เครือข่ายฅนสร้างสุข happy network

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชุดโครงการ PA - กิจกรรมทางกาย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณโครงการ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน15ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน15 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน13ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน13 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน14ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน14 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน16ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน16 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน17ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน17 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน18ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน18 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน19ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน19 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน20ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน20 (Regular member)  
 • พี่เลี้ยงอำเภอขุนหาญพี่เลี้ยงอำเภอขุนหาญ (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน22ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน22 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน23ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน23 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน24ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน24 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน12ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน12 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน11ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน11 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน10ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน10 (Regular member)  
 • พี่เลี้ยงจังหวัดชัยภูมิพี่เลี้ยงจังหวัดชัยภูมิ (Regular member)  
 • พี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมา (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน1ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน1 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน2ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน2 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน3ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน3 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน4ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน4 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน5ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน5 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน6ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน6 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน7ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน7 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน8ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน8 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน9ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน9 (Regular member)  
 • พี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษพี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ (Regular member)  
 • พี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมาพี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมา (Owner)  
 • พี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานีพี่เลี้ยง เขต 10 อุบลราชธานี (Owner)  
 • พี่เลี้ยงเขต8 อุดรพี่เลี้ยงเขต8 อุดร (Owner)  
 • พี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่น (Owner)  
 • pongthep sutheravutpongthep sutheravut (Owner)  
 • Admin_aeAdmin_ae (Owner)  
 • Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong (Owner)  
 • พี่เลี้ยงเขต 10 อุบลพี่เลี้ยงเขต 10 อุบล (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2560 31 พ.ค. 2561 1 พ.ย. 2560 31 พ.ค. 2561 400,000.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 400,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (400,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (0.00 บาท)

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
24 พ.ย. 60 ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบงานกองทุนตำบลฯ ของ สปสช.เขต8 0 0.00 0.00
24 พ.ย. 60 ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบงานกองทุนตำบลฯ ของ สปสช.เขต8 0 0.00 0.00
4 ธ.ค. 60 ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร ระดับจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ และเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการ 0 0.00 1,920.00
4 ธ.ค. 60 ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร ระดับจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ และเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการ 0 0.00 1,920.00
7 ธ.ค. 60 พบผู้บริหาร ระดับอำเภอเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ และเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการ 0 0.00 2,920.00
12 ธ.ค. 60 ประชุมร่วมกับ พี่เลี้ยงระดับอำเภอ จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ และ หารือแนวทางการทำงานโครงการ 0 0.00 2,920.00
12 ธ.ค. 60 ประชุมร่วมกับ พี่เลี้ยงระดับอำเภอ จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ และ หารือแนวทางการทำงานโครงการ 0 0.00 2,920.00
15 ธ.ค. 60 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ให้จัดทำแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยการเพิ่มกิจกรรมทางกาย จังหวัดอดุรธานี 0 0.00 44,180.00
18 ธ.ค. 60 1.เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นพื้นที่ อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 0.00 0.00
18 ธ.ค. 60 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยการเพิ่มกิจกรรมทางกาย 0 0.00 33,206.00
19 ธ.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 0 0.00 27,500.00
19 ธ.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 0 0.00 0.00
19 ธ.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 0 0.00 -
19 ธ.ค. 60 จัดทำแผนงานและโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 0 0.00 0.00
20 ธ.ค. 60 เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนและโครงการการจัดกิจกรรมทางกายของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นพื้นที่ อำเภอบ้านฝาง วันที่ 20 ธันวาคม 2560 0 0.00 16,577.00
25 ธ.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0 0.00 22,500.00
25 ธ.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการกิจกรรมทางกายของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอคำม่วง 4 ตำบล วันที่ 25 ธันวาคม 2560 0 0.00 16,577.00
26 ธ.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการกิจกรรมทางกายของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอคำม่วง 4 ตำบล วันที่ 26 ธันวาคม 2560 0 0.00 17,522.00
15 ม.ค. 61 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ให้จัดทำแผนงาน/โครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 0 0.00 15,630.00
15 ม.ค. 61 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ให้จัดทำแผนงาน/โครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 0 0.00 15,630.00
15 ม.ค. 61 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ให้จัดทำแผนงาน/โครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 0 0.00 15,630.00
18 ม.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามแผนงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 0 0.00 0.00
18 ม.ค. 61 ติดตามแผนงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 0 0.00 5,000.00
19 ม.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 0.00 0.00
19 ม.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกายของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอพระยืนจ.ขอนแก่น วันที่ 19 ม.ค.61 0 0.00 8,050.00
19 ม.ค. 61 ติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 0.00 0.00
30 ม.ค. 61 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการกองทุน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (ครั้งที่ 1) 0 0.00 -
30 ม.ค. 61 เวทีปรับปรุงข้อเสนอแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกาย จังหวัดอุบลราชธานี 0 0.00 5,000.00
5 ก.พ. 61 เวทีปรับปรุงข้อเสนอแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกาย จังหวัดศรีสะเกษ 0 0.00 5,000.00
6 ก.พ. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกายของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ ตำบลห้วยโพธิ์อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 0 0.00 2,000.00
9 ก.พ. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 0 0.00 -
9 มี.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (ครั้งที่ 2) 0 0.00 -
9 มี.ค. 61 เวที่ติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (ครั้งที่ 1) 0 0.00 9,900.00
12 มี.ค. 61 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศักยภาพกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปรับปรุงแผนงาน/โครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เรื่อง การเพิ่มกิจกรรมทางกาย และการจัดทำระบบกำกับติดตามการดำเนินงานออนไลน์ 0 0.00 10,190.00
15 มี.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 0 0.00 0.00
15 มี.ค. 61 เวที่ติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (ครั้งที่ 1) 0 0.00 8,757.00
15 มี.ค. 61 การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 0 0.00 20,000.00
22 มี.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 0.00 0.00
22 มี.ค. 61 การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพื่อติดตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 0 0.00 20,000.00
24 มี.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมทางกาย อำเภอคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 24 มีนาคม 2561 0 0.00 12,400.00
24 มี.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานโครงการ ทีมพี่เลี้ยง และ กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนกองทุนอุดรธานี 0 0.00 20,000.00
25 มี.ค. 61 ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมทางกาย อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 25 มีนาคม 2561 0 0.00 17,650.00
26 มี.ค. 61 ติดตามโครงการกิจกรรมทางกาย วันที่ 26 มีนาคม 2561 พื้นที่กองทุนจังหวัดขอนแก่น 0 0.00 9,950.00
29 มี.ค. 61 ประชุมติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (ครั้งที่ 2) 0 0.00 6,800.00
30 มี.ค. 61 ประชุมติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (ครั้งที่ 2) 0 0.00 7,900.00
30 มี.ค. 61 ติดตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 20 กองทุน ผ่านเว็ปไซต์โดยพี่เลี้ยงกองทุน 0 0.00 0.00
7 เม.ย. 61 รายงานกิจกรรมทางกาย เขต 9 นครราชสีมา 0 0.00 34,341.00
25 เม.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานโครงการ ทีมพี่เลี้ยง และ กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนกองทุนหนองคาย 0 0.00 20,000.00
25 เม.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานโครงการ ทีมพี่เลี้ยง และ กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนกองทุนหนองคาย 0 0.00 20,000.00
28 พ.ค. 61 เข้าพบผู้บริหาร อปท.ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการ 0 0.00 2,920.00
28 พ.ค. 61 เข้าพบผู้บริหาร อปท.ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการ 0 0.00 2,920.00
รวม 0 0.00 47 486,330.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 15:49 น.