ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพื่อเตรียมงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 "สรัางคน สร้างงาน สร้างสุข" 16 กค 60

@16 ก.ค. 60 10.20

สจรส. ม.อ. เชิญภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 "สรัางคน สร้างงาน สร้างสุข" สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน ( วันที่ 16 กค 2560 ณ. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )

อัพเดทข่าว งานสร้างสุข ปี 61

@12 พ.ค. 60 14.04

งานสร้างสุข ปี 61  กำหนดจะ จัดงานในช่วง เดือน มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่ม (รอข้อมูล อัพเดทภายหลัง)

หัวข้อข่าวทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  วาระที่ 1 แนวทางการจัดการเรื่องการจัดเก็บภาษีโครงการย่อย ปี 2553 – 2557 - จากกรณีที่ทางสรรพากร จ.พัทลุง และ จ.สงขลา เรียกเก็บภาษีย้อนหลังโครงการย่อยปี 2557 ทำให้ทางพี่เลี้ยง (คุณสมนึก นุ่นด้วง) ต้องเข้าไปเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร และทางสรรพากรมีข้อเสนอให้ ทำหนังสือชี้แจงถึงสรรพากรแต่ละจังหวัด เพื่อจะได้รายงานและให้ความเห็นตามลำดับชั้นเหนือขึ้นไป และหาทางยุติการเก็บภาษี และสรรพากรจะลงพื้นที่ตรวจสอบ        จ.สงขลา จ.พัทลุง และ จ.สตูล ในวันที่ 14 – 16 พ.ย.59 - สิ่งที่ต้องทำเมื่อทางสรรพากรมีหนังสือถึงโครงการให้เข้าพบและเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ทางโครงการไม่ต้องทำอะไร ให้เฉย ๆ ยอมรับ และไม่ต้องจ่ายเงินค่าอากรแสตมตามที่สรรพากรเรียก หากมีปัญหาให้โทรปรึกษากับฝ่ายภาษี สสส. คุณปุ๋ย ที่เบอร์โทร 086-3755940 และทาง สจรส.ม.อ.รวบรวมโครงการที่โดนสรรพากรเรียก ส่งไปยัง สสส. ซึ่งก่อนหน้าที่ได้ส่งไปแล้วรอบนึง - ทั้งนี้ โครงการที่ดำเนินการอยู่ในปี 2558 – 2559 ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1 เปอร์เซ็นต์ ตามระเบียบการจ่ายภาษี วาระที่ 2 การจัดทำรายงานหรือปิดโครงการย่อย - โครงการพัฒนาศักยภาพฯ (โครงการ สจรส.ม.อ.) กำหนดส่งรายงานเพื่อปิดโครงการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 - โครงการย่อยจำนวน 198 โครงการ ซึ่งกำหนดส่ง สสส.เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ทาง สจรส.ม.อ.ตรวจสอบรายงานก่อนส่งให้ สสส. และยังมีโครงการอีก 20 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่เรียบร้อย และเอกสารยังไม่ส่งมายัง สจรส.ม.อ. จึงมีข้อตกลงร่วมกัน ว่า o โครงการย่อยต้องส่งให้ สสส.ภายในวันที่ 25 พ.ย.59 หากเลยกำหนดทาง สสส.จะเป็นผู้ติดตามโครงการกับพี่เลี้ยงเอง o รายงานพี่เลี้ยง บันทึกติดตามครั้งที่ 2 และ 3 และแบบประเมินคุณค่า ต้องทำเสร็จภายในวันที่ 20 พ.ย.59 หากไม่เสร็จทาง สจรส.ม.อ. จะไม่จ่ายค่าตอบแทนพี่เลี้ยงในงวดที่ 3 วาระที่ 3  สรุปงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559 - จุดเด่น ลักษณะการจัดงานสร้างสุขในปีนี้จัดได้เทียบเท่าระดับชาติ เห็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายตระกูล ส. (สสส./สช./สปสช.สธ.) มีจุดเด่นตรงข้อเสนอเชิงนโยบายในแต่ละห้องย่อย และมีเอกสารเชิงวิชาการหลายชิ้นงาน โดยเฉพาะงานชุมชนน่าอยู่ มีการผลิตหนังสือออกมาจำนวน 6 เล่ม - จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง คือ เวลาการนำเสนอของบางห้องย่อยมีเวลาน้อย คือให้เวลาแค่ครึ่งวัน ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมของคนที่มาร่วมฟังการเสวนาในห้องย่อย รวมทั้งบางห้องย่อยเช่น ห้องความมั่นคงทางอาหารมีวิทยากรมาคุยเยอะไป ทำให้ขาดการแลกเปลี่ยนของคนที่มาเข้าร่วมฟัง - ห้องชุมชนน่าอยู่ มีข้อปรับปรุงหลายด้าน คือ การเตรียมการนำเสนอขาดการตรวจสอบความพร้อม โน้ตบุคที่ใช้แบตเตอรี่หมด ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไมล์ให้พิธีกร ไม่มีคนคุมเวที และไม่ได้ประสานกับคนที่คุมเครื่องเสียงของศูนย์ประชุม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชุมไม่เต็มใจให้บริการ ทำให้งานออกมาแบบไม่พร้อม ข้อแก้ไข เรื่องเครื่องเสียงของศูนย์ประชุม คือ ทาง สจรส.