รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ บริหารงาน เว็บไซต์ เครือข่ายฅนสร้างสุข
ชุดโครงการ โครงการทั่วไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ ภาณุมาศ นนทพันธ์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการ 100.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 10
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

เว็ปไซต์ ในเครือข่าย

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • Little BearLittle Bear (Owner)  
  • Admin_aeAdmin_ae (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (100.00 บาท)

สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อใช้ บริหารงาน เว็บไซต์

 

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 เว็บหลัก ภาพรวม 20.00 1 1 1.00 - -
12 ม.ค. 61 ปรับหน้าเวป 1 - -
2 เว็บชุดโครงการ จชต และหมู่บ้าน เข้มแข็งฯ 20.00 1 4 4.00 2 1.00
21 พ.ย. 60 เว็บชุดโครงการ จชต 1 - -
24 ธ.ค. 60 ปรับเว็บชุดโครงการ จชต 1 - -
2 ม.ค. 61 สร้าง user และโครงการหมู่บ้าน 1 - -
6-7 ม.ค. 61 อบรมการใช้งานเวป จชต 240 - -
3 เว็บชุดโครงการ สร้างสุข61 20.00 1 2 2.00 2 2.00
12-14 ต.ค. 60 เตรียม หน้าย่อยสร้างสุข61 1 - -
30 พ.ย. 60 เปลี่ยน Banner งานสร้างสุข 1 - -
รวม 60.00 3 7 7.00 4 3.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (60.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (7.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (100.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (60.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 14:45 น.