งบรายหัวสปสช.ปี๕๗

by โก้เบ็กซ์ @16 ก.ค. 56 09.13 ( IP : 124...125 )
photo  , 340x148 pixel , 10,175 bytes.

บอร์ดสปสช.มีมติเห็นชอบการจัดสรรงบกองทุนปี 57เน้นจัดสรรตามความจำเป็นด้านสุขภาพปชช.และเพิ่มประสิทธิผลรักษา
บอร์ดสปสช.มีมติเห็นชอบการจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 57 ได้รับงบรายหัว 2,895.09 บาทต่อประชากร มีงบรายการใหม่เพิ่มจากปี 56 คือ งบเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับหน่วยบริการพื้นที่เสี่ยงภัยและทุรกันดาร 900 ล้านบาท และงบค่าตอบแทนส่วนเพิ่มสธ. 3,000 บาท ยึดแนวทางการจัดสรรโดยคำนึงถึงความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชน ประสิทธิผลและคุณภาพของบริการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง ข้อเสนอหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557           นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสปสช. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2557 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับงบประมาณดังรายการต่อไปนี้ 1.งบเหมาจ่ายรายหัว ได้รับ 2,895.09 บาทต่อประชากร เพิ่มขึ้น 139.49 บาทจากปี 2556 ที่ได้รับ 2,755.60 บาท สำหรับประชากร 48 ล้านคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 141,430.924 ล้านบาท
          2.งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 2,946.997 ล้านบาท           3.งบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 5,178.804 ล้านบาท
          4.งบบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 801.240 ล้านบาท           ซึ่งทั้งหมดเป็นงบตามรายการเดิมของปี 2556 ส่วนในปี 2557 งบที่ได้เพิ่มเติมคือ งบค่าบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ 900 ล้านบาท และงบค่าตอบแทนส่วนเพิ่มแทนประกาศกระทรวงสธ.ฉบับ 4,6,7 ทั้งในและนอกระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,000 ล้านบาท           นายแพทย์วินัย กล่าวต่อว่า ในการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการนั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ยึดหลักการความเป็นธรรมตาม Health Need หรือความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนและพื้นที่ดำเนินการ ประสิทธิผลและคุณภาพของผลงานบริการสาธารณสุข การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมดำเนินงานหลักประกันสุขภาพและการบริการสาธารณสุข ประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข โดยจัดสรรดังนี้           1.งบเหมาจ่ายรายหัว 2,895.09 บาทต่อประชากร แบ่งเป็นผู้ป่วยนอก 1,056.96 บาท ผู้ป่วยใน 1,027.94 บาท บริการเฉพาะ 271.33 บาท สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค 383.61 บาท ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 14.95 บาท บริการแพทย์แผนไทย 8.19 บาท ค่าเสื่อม 128.69 บาท เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการตามม.41 จำนวน 3.32 บาท และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการ 0.10 บาท
          2.ในส่วนของงบค่าบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ 900 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการใหม่ในปี 2557 นั้น เป็นงบสำหรับหน่วยบริการที่จำเป็นต้องให้บริการในพื้นที่กันดารและพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งการดำเนินการต้องผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ขณะที่งบค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ให้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 2,000 ล้านบาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรแบบเหมาจ่าย และ 1,000 ล้านบาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรตามผลการปฏิบัติงาน
          ด้านนายแพทย์ประดิษฐ กล่าวว่า มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังเสนอ ขณะเดียวกันยังได้มีมติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังจัดทำรายละเอียดในประเด็นดังนี้           1.จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางให้ชัดเจนกรณีที่จะแยกหรือยุบงบประมาณบางโรคมาบริหารจัดการเป็นการเฉพาะ           2.แนวทางที่จะให้มีงบลงทุนด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อการจัดบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งกระทรวงสธ.จะทำความชัดเจนของงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าว่าควรจะเป็นจำนวนเท่าใด รวมทั้งที่อาจมีความซ้ำซ้อนกับงบที่ต้นสังกัดได้รับโดยตรงจากสำนักงบประมาณ โดยเฉพาะค่าเสื่อมด้านสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ รวมถึงให้มีความชัดเจนว่าในแต่ละพื้นที่มีความจำเป็นที่ต้องลงทุนใหม่หรือทดแทนในบริการสาธารณสุขใด ภายใต้ระบบที่มีประสิทธิภาพ
          3.ติดตามและกำหนดมาตรการกำกับการใช้เงินกองทุนทุกระดับ ทั้งบัญชีส่วนกลาง บัญชีระดับจังหวัด และกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

//////////////////15 กรกฎาคม 2556

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง