รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านอีบุ๊ ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่เย็น เป็นสุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย
คณะกรรมการ ?
พี่เลี้ยงโครงการ สุริโยเหล่ามา
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 450
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
  • เยาวชน
  • ประชาชนทั่วไป
  • ผู้นำศาสนา
  • ผู้นำท้องถิ่น
พื้นที่ดำเนินงาน ม.3 บ้านอีบุ๊ ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.3 บ้านอิบุ๊ ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานีม.3 บ้านอิบุ๊ ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
24 มี.ค. 61 โครงการซ่อมแซมศูนย์ ชรบ.เพื่อสร้างสันติสุข 450 100,000.00 -
24 มี.ค. 61 โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรสร้างสุขตามวิถีพอเพียง 120 200,000.00 -
24 มี.ค. 61 โครงการชุมชนสร้างสุขด้วยวิถีสุขภาวะ 150 100,000.00 -
รวม 720 400,000.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 20:05 น.