รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 60-ข-067
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ สุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว
ชุดโครงการ งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฮาริส มาศชาย
คณะทำงาน ? นายฮาริส มาศชาย,นางสาวรัตนา ชูแสง,นางสาวสิรินนา เพชรรัตน์,นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์,นางสาวพัลลภา ระสุโส๊ะ
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 50
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ทีมงานหลัก 1.กลุ่มละครมาหยา จังหวัดกระบี่ 2.กลุ่มดอกลำภู จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3.สโมสรเด็กเพลิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4.กลุ่มยุวชนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5.กลุ่มนกนางนวล จังหวัดชุมพร 6.สโมสรลูกปูดำ จังหวัดกระบี่ 7.กลุ่มมานีมานะ จังหวัดสงขลา 8.กลุ่มดอกไม้ยิ้ม จังหวัดยะลา

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ (Owner)
 • PallapaPallapa (Owner)
 • ฮาริส มาศชายฮาริส มาศชาย (Owner)
 • ปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ (Owner)
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 70,000.00
2 1 ก.พ. 2561 15 มี.ค. 2561 25,000.00
3 15 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

หลักการและเหตุผล

 • สถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนมากขึ้น ได้สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน รวมถึงเด็ก-เยาวชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบครอบครัว ระบบการศึกษา กระบวนการการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคมแบบในอดีตก้าวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เด็กและเยาวชนไทยขณะนี้กำลังเผชิญกับความเสี่ยงมากมาย อันเกิดจากสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันตรายที่ล้อมรอบตัวเด็ก ทำให้เด็กและเยาวชนจำนวนมากซึมซับพฤติกรรมความรุนแรง สื่อลามกอนาจาร เสพยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร อยู่ในแหล่งมั่วสุมและอื่น ๆ จนพฤติกรรมเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตร่วมสมัยของเด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้น ทุกวันในโครงการศึกษาวิจัยศักยภาพท้องถิ่นในการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พบว่า ปัญหาสำคัญที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้
 1. พัฒนาการเด็ก

- ทุพโภชนาการ - การส่งเสริมการอ่าน 2. ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
- การบริโภคสื่อ / เท่าทันสื่อโฆษณา / นักสื่อสารสร้างสรรค์ / สื่อศิลปวัฒนธรรม 3. พลเมืองตื่นรู้ Active citizen - พฤติกรรม 4. ปัจจัยเสี่ยง - แอลกอฮอล์ / บุหรี่ / ยาเสพติด - ท้องไม่พร้อม - ภาวะโภชนาการ - การค้ามนุษย์ / การพนัน 5. สิทธิเด็ก - การอยู่รอด / ได้รับการศึกษา / ที่อยู่อาศัย / การละเมิดสิทธิ์ / ความเหลื่อมล้ำ /สวัสดิการ 6. เยาวชนกับความรุนแรง - สันติภาพ 7. การศึกษา -คุณภาพ / การเข้าถึงการศึกษา 8. พื้นที่สร้างสรรค์ - พื้นที่เรียนรู้ / พื้นที่เล่น

 • ในปี 2558 ของการจัดงานสร้างสุขครั้งที่ 8 มีห้องย่อยความมั่นคงของมนุษย์ประเด็นเด็กและเยาวชน ได้นำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนในกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ภาคใต้ โดยใช้ชื่อหัวข้อ “ความหวัง...ความสุข เด็กใต้บ้านเรา” ได้เห็นภาพกลุ่มเด็กเยาวชนของจังหวะก้าวความมั่นคงของมนุษย์ ด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว ว่ามีภาคีใดบ้าง ทำอะไร อยู่ที่ไหน มีการดำเนินงานอย่างไร สู่การเชื่อมสัมพันธ์ การเชื่อมพื้นที่ การเชื่อมคน และการเชื่อมงานของคนรุ่นใหม่ภาคใต้ สู่ความหวังความสุขเด็กใต้บ้านเรา
 • ในปี 2559 จากแนวคิด หัวข้อ เด็กใต้สร้างสุข สู่การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดข้อเสนอและนโยบายกับหลายองค์กร เช่น สช. สปสช. พม. สธ. ThaiPBS /สสวท. สสส.ทั้งนี้ เพื่อเรียนรู้สถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนมากขึ้น ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน รวมถึงเด็ก-เยาวชน และครอบครัว เพื่อสร้างกลไกระดับภาคใต้ ในการเรียนรู้สู่การขยายผลกิจกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพและเชื่อมโยง บูรณาการ และขยายเครือข่าย เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพของการทำงานเด็ก-เยาวชน และครอบครัว สู่การพัฒนานโยบายสาธารณะ
 • ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา นักวิชาการประเด็นเด็กและเยาวชน ได้สรุปภาพรวมของการจัดห้องเด็กเยาวชนและครอบครัว ได้มีสรุปประเด็นที่พูดคุยสถานการณ์เด็กและเยาวชน ดังนี้ เรามีเด็กและเยาวชน คือ 23% เป็น 100% กำลังของชาติ ลักษณะปัญหาของเด็กและเยาวชนเป็นสหปัจจัย มีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบของสื่อ ข่าวสาร มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเด็ก และครอบครัว ความไม่พร้อมในการดูแลเด็กและเยาวชน พร้อมข้อเสนอแนะประเด็นการทำงานด้านเด็กและเยาวชน ดังนี้
 1. เรามีการทำงานแบบเครือข่ายเชิงหลากหลาย ต้องมีการทำงานเชิงเครือข่าย สิ่งสำคัญคือระบบข้อมูล องค์ความรู้การทำงานด้านเด็กและเยาวชน ต้องยกระดับความรู้เอาไปใช้ต่อ
 2. กลุ่มเด็กและเยาวชนมีความหลากหลาย ภาคใต้มีความเปราะบาง บริบทศาสนาที่แตกต่างกัน ระบบการคัดกรองเด็กเป็นสิ่งสำคัญ เราพัฒนาเด็กให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ จำเป็นต้องมีระบบสร้างความเข้าใจให้กับพี่เลี้ยงในการสนับสนุนและช่วยเหลืองานของเด็กและเยาวชน
 3. การสร้างความมั่นคงและคุณค่าของคนทำงานด้านเด็กและเยาวชน
 4. การสร้างความรู้ เครื่องมือ หรือเราต้องมีการถอดบทเรียน ซึ่งมีกระบวนการต่างๆ เช่น การทำงานเชิง Area base โดยปลูกฝังให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์เป็น จะได้มีภูมิต้านทาน สามารถเรียนรู้เป็น วิเคราะห์เป็น
 5. การมีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก
 6. ผู้ใหญ่ต้องปรับเรืองการปรับทัศนคติการทำงานด้านเด็กและเยาวชน ฟังเสียงเด็กเป็น ลดช่องว่าง และสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นต้นแบบการทำงาน
 7. การยกระดับคุณค่าการทำงานด้านเด็กและเยาวชน การเสริมระบบคุณค่า และยกระดับมาตรฐานการทำงาน
 8. กลไกการพัฒนางานของภาครัฐ ต้องเข้ามาเชื่อมหนุนเสริมการทำงานกับคนในพื้นที่ เช่น ระดับตำบล ให้มีการปฏิบัติการจริง อย่าถีบเด็กออกจากกลไกของภาครัฐ
 9. ระบบกระทรวงศธ.น่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการแก้ปัญหาเด็ก ซึ่งเป็นเด็กใน Setting ของพื้นที่โดยมีหลักสูตร การเรียน การสอน บุคลกรในรร.เป็นความหวังให้กับเด็กและเยาวชน รร.จำเป็นต้องยึดหลักคุณค่า ความดี ของเด็กและสร้างอนาคตให้กับเด็ก ต้องไม่เน้นเฉพาะเด็กเก่ง ควรมีระบบช่วยเหลือเด็ก คัดกรองและช่วยเหลือแก้ปัญหาเด็กไม่ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
 10. รร.พ่อแม่ น่าจะมีกลุ่มสธ.มาเป็นวิทยากรเข้ามาพัฒนาคนที่เป็นพ่อหรือแม่
 11. อยากให้มีศูนย์ประสานงาน หรือศูนย์รับเรื่องราวของเด็กและเยาวชน
 12. อยากให้มีระบบกองทุนสุขภาพตำบล ของบประมาณสนับสนุนด้านเด็กและเยาวชน ถ้าเป็นสปสช.งบประมาณสำหรับเด็กจะน้อยมาก เพราะจำกัดทำเรื่องด้านสุขภาพ ควรมีงบประมาณให้เด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์
 13. ควรมีสื่อสร้างสรรค์ที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นเครื่องมือสำคัญให้เด็กเกิดการเรียนรู้
 14. ข้อเสนอจะส่งไปตระกูลส.ถึงบอร์ดของกองทุน เรามีการเชิญชวนขอนัดภาคีที่เกี่ยวข้องกับสื่อของภาคใต้ หลายเรื่องเป็นนิมิตใหม่ที่ดี เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านสื่อร่วมกันในภาคใต้
 15. อยากให้กำหนดเป็นรูปธรรม โดยมีวาระร่วมเชิงประเด็น เชิงเครือข่าย น่าจะมีกรรมการของพื้นที่สัก 1 ชุด เชิงโครงสร้างเพื่อเป็นตัวแทนในการทำงานเป็นรูปธรรม โดยมีเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อทดลองปฏิบัติการ สสส.จะร่วมสนับสนุนให้เกิด
  ข้อค้นพบ ดังกล่าว หากมองในภาพรวมสู่ข้อเสนอในระดับนโยบาย พบว่า หลายองค์กรไม่สามารถนำข้อเสนอหรือนโยบายไปปรับใช้หรือให้เกิดได้จริง เนื่องจากหลายองค์กรไม่สามารถไปบังคับหรือบังคับองค์กรนั้นๆได้ จึงควรออกแบบข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมในการปฏิบัติการร่วมกัน

