ข่าวจากงานกลาง

หนังสือเชิญประชุมนวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ 3 – 5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

by Yuttipong Kaewtong @24 ส.ค. 59 17.25 ( IP : 202...137 ) | Tags : ข่าวจากงานกลาง

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายสุขภาพต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพระดับพื้นที่ ได้กาหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ (Innovation of Health Promotion) ” ประจาปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2559 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น และภาคีเครือข่าย ต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ จานวน 1,200 คน     ในการนี้ สจรส.ม.อ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ในวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หนังสือเชิญแนบไฟล์

แสดงความคิดเห็น

« 9223
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง