การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 60-00-0680
รหัสโครงการ 60-01038
ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด
ชุดโครงการ โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ซอฟียะห์ นิมะ
คณะทำงาน ? ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ, ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร, ดร.เพ็ญ สุขมาก, น.ส.สิริมนต์ ชีวะอิสระกุล, นายญัตติพงศ์ แก้วทอง
พี่เลี้ยงโครงการ น.ส.จงกลนี ศิริรัตน์, นายสุวิทย์ สมบัติ, นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต, นายทวีวัตร เครือสาย, นายชญานิน เอกสุวรรณ, ภก.สมชาย ละอองพันธ์ุ,
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
งบประมาณโครงการ 9,775,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 500
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
  1. กลไกระดับเขต ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 1 - 12
  2. กลไกในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้ ได้แก่ บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • pongthep sutheravutpongthep sutheravut (Owner)  
  • Sirimon CheeSirimon Chee (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 4,500,000.00
2 1 ม.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 3,500,000.00
3 1 ส.ค. 2561 31 ม.ค. 2562 1,500,000.00
4 1 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562 275,000.00
รวมงบประมาณ 9,775,000.00
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

หลักการและเหตุผล

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา มีกลไกในการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินการของภาครัฐ ภาคเอกชน และ เครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. อาทิเช่น เกิดกลุ่ม เกิดเครือข่ายจัดการปัจจัยเสี่ยง รวมถึงกลไกทางวิชาการ กลไกสื่อ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ากลไกที่เกิดขึ้นยังต้องการการหนุนเสริมในการพัฒนาขีดความสามารถ และ การสนับสนุนในหลายด้านโดยเฉพาะงบประมาณเพื่อการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถขยายขอบเขตทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ได้มากเท่าที่คาดหวังไว้ สำหรับแนวทางการจัดการที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด คือ การพยายามใช้กลไกในเชิงระบบและโครงสร้างที่มีอยู่ในกลไกปกติให้สามารถดำเนินงานให้มากที่สุด โดยการไปหนุนเสริมให้กลไกดังกล่าวมีขีดความสามารถมากขึ้นและเพิ่มภารกิจในการจัดการปัจจัยเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นโครงการนี้ จึงพยายามจะใช้กลไกในเชิงระบบและโครงสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวน 2 กลไก กลไกแรกคือ กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ที่มีทั้งภารกิจและงบประมาณกระจายอยู่ครอบคลุมทั้งประเทศ และ กลไกที่สองคือ กลไกอาสาสมัครของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อันเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาในการควบคุมยาสูบและยาเสพติดมากที่สุด สำหรับกลไกที่ 1 กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (local health insurance funds) เป็นกลไกที่เกิดจากการที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 47 ทั้งนี้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ สปสช. แต่งตั้งทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ทำให้เกิดการกระจายอำนาจ (decentralize) ลดบทบาทของรัฐส่วนกลางในการดำเนินการเอง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเป็นเจ้าของ (ownership) และมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่หรือสุขภาพชุมชนบนพื้นฐานของความร่วมมือและการร่วมบริหารจัดการระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ประชาชน และหน่วยงานสาธารณสุขมากขึ้น
ส่วนกลไกที่ 2 คือ กลไกอาสาสมัครของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อันเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาบุหรี่และยาเสพติดมากที่สุด ปัจจุบันศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีกลไกอาสาสมัครทำงานในพื้นที่หลายรูปแบบ โดยรูปแบบหนึ่งเรียกว่า บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ที่มีจำนวนบัณฑิตอาสาฯ 2,237 คน จากจำนวนหมู่บ้าน 2,249 หมู่บ้าน โดยศอบต. มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการว่างงานในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ศอ.บต. ประจำหมู่บ้านในการดูแลและประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ใน 3 ภารกิจหลักคือ (1) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานพัฒนาของ ศอ.บต. (2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อใช้ในการบริหารงานของ ศอ.บต. และ (3) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของ ศอ.บต. และปฏิบัติภารกิจงานที่จังหวัดและอำเภอมอบหมาย ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

กรอบแนวคิดในการดำเนินงานเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของกลไกระดับท้องถิ่น 2 กลไก คือ
(1) กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
(2) บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสุขภาพในระดับจังหวัดและระดับตำบล และเพิ่มจำนวนนักขับเคลื่อนจิตอาสาที่สามารถพัฒนาแผนงาน หรือ โครงการสำหรับการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากปัญหาสุรา ยาสูบและยาเสพติด โดยมีผลลัพธ์ที่สำคัญคือ ได้รูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และสารเสพติด การผลิตองค์ความรู้ การเกิดนวัตกรรม การมีมาตรการควบคุม/ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และการสร้างนโยบายสาธารณะต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อพัฒนากลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด ในเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

เพื่อพัฒนากลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้เพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของกลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอ.บต.

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 สร้างทีมทำงานหลัก 12 เขต 490,500.00 10 6 236,644.00 6 236,644.00
25 มิ.ย. 60 ประชุมทีมทำงานหลัก 10 - -
29 ก.ย. 60 ประชุมทีมทำงานหลัก 10 - -
19 ต.ค. 60 ประชุมทีมทำงานหลัก 10 - -
6 มิ.ย. 61 ประชุมทีมทำงานหลัก (ภาคใต้) 10 - -
11 มิ.ย. 61 ประชุมทีมทำงานหลัก 30 - -
14 ก.ค. 61 การจัดประชุมทีมทำงานหลัก (ภาคใต้) 50 - -
2 การประชุมความร่วมมือกับศอ.บต. และสปสช.ทั้ง 12 เขต 225,000.00 20 4 228,663.00 4 228,663.00
7-10 ส.ค. 60 ประชุมทีมแลกเปลี่ยนทีมทำงานหลัก เขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 - -
18 ส.ค. 60 การประชุมทีมแลกเปลี่ยนทีมทำงานหลัก เขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง 20 - -
12 ม.ค. 61 ประชุมสร้างความเข้าใจทีมทำงานเขตภาคใต้ตอนล่าง 15 - -
24 เม.ย. 61 ประชุมความร่วมมือกับ ศอ.บต. 5 - -
3 จัดประชุม กับ stakeholders วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมต่อกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 ประเภท 204,000.00 40 1 166,174.00 1 166,174.00
17 พ.ย. 60 จัดการประชุมระดมความเห็นในการกำหนดความต้องการฝึกอบรม Training Needs ต่อพี่เลี้ยง คณะกรรมการกองทุนฯ และบัณฑิตอาสา 40 - -
4 พัฒนารูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงฯ ที่เป็นรูปธรรม เพื่อกองทุนฯและบัณฑิตนำไปใช้ทำแผนและโครงการ 559,000.00 20 1 130,754.00 1 130,754.00
27 มิ.ย. 61 การจัดกระบวนการสนทนากลุ่มเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยง 100 - -
5 สร้างระบบการพัฒนาโครงการและระบบการติดตามประเมินผลผ่านเว็บไซต์ 300,000.00 2 2 170,000.00 2 170,000.00
11 เม.ย. 61 การวางระบบพัฒนาโครงการผ่านเว็บไซต์และการดูแลตลอดโครงการ งวดที่ 1 1 - -
17 ก.ค. 61 การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และการดูแลตลอดโครงการ งวดที่ 1 1 - -
6 การพัฒนาเครื่องมือ/หลักสูตร-คู่มือสำหรับกลุ่มเป้าหมาย 1,047,000.00 20 2 313,506.00 2 313,506.00
7-8 ก.ย. 60 ประชุมออกแบบและพัฒนาหลักสูตร-คู่มือ 30 - -
13 ต.ค. 60 ประชุมออกแบบและพัฒนาหลักสูตร-คู่มือ ครั้งที่ 2 30 - -
7 สร้างทีมพี่เลี้ยง (เพื่อช่วยในการทำแผนหรือโครงการ รวมทั้งประเมินติดตาม) 180,000.00 120 9 129,939.00 9 129,939.00
30-31 ต.ค. 60 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเขต 12 สงขลา 120 - -
26 ม.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.นราธิวาส ครั้งที่ 1 10 - -
28 ม.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.ยะลา ครั้งที่ 1 13 - -
9 ก.พ. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.นราธิวาส ครั้งที่ 2 10 - -
15 ก.พ. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 11 จ.ชุมพร 30 - -
18 ก.พ. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.สงขลา 6 - -
5 มี.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.ยะลา ครั้งที่ 2 15 - -
17 พ.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.ปัตตานี 13 - -
29 ก.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.สตูล 15 - -
8 พัฒนาศักยภาพกองทุนฯ และบัณฑิตอาสาฯ (ให้สามารถทำแผน/โครงการ) 775,000.00 540 6 485,797.00 6 485,797.00
12 ก.พ. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงฯ 30 - -
5-6 พ.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสา 120 - -
23-24 พ.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะกรรมการกองทุนฯและทีมพี่เลี้ยง จ.ปัตตานี 15 - -
4-5 มิ.ย. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะกรรมการกองทุนฯและทีมพี่เลี้ยง จ.นราธิวาส 20 - -
5 ก.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะกรรมการกองทุนฯและทีมพี่เลี้ยง จ.สตูล 50 - -
17 ก.ค. 61 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะกรรมการกองทุนฯ และทีมพี่เลี้ยง จ.ยะลา 20 - -
9 การพัฒนาโครงการ 80,000.00 240 - - - -
10 กองทุนฯ และบัณฑิตอาสาฯ ดำเนินงานตามแผน/โครงการที่เสนอ และติดตามประเมินผล: ลงพื้นที่/ผ่านเว็บไซต์ 120,000.00 240 - - - -
11 จัดเวทีถอดบทเรียน/แลกเปลี่ยน 225,000.00 20 - - - -
12 ค่าบริหารจัดการกลาง 294,500.00 0 6 70,555.00 6 70,555.00
9 ส.ค. 60 เข้าร่วมฝึกอบรมระบบบันทึกรายรับ รายจ่าย สำหรับภาคี 2 - -
20-21 พ.ย. 60 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงินการบัญชี และการพัสดุ 2 - -
30 พ.ย. 60 เข้าร่วมอบรมระบบ DOL และรายงานความก้าวหน้าออนไลน์ 2 - -
26 ก.พ. 61 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยหลัก NLP 1 - -
11 เม.ย. 61 ตรวจบัญชีโครงการฯ งวดที่ 1 1 - -
20 มิ.ย. 61 ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ 5 - -
13 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 15% 1,275,000.00 0 2 1,043,479.00 2 1,043,479.00
13 ก.ค. 60 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 15% งวด 1 0 - -
1 มิ.ย. 61 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 15% งวด 2 0 - -
14 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผลโครงการภาคเหนือ (เขต 1-2) 800,000.00 20 2 680,000.00 2 680,000.00
8 ธ.ค. 60 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผลโครงการภาคเหนือ (เขต 1-2) งวดที่ 1 20 - -
16 ก.ค. 61 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผลโครงการภาคเหนือ (เขต 1-2) งวดที่ 2 20 - -
15 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผล โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขต 7-10) 1,600,000.00 0 2 1,360,000.00 2 1,360,000.00
8 ธ.ค. 60 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผล โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขต 7-10) 0 - -
17 ก.ค. 61 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผล โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขต 7-10) งวด 2 0 - -
16 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง (เขต 3-6) 1,600,000.00 0 2 1,360,000.00 2 1,360,000.00
22 ธ.ค. 60 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง (เขต 3-6) 0 - -
17 ก.ค. 61 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง (เขต 3-6) งวด 2 0 - -
รวม 9,775,000.00 1,292 45 6,375,511.00 45 6,375,511.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (9,775,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (6,375,511.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 19:51 น.