เครือข่ายฅนสร้างสุข happy network

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ

ติดตามการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบโปรแกรม กองทุนตำบลภาคใต้

13 กรกฎาคม 2561
นางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทองเมื่อ 13 ก.ค. 2561 14:55:57
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน 2.ติดตามการบันทึกข้อมูล ของกองทุนต่างๆ ในอำเภอ คีรีมาศ
3.พัฒนาโครงการ ที่บันทึกแล้วให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 0.00 2,700.00 1,900.00 0.00 0.00 6,400.00

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ขยับกาย สบายชีวี

23 มีนาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5เมื่อ 26 มี.ค. 2561 14:50:44
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำการบันทึกข้อมูลและพัฒนาแผนงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

แนะนำการบันทึกข้อมูลและการจัดทำแผนกิจกรรมทางกายให้กับ กองทุน อบต.บ้านเหล่า

16 มีนาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4เมื่อ 26 มี.ค. 2561 14:59:31
รายงานจากพื้นที่
 • photo 1.แนะนำการจัดทำแผน1.แนะนำการจัดทำแผน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แนะนำการจัดทำแผนงานกิจกรรมทางกาย 2.แนะนำการบันทึกข้อมูล

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

จัดทำแผนกิจกรรมทางกายและพัฒนาโครงการกองทุนสุขภาพตำบลสบสาย

9 มีนาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1เมื่อ 26 มี.ค. 2561 15:09:50
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.สืบค้นข้อมูลเพื่อจัดทำสถานการณ์ตามแผนทั้ง5ด้าน 2.พัฒนาโครงการกิจกรรมทางกาย 3.การบันทึกโครงการใน web

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมทางกายและการทำโครงการกองทุนตำบลสบสาย

8 มีนาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่4ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่4เมื่อ 26 มี.ค. 2561 20:11:04
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แนะนำการบันทึกสถานการณ์ในการทำแผนกิจกรรมทางกาย 2.การทำโครงการกิจกรรมทางกายที่สอดคล้องกับแผนแก่ตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมทางกายและการทำโครงการกองทุนตำบลสบสาย

8 มีนาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่4ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่4เมื่อ 26 มี.ค. 2561 19:58:29
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แนะนำการบันทึกสถานการณ์ในการทำแผนกิจกรรมทางกาย 2.การทำโครงการกิจกรรมทางกายที่สอดคล้องกับแผนแก่ตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมกทางกายและโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลสูงเม่น

6 มีนาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่4ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่4เมื่อ 26 มี.ค. 2561 20:21:05
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แนะนำการบันทึกรายละเอียดสถานการณ์ เป้าหมายใน แผนงานกิจกรรมทางกาย 2.แนะนำการทำโครงการกิจกรรมทางกายแก่ตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

การพัฒนาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลสูงเม่น

6 มีนาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1เมื่อ 26 มี.ค. 2561 14:45:09
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. แนะนำการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อจัดทำสถานการณ์ 2 แนะนำการจัดทำโครงการที่ตอบสนองปัณหาในพื้นที่
 2. การพัฒนาโครงการ PA เทศบาลสูงเม่น
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

การจัดทำสถานการณ์และพัฒนาโครงการกองทุนตำบลพระหลวง

5 มีนาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3เมื่อ 26 มี.ค. 2561 15:22:56
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. สืบค้นข้อมูลเพื่อจัดทำสถานการณ์ตามแผนกิจกรรมทางกาย
 2. พัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายกองทุนตำบลพระหลวง 3.บันทึกโครงการในweb site 
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

พัฒนาแผนและโครงการกิจกรรมทางกายกองทุนฯตำบลหัวฝาย

28 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่4ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่4เมื่อ 26 มี.ค. 2561 15:01:01
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.แนะนำการบันทึกข้อมูลการทำแผนกิจกรรมทางกาย 2.แนะนำการพัฒนาแผนกิจกรรมทางกาย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

แนะนำการบันทึกการจัดทำแผนและการบันทึกข้อมูลกองทุนอบต.หัวฝาย

28 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4เมื่อ 26 มี.ค. 2561 14:50:18
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4 เมื่อ 26 มี.ค. 2561 14:52:33 น.
 • photo 1.แนะนำการจัดทำแผน1.แนะนำการจัดทำแผน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นัดกองทุนฯ เพื่อเข้าชี้แจงการกรอกข้อมูล 2.แนะนำการบันทึกข้อมูลผ่านเวปกองทุนตำบล 3.แนะนำการจัดทำแผน กิจกรรมทางกาย 4.แนะนำการจัดทำโครงการและพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกาย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ทำ workshop กองทุนตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

23 กุมภาพันธ์ 2561
มยุรี อินเถื่อนมยุรี อินเถื่อนเมื่อ 23 ก.พ. 2561 13:17:17
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงแนวจัดทำแผนตามนโยบาย
 • ชี้แจงและทบทวนการใช้โปรแกรมออนไลน์
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ 5 แผน

20 กุมภาพันธ์ 2561
นางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทองเมื่อ 13 มี.ค. 2561 10:22:09
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงนโยบาย 5 แผนงาน เน้นกิจกรรมทางกาย สาธิต การออกกำลัง ( กิจกรรมทางกาย )สาธิตการบันทึกข้อมูลเข้าระบบของ กองทุนตำบลภาคใต้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 7,000.00 6,000.00 0.00 0.00 16,000.00

ประชุมชี้แจงพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 5 แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการมีกิจกรรมทางกาย ,การจัดการระบบอาหารและโภชนาการ, การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ ยาเสพติด

20 กุมภาพันธ์ 2561
นางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทองเมื่อ 20 ก.พ. 2561 14:12:10
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมชี้แจง  สาธิต การบันทึกข้อมูล  กำหนดข้อตกลง การบันทึกข้อมูล  และ กำหนดภาระกิจหน้าที่ ของกองทุนในการบันทึกข้อมูล 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เข้าร่วมประชุมร่วมกับ สจรส.มอ.

13 กุมภาพันธ์ 2561
นางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทองเมื่อ 13 ก.พ. 2561 14:50:04
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุม รับทราบแนวทางการดำเนินการ 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO TITLE

13 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก2ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก2เมื่อ 13 ก.พ. 2561 13:59:10
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 23 ก.พ. 2561 23:01:36 น.
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00