เครือข่ายฅนสร้างสุข happy network

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11
ชุดโครงการ PA - กิจกรรมทางกาย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณโครงการ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร20ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร20 (Regular member)  
 • วีระพงษ์วีระพงษ์ (Regular member)  
 • นพคุณนพคุณ (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร6ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร6 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง สวี20ชื่อพี่เลี้ยง สวี20 (Regular member)  
 • เอี้ยง ชื่อพี่เลี้ยง สวี19เอี้ยง ชื่อพี่เลี้ยง สวี19 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง สวี18ชื่อพี่เลี้ยง สวี18 (Regular member)  
 • ใหญ่ใหญ่ (Regular member)  
 • ชื่อวิลัยลักษณ์ บุญตั้งชื่อวิลัยลักษณ์ บุญตั้ง (Regular member)  
 • เฉลิมพล  เมืองน้อยเฉลิมพล เมืองน้อย (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร10ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร10 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร11ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร11 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร19ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร19 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร18ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร18 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร17ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร17 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร16ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร16 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร15ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร15 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร14ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร14 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร13ชื่อพี่เลี้ยง นาสาร13 (Regular member)  
 • ชื่อนายธีระศักดิ์ แป๊ะป๋องชื่อนายธีระศักดิ์ แป๊ะป๋อง (Regular member)  
 • ชื่อวิณุรา ทองแก้วชื่อวิณุรา ทองแก้ว (Regular member)  
 • พรชนันพรชนัน (Regular member)  
 • จีรวัฒน์ แก่นกูลจีรวัฒน์ แก่นกูล (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง1ชื่อพี่เลี้ยง1 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง5ชื่อพี่เลี้ยง5 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง4ชื่อพี่เลี้ยง4 (Regular member)  
 • เพ็ญเพ็ญ (Regular member)  
 • ธงธวัช ลูกรักษ์ธงธวัช ลูกรักษ์ (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง1ชื่อพี่เลี้ยง1 (Regular member)  
 • พี่เลี้ยง ทดสอบระบบพี่เลี้ยง ทดสอบระบบ (Regular member)  
 • ชัยพร เพ็ชรเวชชัยพร เพ็ชรเวช (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง4ชื่อพี่เลี้ยง4 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง5ชื่อพี่เลี้ยง5 (Regular member)  
 • นภาพรนภาพร (Regular member)  
 • ณัฐวัตร เพชรโสมณัฐวัตร เพชรโสม (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง สวี11ชื่อพี่เลี้ยง สวี11 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง สวี10ชื่อพี่เลี้ยง สวี10 (Regular member)  
 • วิสันต์วิสันต์ (Regular member)  
 • หนุ่มโรงบาลหนุ่มโรงบาล (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยง tankyชื่อพี่เลี้ยง tanky (Regular member)  
 • สันต์สันต์ (Regular member)  
 • Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยง กองทุนฯ อ.สวี 0 0.00 720.00
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยงบ้านนาสาร 0 0.00 520.00
18 ม.ค. 61 เข้ารับการประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงกองทุน อ.นาสาร 0 0.00 520.00
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมคณะทำงาน 0 0.00 520.00
18 ม.ค. 61 ประชุม 0 0.00 730.00
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยงกองทุนตำบลระดับอำเภอ ณ เทศบาลเมืองนาสาร 0 0.00 0.00
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ 0 0.00 0.00
18 ม.ค. 61 ประชุมชี้แจงทีมพี่เลี่ยงระดับอำเภอ 0 0.00 0.00
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยงบ้านนาสาร 0 0.00 520.00
18 ม.ค. 61 0 0.00 0.00
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยงอ. บ้านนาสาร 0 0.00 500.00
18 ม.ค. 61 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมพี่เลี้ยงร่วมกัยทีมนาสาร 0 0.00 1,000.00
18 ม.ค. 61 0 0.00 0.00
18 ม.ค. 61 0 0.00 0.00
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยง 0 0.00 300.00
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมคณะทำงาน 0 0.00 520.00
18 ม.ค. 61 ทำแผน 0 0.00 0.00
18 ม.ค. 61 ประชุมีพี่เลี้ยงกองทุนตำบลระดับอำเภอ 0 0.00 0.00
18 ม.ค. 61 ประชุม 0 0.00 0.00
1 ก.พ. 61 ประชุมสร้างทีมพี่เลี้ยง (เพื่อช่วยในการทำแผนงานหรือโครงการ) 0 0.00 17,300.00
7 ก.พ. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงงการให้มีความชัดเจน โดยมีประเด้นให้ครอบคลุมแผนงานด้านกิจกรรมทางกาย องค์การบริหารส่วนตำบลครน และวิสัยใต้ 0 0.00 7,000.00
15 ก.พ. 61 ประชุมทีมคณะทำงานกองทุน 0 0.00 0.00
21 ก.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการสำหรับผู้เสนอโครงการ เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจน โดยมีประเด็นครอบคลุมแผนงานกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี 0 0.00 8,500.00
รวม 0 0.00 23 38,650.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 15:57 น.