รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว
ภายใต้โครงการ งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ เชภาดร จันทร์หอม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • chonpadaechonpadae (Owner)  
  • ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ (Owner)  
  • ฐิติชญาน์ บุญโสมฐิติชญาน์ บุญโสม (Owner)  
  • เพ็ญนภา ทิพทองเพ็ญนภา ทิพทอง (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 70,000.00
2 1 ก.พ. 2561 15 มี.ค. 2561 25,000.00
3 16 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561 5,000.00
รวมงบประมาณ 100,000.00
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมาย 1 ปี
เพื่อติดตามและขับเคลื่อนมติประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

เพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

1.มีเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
16 ม.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 8 20,000.00 -
26 - 27 ม.ค. 61 ประชุมระดับโซน 2 ครั้ง กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 80 25,000.00 -
4 ก.พ. 61 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 8 0.00 -
4 - 5 ก.พ. 61 ประชุมระดับโซน 2 ครั้ง กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย 80 25,000.00 -
4 ก.พ. 61 การประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายพิจารณาประเด็นและหารือการขับเคลื่อนมติ -จัดเวทีสาธารณะในระดับพื้นที่ 0 15,000.00 -
22 ก.พ. 61 พัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 120 15,000.00 -
16 มี.ค. 61 - 16 ก.พ. 61 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 8 0.00 -
รวม 304 100,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 13:37 น.