รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 59-00-2386
รหัสโครงการ 59-01612
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้
ชุดโครงการ โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.เพ็ญ สุขมาก
คณะทำงาน ? ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ, รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี, ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร, น.ส.เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส, นายสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2561
งบประมาณโครงการ 5,000,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 200
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มภาคีเครือข่าย สสส. 14 จังหวัดภาคใต้

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • pongthep sutheravutpongthep sutheravut (Owner)  
  • yaowalakyaowalak (Owner)  
  • สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2559 30 มี.ค. 2560 15 ต.ค. 2559 30 มี.ค. 2560 947,896.00
2 1 ก.พ. 2560 30 มิ.ย. 2560 1,034,828.00
3 1 ก.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 1,517,448.00
4 683,100.00
รวมงบประมาณ 4,183,272.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (4,183,272.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (5,000,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

หลักการและเหตุผล

ภาคใต้ สำนักภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส)มีความร่วมมือกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้
(ศวสต.) ขึ้นเพื่อนำร่องในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕ ภายใต้หลักคิดของการใช้กระบวนการทางวิชาการไปยกระดับความรู้จากปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อยกระดับและเกิดการขยายผลในเชิงระบบสุขภาพและเชิงนโยบายสาธารณะทางสุขภาพ

จุดมุ่งหมายสำคัญของ ศวสต.คือ การสานพลังภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม องค์กรสาธารณะประโยชน์ ภาคประชาสังคม เช่น เพิ่มทุนคน โดยการพัฒนาศักยภาพคน เพิ่มทุนทางความรู้ ภูมิปัญญาทุนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทุนทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ นำไปสู่การสมานฉันท์และลดความขัดแย้งทางสังคมในพื้นที่ โดยมีจุดเน้นประเด็นการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ด้านการบริหารเครือข่ายและสานพลังสื่อสารสาธารณะ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนข้อเสนอในระดับพื้นที่

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

หลักกรอบแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) ที่เน้นกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ๕ ประการ คือ - ๑) การกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อการมีสุขภาพที่ดี (Build Healthy Public Policy) - ๒) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (Create Supportive Environment)
- ๓) การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (Strengthen Community Action) - ๔) การพัฒนาศักยภาพของคน (Develop Personal Skill) - ๕) ปรับระบบบริการสุขภาพ (Reorient Healthy Services)

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการของภาคีเครือข่าย

 

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ประชุมเตรียมงาน ก่อนเริ่มหลักสูตร 294,240.00 20 14 294,240.00 14 358,990.00
3 พ.ย. 59 ประชุมคณะทำงาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 6 - -
11 พ.ย. 59 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 11พฤศจิกายน 2559 7 - -
21 พ.ย. 59 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 7 - -
7 ธ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 7 ธันวาคม 2559 10 - -
20 ธ.ค. 59 ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ สสส.วันที่ 20 ธันวาคม 2559 45 - -
27 ธ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร เพื่อปรับรูปแบบเนื้อหา วันที่ 27 ธันวาคม 2559 7 - -
4 ม.ค. 60 ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 4 มกราคม 2560 6 - -
11 ม.ค. 60 ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 11 มกราคม 60 9 - -
16 ม.ค. 60 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 1 0 - -
23-24 ม.ค. 60 เข้าร่วมประชุมอบรมหลักสูตรเครือข่ายที่ กทม. 23-24 มกราคม 2560 2 - -
24 ม.ค. 60 ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 24 มกราคม 2560 5 - -
17 ก.พ. 60 ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ (เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 10 - -
1 มี.ค. 60 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 100 - -
8 มี.ค. 60 ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ 6 - -
2 หลักสูตรการจัดการความรู้ 755,400.00 100 3 375,000.00 3 320,725.00
22-24 ก.พ. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การจัดการความรู้) รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 ก.พ. 2560 80 - -
3 พ.ย. 60 ประชุมเตรียมงานหลักสูตรการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 วันที่ 3 พ.ย. 2560 6 - -
7-9 พ.ย. 60 จัดประชุมหลักสูตร การจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 100 - -
3 หลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ 0.00 100 3 495,000.00 3 363,544.00
17 มี.ค. 60 ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ วันที่ 17 มีนาคม 2560 10 - -
27-30 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) รุ่นที่ 1 80 - -
26-28 ก.ย. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) รุ่นที่ 2 100 - -
4 หลักสูตรผู้นำและการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ 0.00 0 - - - -
5 หลักสูตรการสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน 0.00 0 2 40,000.00 1 -
23 พ.ย. 60 ประชุมเตรียมงานหลักสูตร การสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน วันที่ 23 พ.ย. 2560 5 - -
15-18 ม.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน รุ่นที่ 2 15-18 มกราคม 2561 70 - -
6 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 0.00 0 - - - -
7 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 0.00 0 - - - -
8 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 0.00 80 - - - -
รวม 1,049,640.00 300 22 1,204,240.00 21 1,043,259.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (1,049,640.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (1,204,240.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (5,000,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (1,049,640.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 17:01 น.