กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ ชุมชนน่าอยู่

 • สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง

   @27 ก.ย. 59 22:31
 • สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ

   @27 ก.ย. 59 17:42
 • สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ

  สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ

   @27 ก.ย. 59 15:33
 • สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ

  สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ

  เข้าร่วมประชุมพูดคุยถึงกิจกรรมที่ผ่านมาได้ผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆและได้ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกัน  เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ@27 ก.ย. 59 13:58
 • ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล

  เกิดกลุ่มสภาผู้นำชุมชน 1 กลุ่ม ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมโครงการและร่วมกันคิดวางแผนในการพัฒนาชุมชน ทำให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำกิจกรรมโครงการเช่น การใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์มีการปลูกข้าวไร่ การปลูกพืชผักสวนครัวโดยใช้น้ำหมักปุ๋ยหมักชีวภาพแทนใช้สารเคมีทำให้ครัวเรือนมีพืชผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือนและมีการรวมกลุ่มกันเพื่อนำผลผผลิตไปแปรรูปและจำหนา่ยสร้างรายได้ให้ครัวเรือน จากการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนทำให้คนในชุมชนรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนทำให้รู้จักการประหยัดอดออมมากขึ้น มีการวางแผนการดำเนินชีวิต ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน@27 ก.ย. 59 13:14
 • ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล

   @27 ก.ย. 59 13:12
 • ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มต่างๆ   กลุ่มที่ 1 กลุ่มข้าวไร่ เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ว่างในแปลงยางพาราและปาล์มน้ำมันให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จากการลงพื่นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้พบว่าในชุมชนมีการทำข้าวไร่มีประมาณ 20 ครัวเรือน มีเนื้อที่เพราะปลูกในแปลงยางพาราและปาล์มน้ำมันประมาณ 150 ไร่ ทำให้คนในชุมชนมีข้าวปลอดสารพิษใว้บริโภคในครัวเรือนและเหลือได้จำหน่าสร้างรายได้ให้เกิดครัวเรือน นอกจากนี้มีการนำผลผลิตจากเข้าไร่มาแปรรูปเป็นข้าวเม่า ข้าวหลาม สามารถสร้างรายได้ให้ครัวเรือน จากการร่วมกันถอดทบเรียนสรุปได้ว่าคนในชุมชนยังมีความต้องการบริโภคข้าวไร่แต่ข้าวไร่ยังมีปริมาณไม่เพียงพอ จึงมีการวางแผนที่จะขยายพื้นที่การทำข้าวไร่ให้มากขึ้น   กลุ่มที่ 2 กลุ่มพืชผักสวนครัว เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ว่างในแปลงยางพาราและปาล์มน้ำมันให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  จากการลงพื่นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้พบว่าครัวเรือนในชุมชนหมู่ที่ 3 มีจำนวน 117 ครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัวไม่ต่ำกว่า 10 ชนิดต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90 ที่มีพืชผักบริโภคในครัวเรือน มีการร่วมกลุ่มกันผลิตเครื่องแกงโดยการนำผลผลิตที่มีในชุมชนเช่น พริกสด  ขา ตะใคร้ ขมิ้น กระชายมาเป็นส่วนผสมในการผลิตเครืองแกง สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้ครัวเรือน   กลุ่มที่ 3 กลุ่มน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพเกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการลงพื่นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้พบว่าในชุมชนมีพื้นที่เพราะปลูกเช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชผักต่างๆ มีการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ชึ่งทำใหมีค่าใช้จ่ายในการลงต้นทุนสูง จึงทำให้มีการรวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้วิธีการลดต้นทุนการผลิตโดยการร่วมกลุ่มกันทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการทำการเพราะปลูกซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตให้ครัวเรือนได้เป็นจำนวนมาก มีการตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพมีการแต่งตั้งกรรมการกลุ่มในการบริหารจัดการ  มีการวางกฎระเบียบ มีการเปิดรับสมาชิกและมีการลงหุ้นและมีการจำหน่ายปุ๋ยมีการปันผลคืนให้แก่สมาชิก   กลุ่มที่ 4 กลุ่มทำขนมและน้ำยาอเนกประสงค์เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการลงพื่นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้พบว่ามีการตั้งกลุ่มเพื่อผลิตขนม มีการนำผลผลิตในชุมชนเช่น กล้วย มันเทศ มาแปรรูปสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน@27 ก.ย. 59 11:38
 • ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย

   @27 ก.ย. 59 11:30

โครงการของ สจรส.ม.อ.

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ สจรส.

