สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

กิจกรรมวันนี้ : ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพึ่งตนเอง ด้วยการเลี้ยงปลาดุกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันนี้ : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่

กิจกรรมวันนี้ : ตลาดชุมชน อาหารปลอดภัย

กิจกรรมวันนี้ : ประชาชนปฎิบัติการทำบัญชีครัวเรือนด้วยตนเอง

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวล้อม

กิจกรรมวันนี้ : ทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมวันนี้ : สมาชิกโครงการ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ครัวเรือนปฏิบัติตามแผนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา

  ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา

  ได้รับประสบการณ์ในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ เช่นการเลี้ยงกบ ปลา หมู ไก่ จิ้งหรีด การเพาะปลูกพืช การทำขนม การหัตกรรมประดิษฐ์  การบรรจุภัณฑ์ การจัดการเศรษฐกิจพอเพียง มีความกระตือรือร้นที่จะนำสิ่งสนใจมาทำที่บ้าน ชุมชนของตนเอง@28 มิ.ย. 59 09:00
 • ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา

  ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา

  จากการติดตามผลเห็ดให้ผลในปริมาณประมาณ 30 %ของก้อน ซึ่งให้ปริมาณน้อยกว่าการวางเห็ดภายนอกซึ่งให้ผลประมาณ 60 % ได้ทำการปรับสภาพโดยแยกก้อนเห็ดให้ห่างกัน ปริมาณงอกเพิ่มขึ้น ปรับการให้น้ำให้น้อยลงป้องกันการฉ่ำน้ำและความชื้นมากเกินไป เห็ดหูหนูมีการงอกดี@28 มิ.ย. 59 07:54
 • ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา

  ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา

  ได้คอกไก่จำนวน 6 คอก จำนวนไก่ เป็ด เลี้ยงขยายพันธ์ุประมาณ 250 ตัว@28 มิ.ย. 59 07:21
 • เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

  เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

  เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดมากขึ้น เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี เยาวชนได้เห็นถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด@28 มิ.ย. 59 01:23
 • เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

  เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

  เยาวชนได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติดมากขึ้น เยาวชนได้เข้าใกล้กับผู้นำมากขึ้นกล้าที่จะพูดและซักถามในข้อสงสัยและปัญหาต่างๆมากขึ้น ทำให้เยาวชนอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ หลังจากที่ได้มีกิจกรรมตามโครงการเยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและกิจกรรมอื่นๆในพ้ืนที่พฤติกรรมการแสดงออกที่ก้าวร้าวของเยาวชนในพื้นที่บ้านต้นตาลมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นประเด็นในโรงเรียนเกี่ยวกับเยาวชนที่ดื้อมาก@28 มิ.ย. 59 01:08
 • เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

  เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

  เยาวชนได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติดมากขึ้น เยาวชนและผู้นำได้ใกล้ชิดและร่วมปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน เป็นการถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรม ตามแบบของอิสลาม ปลูกฝังให้เยาวชนมีความกตัญญูรู้บุญคุณของผู้มีพระคุณ โดยการสอนให้เยาวชนนั้นต้องตอบแทนด้วยการทำดีที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด@28 มิ.ย. 59 00:33
 • โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)

  สามารถสรุปรายงาน กิจกรรมในพื้นี่ประจำงวดงานที่ 1 และเสนอแผนการดำเนินงาน งวดงานที่ 2  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างโครงการและพื้นที่อื่นที่ได้รับทุนด้วยกัน พร้อมเสนอปัญหาการทำงานและหารือข้ออุปสรรคในการทำงานและเตรียมแผนงานการทำงานในงวดงานที่ 2 พร้อมทั้งปรับแผนปฏิทินจากทำกิจกรรมล่าช้า เนื่องจากรอการสนับสุนเงินงบประมาณ จาก สสส. และประชุมสภาผู้นำรวมทั้งกรรมการดำเนินงานเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณมาดำเนินกิจกรรมต่อไป @28 มิ.ย. 59 00:22
 • เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

  เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

  ได้มีการพูดคุยในเรื่องของพฤติกรรมของเยาวชนในพื้นที่หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และสภาชุมชนได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในช่วงเวลาต่อไป โดยในที่ประชุมได้มีมติว่าจะพยายามหาภาคีเครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรมด้านการต่อต้านยาเสพติด เช่น อบต.ยี่งอ ทางผู้ใหญ่บ้านจะเข้าเจรจากับภาคีเครือข่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมในห้วงเวลาต่อไป@28 มิ.ย. 59 00:17

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  คณะทำงานได้เยี่ยมเยี่ยน บ้านปากหวะ หมู่ที่ 10 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งได้ดำเนินโครงการ ฟื้นป่า รักษ์เคย ที่บ้านปากหวะ หมู่.10 ต.ลำปำ โครงการได้ดำเนินการจัดการทรัยากรในพื้นที่ ทาง สจรส.มอ.ได้แนะนำการเขียนผลการดำเนินงาน และการจัดการเอกสารการเงิน และวางแผนการบริหารจัดการโครงการในงวดที่ 2 ต่อไป@27 มิ.ย. 59 14:20
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  ออกแบบงานสร้างสุขชุมชนน่าอยู่ พิธีเปิดห้องชุมชนน่าอยู่ โครงการจากชุมชน หนังคน โขนคน เชิดพระอินศวร เรื่องเล่าเร้าพลัง ปีนี้ทำอย่างไรให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วย “การขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่สู่การสร้างนโยบายระดับชุมชน” ได้แก่ บ้านทุ่งยาวทำห้วยการจัดการทรัพยากร นำ ธกส. ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน นายก อบต. เกษตรจังหวัด มาร่วมแลกเปลี่ยนงาน เสนอการคัดเลือกโครงการที่จะนำมาเสนอในเชิงรูปแบบกึ่งวิชาการ ให้พี่เลี้ยงและโครงการเขียนโครงการส่ง มาที่ สจรส. เงื่อนไข ดังนี้ เรื่องเล่าไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ เรื่องส่งทางเมลล์ ก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 การเล่าที่หลากหลายเปิดฟรี ดีเด่นอย่างไร มีหัวข้อการส่งบทความ ดังนี้ (1) ชื่อโครงการ(2) เรื่องย่อ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม และคุณค่าของโครงการ (3) ที่มา (4) วัตถุประสงค์(5) วิธีการเช่น ทำอย่างไร(6) ผลการดำเนินงานและคุณค่าของโครงการ เช่น บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ คุณค่าของโครงการที่เกิดขึ้น นวัตกรรม เป็นต้น (7) การขยายผลสู่นโยบายสาธารณะ (8) ข้อเสนอแนะ (สำหรับผู้สนใจการทำโครงการในครั้งต่อไป หรือ/และการต่อยอดโครงการ) เชิญพื้นที่มาร่วมประชุมกับ สจรส.มอ.ด้วยเป็นวิชาการกลุ่มเล็ก เบื้องต้น มีผู้สนใจเสนอบทความเรื่องเล่าเร้าพลัง ได้แก่ การท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต (พี่เจี๊ยบ) สร้างบ้านสร้างป่าเขาบูโด จ.ปัตตานี (พี่ยา) หุ่นกระบอกออกเดินที่บ้านสวนเทศ จ.สตูล (พี่หนุ่ย) ครอบครัวอบอุ่นด้วยบัญชีครัเรือน จ.กระบี่ (พี่ทวีชัย) แหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง จ.ชุมพร (ป้าเบญ) นิทรรศการ ปีนี้ชุมชนน่าอยู่จัดนิทรรศการจำนวน 30 บูท คือ โครงการ ปี 58 จำนวน 20 บูท และ โครงการปี 56-57 จำนวน 10 บูท เกณฑ์การจัดบูทชุมชนน่าอยู่ บูทควรมีป้ายชื่อโครงการ ป้ายไวนิล รายละเอียดเอกสารแจก ขายของได้จากผลผลิตโครงการตกแต่งบูทให้เสร็จก่อนเปิดงาน การลงทะเบียน (พี่ยา พี่สุดา รับลงทะเบียน) แลกเปลี่ยนประเด็นการพูดคุย ดังนี้ จะมีระบบเว็บไซต์มาช่วย ระบบอิเล็กโทรนิค / กระเป๋าควรมีเกรดเดียว / ลงทะเบียนภายใน 15 กันยายน 59 / แบ่งผู้รับผิดชอบแต่ละเครือข่าย / รายละเอียดการลงทะเบียนจะพิมพ์เป็นแบบฟอร์ม/ แต่ละพื้นที่แจกรายชื่อมาก่อน / ตัวอย่างการลงทะเบียน มีบัตรอิเล็กโทรนิคทั้งอาหารและลงทะเบียน@27 มิ.ย. 59 11:42
