รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ สสส. สนับสนุนงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61
ชุดโครงการ โครงการทั่วไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประดิษฐ์ นิจไตรรัตน์
คณะทำงาน ? ภาคีสัมพันธ์
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 14 กันยายน 2560 - 30 เมษายน 2561
งบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 500
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • TH BuddyTH Buddy (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2560 30 ก.ย. 2560 300,000.00
2 1 ต.ค. 2560 29 ธ.ค. 2560 300,000.00
3 1 ม.ค. 2561 29 มี.ค. 2561 400,000.00
รวมงบประมาณ 1,000,000.00
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อจัดงานเวทีสร้างสุขภาพภาคใต้ปี 2560

 

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 จัดการประชุมอัพเดทงาน 400,000.00 80 3 94,000.00 1 18,000.00
16 ก.ค. 60 จัดการประชุมอัพเดทงาน ครั้งที่ 1 80 - -
14 ก.ย. 60 จัดการประชุมอัพเดทงาน ครั้งที่ 2 90 - -
12 ต.ค. 60 จัดการประชุมอัพเดทงาน ครั้งที่ 3 80 - -
รวม 400,000.00 80 3 94,000.00 1 18,000.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (400,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (94,000.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (1,000,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (400,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 11:22 น.