 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  โครงการ จ.สงขลา (ุ11 โครงการ) จำนวน 20 คน ได้แก่ คลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2 ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่อง ปี 2 ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่นปี 2 บ้านตรังสร้างสุข ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2 ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่ กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3 ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2 บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง ภาพรวมการตรวจ จ.ชุมพร ทีมงานได้ทำการตรวจรายงานและตรวจเอกสารทางการเงิน ได้แนะนำแนวทางการแก้ไขเอกสารทางการเงิน และแนะนำการเขียนผลการดำเนินงาน@19 ก.ย. 59 09:09
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  โครงการ จ.สงขลา (ุ8 โครงการ) จำนวน 22 คน ได้แก่ ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง ภาพรวมการตรวจ จ.สุราษฏร์ธานี - ได้แนะนำการส่งรายงาน ให้กรอกข้อมูลสำคัญใน ส.3 ส่วนที่ 2 การตอบตัวชี้วัด การทำรายงานการเงิน ง.1 งวด 2 และการรายงานผลลัพธ์ผลผลิตโครงการ โครงการร้อยละ 90 สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน สามารถวางแผนส่งรายงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ในส่วน 10 เปอร์เซ็น ทำเรื่องขอขยายเวลา 1 เดือน (เดือนพฤศจิกายน 2559) ได้ชี้แจ้งการเตรียมงานสร้างสุขวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559กา่รเคลื่อนงานจังหวัดสุราษฯในอนาคต เรื่อง "สุราษฏร์ธานีเมืองสมุนไพร" โดยในงานสร้างสุขจะมีการนำเสนอออกนิทรรศการเรื่องสมุนไพร ได้แก่ ชุมชนเขาปูน (สมุนไพรเพื่อสุขภาพ) และชุมชนถ้ำผุด (สมุนไพรเพื่อความงาม)@17 ก.ย. 59 12:15
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  โครงการ จ.สงขลา (ุ9 โครงการ) จำนวน 21 คน ได้แก่ โครงการท่องเที่ยวเกษตรลดสารเคมีสร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแซง (ต่อเนื่องปี 2) โครงการสร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ โครงการสิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ โครงการอาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ โครงการชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคบ้านหนองถ้วย โครงการซอยปลักควายเกษตรอินทรย์วิถีพอเพียง ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา ร่วมสร้างสุข ด้วยซั้งกอที่บ้านทะเลนอก ร่วมสร้างสุขให้ชุมชน ด้วยการฟื้นฟูบ้านคูขุด ภาพรวมการตรวจ จ.สงขลา ชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมใกล้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มีความเสี่ยงสามารถปิดโครงการได้ตามแผนที่วางไว้ ในส่วนบางโครงการดำเนินการกิจกรรมแล้ว แต่ไม่สามารถบันทึกทางเว็บไซต์ได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องอินเตอร์เน็ต ทางพี่เลี้ยงแก้ไขปัญหานัดโครงการมาบันทึกข้อมูลอีกครั้ง โครงการ จ.สตูล (ุ1 โครงการ) จำนวน 2 คน คือ บ้านผังปาล์ม 7 จ.สตูล ซึ่งได้ดำเนินขั้นตอนปิดโครงการและกลับไปจัดการเอกสาร ส่งมาที่ สจรส.มอ.อีกครั้ง โครงการได้รับการตรวจสอบใบเสร็จค่าใช้จ่ายโครงการ และผลการดำเนินงาน และได้รับการแก้ไขปรับปรุงต่อไป กระบวนการทำให้เิกดการเรียนรู้การจัดการเอกสารและบริหารจัดการโครงการของชุมชน@16 ก.ย. 59 13:25
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  แนะนำภาพรวมของงานสร้างสุขที่จะจัดวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 นำเสนองานห้องย่อย ดังนี้ ห้องชุมชนน่าอยู่ ได้ออกแบบห้องย่อย เสวนา เรื่อง สานพลังขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่สู่นโยบายสาธารณะ บ้านทุ่งยาว ม.11 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงและนำเสนอกรณีศึกษาตามประเด็นสุขภาวะ ได้แก่ - กรณีศึกษาที่ 1 ประเด็นอาหารปลอดภัย ชื่อเรื่อง “คน ผึ้ง ผัก รักษ์สุขภาพ” - กรณีศึกษาที่ 2 ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเรื่อง “แหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง” - กรณีศึกษาที่ 3 ประเด็นการจัดการท่องเที่ยวชุมชนและการจัดการทรัพยากรชุมชน ชื่อเรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย” - กรณีศึกษาที่ 4 ประเด็นการจัดการขยะ ชื่อเรื่อง “ธนาคารบุญ ธนาคารขยะ ชุมชนบ้านห้วยลึก” - กรณีศึกษาที่ 5 ประเด็นพัฒนาศักยภาพเยาวชน ชื่อเรื่อง “ปันตงสร้างสุข” นอกจากนี้มีปัญญาเสวนา การแสดงคอนเสริต์เยาวชนวงช็อกโกแล็ต สันทนาการลายเด็นซ์ และที่สำคัญประเด็นสรุป@07 ก.ย. 59 16:10ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด