รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่

ระยะเวลาตามสัญญา ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ระยะเวลาดำเนินการจริง 12 ธันวาคม 2560 - 12 ธันวาคม 2560

จำนวนเงินตามสัญญา 0.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส.
รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ
รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ
รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 0.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) 0.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : การประชุมทีมทำงานที่เป็นพหุภาคี 0.00 0.00
1. ประชุมคณะทำงาน (การวางแผนงานโครงการพัฒนา-ข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะฯ)
2. ประชุมสร้างความร่วมกับองค์กรเอกชน
3. ประชุมคณะทำงาน (ประชุมติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ)
4. ประชุมคณะทำงาน (ประชุมติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ)
5. ประชุม การขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพกิจกรรมทางกาย
6. จัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2569)
7. ประชุมคณะทำงาน (ประชุมติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ)
8. ประชุมคณะทำงาน (ประชุมติดตามความก้าวหน้ากรอบการสนับสนุนโครงการและวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ)
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน/องค์กร เครือข่ายผู้เสนอประเด็นนโยบาย เข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
10. ประชุมคณะทำงาน
กิจกรรมหลัก : การจัดทำ Mapping 0.00 0.00
1. ประชุมการวางแผนจัดทำ Mapping ทบทวนเอกสารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2. ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการทบทวนเอกสารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
3. ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการทบทวนเอกสารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
กิจกรรมหลัก : ทีมทำงานแต่ละประเด็นทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย(ร่าง1 ) 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การพิจารณาร่างข้อเสนอ (ร่าง 1 ) โดยภาคีที่เกี่ยวข้อง 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ทีมทำงานนำความเห็นของร่างที่ 1 กลับมาทบทวน 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายร่างที่ 2 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : จัดทำกรอบในการพิจารณาสนับสนุนโครงการ 0.00 0.00
1. ประชุมหารือยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกาย กับ PARC และ สำนัก 5
2. ประชุม PA Forum ประเด็น : Physical Activity Research Framework กับ PARC และ สำนัก 5
3. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
4. แผนปฏิบัติการ PA 3 ปี
5. Work Shop เดินวิ่งจักรยาน (ณ ปทุมวัน )
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาระบบการพัฒนาและติดตามประเมินผลโครงการOnline 0.00 0.00
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายและระบบการติดตามประเมินผลออนไลน์เว็บไซต์
กิจกรรมหลัก : การสร้างทีมพี่เลี้ยง 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การปรับปรุงข้อเสนอโครงการ โดยผู้เสนอโครงการร่วมกับพี่เลี้ยง 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การพิจารณาโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของผู้รับทุนในพื้นที่ 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสรุปภาพรวม 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การสังเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ 0.00 0.00

รวมงบทั้งหมด

0.00 0.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( )
วันที่รายงาน 12 ธันวาคม 2560