รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 60-ข-067
งวดที่

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ สุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว

2. ชุมชน

3. รหัสโครงการ เลขที่ข้อตกลง 60-ข-067

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน พฤศจิกายน 2560 ถึงเดือน มกราคม 2561

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมเวทีย่อยคณะทำงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมเวทีย่อยคณะทำงาน ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่1

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างกลไกระดับภาคใต้ในการเรียนรู้สู่การขยายผลกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเชื่อมโยงบูรณาการ และขยายเครือข่าย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • รูปแบบการขับเคลื่อนข้อเสนอจากปี 59 ของแต่ละหน่วยงาน
 • สถานการณ์ สาเหตุ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนข้อเสนอ
 • แผนงานการขับเคลื่อนข้อเสนอปี 59 ของคณะทำงานภาคใต้ตอนบน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-ประชุมทบทวนมติข้อเสนอปี 59 จากหน่วยงาน ว่ามีการทำไปแล้วหรือยัง ได้แก่
1.สสส. เรื่อง การทำฐานข้อมูลเรื่องเด็กและคนทำงานเรื่องเด็กในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ 2.สช.เรื่องการขับเคลื่อนมิตสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือมีการนำประเด็นเด็กขับเคลื่อนเข้าสู่สมัชชาจังหวัด
3.สปสช. เรื่องทบทวนโครงการกองทุนตำบลเกี่ยวกับในประเด็นเด็ก 4.กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรอื่น ๆ -ประชุมออกแบบวางแผนขับเคลื่อนข้อเสนอที่ยังไม่ได้ทำร่วมกับหน่วยงาน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมทบทวนมติข้อเสนอปี 59 จากหน่วยงาน ว่ามีการทำไปแล้วหรือยัง
 • ประชุมออกแบบวางแผนขับเคลื่อนข้อเสนอที่ยังไม่ได้ทำร่วมกับหน่วยงาน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

10 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมเวทีย่อยคณะทำงาน ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่2

วันที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างกลไกระดับภาคใต้ในการเรียนรู้สู่การขยายผลกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเชื่อมโยงบูรณาการ และขยายเครือข่าย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • รูปแบบการขับเคลื่อนข้อเสนอจากปี 59 ของแต่ละหน่วยงาน
 • สถานการณ์ สาเหตุ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนข้อเสนอ
 • แผนงานการขับเคลื่อนข้อเสนอปี 59 ของคณะทำงานภาคใต้ตอนล่าง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมทบทวนมติข้อเสนอปี 59 จากหน่วยงาน ว่ามีการทำไปแล้วหรือยัง ได้แก่
  1.สสส. เรื่อง การทำฐานข้อมูลเรื่องเด็กและคนทำงานเรื่องเด็กในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ 2.สช.เรื่องการขับเคลื่อนมิตสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือมีการนำประเด็นเด็กขับเคลื่อนเข้าสู่สมัชชาจังหวัด
  3.สปสช. เรื่องทบทวนโครงการกองทุนตำบลเกี่ยวกับในประเด็นเด็ก 4.กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรอื่น ๆ
 • ประชุมออกแบบวางแผนขับเคลื่อนข้อเสนอที่ยังไม่ได้ทำร่วมกับหน่วยงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมทบทวนมติข้อเสนอปี 59 จากหน่วยงาน ว่ามีการทำไปแล้วหรือยัง ได้แก่
  1.สสส. เรื่อง การทำฐานข้อมูลเรื่องเด็กและคนทำงานเรื่องเด็กในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ 2.สช.เรื่องการขับเคลื่อนมิตสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือมีการนำประเด็นเด็กขับเคลื่อนเข้าสู่สมัชชาจังหวัด
  3.สปสช. เรื่องทบทวนโครงการกองทุนตำบลเกี่ยวกับในประเด็นเด็ก 4.กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรอื่น ๆ
 • ประชุมออกแบบวางแผนขับเคลื่อนข้อเสนอที่ยังไม่ได้ทำร่วมกับหน่วยงาน
 • photo
 • photo
 • photo

 

10 0

2. จัดทำข้อมูลนำเข้า เพื่อทำTOR และนำเสนอเวทีใหญ่

ไม่มีกิจกรรม

3. ประชุม ทีมคณะทำงานกลางเพื่อร่วมออกแบบกิจกรรมพื้นที่ตัวอย่างของการก้าวข้ามข้อจำกัดในประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัว

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุม ทีมคณะทำงานกลางเพื่อร่วมออกแบบกิจกรรมพื้นที่ตัวอย่างของการก้าวข้ามข้อจำกัดในประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัว

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อหาพื้นที่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ของการก้าวข้ามข้อจำกัดในประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัว ร่วมออกแบบการทำงาน และหน้าที่รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนภาคีที่สนใจให้มาเข้าร่วม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • พื้นที่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ของการก้าวข้ามข้อจำกัดในประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัว
 • รูปแบบกิจกรรมในการหนุนเสริมสู่การเรียนรู้นโยบายในพื้นที่
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • หาพื้นที่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ของการก้าวข้ามข้อจำกัดในประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัว
 • ร่วมออกแบบการทำงาน และหน้าที่รับผิดชอบ
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนภาคีที่สนใจ
กิจกรรมที่ทำจริง

 

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

10 0

4. ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนข้อเสนอตามแผนงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนข้อเสนอตามแผนงาน

วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ข้อมูลถอดรหัสพื้นที่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ของการก้าวข้ามข้อจำกัดในประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัวจากเครื่องมือวิจัยชุมชนที่ร่วมใช้และเรียนรู้ร่วมกัน -ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ และปัญหาจากการขับเคลื่อนข้อเสนอในปี 59 - แนวทางข้อเสนอการขับเคลื่อนประเด็นเด็กและเยาวชนปี 2560

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ลงพื้นที่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ของการก้าวข้ามข้อจำกัดในประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัว เพื่อร่วมปฏิบัติการถอดรหัสพื้นที่ร่วมกัน -นำเครื่องมือวิจัยชุมชนมาร่วมใช้และเรียนรู้ร่วมกัน - ลงพื้นที่ถอดบทเรียนตามโซน หรือพื้นที่ หรือ จัดเวทีถอดบทเรียน

กิจกรรมที่ทำจริง

 

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 0

5. เวทีสรุปข้อมูลและจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าสู่งานสร้างสุขปี 2561

ไม่มีกิจกรรม

6. เวทีประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบการทำงานห้องย่อยระดับเครือข่าย

ไม่มีกิจกรรม

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 7 4                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 100,000.00 10,000.00                  
คุณภาพกิจกรรม 16 6                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. เวทีประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบการทำงานห้องย่อยระดับเครือข่าย ( 19 กุมภาพันธ์ 2561 )

(................................)
นายฮาริส มาศชาย
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......