รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 58-03832
ชื่อโครงการ/กิจกรรม นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 207,820.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ยุภา ธนนิมิตร
พี่เลี้ยงโครงการ Churee
พื้นที่ดำเนินการ บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • thraiarmthraiarm (Owner)  
 • ChureeChuree (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 83,130.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 103,910.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,780.00
รวมงบประมาณ 207,820.00
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อพัฒนาสภาผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน
 1. มีการประชุมประจำเดือนทุกเดือน
 2. มีวาระการประชุม เรื่องโครงการและเรื่องของชุมชน
 3. ในการประชุมทุกครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 4. มีการพัฒนศักยภาพสภาผู้นำชุมชนให้มีทักษะ ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนเรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์โดยใช้ข้อมูลเรื่องผลกระทบจากสารเคมี/เรื่องต้นทุนการผลิต/เรื่องปริมาณการกินข้าวของคนในชุมชน มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตข้าวอินทรีย์
 1. มีเวทีเรียนรู้ มีคนเข้าร่วมเวทีจำนวน 60 คน มีครัวเรือนตัวแทนของคน 3 วัย ตัวแทนครัวเรือน ที่ตัดสินเข้าร่วมเป็นครัวเรือนนำร่องจำนวน 30 ครัวเรือน
 2. มีชุดข้อมูลผลกระทบของการทำนาเคมีและการคืนข้อมูล
 3. มีแผนปฏิบัติการหนุนเสริมการทำนาอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง
 4. มีชาวนาและเยาวชนที่มีความรู้และสามารถในการจัดการแปลงนา/การทำและใช้ปุ๋ยชีวภาพ/วิธีการบำรุงรักษา/การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช/การคัดพันธ์ข้าว/การเก็บเกี่ยวข้าว/การทำนาต้นทุนสูงเปรียบเทียบกับการทำวิถีนาอินทรีย์ที่สามารถลดต้นทุน พึ่งตนเองในการทำนาและเอื้อต่อสุขภาวะของชุมชน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
เพื่อให้คนในชุมชนผลิดข้าวอินทรีย์กินเอง
 1. มีกลุ่มครัวเรือนนำร่องผลิตข้าวกินเอง จำนวน 30 ครัวเรือน จากครัวเรือนทำนาทั้งหมด 60 ครัวเรือน
 2. มีกลุ่มผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 1 กลุ่ม 30 คน
 3. มีแปลงนาอินทรีย์ 30 ไร่ 30 ราย
 4. มีข้าวปลอดภัยให้คนในชุมชนไว้บริโภคไม่น้อยกว่า 12 ตัน
 5. มีธนาคารเมล็ดพันธ์ุข้าว
 6. มีกฎระเบียบในการผลิตข้าวอินทรีย์

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
18 ก.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชนร่วมกับคนในชุมชน เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ (เปิดตัวโครงการ)และรับสมัครครัวเรือนนำร่องผลิตข้าวอินทรีย์ 138 16,500.00 16,423.00
29 ก.ย. 58 - 29 ก.ย. 03 ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 2,000.00 3,200.00
6 ต.ค. 58 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 1 60 0.00 0.00
6 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1 33 600.00 330.00
21 ต.ค. 58 เบิกเงินคืนค่าเปิดบัญชี 1 500.00 500.00
6 พ.ย. 58 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 60 0.00 0.00
6 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 33 400.00 330.00
21 - 22 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงาน เอกสารการเงินและการบริหารจัดการ 2 200.00 200.00
23 พ.ย. 58 เวทียกร่างข้อตกลงการทำนาอินทรีย์ 26 4,770.00 4,770.00
24 พ.ย. 58 จัดทำฐานข้อมูลการผลิตข้าวชุมชน 30 2,150.00 2,150.00
6 ธ.ค. 58 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 3 60 0.00 0.00
6 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3 33 400.00 330.00
7 ธ.ค. 58 รู้ทำ รู้ใช้อินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่ 1 73 14,060.00 14,060.00
7 ธ.ค. 58 ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 1 30 750.00 750.00
19 ธ.ค. 58 เรียนรู้พื้นที่"เพื่อนนาอินทรีย์ต้นแบบ" 40 18,000.00 15,230.00
2 ม.ค. 59 สร้างแปลงนาผลิตข้าวอินทรีย์ครั้งที่ 1 40 4,000.00 4,000.00
6 ม.ค. 59 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 4 60 0.00 0.00
6 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4 33 400.00 330.00
8 ม.ค. 59 รู้ทำ รู้ใช้อินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่ 2 73 14,060.00 14,060.00
11 ม.ค. 59 ติดตาม/ตรวจเยี่ยมแปลงนาอินทรีย์ ครั้งที่ 1 5 500.00 500.00
