รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่

ระยะเวลาตามสัญญา ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 0.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส.
รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ
รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ
รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 30,200.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -30,200.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ 0.00 30,200.00
1. จัดทำแผนติดตามแต่ละกองทุน
2. เยี่ยมประเมินกองทุนและสร้างพลังเชิงรุก
3. ประเมิน เยี่ยมเชิงรุก
4. ประเมินเยี่ยมเชิงรุก
5. ประเมิน เยี่ยมเชิงรุก
6. ประเมิน เยี่ยมกองทุนเชิงรุก
7. ประชุมคณะทำงาน
8. ประชุมมอบหมายภารกิจคณะทำงาน
9. ลงพื้นที
10. ประชุมคณะทำงานกลาง
11. ประชุมคณะกรรมการกลางกับแกนนำระดับอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์

รวมงบทั้งหมด

0.00 30,200.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( )
วันที่รายงาน