รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 55-00-0840
รหัสโครงการ 55-01999
ชื่อโครงการ โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้ ปี55
ชุดโครงการ โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ สจรส.มอ.
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2555 - 15 พฤศจิกายน 2556
งบประมาณโครงการ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี 2554 2555
 2. โครงการเปิดรับทั่วไป
 3. โครงการผู้สูงอายุ
พื้นที่ดำเนินการ 14 จังหวัดพื้นที่ภาคใต้
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • วินิจ ชุมนูรักษ์วินิจ ชุมนูรักษ์ (Owner)
 • pongthep sutheravutpongthep sutheravut (Owner)
 • wannawanna (Owner)
 • yaowalakyaowalak (Owner)
 • Peeraya JindamaneePeeraya Jindamanee (Owner)
 • Nongluk_RNongluk_R (Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อสนับสนุน ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของโครงการต่อไปนี้

 1. โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ปี 2555 -2556 คาดว่าจะมีประมาณ 150 โครงการ
 2. โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ปี 2553 -2554 ที่เป็นโครงการต่อยอดจำนวน 9 โครงการ
 3. โครงการเปิดรับทั่วไปที่ได้รับการสนับสนุนอยู่แล้วประมาณ 20 โครงการ
 4. โครงการเปิดรับทั่วไปที่เป็นโครงการใหม่ผ่านการอนุมัติประมาณ 30 โครงการ

วัตถุประสงค์ย่อย

 1. เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้รับทุนในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สสส. ในโครงการ 1-4
 2. พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของผู้รับทุนให้เป็นกลไกสำคัญในชุมชนในการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะ ตลอดจนเป็นตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ให้แก่พื้นที่อื่นๆ และจัดกระบวนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
 3. เพื่อการสังเคราะห์ความรู้ ศึกษาผลลัพธ์และการปฏิบัติที่สะท้อนคุณค่าตามหลักแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ อันเป็นผลจากการสร้างการมีส่วนร่วมและการเคลื่อนไหวของชุมชน
 4. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล โดยใช้ information technology
กิจกรรมหลัก
 1. ปรับปรุงคู่มือการติดตามประเมินผล
 2. ประชุมทีมวิชาการ
 3. ประชุมคณะทำงานติดตามระดับพื้นที่
 4. ปฐมนิเทศโครงการ
 5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการพื้นที่ภาคใต้
 6. ติดตามการดำเนินงานโครงการ
 7. ประชุมสรุปปิดโครงการ
 8. สังเคราะห์ ถอดบทเรียนโครงการ
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

ยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

31 ต.ค. 2555 ประชุมทีมพี่เลี้ยง ติดตามโครงการ 0 0.00
1 พ.ย. 2555 ปฐมนิเทศโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 55 เปิดรับทั่วไป ผู้สูงอายุ 0 0.00
23 ก.พ. 2556 ติดตามโครงการภาคใต้ สสส. ๕๕ ชุมพร 0 0.00
5 มี.ค. 2556 ติดตามโครงการ พัทลุง 0 0.00
6 มี.ค. 2556 ติดตามโครงการภาคใต้ สสส. ๕๕ สตูล 0 0.00
7 มี.ค. 2556 ติดตามโครงการภาคใต้ สสส. ๕๕ สงขลา 0 0.00
8 มี.ค. 2556 ติดตามโครงการภาคใต้ สสส. ๕๕ ตรัง 0 0.00
9 มี.ค. 2556 ติดตามโครงการภาคใต้ สสส. ๕๕ นครศรีธรรมราช 0 0.00
11 มี.ค. 2556 ติดตามโครงการ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 0 0.00
24 มี.ค. 2556 พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงติดตามโครงการ สสส. 0 0.00
3 พ.ค. 2556 ประชุมพี่เลี้ยงติดตามโครงการภาคใต้ สสส. ๕๕ 0 0.00
6 พ.ค. 2556 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ ตรัง สตูล กระบี่ พังงา 0 0.00
8 พ.ค. 2556 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 0 0.00
12 พ.ค. 2556 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี 0 0.00
13 พ.ค. 2556 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ นครศรีธรรมราช 0 0.00
18 มิ.ย. 2556 ประชุมทีมพี่เลี้ยง ติดตามโครงการ 0 0.00
19 มิ.ย. 2556 ปฐมนิเทศโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 55 รอบ 2 และโครงการต่อยอด 54 0 0.00
29 มิ.ย. 2556 ติดตามและถอดบทเรียนโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ 55 0 0.00
1 ก.ค. 2556 ติดตามโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ จ.สงขลา 0 0.00
20 ก.ค. 2556 ติดตามโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ จ.สตูล 0 0.00
21 ก.ค. 2556 ติดตามโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ สสส. ๕๕ จ.นครศรี 0 0.00
24 ก.ค. 2556 ติดตามโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ สสส. ๕๕ จ.ตรัง 0 0.00
29 ก.ค. 2556 พัฒนาโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 56 0 0.00
2 ส.ค. 2556 ติดตามโครงการ จ.ชุมพร และจังหวัดระนอง 0 0.00
6 ส.ค. 2556 ติดตามโครงการ ชชน่าอยู่ จ.นครศรีธรรมราช 0 0.00
14 ส.ค. 2556 พี่ถนอม รายงานความก้าวหน้า ถอดบทเรียน ชชน่าอยู่ 55 0 0.00
23 ส.ค. 2556 ติดตามโครงการ ชชน่าอยู่ จ.นครศรีธรรมราช 0 0.00
31 ส.ค. 2556 ประชุมพี่เลี้ยงโครงการ 0 0.00
16 ก.ย. 2556 ติดตามความก้าวหน้ากลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0.00
17 ก.ย. 2556 ติดตามความก้าวหน้าโครงการจังหวัดพัทลุง 0 0.00
18 ก.ย. 2556 ติดตามโครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0.00
19 ก.ย. 2556 ติดตามโครงการจังหวัดชุมพร 0 0.00
27 ก.ย. 2556 ติดตาม ปิดโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ 55 0 0.00
28 ก.ย. 2556 งานสร้างสุขคนใต้ 0 0.00
รวม 0.00 0 34 0.00 35 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย วินิจ ชุมนูรักษ์ วินิจ ชุมนูรักษ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 10:17 น.