สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่วัดเป็นการสร้างความรักสามัคคี

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่วัดสร้างความรักสามัคคี

กิจกรรมวันนี้ : กลุ่มเยาวชนกลับใจบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

กิจกรรมวันนี้ : สมาชิกชุมชนจัดทำบัญชีของตนเองและครอบครัว

กิจกรรมวันนี้ : จัดให้เยาวชนที่มีความรู้ด้านการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์

กิจกรรมวันนี้ : จัดให้เยาวชนที่มีความรู้ด้านการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์

กิจกรรมวันนี้ : ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

กิจกรรมวันนี้ : แกนนำอนุรักษ์ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและเฝ้าระวังป่าต้นน้ำ

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม (ต่อยอด)

  -
 • โครงการเยาวชนตัวอย่าง ร่วมสร้างชุมชนอุเปน่าอยู่

   
 • ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด)

  ผู้เข้ารับการประชุมส่วนใหญ่เป็นเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ  ซึ่งให้ความร่วมมือในแต่ละกิจกรรมเป็นอย่างดี วิทยากรได้ใช้เทคนิค สอบถามความเข้าใจผู้เข้าประชุมเป็นระยะ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่รับรู้  ถึงโทษ ของเหล้า เบียร์ บุหรี่ น้ำอัดลม เป็นอย่างดี แต่ยังความตระหนักที่จะหลีกเลี่ยงหรือ ชักชวนบุคคลใกล้ชิดให้ลดละเลิก และที่สำคัญกลุ่มเป้าหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับเหล้า เบียร์ บุหรี่ น้ำอัดลม เข้ามาร่วมอบรมในครั้งนี้ค่อนข้างน้อย
 • ชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม (ต่อยอด)

  -
 • โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว

  ทุกคนออกมาทำความสะอาดมัสยิดในวันศุกร์และมีอุปรณ์ในความสะอาดและได้แบ่งหน้าที่ของแต่ละคนเพื่อไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกคนมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มและมีความปรองดองกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเป็นเช่นทุกๆวันศุกร์และอยางให้เป็นเช่นนี้ต่อไป
 • ปรับพฤติกรรมการกิน สร้างสุขคนควนทัง

  ปรับพฤติกรรมการกิน สร้างสุขคนควนทัง

  คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการมากขึ้น จากการที่ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุศักดิ์ มะโนรส ผู้ใหญ่บ้านควนทัง ได้ชี้แจงถึงเหตุผล หลักการความเป็นมาของโครงการพร้อมทั้งเล่าสถานการณ์สุขภาพของคนในชุมชนให้ทราบว่า "ปัจจุบันโรคภัยต่างๆ มักมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการหรือการรับประทานตามความต้องการของตนเองและด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยนไปจากเดิม ความสะดวกสบาย เทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ทำให้ต้องคนเราเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตตามยุคสมัย อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเรา ซึ่งในปัจจุบันเราพบว่า “อาหาร” มักจะเป็นแหล่งของการเกิดภัยโรคภัยต่างๆ เช่น โรคความดันโรคหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน โรคข้อเข่าเสื่อม โรคมะเร็ง ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็เกิดขึ้นภายในชุมชนบ้านควนทัง ม.7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร ด้วยเช่นกัน จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน จำนวน 15 คน โรคดันโลหิตสูง จำนวน 80 คน เบาหวานและความดันโลหิตสูง จำนวน 36 คน รวมทั้งหมด 131 คน" โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชนด้วยการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และมีทุนสำคัญในการกระจายข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูล คือ วิทยุชุมชนละแม จากการชวนคิด ชวนคุย ระดมความคิดเห็นถึงผักปลอดภัยที่พบในชุมชน พบว่า ชุมชนมีการปลูกผักกินเองอยู่แล้วในครัวเรือน อย่างน้อย คนละ 3-5 ชนิด เช่น ตะไคร้ บวบ ถั่วฝักยาว กระเพรา โหระพา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ในชุมชน แต่ยังไม่มีใครสนใจเรียนรู้มากนัก โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน จึงเป็นแนวทางอันดีในการสร้างการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน จากการให้ความรู้เรื่อง "อาหารปลอดภัย" พบว่า คนในชุมชนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ที่เป็นโทษต่อร่างกาย แต่ยังคงมีพฤติกรรมการกินที่เหมือนเดิม คือ กินตามความชอบ กินตามใจปาก โครงการนี้จึงเป็นช่องทางในการชวนคนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน
 • ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอม

  - จัดทำกำหนดการการจัดทำเวทีสังเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
 • คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

  คณะทำงานมีความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการมากขึ้น ทำให้มองออกว่างานเป็นอย่างไร จะนำไปสู่การแบ่งบทบาทหน้าที่กันทำอย่างลงตัว ภาคีร่วมได้แก่วัดเขาแก้ว สามารถหนุนเสริมการทำงานของชุมชนได้ตามที่เกี่ยวข้องในโครงการ สท.ในเขตพื้นที่นี้เข้าใจในที่มาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ สามารถนำไปประกอบการวางแผนการหนุนเสริมได้สอดคล้องกับหมู่บ้านมากขึ้น ตัวแทนคณะทำงานบ้านทุ่งทวยที่เข้ามาสังเกตุการณ์มีความเข้าใจในการบริหารจัดกาโครงการมากขึ้น สามารถกลับไปเตรียมการเวทีเปิดโครงการได้ ผู้ใหญ่บ้านกลิ้งกลองที่เข้ามาสังเกตุการณ์ มีความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ มากขึ้น มองเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องร่วมโครงการต่อไป หลังจากที่ได้แจ้งว่าขอถอนตัว และจะนำไปเข้าที่ประชุมคณะทำงานเพื่อตัดสินใจใหม่อีกครั้ง จากการแลกเปลี่ยนในประเด็นสถานการณ์ยาง ทำให้พื้นท่มีความเข้าใจถึงความจำเป็นที่ ชาวสวนยางต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงด้วยการพึ่งตนเองด้านอาหารมากขึน

