รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 58-03829
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 176,400.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ประพิทธ์ แซ่บาง
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านในซัง หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • panupanu (Owner)  
  • somjaisomjai (Trainer)  
  • ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 5 ก.พ. 2559 70,560.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 6 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 88,200.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 17,640.00
รวมงบประมาณ 176,400.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้นำชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อม
  1. สภาผู้นำมีความเข้มแข็ง โดย

1.1 สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมทุกเดือน 1.2 ร้อยละ 80 ของสภาผู้นำชุมชนร่วมประชุม 1.3 มีการประชุมการดำเนินงานโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน อย่างต่อเนื่อง

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2.1 ร้อยละ 40 ของผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี 2.2 ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมชวนลูกหลานไปวัด 2.3 ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุมีอาชีพเสริม

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
เพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

3.1 ขยะในชุมชนลดลง 3.2 ชุมชนสะอาด เป็นระเบียบ 3.3 มีกติกาชุมชนในการจัดการขยะและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 3.4 มีข้อเสนอผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 2,500.00 2,968.00
12 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
27 ต.ค. 58 ประชุมชี้แจงโครงการเพื่อให้ประชาชนทราบ และคัดเลือกจากตัวแทนผู้สูงอายุ กลุ่มแกนนำต่าง ๆ เพิ่มเติมจากกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน 120 9,000.00 9,000.00
9 พ.ย. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ประจำเดือน ครั้งที่ 1 25 625.00 625.00
12 พ.ย. 58 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 25 21,250.00 21,250.00
18 พ.ย. 58 ชักชวนลูกหลานไปวัด ฟังธรรม 110 0.00 0.00
24 พ.ย. 58 จัดทำแผนที่ศักยภาพผู้รู้ของคนในชุมชน 30 6,200.00 6,200.00
5 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อ ครั้งที่ 1 100 3,500.00 3,500.00
10 ธ.ค. 58 ชวนลูกหลานไปทำบุญที่วัด 110 500.00 500.00
12 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการด้านการเงิน 2 2,500.00 1,480.00
15 ธ.ค. 58 ความรู้ผู้สูงอายุที่มีเวลาว่าง เยาวชนและแกนนำชุมชนให้ทำอาชีพเสริม 40 20,500.00 20,300.00
22 ธ.ค. 58 ให้ความรู้เรื่องการจัดขยะของชุมชน ครั้งที่ 2 100 6,125.00 6,125.00
29 ธ.ค. 58 จัดกิจกรรมการดุูแลสุขภาพผู้สูงอายุและความปลอดภัย 75 11,750.00 11,550.00
29 ธ.ค. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชนครั้งที่ 2 25 625.00 625.00
29 ธ.ค. 58 จัดทำแผนที่ศักยภาพผู้รู้ของคนในชุมชน 15 3,000.00 3,000.00
15 ม.ค. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3 25 625.00 625.00
26 ม.ค. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน จัดทำข้อเสนอ เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย ครั้งที่ 1 50 3,950.00 3,950.00
6 - 7 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1 2 200.00 700.00
23 ก.พ. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4 25 625.00 625.00
15 มี.ค. 59 อบรมทำปุ่ยหมักและปุ่ยชีวภาพ 40 7,250.00 7,250.00
16 มี.ค. 59 การนำขยะมาแปรรูปและทำให้เกิดรายได้ 50 7,250.00 7,250.00
29 มี.ค. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5 25 625.00 625.00
26 เม.ย. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6 25 625.00 625.00
30 เม.ย. 59 จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ 140 16,000.00 16,000.00
24 พ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 7 25 625.00 625.00
18 มิ.ย. 59 จัดการสิ่งแวดล้อมและขยะอย่างครบวงจร ครั้งที่ 2 100 5,000.00 5,750.00
20 มิ.ย. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 8 25 625.00 625.00
24 มิ.ย. 59 ทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะชุมชน 100 5,000.00 2,550.00
4 ก.ค. 59 ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์สองฝั่งถนน 100 5,000.00 3,450.00
16 ก.ค. 59 ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ชุมชน 100 5,375.00 4,125.00
26 ก.ค. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 9 25 625.00 625.00
15 ส.ค. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน จัดทำข้อเสนอ เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย ครั้งที่ 2 30 3,750.00 4,050.00
30 ส.ค. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 10 50 3,750.00 3,750.00
14 ก.ย. 59 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมการประชุมสรุปผลโครงการ 30 0.00 625.00
17 ก.ย. 59 จัดทำข้อเสนอ เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายและประกาศใช้เป็นกติกาชุมชน พร้อมทั้งให้ประชาชนทราบในเรื่องการดำเนินงานที่ผ่านมา ครั้งที่ 3 100 13,000.00 9,700.00
18 ก.ย. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามความก้าวหน้า รายงานการเงิน งวดที่ 2 2 200.00 200.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 2 4,600.00 5,808.00
15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์(รายงานปิดโครงการ )พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม 5 2,000.00 2,000.00
15 ต.ค. 59 ประชุมคณะทำงานโครงการและสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 11 25 625.00 625.00
รวม 1,882 176,400.00 39 170,281.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย panu panu เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 17:30 น.