รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 58-00-0386
รหัสโครงการ 58-00710
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้
ชุดโครงการ โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ สจรส.ม.อ.
คณะทำงาน ? ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ, น.ส.นงลักษณ์ รักเล่ง, นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส, นายญัตติพงค์ แก้วทอง, นางสาวฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
พี่เลี้ยงโครงการ -
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2559
งบประมาณโครงการ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 445
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. ชุมชนพื้นที่ใหม่ที่สนใจ 210 พื้นที่
 2. ชุมชนใหม่ที่ได้รับการสนับสนุน 140 พื้นที่ และพื้นที่ต่อเนื่อง 60 พื้นที่
 3. ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผู้ติดตาม)
 4. เจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ.
พื้นที่ดำเนินการ 14 จังหวัดภาคใต้
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • Little BearLittle Bear (Trainer)
 • ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ (Owner)
 • yaowalakyaowalak (Trainer)
 • Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong (Trainer)
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 เม.ย. 2558 31 ส.ค. 2558 0.00
2 1 ก.ย. 2558 31 ม.ค. 2559 0.00
3 1 ก.พ. 2559 31 พ.ค. 2559 0.00
4 1 มิ.ย. 2559 30 ก.ย. 2559 0.00
5 1 ต.ค. 2559 30 พ.ย. 2559 0.00
รวมงบประมาณ 0.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อให้ชุมชนเรียนรู้ เข้าใจสาระสำคัญของชุมชนน่าอยู่ และเข้าใจหลักการทำโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ของ สสส.สำนัก 6

มีชุมชนเป็นพื้นที่ใหม่อย่างน้อยจังหวัดละ 15 ชุมชน รวม 210 ชุมชนเข้าใจสาระสำคัญของชุมชนน่าอยู่ และเข้าใจหลักการทำโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ของ สสส.สำนัก 6

เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะด้านการเขียนโครงการให้ผู้สนใจเสนอโครงการ เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการที่มีความสมบูรณตามกรอบทิศทางการสนับสนุนทุน และยกระดับคุณภาพโครงการให้ผู้รับทุนสามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่อง
 1. มีผู้เสนอโครงการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาส/เป้าหมายใหม่ ได้รับความรู้ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ 140 พื้นที่ และสามารถผ่านการพิจารณาอนุมัติ 100 โครงการ และกระจายทุนในจังหวัดที่ได้รับทุนน้อย
 2. มีผู้เสนอโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องของพื้นที่เดิม 60 พื้นที่ และสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการต่อเนื่องที่ยกระดับและหรือพัฒนาผลผลิตจากโครงการเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของผู้รับทุนด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการปฐมนิเทศ การอบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เสวนาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานในพื้นที่
 1. ผู้รับทุนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การเขียนรายงานโครงการ การติดตามสนับสนุน และนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ผู้รับทุนโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนและส่งผลงานให้ สสส.ครบถ้วน ตามสัญญาเมื่อสิ้นสุดโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
 3. ไม่มีโครงการล่าช้าเกิน 2 เดือน ร้อยละ 100
 4. โครงการที่มีความเสี่ยงด้านการเงินไม่เกินร้อยละ 3 จากจำนวนโครงการทั้งหมด
 5. มีฐานข้อมูลบุคคลหรือพื้นที่ต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างการศึกษาดูงานหรือการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
เพื่อรวบรวมสังเคราะห์ความรู้ที่เกิดจากโครงการ ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น เกิดความรู้เชิงปฏิบัติการและนวัตกรรมชุมชนเป็นต้น ที่สามารถขยายผลและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและนำไปเชื่อมโยง สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เวบไซต์ สื่อสิงพิมพ์ เป็นต้น

ได้โครงการที่ถอดบทเรียนและสามารถเผยแพร่ได้ และเป็นโครงการตัวอย่างที่ดี และนวัตกรรมอย่างน้อยร้อยละ 25 ของโครงการทั้งหมด

เพื่อบูรณาการประสานงานภาคีเชื่อมโยง กระบวนการปฏิบัติการในชุมชนไปสู่การยกระดับเป็นกระบวนการนโยบาย และเกิดการเผยแพร่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 1. มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้รับทุนที่เชิญมาร่วม
 2. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนสร้างสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้และความพึงพอใจ/ความรู้ที่ได้รับ อย่างน้อยร้อยละ 70
 3. มีการขับเคลื่อนมาตรการ นโยบายระดับตำบล ร้อยละ 25
เพื่อพัฒนาระบบ กลไก แนวทางการติดตามสนับสนุนและประเมินผลระดับภาค เสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของทีมสนับสนุนวิชาการ ด้านต่าง ๆ และปรับปรุงระบบเวบไซต์สร้างสุขคนใต้ที่รายงานผลการดำเนินงานของผู้รับทุนและผู้ติดตาม ให้เกิดการเผยแพร่และเชื่อมโยง / แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้อง
 1. ได้สื่อวิดีทัศน์ และคู่มือการจัดทำโครงการชุมชนสุขภาวะ รวมทั้งคู่มือการติดตามและสนับสนุนโครงการ
 2. ทีมสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การเขียนรายงานโครงการ การติดตามสนับสนุน และนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ทีมสนับสนุนวิชาการ สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและจัดทำ ส่งรายงานผลการติดตามโครงการที่มีคุณภาพให้ทันงวดงาน งวดเงินของผู้รับทุนโครงการไม่ตำ่กว่าร้อยละ 100
 4. ได้ระบบเวบไซต์การติดตามและการประมวลผลรางานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมคู่มือ

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเปิดรับชุมชนที่มีความสนใจ 0.00 0 1 - 1 -
1-27 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการใน 14 จังหวัดภาคใต้ 1000 0.00 0.00
2 จัดเวทีเสวนารายจังหวัด ทั้ง 14 จังหวัด 0.00 0 11 - 11 -
26 เม.ย. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.นครศรีธรรมราช 180 0.00 0.00
9 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.พัทลุง 150 0.00 0.00
10 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.สงขลา 60 0.00 0.00
11 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.ภูเก็ต 10 0.00 0.00
12 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.กระบี่ 60 0.00 0.00
12 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.ยะลา และ ปัตตานี 100 0.00 0.00
13 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.ระนอง 20 0.00 0.00
14 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ จ.ชุมพร 40 0.00 0.00
14 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี 25 0.00 0.00
16 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ จ.สตูล 120 0.00 0.00
17 พ.ค. 58 เวทีเสวนาเพื่อการเรียนรู้ จ.นราธิวาส 33 0.00 0.00
3 ทีมสนับสนุนวิชาการ ลงพื้นที่เพื่อร่วมพัฒนาโครการและคัดเลือกพื้นที่ให้เหลือ 140 ชุมชน 0.00 0 - - - -
4 คัดสรร/คัดเลือกผู้สนใจเสนอโครงการ 0.00 0 - - - -
5 พัฒนาข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงการ 0.00 0 4 - 4 -
28 พ.ค. 58 พัฒนาข้อเสนอโครงการครั้งที่ 1 จัดทำกรอบแนวคิด จ.พัทลุง ตรัง พังงา และ ภูเก็ต 148 0.00 0.00
30 พ.ค. 58 พัฒนาข้อเสนอโครงการครั้งที่ 1 จัดทำกรอบแนวคิดโครงการ จ.ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี 70 0.00 0.00
31 พ.ค. 58 พัฒนาโครงการครั้งที่ 1 จัดทำกรอบแนวคิดโครงการ จ.นครศรีธรรมราช และ กระบี่ 131 0.00 0.00
1 มิ.ย. 58 พัฒนาโครงการครั้งที่ 1 จัดทำกรอบแนวคิดโครงการ จ.สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส 184 0.00 0.00
6 พัฒนาข้อเสนอ ครั้งที่ 2 ดูรายละเอียดขอข้อเสนอโครงการ 0.00 0 5 - 5 -
15-16 มิ.ย. 58 ประชุมทีมวิชาการ วิเคราะห์เนื้อหาข้อเสนอโครงการปี 2558 29 0.00 0.00
24 มิ.ย. 58 พัฒนาโครงการครั้งที่ 2 จ.ภูเก็ต วิเคราะห์และปรับโครงการ 15 0.00 0.00
27 มิ.ย. 58 พัฒนาโครงการครั้งที่ 2 ปรับข้อเสนอโครงการ 60 0.00 0.00
4 ก.ค. 58 พัฒนาโครงการครั้งที่ 2 ปรับข้อเสนอโครงการ จ.นครศรีฯ 21 0.00 0.00
10 ก.ค. 58 พัฒนาโครงการครั้งที่ 2 จ.ภูเก็ต ปรับเนื้อหาก่อนส่งผู้ทรง 17 0.00 0.00
7 พัฒนาข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 3 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ขอเนื้อหาก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 0.00 0 1 - 1 -
14-15 ก.ค. 58 พัฒนาโครงการ ครั้งที่ 3 ปรับแก้โครงการก่อนส่งผู้ทรงฯ 56 0.00 0.00
8 การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ 3 วัน 2 คืน จำนวน 380 คน 0.00 0 1 - 1 -
7-9 ส.ค. 58 พิจารณาโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 2558 474 0.00 0.00
9 ปฐมนิเทศผู้รับทุน โดยแบ่งเป็น 3 โซน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 0.00 0 5 - 5 -
29-30 ก.ย. 58 ปฐมนิเทศผู้รับทุน จ.ตรัง พัทลุง กระบี่ และ ภูเก็ต 112 0.00 0.00
3-4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศผู้รับทุน จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช 202 0.00 0.00
5-6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศผู้รับทุน จ.สตูล สงขลา ปัตตานี และ ยะลา 142 0.00 0.00
7-8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศผู้รับทุน จ.สตูล 45 0.00 0.00
17-18 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศผู้รับทุน จ.นราธิวาส 30 0.00 0.00
10 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของผู้รับทุนในพื้นที่ โดยทีมสนับสนุนวิชาการ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อโครงการ 0.00 0 2 - 2 -
19-20 ก.ย. 58 ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงทีมสนับสนุนวิชาการ 46 0.00 0.00
29 ม.ค. 59 ติดตามสนับสนุนเยี่ยมเยียนโครงการกุนุงจนอง จ.ยะลา 26 0.00 0.00
11 การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการในระหว่างการดำเนินงานและแลกเปลี่ยน / สรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการเมื่อใกล้ปิดโครงการ จำนวน 3 ครั้ง/โครงการ 0.00 0 30 - 30 -
18 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน จ.กระบี่ ภูเก็ต 45 0.00 0.00
21 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 75 0.00 0.00
22 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน จ.พัทลุง ตรัง 70 0.00 0.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน จ.สตูล 81 0.00 0.00
6-7 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน จ.นครศรีธรรมราช 146 0.00 0.00
12 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและการเงินโครงการชุมชนน่าอยู่ จ.ชุมพร สุราษฏรฺ์ธานี 63 0.00 0.00
5 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.สุราษฏร์ธานี 27 0.00 0.00
7 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.ชุมพร 35 0.00 0.00
11-12 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.สตูล สงขลา 85 0.00 0.00
13-14 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.นครศรีธรรมราช 130 0.00 0.00
15 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 34 0.00 0.00
20-21 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.พัทลุง ตรัง (สงขลาและนครฯบางส่วน) 84 0.00 0.00
24 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ.กระบี่ 0 0.00 0.00
25 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ. ภูเก็ต 14 0.00 0.00
27-28 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 1 จ. นราธิวาส ยะลา สตูล (บางส่วน) 54 0.00 0.00
3-4 ก.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช 133 0.00 0.00
11 ก.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.สงขลา 28 0.00 0.00
17 ก.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.สุราษฏร์์ธานี 25 0.00 0.00
18-19 ก.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ชุมพร 37 0.00 0.00
14-15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 2) 0 0.00 0.00
27 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 3) 0 0.00 0.00
27 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ปัตตานี 0 0.00 0.00
29-30 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.พัทลุง (นครศรีธรรมราช ตรัง บางส่วน) 0 0.00 0.00
31 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.สตูล (ครั้งที่ 1) 0 0.00 0.00
1 พ.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.สตูล (ครั้งที่ 2) 0 0.00 0.00
3 พ.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ชุมพร 0 0.00 0.00
5-6 พ.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ยะลา นราธิวาส สตูล 0 0.00 0.00
8 พ.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ตรัง 10 0.00 0.00
9 พ.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.กระบี่ 0 0.00 0.00
10 พ.ย. 59 ประชุมจัดทำรายงานโครงการปิดงวดที่ 2 จ.ภูเก็ต 14 0.00 0.00
12 การติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ.ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่มีแนวโน้มเสี่ยง เพื่อจัดการลดความเสี่ยงร่วมกับทีมสนับสนุนวิชาการ 0.00 0 8 - 8 -
15-16 มิ.ย. 59 ติดตามเรื่องร้องเรียนโครงการชุมชนน่าอยู่ จ.ชุมพร 14 0.00 0.00
18 มิ.ย. 59 การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ. จ.นครศรีธรรมราช 25 0.00 0.00
23 มิ.ย. 59 การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ. จ.พัทลุง 11 0.00 0.00
29 มิ.ย. 59 การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ. จ.สตูล 8 0.00 0.00
25 ก.ค. 59 การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ. จ.กระบี่ 0 0.00 0.00
26 ก.ค. 59 การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ. จ.ภูเก็ต 0 0.00 0.00
12 ส.ค. 59 การติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ.ลงพื้นที่ติดตามโครงการ จ.นครศรีธรรมราช 0 0.00 0.00
31 ส.ค. 59 การติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ.ลงพื้นที่ติดตามโครงการ จ.สงขลา 6 0.00 0.00
13 ประชุมคณะทำงานวิชาการ ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์เพื่อจัดทำความเข้าใจกรอบการสังเคราะห์ความรู้ 0.00 0 2 - 2 -
24 ม.ค. 59 การประชุมคณะทำงานวิชาการ ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผู้ติดตาม) และทีมสังเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจกรอบการสังเคราะห์ความรู้ 65 0.00 0.00
20 พ.ค. 59 การประชุมคณะทำงานวิขาการ ทีมสนับสนุนวิขาการ และทีมสังเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจกรอบการสังเคราะห์ความรู้ 65 0.00 0.00
14 การคัดเลือกโครงการ โดยเลือกจากผลการสังเคราะห์เบื้องต้นของทีมสนับสนุนวิชาการ และผู้รับผิดชอบโครงการ 0.00 0 - - - -
15 ทีม สจรส.ม.อ.ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่สังเคราะห์ 0.00 0 8 - 8 -
18-20 มิ.ย. 59 การสังเคราะห์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จ.นครศรีธรรมราช 44 0.00 0.00
23 มิ.ย. 59 การสังเคราะห์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จ.พัทลุง 18 0.00 0.00
29 มิ.ย. 59 การสังเคราะห์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จ.สตูล 15 0.00 0.00
30 มิ.ย. 59 การสังเคราะห์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จ.สตูล 11 0.00 0.00
10 ก.ค. 59 ทีม สจรส.ม.อ.ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่สังเคราะห์ จ.ปัตตานี 6 0.00 0.00
23 ก.ค. 59 ทีม สจรส.ม.อ.ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่สังเคราะห์ จ.ตรัง สงขลา นราธิวาส 12 0.00 0.00
11 ส.ค. 59 ลงพื้นที่ สนับสนุนการปืดงวดรายงาน จ.สตูล 0 0.00 0.00
29 ส.ค. 59 ทีม สจรส.ม.อ.ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่สังเคราะห์ จ.กระบี่ 15 0.00 0.00
16 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปภาพรวมชุดความรู้และนวัตกรรม จำนวน 45 พื้นที่ 0.00 0 - - - -
17 จัดทำเอกสาร จำนวน 600 ชุด และสื่อวิดีทัศน์หนังสั้น 1 เรื่อง 0.00 0 - - - -
18 การจัดประชุมเตรียมงานสร้างสุข 0.00 0 4 - 4 -
20 พ.ค. 59 การประชุมเตรียมงานสร้างสุข (ทีมวิชาการ ทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมสังเคราะห์) 65 0.00 0.00
5 มิ.ย. 59 ประชุมพี่เลี้ยงเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ประเด็น “ออกแบบห้องย่อยชุมชนน่าอยู่” (จ.นครฯ และ พัทลุง) 50 0.00 0.00
15 ก.ค. 59 ประชุมทีมจัดการงานสร้างสุข และห้องย่อย งานสร้างสุข 0 0.00 0.00
6 ก.ย. 59 การจัดประชุมเตรียมงานสร้างสุข 25 0.00 0.00
19 ประชุมการกำหนดเนื้อหาและวางรูปแบบการจัดงาน 0.00 0 1 - 1 -
16 มิ.ย. 59 ประชุมเตรียมงานสร้างสุข ออกแบบห้องย่อย 25 0.00 0.00
20 การจัดเตรียม / จัดทำสิ่งพิมพ์ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ 0.00 0 - - - -
21 จัดงานสร้างสุข และสรุปงานการถอดบทเรียน ตลอดจนจัดทำแบบประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจ 0.00 0 1 - 1 -
3-5 ต.ค. 59 จัดงานสร้างสุข และสรุปงานการถอดบทเรียน ตลอดจนจัดทำแบบประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจ 0 0.00 0.00
22 พัฒนาคู่มือและระบบเวบไซต์ 0.00 0 4 - 4 -
11 ม.ค. 59 workshop คู่มือติดตามโครงการ ชช.น่าอยู่ 10 0.00 0.00
20 ม.ค. 59 workshop คู่มือติดตามโครงการ ชช.น่าอยู่ ครั้งที่ 2 10 0.00 0.00
16 ก.พ. 59 ปรับปรุงคู่มือเว็บไซต์ 2 0.00 0.00
7 มี.ค. 59 workshop คู่มือติดตามโครงการ ชช.น่าอยู่ ครั้งที่ 3 9 0.00 0.00
23 พัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนวิชาการ 0.00 0 4 - 4 -
29 มี.ค. 59 การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการ สร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (สรรพกร สตง. และสสส.) 100 0.00 0.00
12 มิ.ย. 59 การประชุมระดมข้อมูลเพื่อคัดเลือกกรณีศึกษา โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พื้นที่ภาคใต้ 2557-2559 0 0.00 0.00
30 ก.ค. 59 ประชุมเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) พัฒนาการเขียนบทความชุมชนน่าอยู่ 0 0.00 0.00
13 ส.ค. 59 ประชุมเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) พัฒนาการเขียนบทความชุมชนน่าอยู่ ครั้งที่ 2 0 0.00 0.00
24 ประชุมทีม สจรส.มอ. และรายงานผลดำเนินงานกับ สสส. และงานอื่นๆ ทั่วไป 0.00 0 11 - 11 -
30 ธ.ค. 58 ประชุมทีม สจรส.มอ. 4 0.00 0.00
18 ก.พ. 59 ประชุมทีม สจรส.มอ. สรุปการติดตามงวดที่ 1 ปี 2558 ช่วงระหว่างวันที่ 5 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 4 0.00 0.00
2 มี.ค. 59 ประชุมทีม สจรส.มอ. 5 0.00 0.00
14 มี.ค. 59 ประชุมทีม สจรส.มอ. 5 0.00 0.00
10 มิ.ย. 59 ประชุมทีม สจรส.มอ. วันที่ 10 มิถุนายน 2559 5 0.00 0.00
11 ก.ค. 59 ประชุมทีม สจรส.มอ.วางแผนการดำเนินงาน 5 0.00 0.00
23 ก.ค. 59 ทีมชุมชนน่าอยู่ ประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการสนับสนุนโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 60-62 7 0.00 0.00
24 ก.ค. 59 สจรส.มอ. ส่งผลลัพธ์ผลผลิตการดำเนินโครงการ ณ 25 กรกฏาคม 2559 0 0.00 0.00
2 ส.ค. 59 ตรวจเอกสารการเงินงวดที่ 3 ชุมชนน่าอยู่งบปี 58 0 0.00 0.00
19 ส.ค. 59 ส่งโครงการตัวอย่าง กับ สสส. 0 0.00 0.00
2-3 ก.ย. 59 ประชุมเรื่อง สื่อสาธารณะกับ สสส. 5 0.00 0.00
25 การประชุมคณะทำงาน ทุก 4 เดือน จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 1 วัน 0.00 0 2 - 2 -
25 มิ.ย. 59 การประชุมคณะทำงาน (ทีมวิชาการ และทีมสนับสนุนวิชาการ) 55 0.00 0.00
12-13 พ.ย. 59 ประชุมสรุปภาพรวมการจัดทำโครงการฯ 50 0.00 0.00
รวม 0.00 0 105 0.00 105 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 20:52 น.