เครือข่ายฅนสร้างสุข happy network

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ
ชุดโครงการ PA - กิจกรรมทางกาย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณโครงการ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • มยุรี อินเถื่อนมยุรี อินเถื่อน (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่10ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่10 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงแพร่2ชื่อพี่เลี้ยงแพร่2 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงแพร่6ชื่อพี่เลี้ยงแพร่6 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงแพร่7ชื่อพี่เลี้ยงแพร่7 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก1ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก1 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก2ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก2 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก3ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก3 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก4ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก4 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่9ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่9 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่8ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่8 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่7ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่7 (Regular member)  
 • นางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทอง (Regular member)  
 • นายเชลม โพธิ์แจ้งนายเชลม โพธิ์แจ้ง (Regular member)  
 • นายเกรียงศักดิ์ รอดสินนายเกรียงศักดิ์ รอดสิน (Regular member)  
 • นายพิศิษฐ์ ชื่นแจ้งนายพิศิษฐ์ ชื่นแจ้ง (Regular member)  
 • นายรณชัย คล่ำคงนายรณชัย คล่ำคง (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่2ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่2 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่3ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่3 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่4ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่4 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่6ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่6 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่1ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่1 (Owner)  
 • Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong (Owner)  
 • pongthep sutheravutpongthep sutheravut (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
12 ก.พ. 61 ประชุมพี่เลี้ยงอำเภอและพี่เลี้ยงตำบล ของอำเภอพรหมพิราม 0 0.00 -
13 ก.พ. 61 เข้าร่วมประชุมร่วมกับ สจรส.มอ. 0 0.00 0.00
13 ก.พ. 61 NO TITLE 0 0.00 0.00
20 ก.พ. 61 ประชุมชี้แจงพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 5 แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการมีกิจกรรมทางกาย ,การจัดการระบบอาหารและโภชนาการ, การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ ยาเสพติด 0 0.00 0.00
20 ก.พ. 61 ประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ 5 แผน 0 0.00 16,000.00
23 ก.พ. 61 ทำ workshop กองทุนตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 0 0.00 0.00
28 ก.พ. 61 แนะนำการบันทึกการจัดทำแผนและการบันทึกข้อมูลกองทุนอบต.หัวฝาย 0 0.00 900.00
28 ก.พ. 61 พัฒนาแผนและโครงการกิจกรรมทางกายกองทุนฯตำบลหัวฝาย 0 0.00 900.00
5 มี.ค. 61 การจัดทำสถานการณ์และพัฒนาโครงการกองทุนตำบลพระหลวง 0 0.00 900.00
6 มี.ค. 61 การพัฒนาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลสูงเม่น 0 0.00 900.00
6 มี.ค. 61 แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมกทางกายและโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลสูงเม่น 0 0.00 900.00
8 มี.ค. 61 แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมทางกายและการทำโครงการกองทุนตำบลสบสาย 0 0.00 900.00
8 มี.ค. 61 แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมทางกายและการทำโครงการกองทุนตำบลสบสาย 0 0.00 900.00
9 มี.ค. 61 จัดทำแผนกิจกรรมทางกายและพัฒนาโครงการกองทุนสุขภาพตำบลสบสาย 0 0.00 900.00
16 มี.ค. 61 แนะนำการบันทึกข้อมูลและการจัดทำแผนกิจกรรมทางกายให้กับ กองทุน อบต.บ้านเหล่า 0 0.00 900.00
23 มี.ค. 61 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ขยับกาย สบายชีวี 0 0.00 900.00
13 ก.ค. 61 ติดตามการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบโปรแกรม กองทุนตำบลภาคใต้ 0 0.00 6,400.00
รวม 0 0.00 16 31,400.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 15:50 น.