- ปี 2561 สู่แนวคิดจากที่ประชุม ผ่านหัวข้อ ก้าวข้ามขีดจำกัด สิ่งที่อยากเห็นคือ พื้นที่รูปธรรมการเคลื่อนงานร่วมกับภาคี และเรียนรู้ข้ามเครือข่ายที่หลากหลายประเด็นยิ่งขึ้น โดยการเชื่อมประสานการทำงานเด็กเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก/พัฒนากระบวนการทำงาน แบ่งได้ 3 ระดับ ระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับองค์กรคนทำงานประเด็นเด็ก และระดับกลุ่มเด็กและเยาวชนรวมถึงเครือข่าย

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อเรียนรู้สถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีความซ้อนมากขึ้น ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนรวมถึงเด็กเยาวชนและครอบครัว

 

เพื่อสร้างกลไกระดับภาคใต้ในการเรียนรู้สู่การขยายผลกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเชื่อมโยงบูรณาการ และขยายเครือข่าย

 

เพื่อออกแบบและพัฒนากิจกรรมร่วมกันสู่การก้าวข้ามข้อจำกัดด้านสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมของการทำงานเด็ก-เยาวชน และครอบครัว สู่การพัฒนานโยบายสาธารณะ

 

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมเวทีย่อยคณะทำงาน 10,000.00 0 2 10,000.00 2 10,000.00
4 พ.ย. 60 ประชุมเวทีย่อยคณะทำงาน ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่1 10 - -
11 ธ.ค. 60 ประชุมเวทีย่อยคณะทำงาน ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่2 10 - -
2 จัดทำข้อมูลนำเข้า เพื่อทำTOR และนำเสนอเวทีใหญ่ 5,000.00 0 1 5,000.00 - -
4-15 พ.ย. 60 จัดทำข้อมูลนำเข้า เพื่อทำTOR และนำเสนอเวทีใหญ่ 0 - -
3 ประชุม ทีมคณะทำงานกลางเพื่อร่วมออกแบบกิจกรรมพื้นที่ตัวอย่างของการก้าวข้ามข้อจำกัดในประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัว 10,000.00 10 1 10.00 1 -
29 ธ.ค. 60 ประชุม ทีมคณะทำงานกลางเพื่อร่วมออกแบบกิจกรรมพื้นที่ตัวอย่างของการก้าวข้ามข้อจำกัดในประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัว 10 - -
4 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนข้อเสนอตามแผนงาน 60,000.00 0 1 60,000.00 - -
3 ม.ค. 61 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนข้อเสนอตามแผนงาน 20 - -
5 เวทีสรุปข้อมูลและจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าสู่งานสร้างสุขปี 2561 5,000.00 20 1 5,000.00 - -
20 ม.ค. 61 เวทีสรุปข้อมูลและจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าสู่งานสร้างสุขปี 2561 20 - -
6 เวทีประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบการทำงานห้องย่อยระดับเครือข่าย 10,000.00 0 1 10,000.00 - -
19 ก.พ. 61 เวทีประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบการทำงานห้องย่อยระดับเครือข่าย 0 - -
รวม 100,000.00 30 7 90,010.00 3 10,000.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (90,010.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 13:33 น.