ระบบติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต.)

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสงขลา