สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : ติดตามการปลูกพืชและเยี่ยมชมแปลงโดยทีมคณะทำงานโครงการ

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่วัดสร้างความรักสามัคคีของสมาชิกในชุมชน

กิจกรรมวันนี้ : กลุ่มที่เรียนรู้เรื่องอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติการในพื้นที่

กิจกรรมวันนี้ : กลุ่มเยาวชนกลับใจบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

กิจกรรมวันนี้ : สมาชิกชุมชนจัดทำบัญชีของตนเองและครอบครัว

กิจกรรมวันนี้ : ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอเชิงนโยบายแก่สมาชิกชุมชนและบุคคลทั่วไปให้รับทราบ

กิจกรรมวันนี้ : -จัดกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมวันนี้ : กลองยาวสี่วัย ในวงเดียว

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน

  ได้ระเบียบกลุ่มตั้งแต่การสมัครสมาชิก สิทธิในการได้รับเมล็ดพันธ์พืช การใช้ปุ๋ยส่วนกลางที่ทำขึ้นมา การนำผักของตนเองที่ปลูกด้วยกระบวนการปลอดสารพิษเข้ากลุ่มเพื่อขาย การหักค่าใช้จ่ายให้กลุ่มเป็นค่าบริหารจัดการ ร้อยละ 20 และการประสานหาสถานที่ขายผลผลิตชุมชนบ้านยางฆ้อต่อไป โดยมี นางมะลิวรรณ  แสงจันทร์ เป็นประธานกลุ่ม  นายสถาพร  เรืองกำเนิด  เป็นผู้บริหารโครงการและติดตามประเมินผล  และ น.ส.วรานุช  จันทราภักดิ์  เป็นเลขานุการ และร่วมกับสมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ รวมทั้งหมด  15 คน  นั้น ได้ผลสรุปว่า มีการจัดหาตลาดการขาย ประกอบด้วย -จำหน่ายขายส่งผักปลอดสารพิษที่ปลูกให้กับพ่อค้าและแม่ค้าในตลาดสดในเขตเทศบาลท่าแซะ (ดำเนินการทุกวัน) และตลาดนัดท่าแซะ (ดำเนินการ 4 วัน/สัปดาห์) -จัดจำหน่ายเครื่องจักสาน และดอกไม้จากใบยางพาราที่ศูนย์ชุมชน  โดยรายได้ทั้งหมดจะแบ่งให้กับสมาชิกในกลุ่ม 80% และเข้าบัญชีกลุ่มออม 20% เพื่อไว้เป็นทุนหมุนเวียนต่อไป -จัดหาแหล่งวัตถุดิบในการจักสานโดยการประสานกับวิทยากรและเครือข่ายเพื่อขอซื้อวัตถุดิบในราคาต้นทุน แล้วแจกจ่ายให้กับสมาชิกกลุ่มเพื่อจัดทำเป็นอาชีพเสริมต่อไป สามารถเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ู
 • บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร

  บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร

  แกนนำและเยาวชนได้แลกเปลี่ยรเรียนรู้เรื่องการใช้สมุนไพรดับกลิ่นของบ้านไม้มูก
 • บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง

  บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง

  เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เรื่องสื่อชนิดต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เรื่องการจัดรายการวิทยุ ผ่านหอกระจายข่าว เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การจัดรายการในสถานการจำลอง การจับคู่เพื่อจัดรายการผ่านสคิปที่มีให้ 
 • บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร

  บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร

  ชาวบ้านและเยาวชน ในชุมชนได้มาร่วมกิจกรรมวันมหกรรมสมุนไพรบ้านไม้ไม้มูกและได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรมากขึ้นและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำแก๊ส และทำปุ๋ยหมัก และสามารถนำไปใช้ในครัวเรือนได้ และได้เกิดควาสามัคคีขึ้นในชุมชน
 • สินสืบสุขร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ต่อยอด)

  สินสืบสุขร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ต่อยอด)

  จากการร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ผลดังนี้ 1.โครงการได้ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานและผลสรุปโครงการตลอดโครงการ และเกิดเพื่อนร่วมงานในลักษณะเครือข่ายสร้างสุขต่อเนื่อง 2.ได้ทบทวนและประเมินคุณค่าโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการ และบันทึกรายงานกิจกรรมต่างๆได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โโคงการ 3. ได้รับการตรวจสอบรายงาน เอกสาร หลักฐานจาก สจรสงเพื่อการพัมนาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 4. ได้เห็นโอกาสพัฒนาในการดำเนินโครงการ
 • สืบสานวิถีชีวิตคนต้นน้ำบ้านขุนคีรี

  ได้รูปถ่านยในกิจกรรมเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่อไป
 • สืบสานวิถีชีวิตคนต้นน้ำบ้านขุนคีรี

  ที่ประชุมได้รับทราบในการนำเสนอข้อมูลของโครงการ
 • บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน

  บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน

  ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอปัญหาการปลูกพืชในพื้นที่ดินเดิมที่เป็นที่สาธารณะ ต้องเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อให้มีการปลูกผักให้พอจำหน่าย และจัดเตรียมหาแหล่งวัตถุดิบต่างๆ เพื่อหนุนเสริมชุมชน โดยมีการสนับสนุนจากกำนันตำบลท่าแซะ และเทศบาลตำบลท่าแซะ  ประชาชนช่วยการประเมินคุณค่าของโครงการเพื่อการต่อยอดในปีต่อไป

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  1.การพัฒนาโครงการปี 2558 - 2559 มีรายละเอียด ดังนี้   1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ จะประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน่วยงานและแจ้งให้พี่เลี้ยงประชาสัมพันธ์ในพื้นที่   1.2 รูปแบบการเขียนโครงการ พยายามขยับหมวดเรื่องที่จะทำให้ชัด เขียนเป็นเรื่องเดียวกัน เน้น บทบาทสภาผู้นำทุกโครงการ หากเป็นโครงการต่อเนื่องต้องเขียนที่มาที่ไปของผลการทำโครงการครั้งที่ 1   1.3 กลุ่มเป้าหมายในโครงการต้องเขียนให้ชัดเจน มีกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง   1.4 สิ่งที่อยากเห็นหลังจากทำโครงการมีองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมอย่างไร   1.5 การเขียนแผนข้อมูลในตารางเวบไซต์ยังแทรกไม่ได้ ทำให้เสียเวลา ต้องปรับในเวบไซต์ทำโมดุล 3 ตัว คือ เพิ่ม แก้ไข ลบ 2.ระบบติดตาม Super พี่เลี้ยง   2.1 ข้อดีที่พบ คือ รายงานการเงินที่ส่งมายัง สจรส.ผิดน้อยลง แต่ในส่วนของรายงานกิจกรรม และเอกสารการเงิน ทาง สจรส.ต้องดูละเอียดเหมือนเดิม และยังต้องลงไปตรวจเอกสารในช่วงปิดงวดเหมือนเดิม   2.2 ข้อเสนอ คือ พัฒนาศักยภาพ 3.การค้นหาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการ   3.1 จากการประชุมกับ สสส.มีการเสนอว่าควรให้มีผู้ทรงในพื้นที่ ซึ่งอาจจะปรับเรื่องผู้ทรง และ สสส.จะเอาผู้ทรงมาคุยกันเพื่อให้ชัดในทิศทางของ สสส. 4.การเขียนรายงานโครงการ   4.1 ยังตอบไม่ค่อยชัดในเชิงผลลัพธ์ ผลผลิต ไม่ตอบตัวชี้วัดโครงการ ซึ่งแต่ละคนมีเทคนิคการเขียน แต่การเขียนต้องตอบโจทย์ สสส.ซึ่งพี่เลี้ยงหลายคนไม่ได้เขียน ซึ่งสิ่งที่พี่เลี้ยงต้องเขียน มี 3 อย่าง คือ ผู้ติดตาม ผลติดตาม และง
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  ได้ถอดบทเรียนโครงการ จ.สตูล เพื่อจัดทำเป็นเอกสารหนังสือชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ใช้ในงานสร้างสุขภาคใต้
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  ได้สังเคราะห์โครงการที่นำไปเขียนเป็นหนังสือจำนวน 5 โครงการ โครงการปี 57 มีกำลังใจทำโครงการ จากการมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องเล่ากัน
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  ได้โครงการที่สังเคราะห์และนำไปเขียนเรียบเรียงเป็นเรื่องเล่าที่ดี ๆ ลงในหนังสือได้ จำนวน 7 โครงการ เป็นโครงการปี 56 และ โครงการปี 57 ทีมผู้รับผิดชอบโครงการในจังหวัดสตูลได้แลกเปลี่ยนผลการทำโครงการที่ผ่านมาร่วมกัน เกิดความรู้และผลที่นำไปสู่การทำโครงการของตนเองในพื้นที่ให้ดีมากขึ้น

งานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ข่าวจากงานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่พัทลุง

@7 ก.ค. 56 15.15

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ ประกอบด้วยพื้นที่บ้านท่าช้าง ต.พนางตุง เรื่องเกษตรยั่งยืน,บ้านหูยาน ต.นาท่อม เรื่องการทำงานแบบบูรณาการฯ.และบ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน จ.พัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ที่เป็นรูปธรรมในปีที่ 1

