รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำระดับเขตและจังหวัด

8 กรกฎาคม 2561
wisutwisutเมื่อ 8 ก.ค. 2561 21:37:05
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดประชุมแกนนำระดับเขตและจังหวัดเขต ๓ เขต ๔ เขต ๕ และเขต ๖ รวม ๓๕ คน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน ๑) การยืนยันกองทุนที่เข้าร่วมโครงการ ๒) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพแผนงานโครงการในแผนงานปัจจัยเสี่ยงและอาหารปลอดภัยผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ ๓) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล ๔) การตกลงเรื่องการรายงานการดำเนินงานของพี่เลี้ยงในทุกระดับ นอกจากนั้นยังใช้โอกาสนี้ให้แต่ละพื้นที่พัฒนาปรับปรุงโครงการในแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ด้วย (หมายเหตุ ขาดแกนนำจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 10,000.00 20,000.00 5,000.00 0.00 0.00 35,000.00

ประชุมแกนนำพี่เลี้ยงอำภอ วันที่ 8 ก.ค.2561 ณ โรงแรมแอทอยุธยา

8 กรกฎาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงนครสวรรค์2ชื่อพี่เลี้ยงนครสวรรค์2เมื่อ 8 ก.ค. 2561 14:21:37
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมแกนนำพี่เลี้ยงอำภอ วันที่ 8 ก.ค.2561 ณ โรงแรมแอทอยุธยา เรียนรู้การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เมนูการใช้งานในโปรแกรม http://happynetwork.org ทดลองการบันทึกข้อมูล การแก้ไขเมนูต่างๆ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ประชุมแกนนำระดับเขตและจังหวัด

8 กรกฎาคม 2561
wisutwisutเมื่อ 8 ก.ค. 2561 14:17:49
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย wisut เมื่อ 8 ก.ค. 2561 14:19:20 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมมีคนเข้าร่วม เชิญวิทยากรมาสอนooo

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 1,000.00 200.00 1,000.00 0.00 0.00 4,200.00

ประชุมคณะกรรมการกลางกับแกนนำระดับอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์

22 มิถุนายน 2561
wisutwisutเมื่อ 22 มิ.ย. 2561 20:24:36
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย wisut เมื่อ 25 มิ.ย. 2561 11:18:05 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

๑) การตรวจสอบและยืนยันจำนวนกองทุนสุขภาพตำบลของในแต่ละอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ ๒) ชี้แจงความสมบูรณ์และคุณภาพของแต่ละโครงการที่ขอรับงบประมาณจากแผนงานการส่งเสริมทางกาย ๓) ทำความเข้าใจเรื่องการติดตามและรายงานผลผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ ๔) ทำความเข้าใจเรื่องการพัฒนาแผนงาน/โครงการปัจจัยเสี่ยง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงานกลาง

14 มิถุนายน 2561
wisutwisutเมื่อ 14 มิ.ย. 2561 19:22:55
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย wisut เมื่อ 25 มิ.ย. 2561 11:08:23 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมปรึกษาหารือในเรื่อง ๑) การสรุปผลการจัดเวทีร่วมกับ สอจร. เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๒) การเตรียมการประชุมแกนขับเคลื่อนระดับเขต/จังหวัด
๓) การตรวจสอบความสมบูรณ์และคุณภาพของโครงการที่ขอรับงบจากแผนงานปัจจัยเสี่ยง ซึ่งรวมไปถึงโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วย มีมติให้จัดประชุมกับแกนนำของจังหวัดนครสวรรค์ ในบ่ายวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 3,000.00

ลงพื้นที

10 มิถุนายน 2561
นครสวรรค์1นครสวรรค์1เมื่อ 11 มิ.ย. 2561 10:56:10
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

าาาาาา

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 200.00 500.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00

ประชุมมอบหมายภารกิจคณะทำงาน

21 พ.ค. 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 21 พ.ค. 2561 22:50:28
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นายบรรจบ  จันทร์เจริญ รับผิดชอบ ๓  กองทุนคือ อบต.หนองแหน  เทศบาลตำบลท่าถ่าน  อบต.เมืองเก่า นายเทอดศัก์ดิ์แพทย์ประสิทธิ์  รับผิดชอบ ๒  กองทุน คือ อบต.และเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน นายสุรเชษฐ์  ศรีระษา  รับผิดชอบ ๒  กองทุน คือ อบต.หนองยาวและเทศบาลตำบลบ้านซ่อง นายพงษ์ศักดิ์  แก้วคำ  รับผิดชอบ ๒  กองทุน คือ อบต.และเทศบาลตำบลเกาะขนุน นางสาวสายฝน  สุดดี  รับผิดชอบ ๒  กองทุน คือ อบต.และเทศบาลตำบลพนมสารคาม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงาน

30 เมษายน 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 30 เม.ย. 2561 22:57:24
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานระดับอำเภอประกอบด้วย นายเทอดศักดิ์  แพทย์ประสิทธิ์  สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม  รับผิดชอบตำบลเขาหินซ้อน  ๒  กองทุน นายสุรเชษฐ์  ศรีระษา  ปลัดเทศบาลบ้านซ่อง  รับผิดชอบตำบลบ้านซ่อง  และหนองยาว  ๒  กองทุน นายพงษ์ศักดิ์    แก้วคำ ผอ.กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  รับผิดชอบตำบลเกาะขนุน  ๒  กองทุน นางสาวสายฝน  สุดดี ผช.ธุรการ เทศบาลตำบลพนมสารคาม  รับผิดชอบ  ตำบลพนมสารคาม  ๒  กองทุน นายบรรจบ  จันทร์เจริญ ผู้ประสานงานจังหวัด  รับผิดชอบ ตำบลท่าถ่าน  เมืองเก่า  และหนองแหน  ๓  กองทุน ภารกิจ     สรุปโครงการดีเด่นในแผนงานกิจกรรมทางกาย ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  จาก  ๑๑ กองทุน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประเมิน เยี่ยมกองทุนเชิงรุก

25 เมษายน 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 30 เม.ย. 2561 22:37:11
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานระดับอำเภอเยี่ยมประเมินกองทุนและสร้างพลังเชิงรุก เช้ากองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน  บ่ายกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม ภารกิจสำคัญ คือ สร้างความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดปัจจัยเสี่ยง ทั้ง แผนงานบุหรี่  แผนงานเหล้า  แผนงานสารเสพติด  และแผนงานอาหารและโภชนาการ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการกองทุนในการพิจารณาจัดทำโครงการเพื่อรองรับแผนงานดังกล่าว ผลการประเมิน กองทุนทั้งสอง มีโครงการบางส่วนที่รองรับแผนงาน และบางโครงการแก้ไขเพิ่มเติม  ซึ้งมีกำหนดการประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,000.00 0.00 300.00 1,000.00 0.00 0.00 5,300.00

ประเมิน เยี่ยมเชิงรุก

24 เมษายน 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 30 เม.ย. 2561 22:35:01
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานระดับอำเภอเยี่ยมประเมินกองทุนและสร้างพลังเชิงรุก เช้ากองทุนเทศบาลตำบลบ้านซ่อง  บ่ายกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ภารกิจสำคัญ คือ สร้างความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดปัจจัยเสี่ยง ทั้ง แผนงานบุหรี่  แผนงานเหล้า  แผนงานสารเสพติด  และแผนงานอาหารและโภชนาการ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการกองทุนในการพิจารณาจัดทำโครงการเพื่อรองรับแผนงานดังกล่าว ผลการประเมิน กองทุนทั้งสอง มีโครงการบางส่วนที่รองรับแผนงาน และบางโครงการแก้ไขเพิ่มเติม  ซึ้งมีกำหนดการประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 300.00 1,000.00 0.00 0.00 4,300.00

ประเมินเยี่ยมเชิงรุก

23 เมษายน 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 30 เม.ย. 2561 22:33:28
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานระดับอำเภอเยี่ยมประเมินกองทุนและสร้างพลังเชิงรุก เช้ากองทุนเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน  บ่ายกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน ภารกิจสำคัญ คือ สร้างความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดปัจจัยเสี่ยง ทั้ง แผนงานบุหรี่  แผนงานเหล้า  แผนงานสารเสพติด  และแผนงานอาหารและโภชนาการ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการกองทุนในการพิจารณาจัดทำโครงการเพื่อรองรับแผนงานดังกล่าว ผลการประเมิน กองทุนทั้งสอง มีโครงการบางส่วนที่รองรับแผนงาน และบางโครงการแก้ไขเพิ่มเติม  ซึ้งมีกำหนดการประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,000.00 0.00 300.00 1,000.00 0.00 0.00 6,300.00

ประเมิน เยี่ยมเชิงรุก

19 เมษายน 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 30 เม.ย. 2561 22:30:33
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานระดับอำเภอเยี่ยมประเมินกองทุนและสร้างพลังเชิงรุก เช้ากองทุนเทศบาลตำบลเกาะขนุน  บ่ายกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ภารกิจสำคัญ คือ สร้างความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดปัจจัยเสี่ยง ทั้ง แผนงานบุหรี่  แผนงานเหล้า  แผนงานสารเสพติด  และแผนงานอาหารและโภชนาการ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการกองทุนในการพิจารณาจัดทำโครงการเพื่อรองรับแผนงานดังกล่าว ผลการประเมิน กองทุนทั้งสอง มีโครงการบางส่วนที่รองรับแผนงาน และบางโครงการแก้ไขเพิ่มเติม  ซึ้งมีกำหนดการประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,500.00 0.00 300.00 1,000.00 0.00 0.00 4,800.00

เยี่ยมประเมินกองทุนและสร้างพลังเชิงรุก

17 เมษายน 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 30 เม.ย. 2561 22:20:15
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย พนมสารคาม เมื่อ 30 เม.ย. 2561 22:26:08 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานระดับอำเภอเยี่ยมประเมินกองทุนและสร้างพลังเชิงรุก เช้ากองทุนเทศบาลตำบลท่าถ่าน บ่ายกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภารกิจสำคัญ คือ สร้างความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดปัจจัยเสี่ยง ทั้ง แผนงานบุหรี่แผนงานเหล้าแผนงานสารเสพติดและแผนงานอาหารและโภชนาการ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการกองทุนในการพิจารณาจัดทำโครงการเพื่อรองรับแผนงานดังกล่าว ผลการประเมิน กองทุนทั้งสอง มีโครงการบางส่วนที่รองรับแผนงาน และบางโครงการแก้ไขเพิ่มเติมซึ้งมีกำหนดการประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,500.00 0.00 300.00 1,000.00 0.00 0.00 4,800.00

จัดทำแผนติดตามแต่ละกองทุน

30 มีนาคม 2561
พนมสารคามพนมสารคามเมื่อ 30 มี.ค. 2561 10:22:18
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำเสนอแผนกองทุนให้ นายอำเภออนุมัติและแจ้งกองทุนตามแผน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00