ม.อ. จะทำหนังสือไปยังรองอธิการบดี เพื่อแจ้งจุดบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปรับปรุงในงานครั้งต่อไป วาระที่ 4 อื่นๆ การจัดเวทีแลกเปลี่ยน Node ภาคใต้ มีการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง รับผิดชอบหลักโดย สสส. จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ - เรื่องที่ 1 การพัฒนาศักยภาพชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ รับผิดชอบโดยทีม Node ภาคใต้ตอนบน (คุณกำไล สมรักษ์) มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน เป็นพี่เลี้ยงโครงการชุมชนน่าอยู่ พี่เลี้ยงโครงการเมนูอย่างง่าย และพี่เลี้ยงโครงการเปิดรับทั่วไป มีหลักสูตร 3 เรื่อง ดังนี้ o การขึ้นรูปโครงการ / การพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย เรื่องการจัดการข้อมูล และการจัดทำแผนชุมชน เป็นต้น o การติดตามประเมินผล ประกอบด้วย เรื่องเทคนิคกลยุทธ์การเสริมพลังในพื้นที่ และ การเกิดนวัตกรรม o การจัดทำรายงานผลโครงการ - เรื่องที่ 2 การสังเคราะห์/การจัดการความรู้ รับผิดชอบโดย Node จังหวัดพัทลุง (คุณามนึก นุ่นด้วง) และทีมพี่เลี้ยง จ.ชุมพร (คุณสมใจ) ทำการสังเคราะห์โครงการชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ มี 3 ประเด็น คือ o เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพื้นที่ต่าง ๆ o การผลิตสื่อ โดยมีทีมลงไปสังเคราะห์ เพื่อถอดเรื่องราวดี ๆ ออกมาเป็นหนังสือ และสื่อต่าง ๆ o การพัฒนาพี่เลี้ยงในพื้นที่ให้สามารถสังเคราะห์เรื่องราวดี ๆ ในพื้นที่ออกมาได้ - เรื่องที่ 3 การประสานงานเรียนรู้แลกเปลี่ยนระดับภาค รับผิดชอบโดยทีมพี่เลี้ยง จ.สตูล (คุณนฤมล อุโหยบ) o เชื่อมประสานงานให้เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนในจังหวัดภาคใต้ เชื่อมโยงเครือข่ายพี่เลี้ยงโครงการชุมชนน่าอยู่ พี่เลี้ยงโครงการเปิดรับทั่วไป และเชื่อมโยงกับคณะทำงาน พอช.สช.สปสช.และ สสส. โดยมีกำหนดนัดประชุมทีมคณะทำงานเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามผลการทำโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละ 2 ครั้ง@30 ธ.ค. 59 14:13
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  ผลการตรวจเอกสารการเงินและรายงานผลในเว็บไซต์ของโครงการชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พบว่า โครงการบ้านไม้ขาว และโครงการบ้านท่าฉัตรไชย เอกสารการเงินถูกต้อง ทางคณะทำงานได้จัดทำเอกสารได้เรียบร้อย เป็นระเบียบ และมีเอกสารหลักฐานที่สำคัญครบถ้วน รวมทั้งได้รายงานผลกิจกรรมในเว็บไซต์ มีเนื้อหาครบถ้วน จึงสามารถส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ สจรส.ได้ ส่วนโครงการบ้านพรุสมภาร เอกสารการเงินเรียบร้อย แต่รายงานในเว็บไซต์ยังขาดรูปภาพในบางกิจกรรม และวันนี้มาเฉพาะเจ้าหน้าที่การเงิน ทางโครงการขอเวลาส่งเอกสารรายงานมาให้ สจรส.อีก 1 อาทิตย์ ส่วนโครงการบ้านยามู มีเงินคงเหลือต้องคืน สสส.จำนวน 16,000 กว่าบาท ทางโครงการขอดำเนินการคืนเงินให้เรียบร้อย และจะจัดส่งเอกสารรายงานมาให้ สจรส.ได้อีกประมาณ 1 อาทิตย์@30 ธ.ค. 59 11:39
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  ผลการตรวจสอบเอกสารการเงิน และรายงานผลกิจกรรมในเว็บไซต์ พบว่า ทั้ง 2 โครงการ หลักฐานการเงินเบิกจ่ายถูกต้อง และรายงานผลกิจกรรมในเว็บไซต์เสร็จทุกกิจกรรม มีเนื้อหาครบทุกกิจกรรม จึงสามารถส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ สจรส.ได้ในวันนี้ @30 ธ.ค. 59 11:25
 • บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร

  ทีมงานโครงการสามารถลงรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้เป็นปัจจุบัน มีเนื้อหาสาระครบ ได้รับการตรวจสอบเอกสารการเงิน และปรับแก้เอกสารให้ถูกต้อง@24 ธ.ค. 59 19:30
 • ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)

  ผลผลิตของกิจกรรมที่เกิดขึ้น ในส่วนของเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่ำกว่าเป้าหมายนิดหน่อย แต่องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมครบถ้วน  ส่วนผลผลิตชุดความรู้ ได้ร่างชุดความรู้จำนวน 1 เรื่องคือกระบวนการปรับสภาพดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตข้างสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ คณะทำงานได้มีการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับกระบวนการถอดบทเรียน และการสังเคราะห์เรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมาจากเรื่องเล่าสู่งานวิชาการที่มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ชุดความรู้ที่ได้ในการถ่ายทอดความรู้ในศูนย์เรียนรู้ได้ต่อไปในอนาคต@15 ธ.ค. 59 21:30
 • ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)

  ผลผลิตที่เกิดขึ้น มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าที่กำหนดไว้มาก โดยมีจำนวน 100 คน และแต่ละคนก็มีความสนใจเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มเพราะเห็นว่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตข้าวข์สังหยด  และหลังจากรับฟังแนวทางการชี้แจงกฎกติกา รูปแบบ วิธีการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มแล้วที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าจะจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยๆ จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าวอักแท่ง  กลุ่มซีเรียลข้างสังข์หยด  และกลุ่มน้ำข้าวกล่องงอกสังข์หยดเพื่อสุขภาพ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมเป็นเจ้าของในการดำเนินงานของกลุ่มที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากมูลค่าที่จะเกิดขึ้นจากการแปรรูปข้าวสังข์หยด@15 ธ.ค. 59 21:04
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  .@11 ธ.ค. 59 12:02
 • โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน

  โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน

  เวลา 09.00 น.สมาชิกลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและเวลา 10.00 น.ได้มีวิทยากรมาสรุปทั้ง5ฐานและกิจกรรมที่ได้ทำทั้งหมดที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้ทำกิจกรรมไปแล้วนั้นว่าสมาชิกไดความรูู้อะไรบ้างแล้วให้สมาชิกออกมาถาม-ตอบกันหน้าเวที เสร็จกิจกรรมสมาชิกร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน@08 ธ.ค. 59 16:28
 • ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

  ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

  แกนนำเกิดความภาคภูมิใจ โดยเฉพาะผุ้ใหญ่บ้าน กล่าวว่าเป็นโครงการที่ดีมาก เพราะสามารถดึงเยาวชนเข้ามาร่วมได้ โดยปกติเยาวชนนอกโรงเรียนจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ในการจัดกิจกรรมในปีนี้ เยาวชนกลุ่มที่ไม่ได้เรียนหนังสือเข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะมากโดยเฉพาะกิจกรรมแข่งกีฬา จนสามารถนำทีมของหมู่บ้านไปแข่งขันกีฬากับหมู่บ้านอื่นได้และที่สำคัญคืิอไม่มีการทะเลาะวิวาทกันเลย สามารถดึงเยาวชนเข้ามาร่วมเป็นสภาหมู่บ้าน ขับเคลื่อนงานต่างๆในหมู่บ้านได้จำนวน 10 คนและมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 คนจากเดิมหมู่บ้านนี้จะไม่มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมและจะมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่อยุู่บ้าง แต่เมื่อมีการดำเนินงานทำให้เกิดการพูดคุย และลดช่องว่างระหว่างวัยลงได้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาก 3.แกนนำสามารถประเมินคุณค่าของโครงการได้ 4.แกนนำสามารถสรุปประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัด และเกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้ในโครงการ เช่น มีการประชุมสภาหมู่บ้านทุกเดือนคิดเป็นร้อยละ100 , แกนำสภาเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 , เกิดครัวเรือนต้นแบบลดรายจ่าย เพิ่มรายได้จำนวน 20 ครั้วเรือน เป็นต้น 5.แกนนำเกิดความภาคภูมิใจและมีแนวคิดในการพัฒนาในเรื่องเ่ยาวชนต่อ โดยจะขับเคลื่อนเพื่อให้เยาวชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพต่อ มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนเยาวชนให้มากกว่าเดิม ซึ่งในปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จที่สามารถดึงเ่ยาชนมาร่วมได้ 6.เกิดชุดข้อมูลจากการถอดบทเรียน 1 ชุด@30 พ.ย. 59 14:02
 • ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

  ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

  1.แกนนำสามารถประเมินคุณค่าของโครงการได้ 2.แกนนำสามารถประเมินโครงการตามตัวชี้วัดและมีผลมาแสดงได้ชัดเจน เช่น เกิดแกนนำหมู่บ้านในการขับเคลื่อนให้เกิดสภาชุมชน เป้าหมาย จำนวน 20 คน มีการประชุมทุกเดือนคิดเป็นร้อยเปอเซ็นต์  มีตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมในสภาจำนวน 10 คน เป็นต้น 3.หลักฐารการเงินครบถ้วน แต่ยังขาดความถูกต้องในบางจุดเช่น เลขที่ผู้เสียภาษีของร้านค้า จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามรายการอาหารที่เบิกมา แนะนำให้กลับไปปรับปรุงให้ครบถ้วน 4.แกนนำทุกคนมีทัศนคติที่ดี เกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือในการประเมินผลโครงการอย่างดี @30 พ.ย. 59 13:46
 • ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

  ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

  1.แกนนำมาตามนัดหมายและได้นำเอกสารหลักฐารการปิดงวดมาส่ง แต่หลักฐานยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง เช่น ใบเสร็จรับเงินขาดเลขที่ผู้เสียภาษี จำนวนคนเข้าประชุมเซ็นไม่ครบ เป็นต้น ได้แนะนำ และแนวทางการแก้ไข พร้อมนัดรอบที่สองก่อนจะถึงวันตรวจสอบพร้อมกับ สจรส.มอ. 2.แกนนำมาตามนัดครั้งที่สองในการนำหลักฐานมาตรวจสอบพบว่าครั้งนี้เรียบร้อยครบถ้วน และมีการตรวจสอบหน้าเว็บยังต้องแก้ไข ได้แนะนำการรายงานหน้าเว็บตามตัวชี้วัดโครงการที่ได้ประเมินจากากรถอดบทเรียนให้นำมาใส่ในรายงานด้วย 3.วันที่15ตุลาคม 2559 นัดตรวจรายงานพร้อม สจรส.มอ.และตรวจสอบหน้าเว็บ ตรวจรายงาน สามารถส่งรายงานได้ตามกำหนดเวลาและหน้าเว็บยังต้องไปปรับปรุงอีกเล็กน้อย@30 พ.ย. 59 13:38
 • สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง

  ผลผลิต: พี่เลี้ยงและผู้รับผิดชอบโครงการได้บันทึกกิจกรรมเพิ่มเติม ใส่ภาพประกอบกิจกรรม และวางแผนการทำกิจกรรมให้ครบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลการตรวจเอกสารทางการเงินพบว่ามีครบถ้วน ผลลัพธ์: ผู้รับผิดชอบโครงการมีความกระตือรือร้นในการเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อบันทึกในเวปไซด์ มีการเตรียมเอกสารค่าใช้จ่ายในโครงการมาครบถ้วน แต่เอกสารบางใบเป็นใบเสร็จรับเงินที่ไม่สามารถใช้ได้@30 พ.ย. 59 12:17
 • บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

  บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

  1.แกนนำมาตามนัดหมายและได้นำเอกสารหลักฐารการปิดงวดมาส่ง แต่หลักฐานยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง เช่น ใบเสร็จรับเงินขาดเลขที่ผู้เสียภาษี จำนวนคนเข้าประชุมเซ็นไม่ครบ เป็นต้น ได้แนะนำ และแนวทางการแก้ไข พร้อมนัดรอบที่สองก่อนจะถึงวันตรวจสอบพร้อมกับ สจรส.มอ. 2.แกนนำมาตามนัดครั้งที่สองในการนำหลักฐานมาตรวจสอบพบว่าครั้งนี้เรียบร้อยครบถ้วน และมีการตรวจสอบหน้าเว็บยังต้องแก้ไข ได้แนะนำการรายงานหน้าเว็บตามตัวชี้วัดโครงการที่ได้ประเมินจากากรถอดบทเรียนให้นำมาใส่ในรายงานด้วย 3.วันที่15ตุลาคม 2559 นัดตรวจรายงานพร้อม สจรส.มอ.และตรวจสอบหน้าเว็บ ตรวจรายงาน สามารถส่งรายงานได้ตามกำหนดเวลาและหน้าเว็บยังต้องไปปรับปรุงอีกเล็กน้อย@30 พ.ย. 59 11:24
 • บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

  บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

  1.แกนนำที่เข้าร่วมถอดบทเรียนมีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือดีมาก เกิดความภาคภูมิใจและเกิดแรงผลักดันในการดำเนินงานต่อ โดยผู้ใหญ่บ้าน พูดว่า "ฉันจะประชุมทุกเดือน วันนี้ตอนบ่ายต้องเข้าไปวัดพัฒนากับชาวบ้านที่นัดไว้ และจะไปเล่าเรื่องวันนี้ให้เค้าฟังด้วย เผื่อเค้าเสนออะไรมาพัฒนาบ้านเราต่อ" 2.เกิดชุดข้อมูลจากการถอดบทเรียน 1 ชุด ซึ่งเก็บไว้ในหมู่บ้านและนำมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป 3.ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ตามตัวชี้วัด เช่น ประชุมสภาทุกเดือน เกิดกติกาหมู่บ้าน เกิดการมีส่วนร่วมจากชาวบ้าน เกิดครัวเรือนตัวอย่าง เป็นต้น@30 พ.ย. 59 11:14


ความคิดเห็นต่อโครงการล่าสุด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด