รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชุดโครงการ ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณโครงการ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน15ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน15 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน13ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน13 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน14ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน14 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน16ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน16 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน17ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน17 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน18ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน18 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน19ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน19 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน20ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน20 (Regular member)  
 • พี่เลี้ยงอำเภอขุนหาญพี่เลี้ยงอำเภอขุนหาญ (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน22ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน22 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน23ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน23 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน24ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน24 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน12ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน12 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน11ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน11 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน10ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน10 (Regular member)  
 • พี่เลี้ยงจังหวัดชัยภูมิพี่เลี้ยงจังหวัดชัยภูมิ (Regular member)  
 • พี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมา (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน1ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน1 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน2ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน2 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน3ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน3 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน4ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน4 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน5ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน5 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน6ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน6 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน7ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน7 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน8ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน8 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน9ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน9 (Regular member)  
 • พี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมาพี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมา (Owner)  
 • พี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานีพี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานี (Owner)  
 • พี่เลี้ยงเขต8 อุดรพี่เลี้ยงเขต8 อุดร (Owner)  
 • พี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่น (Owner)  
 • pongthep sutheravutpongthep sutheravut (Owner)  
 • Sirimon CheeSirimon Chee (Owner)  
 • Admin_aeAdmin_ae (Owner)  
 • พี่เลี้ยงเขต 10 อุบลพี่เลี้ยงเขต 10 อุบล (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
24 พ.ย. 60 ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบงานกองทุนตำบลฯ ของ สปสช.เขต8 0 0.00 0.00
28 พ.ย. 60 เข้าพบผู้บริหาร อปท.(นายก อบต./นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล)ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ 0 0.00 2,920.00
4 ธ.ค. 60 ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร ระดับจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ และเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการ 0 0.00 1,440.00
7 ธ.ค. 60 เข้าพบผู้บริหาร ระดับอำเภอเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ และเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการ 0 0.00 2,920.00
8 ธ.ค. 60 ประชุมร่วมกับ พี่เลี้ยงระดับ จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ และ หารือแนวทางการทำงานโครงการ 0 0.00 0.00
13 ธ.ค. 60 ประชุมร่วมกับ พี่เลี้ยงระดับอำเภอ จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ และ หารือแนวทางการทำงานโครงการ 0 0.00 2,920.00
15 ธ.ค. 60 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ให้จัดทำแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยการการควบคุม ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา บุหรี่ ยาเสพติด และ อาหาร และ การจัดทำระบบกำกับติดตามการดำเนินงานออนไลน์ 0 0.00 44,190.00
8 ม.ค. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ พี่เลี้ยงและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล เพื่อจัดทำแผนและโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ 0 0.00 0.00
22 ม.ค. 61 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศักยภาพเรื่อง การจัดทำระบบกำกับติดตามการดำเนินงานออนไลน์ แผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยการการควบคุม ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา บุหรี่ ยาเสพติด และ อาหาร 0 0.00 7,640.00
19 ก.พ. 61 โครงการปัจจัยเสี่ยง เขต 9 นครราชสีมา 0 0.00 25,000.00
20 ก.พ. 61 โครงการปัจจัยเสี่ยง เขต 9 นครราชสีมา พื้นที่นำร่อง อ คอนสวรรค์ จ ชัยภูมิ 0 0.00 25,000.00
รวม 0 0.00 11 112,030.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 21:31 น.