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อผู้ป่วย เช่น เตียง ผ้าอ้อมผู้ป่วย

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

 

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3