11 ม.ค. 59 นำภาษีหักณ. ที่่จ่ายส่งสำนักงานสรรพากร 1 200.00 200.00
23 ม.ค. 59 สร้างแปลงนาผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 2 40 38,500.00 38,500.00
4 ก.พ. 59 นำภาษีหักณ.ที่จ่ายส่งสำนักงานสรรพากร 1 200.00 200.00
6 ก.พ. 59 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 60 0.00 0.00
6 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5 33 400.00 330.00
11 ก.พ. 59 ประชุมทำความเข้าใจแบบสำรวจข้อมูลร่วมกับทีมสำรวจข้อมูล 20 3,700.00 3,700.00
15 ก.พ. 59 ติดตาม/ตรวจเยี่ยมแปลงนาอินทรีย์ ครั้งที่ 2 5 500.00 500.00
16 ก.พ. 59 ติดตามหนุนเสริมครั้งที่2 3 600.00 600.00
18 ก.พ. 59 ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 2 30 750.00 750.00
20 - 21 ก.พ. 59 จัดทำรายงานการเงิน งวดที่ 1 2 2,200.00 2,200.00
22 ก.พ. 59 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1 20 2,700.00 2,700.00
23 ก.พ. 59 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2 20 2,400.00 2,400.00
24 ก.พ. 59 สร้างแปลงนาผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 3 40 4,000.00 7,400.00
25 ก.พ. 59 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3 20 2,400.00 2,400.00
26 ก.พ. 59 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่4 20 2,400.00 2,400.00
27 ก.พ. 59 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 5 20 2,400.00 2,400.00
28 ก.พ. 59 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 6 20 2,400.00 2,400.00
6 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6 33 400.00 330.00
6 มี.ค. 59 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 60 0.00 0.00
12 มี.ค. 59 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 30 4,800.00 4,800.00
6 เม.ย. 59 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 7 60 0.00 0.00
6 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 7 33 400.00 330.00
24 เม.ย. 59 ติดตาม/ตรวจเยี่ยมแปลงนาอินทรีย์ ครั้งที่ 3 5 500.00 500.00
6 พ.ค. 59 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 8 60 0.00 0.00
6 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 8 33 400.00 330.00
20 พ.ค. 59 ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 3 30 750.00 750.00
21 พ.ค. 59 เก็บข้าวนาวาน 40 0.00 0.00
28 พ.ค. 59 ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 4 30 750.00 750.00
6 มิ.ย. 59 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 9 60 0.00 0.00
6 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 9 33 400.00 330.00
6 ก.ค. 59 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 10 60 0.00 0.00
6 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 10 33 400.00 330.00
18 ก.ค. 59 ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 5 30 750.00 750.00
6 ส.ค. 59 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 11 60 0.00 0.00
6 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 11 33 400.00 330.00
21 ส.ค. 59 ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานร่วมกับพี่เลี้ยง 2 900.00 900.00
6 ก.ย. 59 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 12 60 0.00 0.00
6 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 12 33 400.00 330.00
8 ก.ย. 59 ถ่ายทอดข้อมูลสู่ชุมชน 90 14,300.00 13,800.00
12 ก.ย. 59 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน 34 5,680.00 5,680.00
15 ก.ย. 59 ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 6 30 750.00 750.00
17 ก.ย. 59 จัดทำข้อตกลงการผลิตข้าวอินทรีย์ 45 5,300.00 5,300.00
23 ก.ย. 59 จัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน 30 1,000.00 1,000.00
24 ก.ย. 59 สรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการ 148 19,300.00 19,300.00
25 ก.ย. 59 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมประจำงวดที่ 2 2 900.00 600.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ 3 1,700.00 2,000.00
15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ปิดงวดโครงการ 2 600.00 400.00
15 ต.ค. 59 จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 1 1,000.00 1,000.00
รวม 2,392 207,820.00 69 207,833.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย thraiarm thraiarm เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 14:06 น.