รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่

ระยะเวลาตามสัญญา ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 0.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส.
รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ
รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ
รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 10,000.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -10,000.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ 0.00 10,000.00
1. ประชุมทีมพี่เลี้ยงอำเภอและพี่เลี้ยงตำบล
2. ประชุมทีมพี่เลี้ยงอำเภอและพี่เลี้ยงตำบล
3. ประชุมพัฒนากองทุน อบต.หนองแขม
4. พัฒนาโครงการ อบต.หนองแขม
5. พัฒนาโครงการ อบต.หนองแขม
6. พัฒนาโครงการ อบต.หนองแขม
7. ประชุมพัฒนากองทุน อบต.พรหมพิราม
8. workshop กองทุน อบต.ศรีภิรมย์
9. workshop กองทุน อบต.มะตูม
10. ติดตามการบันทึกข้อมูลโครงการปัจจัยเสี่ยง

รวมงบทั้งหมด

0.00 10,000.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( )
วันที่รายงาน