รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.8 บ้านบูเก็ตดาราแซ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่ดี กินดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมูฮัมมัดกอรีกาเซ็ง
คณะกรรมการ ? นายวิทยา ตาพ่วง นายศุภชัย ดอฆอ
พี่เลี้ยงโครงการ นางปราณี อ่อนมณี
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 60
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

60 ครัวเรือน

พื้นที่ดำเนินงาน ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
จังหวัด ยะลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.8 บ้านบูเก็ตดาราแซ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลาม.8 บ้านบูเก็ตดาราแซ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2561 31 มี.ค. 2561 400,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ ในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันดามัน เป็นหนึ่งในนโยบายโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีหลักการสำคัญ คือ การมอบอำนาจให้ประชาชน ให้ร่วมกันใช้ปัญญาในการสร้างความพออยู่ พอกิน พอใช้ในชุมชน และพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 กิจกรรมที่ ๒ ๑. เลี้ยงไก่ไข่ 60 200,000.00 -
26 มี.ค. 61 - กิจกรรมที่ ๑ ๑. โรงเพาะเชื้อ ๒. โรงเพาะเห็ด ๓. โรงเปิดดอกเห็ด ๔. โรงคัดแยกเห็ด/บรรจุ 60 200,000.00 -
รวม 120 400,000.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 21:13 น.