สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่วัดเป็นการสร้างความรักสามัคคี

กิจกรรมวันนี้ : ติดตามการปลูกพืชและเยี่ยมชมแปลงโดยทีมคณะทำงานโครงการ

กิจกรรมวันนี้ : เยาวชนเริ่มฝึกหัดเล่นดีเกฮูลู ระยะเวลา 3 เดือน

กิจกรรมวันนี้ : สร้างแกนนำเฝ้าระวังและอนุรักษ์ป่าชุมชน

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยอาศัยพื้นที่วัดสร้างความรักสามัคคีให้สมาชิกชุมชน

กิจกรรมวันนี้ : กลุ่มที่เรียนรู้เรื่องอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติการที่บ้าน

กิจกรรมวันนี้ : กลุ่มเยาวชนกลับใจบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

กิจกรรมวันนี้ : สมาชิกชุมชนจัดทำบัญชีของตนเองและครอบครัว

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง)

  ได้ทราบสถานการณ์ของหมู่บ้านมี สภาวะในชุมชนเป็นอย่างไรและทราบ รายได้ รายจ่าย และทุนต่างๆในชุมชน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาหมู่บ้าน
 • คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ

  -ได้องค์ความรู้ของสมุนไพรและการวางกติการ่วมกันในการจัดการพืชสมุนไพรบ้านเขาอ้อ -ได้เชื่อมร้อยการจัดการสมุนไพรระหว่างชุมชนและหน่วยงานรับผิดชอบ
 • รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)

  รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)

  จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมา 4 ครั้ง ทำให้การทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า แม่ค้า ในการทำความสะอาดตลาด เพื่อเตรียมการตีเส้นผังแผงลอยในตลาด ซึ่งในโซนนี้เป็นโซนนำร่อง เพื่อให้ตลาดเกิดความเป็นระเบียบ มีพื้นที่ทางเดินของผู้ที่จะมาจับจ่ายซื้อของมากขึ้น และยังทำให้เกิดความสะอาดมากขึ้น
 • รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)

  รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)

  จากการทำกิจกรรมนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือของเทศบาลเมืองปัตตานี ประธานกรรมการตลาด และคณะทำงานชุมชน ในขณะเดียวกันพ่อค้า แม่ค้าในตลาดก็เกิดความเข้าใจ และยอมรับว่าตนเองขยายแผงลอย ได้รุกล้ำทางเดินในตลาด
 • รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)

  รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)

  จากการทำกิจกรรมนี้ ทำให้ชาวชุมชนหันมาสนใจคัดแยกขยะที่ทิ้งทุกวันมากขึ้น  และมีผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ เพื่อทำธนาคารออมทรัพย์จากขยะ  โดยมีการถามถึงการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป  และมีผู้ที่ต้องการพัฒนาตลาดเทศวิวัฒน์ 1 และอาจจะบริจาคเงินเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  ทำให้คณะทำงานมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น  เพราะได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาด  และคณะทำงานจะได้มีการหารือเกี่ยวกับการทำกิจกรรมครั้งต่อไป และการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดอย่างเป็นทางการ 
 • รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)

  รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)

  จากการทำกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และสามารถแยกแยะขยะต่าง ๆ และยังได้แนวคิดการนำขยะโฟมมาทำกล่องอเนกประสงค์ และนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นสร้อยข้อมือ เป็นการปลูกฝังเรื่องการจัดการขยะให้กับเยาวชนรุ่นใหม่  และหวังว่าเยาวชนจะถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้กับผู้ปกครองเมื่อกลับบ้าน กิจกรรมนี้ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเยาวชนในชุมชน และการทำกิจกรรมยังเป็นการยืนยันถึงความไว้วางใจของคนในชุมชน ที่จะให้ลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ของชุมชน นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังทำให้ชุมชนได้เครือข่ายเยาวชนจากบ้านบางปลาหมอ ซึ่งทำงานด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเยาวชนอีกด้วย
 • รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย

  ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับคณะทำงานและพี่เลี้ยงประจำจังหวัด ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการและได้จัดทำรายงานผ่านระบบรายงานเว็ปไซต์ ได้ครบทุกกิจกรรม มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน การใช้จ่ายเงินกิจกรรมตามโครงการ มีความครบถ้วน สมบูรณ์ มีบางกิจกรรมผู้รับผิดชอบโครงการไม่ระบุวันที่จัดกิจกรรม ไม่ระบุรายละเอียดกิจกรรม ทางพี่เลี้ยงประจำจังหวัดได้แนะนำให้ผู้รับผิดชอบทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จและจะนำมาให้ตรวจสอบอีกครั้งตอนปิดโครงการ
 • บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด )

  บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด )

  ใด้เกิดฐานเรียนรู้้ให้กับเด็กและเยาวชนสืบทอดภูมิปัญญาและกล้า แสดงออกใน ร.ร. เพื่อถ่ายทอดให้เพื่อนๆ และใด้ รณรงค์ให้ชาวบ้านใด้ร่วมกันปลูกผักปรอดสารพิษเพื่อสุขภาพของตนเอง และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ


งานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ข่าวจากงานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่พัทลุง

@7 ก.ค. 56 15.15

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ ประกอบด้วยพื้นที่บ้านท่าช้าง ต.พนางตุง เรื่องเกษตรยั่งยืน,บ้านหูยาน ต.นาท่อม เรื่องการทำงานแบบบูรณาการฯ.และบ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน จ.พัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ที่เป็นรูปธรรมในปีที่ 1

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค.56

@7 ก.ค. 56 15.06

เรียน..คณะกรรมการบริหารโครงการฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ ทุกท่าน จากการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ตรงกับวันพุธที่ 10 ก.ค.56 ทางคณะทำงานโครงการฯจึงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค. 56 ขึ้นในวันพุธที่ 10 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมบริษัทโตโยต้า(พัทลุง)จำกัด เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ทางคณะทำงานโครงการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะกรรมการบริหารฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอแสดงความนับถือ

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • งานสำนักงานกลาง

  ได้แผนการขับเคลื่อนขยายผลทั้ง 11 อำเภอ
 • งานสำนักงานกลาง

  -ดร.นฤทธิ์  ดวงสุวรรณ เป็นผู้ทำกระบวนการสังเคราะชุดความรู้เพื่อปิดโครงการร่วมกับคณะทำงาน -รายงานสรุป งานสมัชชา ได้รายงานผ่านเว็ปไซต์ คนใต้สร้างสุขวันที่ 4 กันยายน 2557 -ได้ร่วมกันออกแบบกรอบชุดบทเรียนเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการสังเคราะห์ความรู้แหล่งเรียนรู้ต้นแบบและชุดความรู้โครงการ -ข้อเสนอ ทิศทางเมืองลุงหลังปิดโครงการ โครงการเมืองลุงน่าอยู่มีผลงานและกิจกรรมเกิดขึ้นจำนวนมากในพื้นที่ทุกอำเภอทั้ง 11  อำเภอมีทั้งคน พื้นที่กิจกรรม ทางโครงการมีข้อเสนอ คือ 1. เสนอให้มีการปรับปรุงพัฒนากลไกโครงการ ที่เป็น กลไกกลาง  พื้นที่ เพื่อรักษาพื้นที่และเครือข่ายในการขยายผลเป้าหมายวิสัยทัศน์จังหวัดพัทลุง 2. เสนอให้มีการต่อโครงการเพื่อพัฒนากลไกเข็มแข็ง เพราะถ้าแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกได้แค่รวมคน สร้างกลไก เท่านั้นเอง ระยะที่ 2  ควรพัฒนากลไกให้แข็งแรง  ระยะที่ 3 การพัฒนาสู่จังหวัดจัดการตนเองเต็มรูปแบบได้จากการสร้างและพัฒนาเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือขออนุญาต ปฐมนิเทศโครงการ ปี 57 รุ่น 2 วันที่ 29-30 พ.ย.57

@13 พ.ย. 57 16.00

หนังสือเชิญขออนุญาตโครงการเข้าร่วมปฐมนิเทศ

กำหนดการ การประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 รอบ 2 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 ทุกจังหวัด

@12 พ.ย. 57 18.03

กำหนดการ
การประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 รอบ 2 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เงื่อนไข 1. ผู้เข้าร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการๆ ละ 2 คน (หนึ่งในสองต้องมีคนใช้งานคอมพิวเตอร์ได้) 2. ให้นำสัญญาการดำเนินงานโครงการ จาก สสส. มาด้วย
3. ให้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 4. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจากงบประมาณโครงการ
หมายเหตุ
ที่พัก ผู้รับผิดชอบโครงการจองเองได้ แต่หากไม่สะดวกจะให้ทาง สจรส.จองให้ควรแจ้ง “ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์” มาที่ สจรส. มอ. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น. กระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการหนุนเสริมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.00 - 11.00 น        ความคาดหวัง ประสบการณ์ และแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน
โดย คุณปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

11.00 - 12.00 น. - การบริหารจัดการโครงการ (ทีมงาน/ชุมชน) และวิธีการจัดการปัญหา โดยคุณกำไล สมรักษ์ - การบริหารการจัดการงบประมาณ  (การเก็บหลักฐาน และเอกสารการเงิน) โดยคุณสมบูรณ์ ขวัญสงค์ และคุณจุรีย์ หนูผุด - การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน โดยคุณกัญนภัส จันทร์ทอง 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. การจัดทำรายงานผ่านเวบไซต์คนใต้สร้างสุข www.happynetwork.org
โดยคุณภานุมาศ นนทพันธ์ 14.00 – 21.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ • การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
• ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ
• การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรม
• การจัดทำรายงาน 


30 พฤศจิกายน 2557 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 12.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ (ต่อ) • การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
• ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ
• การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรม
• การจัดทำรายงาน
13.00 - 15.00 น. ประชุมพี่เลี้ยงร่วมกับ สสส. เพื่อการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล


หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »