รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ ตัวอย่าง โครงการมีส่วนร่วมประชาสังคม จชต.
ชุดโครงการ กองทุนประชาสังคมชายแดนใต้
ประเภทโครงการ/ประเด็นงาน ประเด็นที่ 3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและเรื่องสิทธิมนุษยชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมูฮำหมัดมุคตาร์ ดารี
คณะกรรมการ ? นายมูฮำหมัดมุคตาร์ ดารี,นายฮาซันเจ๊ะ มูซอ,นายอิมรอนมะ ดารี
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 กันยายน 2560 - 5 ธันวาคม 2560
กำหนดวันส่งรายงาน 27 ธันวาคม 2560
งบประมาณโครงการ 248,600.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 180
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมภาคลงพื้นที่
นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 60 คน
นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีต่างประเทศ 20 คน
กิจกรรมภาคเวที นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี 100 คน ภาคกิจกรรม

พื้นที่ดำเนินงาน
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • สุวิทย์ หมาดอะดำสุวิทย์ หมาดอะดำ (Owner)
  • Admin_aeAdmin_ae (Owner)
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 4 ก.ย. 2560 5 ธ.ค. 2560 248,600.00
รวมงบประมาณ 248,600.00
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนีนั้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บนพื้นที่ความขัดแย้ง ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนาถึงระดับนานาชาติโดยมีนักศึกษาต่างชาติที่ได้มาศึกษาจำนวน220 คนและมีจำนวน 22 ประเทศ ด้วยเหตุนี้ทางองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำเป็นต้องส่งเสริมการสร้างกิจกรรมโครงการและสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคม พร้อมในการร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางของรัฐบาล จึงได้จัดทำ “โครงการภาษาร้อยใจด้วยสื่อสันติภาพชายแดนใต้” เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีเช่น วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้หลากหลายภาษาด้วยกัน

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม ในการสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามกรอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีพุทธศักราช 2560- 2562

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าคนหรือร้อยละ 80

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 อบรมเรื่องการบริหารจัดการและการตัดต่อทำสื่อ 4,100.00 20 1 4,100.00 1 -
2 ต.ค. 60 อบรมเรื่องการบริหารจัดการและการตัดต่อทำสื่อ 20 - -
2 บริหาร/ประสานงาน โครงการ 30,000.00 5 3 8,100.00 1 -
20 ก.ย. 60 บริหาร/ประสานงาน โครงการ 5 - -
16 ต.ค. 60 ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ 5 - -
15 พ.ย. 60 ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ 5 - -
3 กิจกรรมแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีโอนำเสนอ 144,900.00 80 3 40,000.00 1 -
4 ต.ค. 60 ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีโอ VTR การท่องเที่ยว 80 - -
9 ต.ค. 60 ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีโอ VTR ศาสนา(อิสลาม,พุทธ,คริส) 80 - -
21 พ.ย. 60 ติดตาม 0 - -
รวม 179,000.00 105 7 52,200.00 3 0.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (179,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (52,200.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (248,600.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (179,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 09:56 น.