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ


งานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ข่าวจากงานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่พัทลุง

@7 ก.ค. 56 15.15

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ ประกอบด้วยพื้นที่บ้านท่าช้าง ต.พนางตุง เรื่องเกษตรยั่งยืน,บ้านหูยาน ต.นาท่อม เรื่องการทำงานแบบบูรณาการฯ.และบ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน จ.พัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ที่เป็นรูปธรรมในปีที่ 1

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค.56

@7 ก.ค. 56 15.06

เรียน..คณะกรรมการบริหารโครงการฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ ทุกท่าน จากการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ตรงกับวันพุธที่ 10 ก.ค.56 ทางคณะทำงานโครงการฯจึงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค. 56 ขึ้นในวันพุธที่ 10 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมบริษัทโตโยต้า(พัทลุง)จำกัด เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ทางคณะทำงานโครงการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะกรรมการบริหารฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอแสดงความนับถือ

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • งานสำนักงานกลาง

  ได้แผนการขับเคลื่อนขยายผลทั้ง 11 อำเภอ
 • งานสำนักงานกลาง

  -ดร.นฤทธิ์  ดวงสุวรรณ เป็นผู้ทำกระบวนการสังเคราะชุดความรู้เพื่อปิดโครงการร่วมกับคณะทำงาน -รายงานสรุป งานสมัชชา ได้รายงานผ่านเว็ปไซต์ คนใต้สร้างสุขวันที่ 4 กันยายน 2557 -ได้ร่วมกันออกแบบกรอบชุดบทเรียนเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการสังเคราะห์ความรู้แหล่งเรียนรู้ต้นแบบและชุดความรู้โครงการ -ข้อเสนอ ทิศทางเมืองลุงหลังปิดโครงการ โครงการเมืองลุงน่าอยู่มีผลงานและกิจกรรมเกิดขึ้นจำนวนมากในพื้นที่ทุกอำเภอทั้ง 11  อำเภอมีทั้งคน พื้นที่กิจกรรม ทางโครงการมีข้อเสนอ คือ 1. เสนอให้มีการปรับปรุงพัฒนากลไกโครงการ ที่เป็น กลไกกลาง  พื้นที่ เพื่อรักษาพื้นที่และเครือข่ายในการขยายผลเป้าหมายวิสัยทัศน์จังหวัดพัทลุง 2. เสนอให้มีการต่อโครงการเพื่อพัฒนากลไกเข็มแข็ง เพราะถ้าแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกได้แค่รวมคน สร้างกลไก เท่านั้นเอง ระยะที่ 2  ควรพัฒนากลไกให้แข็งแรง  ระยะที่ 3 การพัฒนาสู่จังหวัดจัดการตนเองเต็มรูปแบบได้จากการสร้างและพัฒนาเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือขออนุญาต ปฐมนิเทศโครงการ ปี 57 รุ่น 2 วันที่ 29-30 พ.ย.57

@13 พ.ย. 57 16.00

หนังสือเชิญขออนุญาตโครงการเข้าร่วมปฐมนิเทศ

กำหนดการ การประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 รอบ 2 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 ทุกจังหวัด

@12 พ.ย. 57 18.03

กำหนดการ
การประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 รอบ 2 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เงื่อนไข 1. ผู้เข้าร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการๆ ละ 2 คน (หนึ่งในสองต้องมีคนใช้งานคอมพิวเตอร์ได้) 2. ให้นำสัญญาการดำเนินงานโครงการ จาก สสส. มาด้วย
3. ให้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 4. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจากงบประมาณโครงการ
หมายเหตุ
ที่พัก ผู้รับผิดชอบโครงการจองเองได้ แต่หากไม่สะดวกจะให้ทาง สจรส.จองให้ควรแจ้ง “ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์” มาที่ สจรส. มอ. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น. กระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการหนุนเสริมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.00 - 11.00 น        ความคาดหวัง ประสบการณ์ และแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน
โดย คุณปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

11.00 - 12.00 น. - การบริหารจัดการโครงการ (ทีมงาน/ชุมชน) และวิธีการจัดการปัญหา โดยคุณกำไล สมรักษ์ - การบริหารการจัดการงบประมาณ  (การเก็บหลักฐาน และเอกสารการเงิน) โดยคุณสมบูรณ์ ขวัญสงค์ และคุณจุรีย์ หนูผุด - การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน โดยคุณกัญนภัส จันทร์ทอง 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. การจัดทำรายงานผ่านเวบไซต์คนใต้สร้างสุข www.happynetwork.org
โดยคุณภานุมาศ นนทพันธ์ 14.00 – 21.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ • การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
• ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ
• การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรม
• การจัดทำรายงาน 


30 พฤศจิกายน 2557 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 12.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ (ต่อ) • การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
• ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ
• การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรม
• การจัดทำรายงาน
13.00 - 15.00 น. ประชุมพี่เลี้ยงร่วมกับ สสส. เพื่อการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล


กำหนดการแผนปฎิบัติงาน เดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนสิงหาคม 2558

@2 ต.ค. 57 16.40

กำหนดการแผนปฎิบัติงาน เดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนสิงหาคม 2558 ได้แก่ ปฐมนิเทศ ปี 2557 รุ่น 2 / ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดงวด 1 / ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง / ถอดบทเรียน สังเคราะห์ความรู้รายจังหวัด / ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดโครงการ / งานสร้างสุข ภาคใต้

รายละเอียดกำหนดการวันเวลาสถานที่ แนบไฟล์ 1 ชุด

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »