รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านตุยง ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายดาโอะ สามะ
คณะกรรมการ ? กรรมการหมู่บ้าน
พี่เลี้ยงโครงการ -
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 300
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองรี ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

พื้นที่ดำเนินงาน ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.1 บ้านตุยง ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานีม.1 บ้านตุยง ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด 45 200,000.00 -
1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก (เป็ด,ไก่) 255 200,000.00 -
รวม 300 400,000.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 20:22 น.