รหัสโครงการ 59-01612
สัญญาเลขที่ 59-00-2386
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2559 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2559 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 11พฤศจิกายน 2559
2) ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
3) ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 7 ธันวาคม 2559
4) ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ สสส.วันที่ 20 ธันวาคม 2559
5) ประชุมคณะทำงานเหลักสูตร เพื่อปรับรูปแบบเนื้อหา วันที่ 27 ธันวาคม 2559
6) ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 4 มกราคม 60
7) ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 11 มกราคม 60
8) ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 24 มกราคม 60
9) ร่วมประชุมอบรมหลักสูตรเครือข่าย

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 0.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 0.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 0.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 195,066.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -195,066.00 บาท
ยอด (1) - (2) ไม่เท่ากับ (3)

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 1,034,828.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( ดร.เพ็ญ สุขมาก )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ (เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 60 (17 กุมภาพันธ์ 2560)
  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การจัดการความรู้) รุ่นที่ 1 (22 กุมภาพันธ์ 2560 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)
  3. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร (1 มีนาคม 2560)
  4. ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ (8 มีนาคม 2560)
  5. ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ วันที่ 17 มีนาคม 2560 (17 มีนาคม 2560)
  6. การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) รุ่นที่ 1 (27 มีนาคม 2560 - 30 มีนาคม 2560)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( ดร.เพ็ญ สุขมาก )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )