รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 60-ข-069
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้)
ชุดโครงการ งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกำไลสมรักษ์ นายเสนีย์ จ่าวิสูตร นายสุวิทย์ หมาดอาดัม
คณะทำงาน ? นายอภิวัฒน์ ไชยเดช นางสุดาไพศาล นายทวีชัยอ่อนนวน นายไพทูรย์ ทองสม นายสมนึก นุ่นด้วง นางสาววิยะดา นางสวาจุรีย์ หนูผุด นางกัลยา
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณโครงการ 120,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 35
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ทีมวิชาการ และพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการชุมชนน่าอยู่ในเขตภาคใต้ จำนวน 3 หน่วยจัดการพื้นที่ ประกอบด้วย 1) พื้นที่ภาคใต้ตอนบน 2) พื้นที่จังหวัดพัทลุง 3) พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • สุวิทย์ หมาดอะดำสุวิทย์ หมาดอะดำ (Owner)
  • ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง) (Trainer)
  • กำไลกำไล (Owner)
  • ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ (Owner)
  • กัลยา เอี่ยวสกุลกัลยา เอี่ยวสกุล (Owner)
  • นายอภิวัฒน์ ไชยเดชนายอภิวัฒน์ ไชยเดช (Owner)
  • สุดาสุดา (Owner)
  • จุรีย์จุรีย์ (Owner)
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2560 28 ก.พ. 2561 70,000.00
2 1 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561 30,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (120,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

หลักการและเหตุผล

หน่วยจัดการืพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ในเขตภาคใต้ ขับเคลื่อนพื้นที่เป้าหมาย รวม 134 พื้นที่ มีการดำเนินงานร่วมกับภาคีในพื้นที่ และศูนย์วิชาการภาคใต้ (สจรส.มอ.) ได้ร่วมกันทบทวนข้อเสนอจากงานสร้างสุขปี 2559 และปีที่ผ่านมา พบว่ามีประเด้็นในการขับเคลื่อนงานเพิ่มขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในหลายด้าน ดังนั้น คณะทำงานโครงการจึงจัดทำโครงการเพื่อนำความรู้มาใช้ในการเสนอเป็นนโยบายสาธารณ ในงานสร้างสุขภาคใต้

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ถอดบทเรียนและสังเคราะห์ชุดความรู้เพื่อการสร้างสุขคนใต้ผ่านกลไกชุมชนน่าอยู่

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

1. เพื่อทบทวนสถานการณ์ปัญหาการสร้างสุขภาวะให้กับประชาชนผ่านกลไกชุมชนน่าอยู่

ได้ข้อมูลสถานการณ์ ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้

2. เพื่อถอดบทเรียนและสังเคราะห์ชุดความรู้เพื่อการสร้างสุขคนใต้ผ่านกลไกชุมชนน่าอยู่

ได้ข้อมูลพื้นที่ต้นแบบจำนวน 10 พื้นที่

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมทีมพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่ 17,250.00 15 1 17,250.00 1 17,250.00
24 ธ.ค. 60 ประชุมทีมพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่ 15 - -
2 ลงพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอตามแผนงาน และ ทีมวิชาการลงพื้นที่ถอดบทเรียนรายโครงการ หลังได้มีการขับเคลื่อนไปแล้ว 40,000.00 2 2 40,000.00 - -
12 ม.ค. 61 พี่เลี้ยงและทีมวิชาการลงพื้นที่ถอดบทเรียน ครั้งที่ 1 20 - -
31 ม.ค. 61 พี่เลี้ยงและทีมวิชาการลงพื้นที่ถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 20 - -
3 ทีมวิชาการลงพื้นที่ร่วมเวที ARE ของแต่ละโหนด 0.00 0 1 - - -
5 ก.พ. 61 ทีมวิชาการลงพื้นที่ร่วมเวที ARE ของแต่ละโหนด 35 - -
4 เวทีสังเคราะห์บทเรียนและชุดความรู้ และพัฒนาศักยภาพการนำเสนอผลงาน 42,750.00 35 1 42,750.00 - -
17 ก.พ. 61 เวทีสังเคราะห์บทเรียน 35 - -
รวม 100,000.00 52 5 100,000.00 1 17,250.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (120,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (100,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 13:34 น.