รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านกูวิง ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่เย็น เป็นสุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย อดิศักดิ์สาเมาะ
คณะกรรมการ ? 1.นายอาแซดาตู 2.นายแวยูโซะแวนิ3.นายแวยูโซะ แวอาลี 4.นายยาลีเจะโวะ 5.นายแวอูเซ็ง ดอเลาะ 6.นายตอเละ มามะ 7.นายอับดุลเลาะ สามะ 8.นายโมหาหมัดสุกรีมะมิง
พี่เลี้ยงโครงการ นายประวิท สุขสว่าง
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 28 มีนาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 25 กุมภาพันธ์ 2561
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 1078
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่บ้านกูวิง ม.5 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

พื้นที่ดำเนินงาน ม.1 บ้านกูวิง ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.5 บ้านกูวิง ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานีม.5 บ้านกูวิง ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 บ้านกูวิง ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีเยาวชนว่างงาน ดังนั้นทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้มีมติเห็นชอบผ่านเวทีประชาคมจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแกะพื้นบ้าน เพื่อเป็นการลดปัญหาการว่างงานในชุมชนและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในหมู่บ้านให้ดีขึ้น โดยมีกลุ่มเยาวชนและประชาชนว่างงานเข้าร่วมโครงการอีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ตามแผนปฏิบัติการหมู่บ้านเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั้งยืนประจำปีงบประมาณ 2561

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 20:24 น.