รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 58-03811
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 168,400.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง สมเพียง บุญเซียม
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านดอนตาบ่าว ม.1 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • แต๋วดอนตาบ่าวแต๋วดอนตาบ่าว (Owner)  
 • somjaisomjai (Trainer)  
 • ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 5 ก.พ. 2559 67,360.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 6 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 84,200.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 16,840.00
รวมงบประมาณ 168,400.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้นำชุมชนในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

สภาผู้นำมีความเข้มแข็ง โดย

 1. สภาผู้นำชุมชนมีความการประชุมทุกเดือน
 2. ร้อยละ 80ของlสมาชิกสภาผู้นำชุมชนร่วมประชุม
 3. มีการประชุมเรืองโครงการและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมของชุมชนในการจัดการขยะ
 1. ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 50
 2. มีการคัดแยก กำจัด จัดการที่ถูกต้อง
 3. มีการแปรรูปขยะและเกิดผลผลิตในครัวเรือนจากขยะ
 4. มีการใช้ภาชนะอื่นแทนพลาสติกและโฟม
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
 1. เกิดชุดตีกลองยาวโดยผู้สูงอายุ วัยทำงาน เยาวชนในชุมชน
 2. เกิดความร่มรื่น สวยงามจากปลูกต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ชุมชนริมถนนทุกสาย
 3. มีเมนูอาหารชุมชนที่เกิดจากการนำผลผลิตจากปุ๋ยชีวภาพที่ทำมาจากขยะ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกการดำเนินงานเข้มแข็ง
 1. คนในชุมชนปฏิบัติตามกติกาและนโยบายสาธารณะในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ที่จัดทำขึ้น
 2. ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 3,000.00 2,968.00
4 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 150 1,000.00 1,000.00
28 ต.ค. 58 การคัดเลือกทีมสภาผู้นำ 150 4,250.00 3,625.00
28 ต.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 1 30 600.00 750.00
12 พ.ย. 58 การปลูกต้นโกสน เพื่อเป็นสัญญลักษณ์ชุมชน ในวันพ่อของชาติ โดยระดมต้นพันธุ์จากชุมชน 100 8,000.00 8,000.00
23 พ.ย. 58 การจัดทำแผนการจัดการขยะ และประเมินผล 80 7,000.00 7,000.00
23 พ.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 2 30 600.00 750.00
12 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน 2 1,500.00 1,480.00
18 ธ.ค. 58 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติ 40 16,000.00 16,000.00
27 ธ.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 3 30 600.00 1,250.00
29 ธ.ค. 58 ลงมือปฏิบัติการให้ความรู้พร้อมสาธิตการคัดแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ 150 13,550.00 13,850.00
7 - 10 ม.ค. 59 อบรมการสานตะกร้าโดยใช้ถุงพลาสติก 60 14,400.00 14,400.00
26 ม.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 4 30 600.00 0.00
6 - 7 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานงวดที่ 1 2 200.00 200.00
23 ก.พ. 59 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 5 30 600.00 1,150.00
25 มี.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 6 30 0.00 400.00
10 เม.ย. 59 พี่เลี้ยงติดตามโครงการ 5 0.00 0.00
29 เม.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 7 30 600.00 400.00
20 พ.ค. 59 - 11 มิ.ย. 59 สร้างความสัมพันธภาพของคนสามวัยด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 59 - 11 มิ.ย. 59 รวม 20 วัน 15 31,500.00 27,000.00
27 พ.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 8 30 400.00 400.00
24 มิ.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 9 30 500.00 500.00
10 ก.ค. 59 จัดเวทีวิชาการการจัดการขยะด้วยการจัดประกวดเมนูอาหารสุขภาพชุมชนดอนตาบ่าว 100 17,800.00 17,200.00
22 ก.ค. 59 จัดทำกติกาชุมชนพร้อมทั้งนำไปปรับใช้ในเวทีประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2 150 11,250.00 9,800.00
22 ก.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 10 30 600.00 1,350.00
26 ส.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 11 30 400.00 400.00
8 ก.ย. 59 ปฏิบัติการให้ความรู้พร้อมสาธิตการคัดแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ 150 12,350.00 9,900.00
15 ก.ย. 59 จัดเวทีรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบ 100 13,300.00 13,300.00
15 ก.ย. 59 จัดทำรายงานโครงการ 30 500.00 500.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 2 5,300.00 5,808.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานปิดโครงการและภาพถ่ายกิจกรรม 5 2,000.00 2,000.00
รวม 1,623 168,400.00 30 161,381.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย แต๋วดอนตาบ่าว แต๋วดอนตาบ่าว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 17:20 น.