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  โครงการสร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่ ที่อยู่ หมู่ 12 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โครงการได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารที่ไม่ปลอดภัยและนำไปสู่การกินที่ปลอดภัย บ้านห้วยไม้ไผ่มีลักษณะหมู่บ้านล้อมรอบด้วยน้ำ ชุมชนสามารถเดินต่อด้วยตนเองโดยประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ สสส.เป็นฐานที่ให้เกิดการรวมกลุ่มกันในชุมชน ชุมชนมีคณะทำงานของ อสม.จิตอาสาเป็นหลัก โครงการร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง ที่อยู่ หมู่ที่4 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นโครงการที่มีการจัดการข้อมูลระบบอาหารปลอดภัยของชุมชน พัฒนาโรงเรียนบ้านท่าแคเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยเป็นอาหารกลางวันเด็กในโรงเรียน มีสื่อมโนราห์เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องอาหารปลอดภัยเป็นสื่อเฝ้าระวังขยายผล งานด้านสุขภาพของชุมชน เมื่อปี 2556 ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลทำเรื่องผักปลอดสารพิษ ลดความเสี่ยงจากสารเคมี และปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน จำนวน 25 ครัวเรือน ผักที่ปลูก ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ตำลึง ผักกาด และมะเขือ ผลการตรวจเลือดก่อน-หลังกิจกรรมปัญหาเสี่ยงต่อโรคลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ ปี 2557 ทำปุ๋ยอินทรีย์ ปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ ทำบัญชีครัวเรือน กำหนดกติกา ออกกำลังกายและปลูกพืช อสม.เป็นการบริหารโครงการ ตั้งโรงปุ๋ยชีวภาพร่วมกับโรงเรียน มีระบบการเรียนการสอนทำหลักสูตรของโรงเรียน ได้แก่ หลักสูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์ หลักสูตรการปลูกผัก มีตลาดรองรับ ปลายทางจะเปิดตลาดทุกอาทิตย์ และมีเครือข่าย รพ.สต.มาหนุนเสริม โครงการชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เป็นลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยวิถีเกษตรพอเพียง ปฏิบัติการสร้างเกษตรตามเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน พัฒนาศักยภาพผู้นำ เกิดสภาผู้นำที่เข้มแข็งในชุมชน โครงการเกษตรสีเขียวบ้านคลองลำหลิง ที่อยู่ บ้านป่าพ้อหมู่ที่ 13 ตำบลตำนานอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง เป็นโครงการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ทำปุ๋ยอินทรีย์ และสารสกัดธรรมชาติไล่แมลงทดแทนได้เอง ไม่ใช้เคมี 100 % เก็บลูกเมล็ดพันธุ์ใช้เอง และปลูกผักกินเองในรอบบ้าน ข้อค้นพบ - ปัจจัยความสำเร็จ โครงการเกิดจาก 1. ผู้นำมีความกระตือรือร้น 2. การสนับสนุนทุน สสส.มลทำให้เกิดการรวมกลุ่มขับเคลื่อนงานในพื้นที่ เกิดสภาผู้นำขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ 3. คนรุ่นเก่าได้ทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ได้ปฏิบัติตามในสิ่งดีๆ 4. มีทุนทรัพยากรชุมชนหนุนเสริมการดำเนินกิจกรรมในชุมชน เช่น มีคลองผ่านชุมชนซึ่งชุมชนได้จัดกิจกรรมล่องแก่งเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 5. ชุมชนมีภาคีเครือข่ายมาหนุนเสริม เช่น รพ.สต. เทศบาล 6. ชุมชนได้รับรู้สถานการณ์ข้อมูล เช่น รู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อโรค ทำให้เกิดการกระตื้อรื้อร้นในการร่วมกิจกรรม รายละเอียดการถอดบทเรียนจะรวบรวมเป็นหนังสือชุดความรู้เผยแพร่ในครั้งต่อไป@23 มิ.ย. 59 10:21
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. รับฟังรับข้อเสนอการร้องเรียนในพื้นที่ และสอบถามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ได้สรุปเอกสารการร้องเรียนและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปยัง สสส. ข้อค้นพบ ข้อสังเกต - ระบบเว็บไซต์ทำให้ทั้งคนภายในชุมขนและภายนอกชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกิจกรรมและการใช้เงินในพื้นที่@21 มิ.ย. 59 09:53ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเชิญ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง))

@22 มี.ค. 59 14.43

หนังสือเชิญ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559  การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง)) ประชุมห้อง 1402 ชั้น 14 ตึก LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ได้แนบหนังสือเชิญ ดังนี้
1. ฉบับไม่ขออนุญาตต้นสังกัด 2. ฉบับขออนุญาตจากต้นสังกัด 3. หลักการและเหตุผล และกำหนดการประชุม


หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ มีพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานมากกว่า 794 ชุมชน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ทำให้คนใต้มีสุขภาพดีทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญา และในการดำเนินโครงการมีหลักคิดที่สำคัญ คือ<br />

1. ให้ชุมชนมีระบบสุขภาพที่ดีโดยการจัดการของชุมชน
2. การทำให้สุขภาพดีโดยชุมชนต้องพัฒนาตัวของชุมชน การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและสร้างกลไกเพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพด้วยชุมชนเอง ที่ผ่านมาการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจะเน้นเรื่องธรรมาภิบาลของโครงการโดยทาง สจรส.ม.อ.ได้พัฒนาระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการและระบบการติดตามประเมินผลออนไลน์ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปติดตาม ตรวจสอบ และเรียนรู้ได้ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม สามารถเรียกดูรายงาน ผลการดำเนินงาน และรายงานการเงินอย่างเป็นปัจจุบัน (real time)
อย่างไรก็ตามยังพบว่า ระบบดังกล่าวอาจจะยังไม่สอดคล้องกับระบบติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะกับหน่วยงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และระบบภาษีของสรรพากร เนื่องจากผู้ออกแบบให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตนเองของผู้รับทุนโครงการเป็นเบื้องต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบและมีความเข้าใจตรงกันในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ทาง สจรส.ม.อ.จึงจะจัดให้มีการประชุมทำความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลร่วมกันระหว่างหน่วยงานสรรพากร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ 2. เพื่อทำความเข้าใจเรื่องระบบการหักภาษี และชำระภาษีแก่ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย 1. ทีม สสส. จำนวน 4 คน 2. ทีม สจรส.ม.อ. จำนวน 20 คน 3. ทีมสนับสนุนวิชาการภาคใต้ (พี่เลี้ยง) จำนวน 40 คน 4. สรรพากรภาค 11 และภาค 12 และสรรพากรพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 18 คน
5. สำนักตรวจเงินแผ่นดิน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 14 คน 6. วิทยากร 4 คน

วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน จัดการประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ตามกำหนดการ
09.00 – 10.00 น. แนวคิดในการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ของ สสส. ด้วยหลักธรรมาภิบาล และการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ โดย ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

10.00 - 10.30 น. การวางระบบภาษีและระบบธรรมาภิบาลร่วมกันระหว่าง สสส. กรมสรรพากร และ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
โดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ที่ปรึกษาด้านภาษีอากรของ สสส. และ ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์ กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

10.30 – 11.15 น. แนวทางการปฏิบัติ การติดตามและการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อธรรมาภิบาล โดย ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

11.15– 12.00 น. ระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างเสริมสุขภาพ โดย สรรพากรภาค 12

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 16.00 น. การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

แนวทางการชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่

@8 ธ.ค. 58 10.22

กรณีที่ภาคีได้รับหนังสือจากสรรพากรพื้นที่ หรือได้รับการประสานจากสรรพากรพื้นที่ให้ไปชี้แจงเรืองการรับทุนกับ สสส. หรือแจ้งให้เสียภาษีอากรแสตมป์
เบื้องต้น สสส.ได้ทำเอกสาร (ตามไฟล์ที่แนบ)

ขั้นตอนการดำเนิน ดังนี้
1. ให้ภาคีถือไปชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่  เพื่อยืนยันว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยวินิจฉัยแล้วว่าสัญญารับทุนของ สสส.
ไม่ได้เป็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ผู้รับทุนไม่ต้องเสียภาษีอากรแสตมป์
เอกสารนี้สามารถนำไปยื่นใช้ได้เลย
(ตามไฟล์แนบ)

หากพื้นที่สรรพากรใด ปฏิเสธต้องการเอกสารเพิ่มเติม ประสานมาที่สำนักกรณีที่สรรพากรปฏิเสธต้องการเอกสารเพิ่มเติม ขั้นตอนการประสาน ดังนี้

 1. ให้ผู้รับทุนจัดทำจดหมาย (ตามไฟล์แนบ) และจัดส่งมายัง สสส. กรณีได้รับหนังสือแจ้งเป็นทางการจากสรรพากรให้แนบมากับจดหมายด้วย กรณีไม่มีหนังสือแจ้ง
  ให้ทำการเล่ารายละเอียดในจดหมายว่าได้รับการประสานงานจากสรรพากรผ่านช่องทางใด โดยขอให้ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 2. หลังจาก สสส. ได้รับจดหมายแล้ว จะรีบดำเนินการจัดส่งเอกสาร เพื่อใช้สำหรับชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่ต่อไป

 3. ในการเข้าไปพบกับสรรพากรพื้นที่นั้น หากสรรพากรแจ้งให้ผู้รับทุนเสียภาษีหรือให้เซ็นเอกสาร ยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ
  เนื่องจากขณะนี้ สสส. กำลังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปกับกรมสรรพากร

หนังสือเชิญการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 (เฉพาะจังหวัดสตูล) น. ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

@1 ธ.ค. 58 22.09

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนและพี่เลี้ยงในระหว่างการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงการร่วมกัน

การประชุมฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท ถนนยาตราสวัสดิ์ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แนบไฟล์ 2 ไฟล์ 1. หนังสือเชิญขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2. กำหนดการประชุม

กำหนดการวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 58 พัฒนาศักยภาพผู้รับทุนเรื่องเขียนรายงานและการเงิน และหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม (เฉพาะผู้รับทุน จ.กระบี่และภูเก็ต)

@3 พ.ย. 58 17.21

กำหนดการการพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน  (เฉพาะผู้รับทุน จ.กระบี่ และภูเก็ต) วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ จ.กระบี่

กำหนดการแนบไฟล์มา 2 ไฟล์
1. กำหนดการประชุม 2. หนังสือเชิญอบรม

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »