โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 59-00-2392

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ 59-00-2392

ระยะเวลาตามสัญญา 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 0.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส.
รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ
รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ
รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 0.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) 0.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : การประชุมทีมทำงานที่เป็นพหุภาคี 0.00 0.00
1. ประชุมคณะทำงาน (การวางแผนงานโครงการพัฒนา-ข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะฯ)
2. ประชุมสร้างความร่วมกับองค์กรเอกชน
3. ประชุมคณะทำงาน (ประชุมติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ)
4. ประชุมคณะทำงาน (ประชุมติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ)
5. ประชุม การขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพกิจกรรมทางกาย
6. จัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2569)
7. ประชุมคณะทำงาน (ประชุมติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ)
8. ประชุมคณะทำงาน (ประชุมติดตามความก้าวหน้ากรอบการสนับสนุนโครงการและวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ)
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน/องค์กร เครือข่ายผู้เสนอประเด็นนโยบาย เข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
10. ประชุมคณะทำงาน
11. ประชุมวางแผนคณะทำงาน
12. ประชุมวางแผนคณะทำงานที่เป็นพหุภาคี
กิจกรรมหลัก : การจัดทำ Mapping 0.00 0.00
1. ประชุมการวางแผนจัดทำ Mapping ทบทวนเอกสารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2. ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการทบทวนเอกสารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
3. ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการทบทวนเอกสารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
กิจกรรมหลัก : ทีมทำงานแต่ละประเด็นทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย(ร่าง1 ) 0.00 0.00
1. ประชุมคณะทำงานวิชาการ ครั้งที่ 1 สมัชชา PA (กลุ่มย่อย) พิจารณาปรับปรุงข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วย การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น (Physical Activity)
กิจกรรมหลัก : การพิจารณาร่างข้อเสนอ (ร่าง 1 ) โดยภาคีที่เกี่ยวข้อง 0.00 0.00
1. การพิจารณาร่างข้อเสนอ (ร่าง 1 ) โดยภาคีที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมหลัก : ทีมทำงานนำความเห็นของร่างที่ 1 กลับมาทบทวน 0.00 0.00
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างประธาน–เลขานุการคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็น และคณะอนุกรรมการวิชาการ เพื่อพิจารณา ร่าง เอกสารประกอบการการประชุมฯ
กิจกรรมหลัก : การพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายร่างที่ 2 0.00 0.00
1. เวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่าย สำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมหลัก : การผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ 0.00 0.00
1. ประชุมหารือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
2. สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10
3. ประชุมสรุป AAR PA ที่ สช.กรุงเทพ
4. การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นแบบด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของเทศบาลตำบลชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปภาพรวมชุดความรู้และนวัตกรรมโครงการ พัฒนาข้อเสนอแนะและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ ภายในงานสร้างสุขภาคใต้
กิจกรรมหลัก : จัดทำกรอบในการพิจารณาสนับสนุนโครงการ 0.00 0.00
1. ประชุมหารือยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกาย กับ PARC และ สำนัก 5
2. ประชุม PA Forum ประเด็น : Physical Activity Research Framework กับ PARC และ สำนัก 5
3. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
4. แผนปฏิบัติการ PA 3 ปี
5. Work Shop เดินวิ่งจักรยาน (ณ ปทุมวัน )
6. Workshop PA เดิน-วิ่ง PA กีฬาไทยและจักรยาน
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการทำงาน (Road Map) กลุ่มงานพื้นที่สุขภาวะ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
8. การประชุมการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร เครื่องมือ ตัวอย่างโครงการ และกระบวนการเรียนรู้ โครงการกิจกรรมทางกาย
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาระบบการพัฒนาและติดตามประเมินผลโครงการOnline 0.00 0.00
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายและระบบการติดตามประเมินผลออนไลน์เว็บไซต์
2. ประชุมเรื่องการติดตามโครงการด้วยระบบออนไลน์ สสส.
3. ประชุม Workshop PA สสส.
กิจกรรมหลัก : การสร้างทีมพี่เลี้ยง 0.00 0.00
1. การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงทั้งการพัฒนาโครงการและการติดตามประเมินผล
2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อการหนุนเสริมผู้เสนอโครงการ ทั้งในขั้นตอนการพัฒนาโครงการและการติดตามประเมินผล อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมหลัก : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 0.00 0.00
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ (โซนจังหวัดชุมพร)
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ (โซนจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
3. การประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ (เขตภาคกลาง ภาคเหนือ และอีสาน)
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ จ.ขอนแก่น
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ เขตภาคใต้ จ.ยะลา
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ เขตภาคใต้ จ.สตูล
7. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ เขตภาคใต้ จ.ปัตตานี
8. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โซนภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
9. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โซนภาคกลาง จ.อยุธยา
10. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ภาคใต้ จ.ชุมพร
11. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ภาคใต้ จ.สุราษฏร์ธานี
12. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ภาคอีสาน จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมหลัก : การปรับปรุงข้อเสนอโครงการ โดยผู้เสนอโครงการร่วมกับพี่เลี้ยง 0.00 0.00
1. การปรับปรุงข้อเสนอโครงการ เขตภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
2. ประชุมระบบรายงานพี่เลี้ยง และการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ จ.พิษณุโลก
3. ระบบรายงานติดตามพี่เลี้ยง จ.ปัตตานี
4. ประชุมระบบติดตามพี่เลี้ยงและปรับปรุงโครงการ ภาคกลาง
5. ประชุมระบบรายงานพี่เลี้ยง และการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ จ.ขอนแก่น
6. ประชุมติดตามกองทุนตำบลฯ ภาคอีสาน
กิจกรรมหลัก : การพิจารณาโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 0.00 0.00
1. ประชุมติดตามกองทุนตำบลฯ ประชุมติดตามกองทุนตำบลฯ ภาคเหนือ เชียงใหม่
2. ประชุมติดตามกองทุนตำบลฯ ภาคใต้
3. ประชุมติดตามกองทุนตำบลฯ ภาคกลาง
กิจกรรมหลัก : การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของผู้รับทุนในพื้นที่ 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสรุปภาพรวม 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การสังเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ 0.00 0.00

รวมงบทั้งหมด

0.00 0.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( ดร.กุลฑัต หงส์ชยางกูร )
วันที่รายงาน