สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่วัดเป็นการสร้างความรักสามัคคี

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่วัดสร้างความรักสามัคคี

กิจกรรมวันนี้ : สมาชิกชุมชนจัดทำบัญชีของตนเองและครอบครัว

กิจกรรมวันนี้ : การฝึกซ้อมกีฬา/การแข่งขันกันภายในกลุ่ม

กิจกรรมวันนี้ : กลุ่มที่เรียนรู้เรื่องอาชีพปฏิบัติการในพื้นที่

กิจกรรมวันนี้ : จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของคนในชุมชนในการดำเนินโครงการนี้ ทุกๆ 3 เดือน ครั้งที่ 2

กิจกรรมวันนี้ : จัดประชุมกรรมการโครงการ เพื่อสรุป ประเมิน กิจกรรมและความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และถอดบทเรียน

กิจกรรมวันนี้ : ติดตามเยี่ยมการปฏิบัติกิจงานตามบ้านกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 8 ครั้ง (7/8)

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ

  คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ

  1.กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนแบบง่าย 2.มีการกำหนดแนวทางการบันทีกบัญชีครัวเรือน 3.มีพี่เลี้ยงในการดูแลการทำบัญชีครัวเรือน 4.มีแนวทางการลดรายจ่ายครัวเรือน 5.มีแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน 
 • คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ

  คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ

  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุม พบว่า กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ประกอบด้วย 1.ชุมชนช่วยกันสำรวจข้อมูล 82 ครัวเรือน 2.มีการสำรวจข้อมูลครัวเรือนและข้อมุลชุมชน ทำให้ได้แนวทางแก้ปัญหาชุมชน 3.ชุมชนให้ความร่วมมือดี และะทำให้ทุกคนมองเห็นปัญหาของตนเอง 4.สร้างความตระหนักให้เกิดในตนเอง ครอบครัว ชุมชน 5.เกิดกลุ่มสร้างคลังอาหารในชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ ปลูกผักปลอดสารพิษ 6.มีการเรียนรู้ภูมิปัญญาและทุนชุชนมาร่วมพัฒนา สิิ่งที่เกิดในวันนี้คือ 1.มีการสรุปบทเรียนการพัฒนา 2.คณะทำงานทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการพัฒนางาน 3.ตรวจสอบเอกสารและปิดงวดรายงาน งวดที่ 1 4.ประเมินความพร้อมของโครงการ ซึ่งมีความพร้อม
 • คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ

  คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ

  กิจกรรมที่เกิดในหมู่บ้าน 1.มีการทำบัญชีครัวเรือน 2.มีกลุ่มเลี้ยงไก่ เกษตรอินทรีญ์  เลี้ยงกบ ทำปุ๋ยหมักและน้ำหมัก กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ 3.มีแนวทางการลดรายจ่ายครัวเรือน 4.เกิดกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม 5.เคลื่อนกิจกรรมโดยปราชญ์ชุมชนและทุนชุมชน
 • บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข

  บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข

  1.ประชาชนเห็นด้วยกับกิจกรรมที่เสนอ และสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม 2.กลุ่มเป้าหมายมองเห็นแนวทงการพัฒนาหมู่บ้าน 3.เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน 4.การทำงานมีทั้งคนในชุมชนและภาคี 5.ใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ 6.ทุกคนให้เกียรติกันและกัน
 • บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข

  บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข

  จาการพูดคุยแลกเปลี่ยนพบว่า บ้านหนองชีพูน มีกิจกรรมดังนี้ 1.มีการสำรวจข้อมูลชุมชน 2.มีการเรียนรู้การทำดอกไม้จันทน์ 3.เรียนรู้การทำดอกไม้สด 4.เรียนการลดการใช้สารเคมี 5.เรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมที่ทำในวันนี้คือ 1. ประชุมสรุปบทเรียนที่ผ่านมา 2. คณะทำงานเข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงาน และปิดงวดรายงาน งวดที่ 1 3. มีการตรวจสอบเอกสาร  การดำเนินงาน พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และการบันทึกข้อมูลในเอกสาร โดยพี่เลี้ยง 4. พี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน และการเขียนใบเสร็จ 5. ตรวจสอบการบันทึกข้อมุลในโปรแกรมออนไลน์ 6. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข

  บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข

  สำหรับบ้านหนองชีพู เดือนนี้ได้เล่าให้กับคณะกรรมการได้รับฟังคือ 1.มีการเรียนรู้ในการทำดอกไม้จันทร์ และการจัดดอกไม้ 2.มีการเก็บข้อมูลชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 3.สร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน 4.มีภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยเหลือในการทำงาน
 • บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข

  บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข

  1.คณะทำงานได้พูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการในหมู่บ้าน และสิ่งดีดีที่เกิดขึั้น ให้กับคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ตำบลเขาพระบาท ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ 2.ทุกคนได้รับรู้นโยบายการพัฒนาพื้นที่ตำบลเขาพระบาทและหมู่บ้านตนเองร่วมกัน 3.เป็นการบูรณาการร่วมของหน่วยงานและพื้นที่ของตำบลเขาพระบาท 4.เกิดแนวทางการการขับเคลื่อนงานหมู่บ้านสุขภาพดีและตำบลสุขภาพดี 5.เป็นการตรวจสอบการทำงาน เน้นความโปร่งใส 6.เป็นการประเมินโครงการแบบไขว้ ร่วมกับชุมชน 7.เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคนสามวัย 
 • บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข

  บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข

  1.ตัวแทนโครงการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลวิธีการดำเนินงานตามโครงการ และให้ทบทวนกิจกรรมการดำเนินงาน 2.ให้ทำการปรับปรุงปฏิทิน การดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนางานในพื้นที่ 3.เรียนรู้วิธีการบันทึกกิจกรรมในแบบบันทึก การจัดเก็บเอกสาร 4.เรียนรู้วิธีการเขียนใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน 5.เรียนรู้วิธีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมออนไลน์ ส่ิิ่งที่ได้เรียนรู้คือ คณะทำงานมีความตั้งใจ โครงการนี้ สามารถดำเนินงานได้ เพราะทุกคนในทีมงานเข้าใจ และสามัคคี

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ


งานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ข่าวจากงานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่พัทลุง

@7 ก.ค. 56 15.15

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ ประกอบด้วยพื้นที่บ้านท่าช้าง ต.พนางตุง เรื่องเกษตรยั่งยืน,บ้านหูยาน ต.นาท่อม เรื่องการทำงานแบบบูรณาการฯ.และบ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน จ.พัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ที่เป็นรูปธรรมในปีที่ 1

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค.56

@7 ก.ค. 56 15.06

เรียน..คณะกรรมการบริหารโครงการฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ ทุกท่าน จากการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ตรงกับวันพุธที่ 10 ก.ค.56 ทางคณะทำงานโครงการฯจึงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค. 56 ขึ้นในวันพุธที่ 10 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมบริษัทโตโยต้า(พัทลุง)จำกัด เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ทางคณะทำงานโครงการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะกรรมการบริหารฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอแสดงความนับถือ

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • งานสำนักงานกลาง

  ได้แผนการขับเคลื่อนขยายผลทั้ง 11 อำเภอ
 • งานสำนักงานกลาง

  -ดร.นฤทธิ์  ดวงสุวรรณ เป็นผู้ทำกระบวนการสังเคราะชุดความรู้เพื่อปิดโครงการร่วมกับคณะทำงาน -รายงานสรุป งานสมัชชา ได้รายงานผ่านเว็ปไซต์ คนใต้สร้างสุขวันที่ 4 กันยายน 2557 -ได้ร่วมกันออกแบบกรอบชุดบทเรียนเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการสังเคราะห์ความรู้แหล่งเรียนรู้ต้นแบบและชุดความรู้โครงการ -ข้อเสนอ ทิศทางเมืองลุงหลังปิดโครงการ โครงการเมืองลุงน่าอยู่มีผลงานและกิจกรรมเกิดขึ้นจำนวนมากในพื้นที่ทุกอำเภอทั้ง 11  อำเภอมีทั้งคน พื้นที่กิจกรรม ทางโครงการมีข้อเสนอ คือ 1. เสนอให้มีการปรับปรุงพัฒนากลไกโครงการ ที่เป็น กลไกกลาง  พื้นที่ เพื่อรักษาพื้นที่และเครือข่ายในการขยายผลเป้าหมายวิสัยทัศน์จังหวัดพัทลุง 2. เสนอให้มีการต่อโครงการเพื่อพัฒนากลไกเข็มแข็ง เพราะถ้าแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกได้แค่รวมคน สร้างกลไก เท่านั้นเอง ระยะที่ 2  ควรพัฒนากลไกให้แข็งแรง  ระยะที่ 3 การพัฒนาสู่จังหวัดจัดการตนเองเต็มรูปแบบได้จากการสร้างและพัฒนาเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือขออนุญาต ปฐมนิเทศโครงการ ปี 57 รุ่น 2 วันที่ 29-30 พ.ย.57

@13 พ.ย. 57 16.00

หนังสือเชิญขออนุญาตโครงการเข้าร่วมปฐมนิเทศ

กำหนดการ การประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 รอบ 2 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 ทุกจังหวัด

@12 พ.ย. 57 18.03

กำหนดการ
การประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 รอบ 2 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เงื่อนไข 1. ผู้เข้าร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการๆ ละ 2 คน (หนึ่งในสองต้องมีคนใช้งานคอมพิวเตอร์ได้) 2. ให้นำสัญญาการดำเนินงานโครงการ จาก สสส. มาด้วย
3. ให้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 4. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจากงบประมาณโครงการ
หมายเหตุ
ที่พัก ผู้รับผิดชอบโครงการจองเองได้ แต่หากไม่สะดวกจะให้ทาง สจรส.จองให้ควรแจ้ง “ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์” มาที่ สจรส. มอ. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น. กระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการหนุนเสริมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.00 - 11.00 น        ความคาดหวัง ประสบการณ์ และแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน
โดย คุณปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

11.00 - 12.00 น. - การบริหารจัดการโครงการ (ทีมงาน/ชุมชน) และวิธีการจัดการปัญหา โดยคุณกำไล สมรักษ์ - การบริหารการจัดการงบประมาณ  (การเก็บหลักฐาน และเอกสารการเงิน) โดยคุณสมบูรณ์ ขวัญสงค์ และคุณจุรีย์ หนูผุด - การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน โดยคุณกัญนภัส จันทร์ทอง 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. การจัดทำรายงานผ่านเวบไซต์คนใต้สร้างสุข www.happynetwork.org
โดยคุณภานุมาศ นนทพันธ์ 14.00 – 21.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ • การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
• ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ
• การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรม
• การจัดทำรายงาน 


30 พฤศจิกายน 2557 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 12.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ (ต่อ) • การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
• ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ
• การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรม
• การจัดทำรายงาน
13.00 - 15.00 น. ประชุมพี่เลี้ยงร่วมกับ สสส. เพื่อการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล


กำหนดการแผนปฎิบัติงาน เดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนสิงหาคม 2558

@2 ต.ค. 57 16.40

กำหนดการแผนปฎิบัติงาน เดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนสิงหาคม 2558 ได้แก่ ปฐมนิเทศ ปี 2557 รุ่น 2 / ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดงวด 1 / ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง / ถอดบทเรียน สังเคราะห์ความรู้รายจังหวัด / ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดโครงการ / งานสร้างสุข ภาคใต้

รายละเอียดกำหนดการวันเวลาสถานที่ แนบไฟล์ 1 ชุด

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »