รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 58-00-0386
รหัสโครงการ 58-00710
ชื่อโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ ปี 58
ชุดโครงการ โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ สจรส.ม.อ.
คณะทำงาน ? ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ, น.ส.นงลักษณ์ รักเล่ง, นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส, นายญัตติพงค์ แก้วทอง, นางสาวฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
พี่เลี้ยงโครงการ -
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2559
งบประมาณโครงการ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 445
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. ชุมชนพื้นที่ใหม่ที่สนใจ 210 พื้นที่
 2. ชุมชนใหม่ที่ได้รับการสนับสนุน 140 พื้นที่ และพื้นที่ต่อเนื่อง 60 พื้นที่
 3. ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผู้ติดตาม)
 4. เจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ.
พื้นที่ดำเนินการ 14 จังหวัดภาคใต้
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ (Owner)  
 • Little BearLittle Bear (Trainer)  
 • yaowalakyaowalak (Trainer)  
 • Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 เม.ย. 2558 31 ส.ค. 2558 0.00
2 1 ก.ย. 2558 31 ม.ค. 2559 0.00
3 1 ก.พ. 2559 31 พ.ค. 2559 0.00
4 1 มิ.ย. 2559 30 ก.ย. 2559 0.00
5 1 ต.ค. 2559 30 พ.ย. 2559 0.00
รวมงบประมาณ 0.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อให้ชุมชนเรียนรู้ เข้าใจสาระสำคัญของชุมชนน่าอยู่ และเข้าใจหลักการทำโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ของ สสส.สำนัก 6

มีชุมชนเป็นพื้นที่ใหม่อย่างน้อยจังหวัดละ 15 ชุมชน รวม 210 ชุมชนเข้าใจสาระสำคัญของชุมชนน่าอยู่ และเข้าใจหลักการทำโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ของ สสส.สำนัก 6

เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะด้านการเขียนโครงการให้ผู้สนใจเสนอโครงการ เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการที่มีความสมบูรณตามกรอบทิศทางการสนับสนุนทุน และยกระดับคุณภาพโครงการให้ผู้รับทุนสามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่อง
 1. มีผู้เสนอโครงการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาส/เป้าหมายใหม่ ได้รับความรู้ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ 140 พื้นที่ และสามารถผ่านการพิจารณาอนุมัติ 100 โครงการ และกระจายทุนในจังหวัดที่ได้รับทุนน้อย
 2. มีผู้เสนอโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องของพื้นที่เดิม 60 พื้นที่ และสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการต่อเนื่องที่ยกระดับและหรือพัฒนาผลผลิตจากโครงการเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของผู้รับทุนด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการปฐมนิเทศ การอบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เสวนาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานในพื้นที่
 1. ผู้รับทุนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การเขียนรายงานโครงการ การติดตามสนับสนุน และนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ผู้รับทุนโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนและส่งผลงานให้ สสส.ครบถ้วน ตามสัญญาเมื่อสิ้นสุดโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
 3. ไม่มีโครงการล่าช้าเกิน 2 เดือน ร้อยละ 100
 4. โครงการที่มีความเสี่ยงด้านการเงินไม่เกินร้อยละ 3 จากจำนวนโครงการทั้งหมด
 5. มีฐานข้อมูลบุคคลหรือพื้นที่ต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างการศึกษาดูงานหรือการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
เพื่อรวบรวมสังเคราะห์ความรู้ที่เกิดจากโครงการ ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น เกิดความรู้เชิงปฏิบัติการและนวัตกรรมชุมชนเป็นต้น ที่สามารถขยายผลและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและนำไปเชื่อมโยง สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เวบไซต์ สื่อสิงพิมพ์ เป็นต้น

ได้โครงการที่ถอดบทเรียนและสามารถเผยแพร่ได้ และเป็นโครงการตัวอย่างที่ดี และนวัตกรรมอย่างน้อยร้อยละ 25 ของโครงการทั้งหมด

เพื่อบูรณาการประสานงานภาคีเชื่อมโยง กระบวนการปฏิบัติการในชุมชนไปสู่การยกระดับเป็นกระบวนการนโยบาย และเกิดการเผยแพร่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 1. มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้รับทุนที่เชิญมาร่วม
 2. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนสร้างสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้และความพึงพอใจ/ความรู้ที่ได้รับ อย่างน้อยร้อยละ 70
 3. มีการขับเคลื่อนมาตรการ นโยบายระดับตำบล ร้อยละ 25
เพื่อพัฒนาระบบ กลไก แนวทางการติดตามสนับสนุนและประเมินผลระดับภาค เสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของทีมสนับสนุนวิชาการ ด้านต่าง ๆ และปรับปรุงระบบเวบไซต์สร้างสุขคนใต้ที่รายงานผลการดำเนินงานของผู้รับทุนและผู้ติดตาม ให้เกิดการเผยแพร่และเชื่อมโยง / แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้อง
 1. ได้สื่อวิดีทัศน์ และคู่มือการจัดทำโครงการชุมชนสุขภาวะ รวมทั้งคู่มือการติดตามและสนับสนุนโครงการ
 2. ทีมสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การเขียนรายงานโครงการ การติดตามสนับสนุน และนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ทีมสนับสนุนวิชาการ สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและจัดทำ ส่งรายงานผลการติดตามโครงการที่มีคุณภาพให้ทันงวดงาน งวดเงินของผู้รับทุนโครงการไม่ตำ่กว่าร้อยละ 100
 4. ได้ระบบเวบไซต์การติดตามและการประมวลผลรางานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมคู่มือ

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเปิดรับชุมชนที่มีความสนใจ 0.00 0 1 - 1 -
1-27 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการใน 14 จังหวัดภาคใต้ 1000 - -
2 จัดเวทีเสวนารายจังหวัด ทั้ง 14 จังหวัด 0.00 0 11 - 11 -
26 เม.ย. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.นครศรีธรรมราช 180 - -
9 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.พัทลุง 150 - -
10 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.สงขลา 60 - -
11 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.ภูเก็ต 10 - -
12 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.กระบี่ 60 - -
12 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.ยะลา และ ปัตตานี 100 - -
13 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.ระนอง 20 - -
14 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ จ.ชุมพร 40 - -
14 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี 25 - -
16 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.สตูล 120 - -
17 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ จ.นราธิวาส 33 - -
3 ทีมสนับสนุนวิชาการ ลงพื้นที่เพื่อร่วมพัฒนาโครการและคัดเลือกพื้นที่ให้เหลือ 140 ชุมชน 0.00 0 - - - -
4 คัดสรร/คัดเลือกผู้สนใจเสนอโครงการ 0.00 0 - - - -
5 พัฒนาข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงการ 0.00 0 4 - 4 -
28 พ.ค. 58 พัฒนาข้อเสนอโครงการครั้งที่ 1 จัดทำกรอบแนวคิด จ.พัทลุง ตรัง พังงา และ ภูเก็ต 148 - -
30 พ.ค. 58 พัฒนาข้อเสนอโครงการครั้งที่ 1 จัดทำกรอบแนวคิดโครงการ จ.ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี 70 - -
31 พ.ค. 58 พัฒนาโครงการครั้งที่ 1 จัดทำกรอบแนวคิดโครงการ จ.นครศรีธรรมราช และ กระบี่ 131 - -
1 มิ.ย. 58 พัฒนาโครงการครั้งที่ 1 จัดทำกรอบแนวคิดโครงการ จ.สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส 184 - -
6 พัฒนาข้อเสนอ ครั้งที่ 2 ดูรายละเอียดขอข้อเสนอโครงการ 0.00 0 5 - 5 -
15-16 มิ.ย. 58 ประชุมทีมวิชาการ วิเคราะห์เนื้อหาข้อเสนอโครงการปี 2558 29 - -
24 มิ.ย. 58 พัฒนาโครงการครั้งที่ 2 จ.ภูเก็ต วิเคราะห์และปรับโครงการ 15 - -
27 มิ.ย. 58 พัฒนาโครงการครั้งที่ 2 ปรับข้อเสนอโครงการ 60 - -
4 ก.ค. 58 พัฒนาโครงการครั้งที่ 2 ปรับข้อเสนอโครงการ จ.นครศรีฯ 21 - -
10 ก.ค. 58 พัฒนาโครงการครั้งที่ 2 จ.ภูเก็ต ปรับเนื้อหาก่อนส่งผู้ทรง 17 - -
7 พัฒนาข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 3 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ขอเนื้อหาก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 0.00 0 1 - 1 -
14-15 ก.ค. 58 พัฒนาโครงการ ครั้งที่ 3 ปรับแก้โครงการก่อนส่งผู้ทรงฯ 56 - -
8 การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ 3 วัน 2 คืน จำนวน 380 คน 0.00 0 1 - 1 -
7-9 ส.ค. 58 พิจารณาโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 2558 474 - -
9 ปฐมนิเทศผู้รับทุน โดยแบ่งเป็น 3 โซน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 0.00 0 5 - 5 -
29-30 ก.ย. 58 ปฐมนิเทศผู้รับทุน จ.ตรัง พัทลุง กระบี่ และ ภูเก็ต 112 - -
3-4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศผู้รับทุน จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช 202 - -
5-6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศผู้รับทุน จ.สตูล สงขลา ปัตตานี และ ยะลา 142 - -
7-8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศผู้รับทุน จ.สตูล 45 - -
17-18 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศผู้รับทุน จ.นราธิวาส 30 - -
10 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของผู้รับทุนในพื้นที่ โดยทีมสนับสนุนวิชาการ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อโครงการ 0.00 0 2 - 2 -
19-20 ก.ย. 58 ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงทีมสนับสนุนวิชาการ 46 - -
29 ม.ค. 59 ติดตามสนับสนุนเยี่ยมเยียนโครงการกุนุงจนอง จ.ยะลา 26 - -
11 การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการในระหว่างการดำเนินงานและแลกเปลี่ยน / สรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการเมื่อใกล้ปิดโครงการ จำนวน 3 ครั้ง/โครงการ 0.00 0 30 - 30 -
18 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน จ.กระบี่ ภูเก็ต 45 - -
21 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 75 - -
22 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน จ.พัทลุง ตรัง 70 - -
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน จ.สตูล 81 - -
6-7 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน จ.นครศรีธรรมราช 146 - -
12 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและการเงินโครงการชุมชนน่าอยู่ จ.ชุมพร สุราษฏรฺ์ธานี 63 - -
5 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.สุราษฏร์ธานี 27 - -
7 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.ชุมพร 35 - -
11-12 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.สตูล สงขลา 85 - -
13-14 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.นครศรีธรรมราช 130 - -
15 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 34 - -
20-21 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.พัทลุง ตรัง (สงขลาและนครฯบางส่วน) 84 - -
24 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.กระบี่ 0 - -
25 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ. ภูเก็ต 14 - -
27-28 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ. นราธิวาส ยะลา สตูล (บางส่วน) 54 - -
3-4 ก.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช 133 - -
11 ก.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.สงขลา 28 - -
17 ก.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.สุราษฏร์์ธานี 25 - -
18-19 ก.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ชุมพร 37 - -
14-15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 2) 0 - -
27 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 3) 0 - -
27 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ปัตตานี 0 - -
29-30 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.พัทลุง (นครศรีธรรมราช ตรัง บางส่วน) 0 - -
31 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.สตูล (ครั้งที่ 1) 0 - -
1 พ.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.สตูล (ครั้งที่ 2) 0 - -
3 พ.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ชุมพร 0 - -
5-6 พ.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ยะลา นราธิวาส สตูล 0 - -
8 พ.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ตรัง 10 - -
9 พ.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.กระบี่ 0 - -
10 พ.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ภูเก็ต 14 - -
12 การติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ.ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่มีแนวโน้มเสี่ยง เพื่อจัดการลดความเสี่ยงร่วมกับทีมสนับสนุนวิชาการ 0.00 0 8 - 8 -
15-16 มิ.ย. 59 ติดตามเรื่องร้องเรียนโครงการชุมชนน่าอยู่ จ.ชุมพร 14 - -
18 มิ.ย. 59 การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ. จ.นครศรีธรรมราช 25 - -
23 มิ.ย. 59 การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ. จ.พัทลุง 11 - -
29 มิ.ย. 59 การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ. จ.สตูล 8 - -
25 ก.ค. 59 การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ. จ.กระบี่ 0 - -
26 ก.ค. 59 การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ. จ.ภูเก็ต 0 - -
12 ส.ค. 59 การติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ.ลงพื้นที่ติดตามโครงการ จ.นครศรีธรรมราช 0 - -
31 ส.ค. 59 การติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ.ลงพื้นที่ติดตามโครงการ จ.สงขลา 6 - -
13 ประชุมคณะทำงานวิชาการ ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์เพื่อจัดทำความเข้าใจกรอบการสังเคราะห์ความรู้ 0.00 0 2 - 2 -
24 ม.ค. 59 การประชุมคณะทำงานวิชาการ ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผู้ติดตาม) และทีมสังเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจกรอบการสังเคราะห์ความรู้ 65 - -
20 พ.ค. 59 การประชุมคณะทำงานวิขาการ ทีมสนับสนุนวิขาการ และทีมสังเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจกรอบการสังเคราะห์ความรู้ 65 - -
14 การคัดเลือกโครงการ โดยเลือกจากผลการสังเคราะห์เบื้องต้นของทีมสนับสนุนวิชาการ และผู้รับผิดชอบโครงการ 0.00 0 - - - -
15 ทีม สจรส.ม.อ.ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่สังเคราะห์ 0.00 0 8 - 8 -
18-20 มิ.ย. 59 การสังเคราะห์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จ.นครศรีธรรมราช 44 - -
23 มิ.ย. 59 การสังเคราะห์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จ.พัทลุง 18 - -
29 มิ.ย. 59 การสังเคราะห์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จ.สตูล 15 - -
30 มิ.ย. 59 การสังเคราะห์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จ.สตูล 11 - -
10 ก.ค. 59 ทีม สจรส.ม.อ.ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่สังเคราะห์ จ.ปัตตานี 6 - -
23 ก.ค. 59 ทีม สจรส.ม.อ.ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่สังเคราะห์ จ.ตรัง สงขลา นราธิวาส 12 - -
11 ส.ค. 59 ลงพื้นที่ สนับสนุนการปืดงวดรายงาน จ.สตูล 0 - -
29 ส.ค. 59 ทีม สจรส.ม.อ.ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่สังเคราะห์ จ.กระบี่ 15 - -
16 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปภาพรวมชุดความรู้และนวัตกรรม จำนวน 45 พื้นที่ 0.00 0 - - - -
17 จัดทำเอกสาร จำนวน 600 ชุด และสื่อวิดีทัศน์หนังสั้น 1 เรื่อง 0.00 0 - - - -
18 การจัดประชุมเตรียมงานสร้างสุข 0.00 0 4 - 4 -
20 พ.ค. 59 การประชุมเตรียมงานสร้างสุข (ทีมวิชาการ ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์) 65 - -
5 มิ.ย. 59 ประชุมพี่เลี้ยงเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ประเด็น “ออกแบบห้องย่อยชุมชนน่าอยู่” (จ.นครฯ และ พัทลุง) 50 - -
15 ก.ค. 59 ประชุมทีมจัดการงานสร้างสุข และห้องย่อย งานสร้างสุข 0 - -
6 ก.ย. 59 การจัดประชุมเตรียมงานสร้างสุข 25 - -
19 ประชุมการกำหนดเนื้อหาและวางรูปแบบการจัดงาน 0.00 0 1 - 1 -
16 มิ.ย. 59 ประชุมเตรียมงานสร้างสุข ออกแบบห้องย่อย 25 - -
20 การจัดเตรียม / จัดทำสิ่งพิมพ์ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ 0.00 0 - - - -
21 จัดงานสร้างสุข และสรุปงานการถอดบทเรียน ตลอดจนจัดทำแบบประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจ 0.00 0 1 - 1 -
3-5 ต.ค. 59 จัดงานสร้างสุข และสรุปงานการถอดบทเรียน ตลอดจนจัดทำแบบประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจ 0 - -
22 พัฒนาคู่มือและระบบเวบไซต์ 0.00 0 4 - 4 -
11 ม.ค. 59 workshop คู่มือติดตามโครงการ ชช.น่าอยู่ 10 - -
20 ม.ค. 59 workshop คู่มือติดตามโครงการ ชช.น่าอยู่ ครั้งที่ 2 10 - -
16 ก.พ. 59 ปรับปรุงคู่มือเว็บไซต์ 2 - -
7 มี.ค. 59 workshop คู่มือติดตามโครงการ ชช.น่าอยู่ ครั้งที่ 3 9 - -
23 พัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนวิชาการ 0.00 0 4 - 4 -
29 มี.ค. 59 การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการ สร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (สรรพกร สตง. และสสส.) 100 - -
12 มิ.ย. 59 การประชุมระดมข้อมูลเพื่อคัดเลือกกรณีศึกษา โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พื้นที่ภาคใต้ 2557-2559 0 - -
30 ก.ค. 59 ประชุมเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) พัฒนาการเขียนบทความชุมชนน่าอยู่ 0 - -
13 ส.ค. 59 ประชุมเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) พัฒนาการเขียนบทความชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 2 0 - -
24 ประชุมทีม สจรส.มอ. และรายงานผลดำเนินงานกับ สสส. และงานอื่นๆ ทั่วไป 0.00 0 11 - 11 -
30 ธ.ค. 58 ประชุมทีม สจรส.มอ. 4 - -
18 ก.พ. 59 ประชุมทีม สจรส.มอ. สรุปการติดตามงวดที่ 1 ปี 2558 ช่วงระหว่างวันที่ 5 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 4 - -
2 มี.ค. 59 ประชุมทีม สจรส.มอ. 5 - -
14 มี.ค. 59 ประชุมทีม สจรส.มอ. 5 - -
10 มิ.ย. 59 ประชุมทีม สจรส.มอ. วันที่ 10 มิถุนายน 2559 5 - -
11 ก.ค. 59 ประชุมทีม สจรส.มอ.วางแผนการดำเนินงาน 5 - -
23 ก.ค. 59 ทีมชุมชนน่าอยู่ ประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการสนับสนุนโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 60-62 7 - -
24 ก.ค. 59 สจรส.มอ. ส่งผลลัพธ์ผลผลิตการดำเนินโครงการ ณ 25 กรกฏาคม 2559 0 - -
2 ส.ค. 59 ตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 3 ชุมชนน่าอยู่งบปี 58 0 - -
19 ส.ค. 59 ส่งโครงการตัวอย่าง กับ สสส. 0 - -
2-3 ก.ย. 59 ประชุมเรื่อง สื่อสาธารณะกับ สสส. 5 - -
25 การประชุมคณะทำงาน ทุก 4 เดือน จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 1 วัน 0.00 0 2 - 2 -
25 มิ.ย. 59 การประชุมคณะทำงาน (ทีมวิชาการ และทีมสนับสนุนวิชาการ) 55 - -
12-13 พ.ย. 59 ประชุมสรุปภาพรวมการจัดทำโครงการฯ 50 - -
รวม 0.00 0 105 0.00 105 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 20:52 น.