รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. ตัวอย่าง (รอลบทิ้ง หลังเปิดใช้งาน)
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 22 มกราคม 2561 - 22 มกราคม 2561
งบประมาณโครงการ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด นราธิวาส
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • สุวิทย์ หมาดอะดำสุวิทย์ หมาดอะดำ (Owner)
  • Admin_aeAdmin_ae (Owner)
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

Test

 

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ทดสอบการทำงานของระบบ 0.00 0 6 - 5 -
29 ก.ย. 60 เพื่อทดสอบการทำงานของระบบ 0 - -
18 ธ.ค. 60 ทดสอบ โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 1 0 - -
22-26 ธ.ค. 60 ทดสอบ โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 2 1 - -
26 ธ.ค. 60 ทดสอบ โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 3 0 - -
26 ธ.ค. 60 ทดสอบ โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 4 0 - -
5 ม.ค. 61 test 0 - -
รวม 0.00 0 6 0.00 5 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 23:43 น.