รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว
ชุดโครงการ งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
ผู้รับผิดชอบโครงการ เชภาดร จันทร์หอม
คณะทำงาน ? 1. นายเชภาดร จันทร์หอม 2. อ.นายมาฆฤกษ์ ชูช่วย 3. อ.นบ ศรีจันทร์4. อ.อำนาจ รักษาผล
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณโครงการ 100,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 100
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

1.ชุมชนที่ดำเนินการเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ 2.องค์กรภาคีที่สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • chonpadaechonpadae (Owner)
  • ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ (Owner)
  • ฐิติชญาน์ บุญโสมฐิติชญาน์ บุญโสม (Owner)
  • เพ็ญนภา ทิพทองเพ็ญนภา ทิพทอง (Owner)
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (100,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อติดตามและขับเคลื่อนมติประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

เพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

1.มีเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมคณะทำงาน 15,000.00 8 - - - -
2 ประชุมระดับโซน 2 ครั้ง กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย 50,000.00 80 - - - -
3 การประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายพิจารณาประเด็นและหารือการขับเคลื่อนมติ -จัดเวทีสาธารณะในระดับพื้นที่ 15,000.00 0 - - - -
รวม 80,000.00 88 0 0.00 0 0.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (80,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (0.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (100,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (80,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 13:37 น.