บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
5 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ปริวัตร กิจนิตย์ชีว์เมื่อ 14 มีนาคม 2561 22:50:03
Project owner
แก้ไขโดย ปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ เมื่อ 15 มีนาคม 2561 01:50:45 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบการทำงานห้องย่อยระดับเครือข่าย

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างกลไกระดับภาคใต้ในการเรียนรู้สู่การขยายผลกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเชื่อมโยงบูรณาการ และขยายเครือข่าย 2. เพื่อออกแบบและพัฒนากิจกรรมร่วมกันสู่การก้าวข้ามข้อจำกัดด้านสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมของการทำงานเด็ก-เยาวชน และครอบครัว สู่ก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. นางสาวรัตนา ชูแสง
 2. นางสาวสิรินนา เพชรรัตน์
 3. นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์
 4. นางสาวพัลลภา ระสุโส๊ะ 5.นางสาวสุรีย์พร  แซ่ลิ้ม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • สรุปงานถอดรหัสพื้นที่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ของการก้าวข้ามข้อจำกัดในประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัว
 • เตรียมงานสร้างสุข หน้าที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.นาย ฮาริส มาศชาย ประธานศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม 2.ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา คณะแพทย์มอ. 3.น.ส.วณิชญา ฉันสำราญ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ฯ
4.น.ส.มาเรียม ชัยสันทนะ ประธานกลุ่มฟ้าใส 5.นางพัลลภา ระสุโล๊ะ สมาคมประชาสังคมชุมพร 6.นายอานัติ หวังกุหลำ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสา 7.น.ส.อาอีเสาะ ตีมุ ประธานกลุ่มดอกไม้ยิ้ม 8.นายปริวัตร  กิจนิตย์ชีว์ ผู้ประสานงานศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม 9.นางสาวสุรีย์พร  แซ่ลิ้ม แกนำเยาวชนนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ จ.ภูเก็ต 10.นายชัยวุฒิ  บุตรเหล่ กลุ่มละครมาหยา จ.กระบี่

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เรื่องที่ประชุม 1. รับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์นาง ในประเด็นห้องเด็ก เยาวชนและครอบครัว 2. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมและออกแบบกำหนดการ 3. จำนวนบูธนิทรรศการในประเด็นห้องเด็กเยาวชนและครอบครัว

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ร่างกำหนดการ ห้องประเด็นเด็กและเยาวชน รวมถึง รายชื่อ วิทยากรประจำห้องที่จะมาพูดคุยในแต่ละประเด็น
 • รายชื่อเครือข่ายที่จะเข้าร่วมงานสร้างสุขจำนวน 103 คน รวมวิทยากร โดยให้เตรียมชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเลขที่บัตรประชาชน เพื่อลงทะเบียนในระบบของ สจรส. มอ.
 • เกิดฐานข้อมูลรายชื่อ และเบอร์ติดต่อของผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กเยาวชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ทิศทางของภาคใต้ การขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม - มีงานวิชาการเข้ามาสนับสนุนเสริมเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงาน
- หน่วยงานที่รับผิดชอบงานเด็กยังไม่มีความเข้าในการทำงานด้านเด็ก - เด็กไม่ได้ใช้งบประมาณจากกองทุนตางๆเพราะมีเงื่อนไขในการจัดการทั้งด้านเอกสาร การประเมิน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ - ควรมีผู้ประสานในระดับภาคทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย - มีฐานข้อมูลองค์กร ภูมิหลังของเด็ก การก้าวของเด็ก ทุนเดิมที่มี รูปแบบวิธีการ - การฟังเสียงเด็กและนำมาเป็นพลังให้หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน - ไม่มีความสามารถในการสอนเด็ก ให้ความสำคัญกับเด็กเก่งไม่มีการเปิดพื้นที่ใหม่ๆสอนเด็ก
- การใช้พลังของสื่อเข้ามาสื่อสารมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดพลังภายในเด็ก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

อาจารย์ : อยากเห็นฐานข้อมูล ว่ามีการทำงานกับเด็กกลุ่มไหน  มองเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในกลุ่มเด็กมีการทำงานยังไง เติมสิ่งที่สังคมได้เห็นจากกลุ่มเด็กว่ามีการเติบโตอย่างไร พื้นหลังของเด็กเป็นอย่างไร เป็นมายังไง เหตุผลที่เขาเข้ามาร่วมทำงาน วิธีการที่นำเด็กเข้ามาได้ กลุ่มเด็กที่ทำประเด็น สถานการณ์ของตัวเด็กเป็นสิ่งที่อยากเห็น หากเอาข้อมูลจากตรงนี้ทำจะเป็นประโยชน์  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของแต่ละกลุ่มที่สร้างการเปลี่ยนแปลง อยากเห็นเด็กดำเนินกิจกรรมบนเวทีหาวิธีหรือรูปแบบในการแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ละคร การอ่าน โดยมีวิธีการในการสื่อสารหรือนำเสนอ ต้องการให้เชื่อมการทำงานกับสำนัก 4 เด็กและเยาวชน กำหนดกลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์ปัญหาที่จะช่วยเหลือเด็กกลุ่มนั้น
กบ : ช่องว่างของกลุ่มกับหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันไม่ได้ ควรวิเคราะห์และแก้ปัญหาเพื่อสนับสนุน  เราควรเป็นทีมขับเคลื่อนเพื่อหาทุนไปสนับสนุนเพื่อทำกิจกรรมลงพื้นที่ ให้ความสำคัญกับเด็ก การทำงานเรื่องเด็กมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันไป ประเด็นเด็กไม่ค่อยมีทุนที่ส่งเสริมหรืองบสนับสนุนต้องหาตัวขับเคลื่อนในการทำงานของเครือข่าย อาจารย์ : เอาปัญหาสถานการณ์ของเด็กมาวิเคราะห์ผลและช่วยเหลือปัญหาของเด็กกลุ่มนั้นๆ ติดตาม ตั้งเงื่อนไข ใช้วิธีการอย่างไรในการช่วยเหลือ ในเรื่องของคววามรุนแรงในโลกไซเบอร์ การให้ข้อมูลกับพ่อแม่ การสร้างนโยบายชัดเจนในเรื่องของโทรศัพท์กับเด็กในปัจจุบัน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
11 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ปริวัตร กิจนิตย์ชีว์เมื่อ 31 ธันวาคม 2560 22:47:57
Project owner
แก้ไขโดย ปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ เมื่อ 31 ธันวาคม 2560 22:51:04 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเวทีย่อยคณะทำงาน ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่2

 • photo
  • photo
   • photo

    กิจกรรมหลัก :

    คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
    วัตถุประสงค์

    เพื่อสร้างกลไกระดับภาคใต้ในการเรียนรู้สู่การขยายผลกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเชื่อมโยงบูรณาการ และขยายเครือข่าย

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    เครือข่ายแกนนำภาคใต้ตอนล่าง -คณะทำงาน - ภาคีเครือข่าย (สสส./สช./สปสช./สธ.และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    • ประชุมทบทวนมติข้อเสนอปี 59 จากหน่วยงาน ว่ามีการทำไปแล้วหรือยัง ได้แก่
     1.สสส. เรื่อง การทำฐานข้อมูลเรื่องเด็กและคนทำงานเรื่องเด็กในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ 2.สช.เรื่องการขับเคลื่อนมิตสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือมีการนำประเด็นเด็กขับเคลื่อนเข้าสู่สมัชชาจังหวัด
     3.สปสช. เรื่องทบทวนโครงการกองทุนตำบลเกี่ยวกับในประเด็นเด็ก 4.กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรอื่น ๆ
    • ประชุมออกแบบวางแผนขับเคลื่อนข้อเสนอที่ยังไม่ได้ทำร่วมกับหน่วยงาน
    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    เครือข่ายแกนนำภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 10 คน

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    • ประชุมทบทวนมติข้อเสนอปี 59 จากหน่วยงาน ว่ามีการทำไปแล้วหรือยัง ได้แก่
     1.สสส. เรื่อง การทำฐานข้อมูลเรื่องเด็กและคนทำงานเรื่องเด็กในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ 2.สช.เรื่องการขับเคลื่อนมิตสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือมีการนำประเด็นเด็กขับเคลื่อนเข้าสู่สมัชชาจังหวัด
     3.สปสช. เรื่องทบทวนโครงการกองทุนตำบลเกี่ยวกับในประเด็นเด็ก 4.กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรอื่น ๆ
    • ประชุมออกแบบวางแผนขับเคลื่อนข้อเสนอที่ยังไม่ได้ทำร่วมกับหน่วยงาน
    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
    • รูปแบบการขับเคลื่อนข้อเสนอจากปี 59 ของแต่ละหน่วยงาน
    • สถานการณ์ สาเหตุ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนข้อเสนอ
    • แผนงานการขับเคลื่อนข้อเสนอปี 59 ของคณะทำงานภาคใต้ตอนล่าง
    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    -

    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

    เรื่อง การทำฐานข้อมูลเรื่องเด็กและคนทำงานเรื่องเด็กในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ

    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

    -

    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

    -

    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
    -
    4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น.
    รายงานจากพื้นที่
    โพสท์โดยปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ปริวัตร กิจนิตย์ชีว์เมื่อ 31 ธันวาคม 2560 22:41:50
    Project owner
    แก้ไขโดย ปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ เมื่อ 31 ธันวาคม 2560 22:45:44 น.

    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเวทีย่อยคณะทำงาน ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่1

    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo

         กิจกรรมหลัก :

         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
         วัตถุประสงค์

         เพื่อสร้างกลไกระดับภาคใต้ในการเรียนรู้สู่การขยายผลกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเชื่อมโยงบูรณาการ และขยายเครือข่าย

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         เครือข่ายแกนนำภาคใต้ตอนบน -คณะทำงาน - ภาคีเครือข่าย (สสส./สช./สปสช./สธ.และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         -ประชุมทบทวนมติข้อเสนอปี 59 จากหน่วยงาน ว่ามีการทำไปแล้วหรือยัง ได้แก่
         1.สสส. เรื่อง การทำฐานข้อมูลเรื่องเด็กและคนทำงานเรื่องเด็กในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ 2.สช.เรื่องการขับเคลื่อนมิตสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือมีการนำประเด็นเด็กขับเคลื่อนเข้าสู่สมัชชาจังหวัด
         3.สปสช. เรื่องทบทวนโครงการกองทุนตำบลเกี่ยวกับในประเด็นเด็ก 4.กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรอื่น ๆ -ประชุมออกแบบวางแผนขับเคลื่อนข้อเสนอที่ยังไม่ได้ทำร่วมกับหน่วยงาน

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         เครือข่ายแกนนำภาคใต้ตอนบน จำนวน 10 คน

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         • ประชุมทบทวนมติข้อเสนอปี 59 จากหน่วยงาน ว่ามีการทำไปแล้วหรือยัง
         • ประชุมออกแบบวางแผนขับเคลื่อนข้อเสนอที่ยังไม่ได้ทำร่วมกับหน่วยงาน
         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
         • รูปแบบการขับเคลื่อนข้อเสนอจากปี 59 ของแต่ละหน่วยงาน
         • สถานการณ์ สาเหตุ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนข้อเสนอ
         • แผนงานการขับเคลื่อนข้อเสนอปี 59 ของคณะทำงานภาคใต้ตอนบน
         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

         - - -

         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

         -การทำฐานข้อมูลเรื่องเด็กและคนทำงานเรื่องเด็กในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ

         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

         - - -

         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

         -

         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
         -