รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่

ระยะเวลาตามสัญญา ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 0.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส.
รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ
รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ
รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 177,150.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -177,150.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ 0.00 177,150.00
1. การประชุมติดตามงานปัจจัยเสี่ยง ณ เพชรเจ็ดสาวน้อยรีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
2. การประชุมพี่เลี้ยงกองทุน จ.นครสวรรค์
3. การประชุมติดตามงาน จ.พิจิตร ที่ สสอ.บึงนาราง
4. การประชุมพี่เลี้ยงกองทุน จ.นครสวรรค์
5. จัดทำแผนติดตามแต่ละกองทุน
6. การประชุมติดตามงานพี่เลี้ยงกองทุนฯ @ไร่อิสระ หนองม่วง ลพบุรี
7. เยี่ยมประเมินกองทุนและสร้างพลังเชิงรุก
8. ประเมิน เยี่ยมเชิงรุก
9. ประเมินเยี่ยมเชิงรุก
10. ประเมิน เยี่ยมเชิงรุก
11. ประเมิน เยี่ยมกองทุนเชิงรุก
12. ประชุมคณะทำงาน
13. การประชุมทีมคณะทำงานกลาง
14. ประชุมมอบหมายภารกิจคณะทำงาน
15. ลงพื้นที
16. ประชุมคณะทำงานกลาง
17. ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบึงนาราง
18. ประชุมคณะกรรมการกลางกับแกนนำระดับอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์
19. ประชุมแกนนำระดับเขตและจังหวัด
20. ประชุมแกนนำพี่เลี้ยงอำภอ วันที่ 8 ก.ค.2561 ณ โรงแรมแอทอยุธยา
21. การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำระดับเขตและจังหวัด
22. การประชุมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล จังหวัดนครสวรรค์

รวมงบทั้งหมด

0.00 177,150.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( )
วันที่รายงาน