banner1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมภาคีเครือข่ายต่างๆ เตรียมงานสร้างสุข ครั้งที่ 2

@14 ก.ย. 60 10.18

สจรส. ม.อ. เชิญภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 "สรัางคน สร้างงาน สร้างสุข" ครั้งที่ 2
(วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ. ห้องประชุม 1402  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ) กำหนดจัดงาน วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ. ศูนย์ประชุมฯ ม.อ. หาดใหญ่

หัวข้อข่าวทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • สุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว

   @16 ม.ค. 61 14:02
 • สุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว

  สุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว

  รูปแบบการขับเคลื่อนข้อเสนอจากปี 59 ของแต่ละหน่วยงาน สถานการณ์ สาเหตุ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนข้อเสนอ แผนงานการขับเคลื่อนข้อเสนอปี 59 ของคณะทำงานภาคใต้ตอนล่าง@31 ธ.ค. 60 22:47
 • สุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว

  สุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว

  รูปแบบการขับเคลื่อนข้อเสนอจากปี 59 ของแต่ละหน่วยงาน สถานการณ์ สาเหตุ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนข้อเสนอ แผนงานการขับเคลื่อนข้อเสนอปี 59 ของคณะทำงานภาคใต้ตอนบน@31 ธ.ค. 60 22:41
 • ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้)

  ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้)

  ตัวแทนพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่และผู้บริหาร node ชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ รวม จำนวน 8 คน ประชุมทบทวนงาน และกำหนดประเด็นการถอดบทเรียน เพื่อนำข้อมูลไปใช้เผยแพร่ในงานคนใต้สร้างสุข พิจารณาเลือกพื้นที่และประเด็นที่จะถอดบทเรียน จำนวน 12 พื้นที่ ได้แก่ ประเด็นสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 1 พื้นที่ แผนชุมชนพึ่งตนเอง 1 พื้นที่ เศรษฐกิจครัวเรือน 4 พื้นที่ การจัดการขยะ 2 พื้นที่ การจัดการสิ่งแวดล้อม 2 พื้นที่และบริโภคผักปลอดสารเคมี 2 พื้นที่ จัดทำฉบับร่างของกำหนดการลานโชว์ ชิม ช็อป แชร์ เชื่อม ชุมชนน่าอยู่ วันแรก ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.เครือข่ายจัดเตรียมนิทรรศการในลานปัญญาชุมชน ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. เปิดลาน ชิม Shop อาหารเพื่อสุขภาพจากใจชุมชน ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. เครือข่ายชุมชนน่าอยู่เข้าร่วมพิธีเปิดงานสร้างสุขภาคใต้ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ชุดที่ ๑ ๑๔.๔๕ – ๑๕.๑๐ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจชุมชน ๑ ๑๔.๑๐ – ๑๔.๓๕ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจชุมชน ๒ ๑๕.๓๕ – ๑๕.๕๕ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ ๑๕.๕๕ – ๑๕.๒๐ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ประเด็นการจัดการขยะโดยชุมชน ๑ ๑๕.๒๐ - ๑๕.๔๕ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ประเด็นการจัดการขยะโดยชุมชน ๒ ๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เปิดลานโชว์ของดีวิถีชุมชนน่าอยู่ วันที่สอง ๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น. เปิดลาน ชิม Shop อาหารเพื่อสุขภาพจากใจชุมชน ๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๐ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๑ ๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๕ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๒ ๑๐.๐๕– ๑๐.๒๕ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ชุดที่ ๒ ๑๐.๑๕ – ๑๐.๔๐ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ประเด็นบริโภคผักปลอดสารเคมี ๑ ๑๐.๔๐ – ๑๑.๐๕ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ประเด็นบริโภคผักปลอดสารเคมี ๒ ๑๑.๐๕ – ๑๑.๒๕ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ ๑๑.๒๕ – ๑๒.๔๕ น. เปิดลาน ชิม Shop อาหารเพื่อสุขภาพจากใจชุมชน ๑๒.๔๕ – ๑๓.๐๐ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ชุดที่ ๓ ๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๕ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ด้วยกลไกสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง ๑๓.๒๕ – ๑๓.๕๐ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ด้วยแผนชุมชนพึ่งตนเอง ๑๓.๕๐ – ๑๔.๑๐ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ ๑๔.๑๐ – ๑๔.๑๕ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ชุดที่ ๔ ๑๔.๑๕ – ๑๓.๔๐ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจชุมชน ๓ ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๕ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจชุมชน ๔ ๑๔.๐๕ - ๑๔.๒๕ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ ๑๔.๒๕ – ๑๖.๓๐ น. เปิดลานให้เป็นพื้นที่กลาง เยี่ยมชม ซักถาม โชว์ แชร์ เชื่อม เพื่อนภาคี และแลกเปลี่ยนเพื่อเสนอข้อเสนอจากพื้นที่สู่ระดับนโยบาย@24 ธ.ค. 60 16:37
 • การจัดการภัยพิบัติ

  การจัดการภัยพิบัติ

   @21 ธ.ค. 60 12:23