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค.56

@7 ก.ค. 56 15.06

เรียน..คณะกรรมการบริหารโครงการฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ ทุกท่าน จากการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ตรงกับวันพุธที่ 10 ก.ค.56 ทางคณะทำงานโครงการฯจึงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค. 56 ขึ้นในวันพุธที่ 10 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมบริษัทโตโยต้า(พัทลุง)จำกัด เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ทางคณะทำงานโครงการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะกรรมการบริหารฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอแสดงความนับถือ

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • งานสำนักงานกลาง

  ได้แผนการขับเคลื่อนขยายผลทั้ง 11 อำเภอ
 • งานสำนักงานกลาง

  -ดร.นฤทธิ์  ดวงสุวรรณ เป็นผู้ทำกระบวนการสังเคราะชุดความรู้เพื่อปิดโครงการร่วมกับคณะทำงาน -รายงานสรุป งานสมัชชา ได้รายงานผ่านเว็ปไซต์ คนใต้สร้างสุขวันที่ 4 กันยายน 2557 -ได้ร่วมกันออกแบบกรอบชุดบทเรียนเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการสังเคราะห์ความรู้แหล่งเรียนรู้ต้นแบบและชุดความรู้โครงการ -ข้อเสนอ ทิศทางเมืองลุงหลังปิดโครงการ โครงการเมืองลุงน่าอยู่มีผลงานและกิจกรรมเกิดขึ้นจำนวนมากในพื้นที่ทุกอำเภอทั้ง 11  อำเภอมีทั้งคน พื้นที่กิจกรรม ทางโครงการมีข้อเสนอ คือ 1. เสนอให้มีการปรับปรุงพัฒนากลไกโครงการ ที่เป็น กลไกกลาง  พื้นที่ เพื่อรักษาพื้นที่และเครือข่ายในการขยายผลเป้าหมายวิสัยทัศน์จังหวัดพัทลุง 2. เสนอให้มีการต่อโครงการเพื่อพัฒนากลไกเข็มแข็ง เพราะถ้าแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกได้แค่รวมคน สร้างกลไก เท่านั้นเอง ระยะที่ 2  ควรพัฒนากลไกให้แข็งแรง  ระยะที่ 3 การพัฒนาสู่จังหวัดจัดการตนเองเต็มรูปแบบได้จากการสร้างและพัฒนาเครือข่าย


ความคิดเห็นต่อโครงการล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือขออนุญาต ปฐมนิเทศโครงการ ปี 57 รุ่น 2 วันที่ 29-30 พ.ย.57

@13 พ.ย. 57 16.00

หนังสือเชิญขออนุญาตโครงการเข้าร่วมปฐมนิเทศ

กำหนดการ การประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 รอบ 2 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 ทุกจังหวัด

@12 พ.ย. 57 18.03

กำหนดการ
การประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 รอบ 2 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เงื่อนไข 1. ผู้เข้าร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการๆ ละ 2 คน (หนึ่งในสองต้องมีคนใช้งานคอมพิวเตอร์ได้) 2. ให้นำสัญญาการดำเนินงานโครงการ จาก สสส. มาด้วย
3. ให้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 4. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจากงบประมาณโครงการ
หมายเหตุ
ที่พัก ผู้รับผิดชอบโครงการจองเองได้ แต่หากไม่สะดวกจะให้ทาง สจรส.จองให้ควรแจ้ง “ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์” มาที่ สจรส. มอ. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น. กระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการหนุนเสริมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.00 - 11.00 น        ความคาดหวัง ประสบการณ์ และแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน
โดย คุณปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

11.00 - 12.00 น. - การบริหารจัดการโครงการ (ทีมงาน/ชุมชน) และวิธีการจัดการปัญหา โดยคุณกำไล สมรักษ์ - การบริหารการจัดการงบประมาณ  (การเก็บหลักฐาน และเอกสารการเงิน) โดยคุณสมบูรณ์ ขวัญสงค์ และคุณจุรีย์ หนูผุด - การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน โดยคุณกัญนภัส จันทร์ทอง 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. การจัดทำรายงานผ่านเวบไซต์คนใต้สร้างสุข www.happynetwork.org
โดยคุณภานุมาศ นนทพันธ์ 14.00 – 21.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ • การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
• ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ
• การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรม
• การจัดทำรายงาน 


30 พฤศจิกายน 2557 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 12.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ (ต่อ) • การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
• ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ
• การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรม
• การจัดทำรายงาน
13.00 - 15.00 น. ประชุมพี่เลี้ยงร่วมกับ สสส. เพื่อการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล


หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »