สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

กิจกรรมวันนี้ : ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพึ่งตนเอง ด้วยการเลี้ยงปลาดุกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันนี้ : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่

กิจกรรมวันนี้ : ตลาดชุมชน อาหารปลอดภัย

กิจกรรมวันนี้ : ประชาชนปฎิบัติการทำบัญชีครัวเรือนด้วยตนเอง

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวล้อม

กิจกรรมวันนี้ : ทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมวันนี้ : การทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา

  คณะทำงานได้ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ที่ได้มาพบปะพูดคุยถามทุกข์สุขของแต่ละคน นอกเหนือจากวาระการประชุม ทีจะได้สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ต่อกัน ได้เกิดความเชื่อใจเข้าใจกันและกัน การทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ในการประชุมสภาผู้นำทุกๆเดือน จะเกิดแนวคิดแผนงานโครงการ และงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนร่วมกันเสมอ เช่น แนวคิดการปิดอ่าวทะเลอ่าวไทย เลหน้บ้าน อำเภอสทิงพระ  เพื่อให้สัตว์น้ำวัยอ่อนได้เจริญเติบโต ขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณมากขึ้น  แนวคิดของการมีกองทุนช่วยเหลือประมงพื้นบ้าน ซื้อซ่อมเครื่องมือทำการประมงเป็นต้น@31 พ.ค. 59 21:59
 • พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน

  เรียนรู้แนวทางการร่วมกลุ่มในการทำอาชีพเสริม เรียนรู้การเพาะเห็ดและเลี้ยงผึ้ง@31 พ.ค. 59 21:56
 • ร่วมสร้างสุข ด้วยซั้งกอที่บ้านทะเลนอก

  เกิดการประชุมคณะทำงาน สภาผู้นำชุมชนเดือนละ1 ครั้ง ที่ได้มาพบพูดคุยกันของกลุ่มคน เช่น คณะกรรมการสมาคมประมงพื้นบ้านอำเภอสิงหนคร  กรรมการกลุ่มออมทรัพย์บ้านทะเลนอก  ประธานชุมชน เป็นต้น ที่จะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดในการทำอย่างใรให้กิจกรรมโครงการ เชื่อมโยงถึงการพัฒนาชุมชุนท้องถิ่น และทรัพยากรสัตว์น้ำที่เป็นตัวชี้วัดของอาชีพ รายได้ ของประมงพื้นบ้าน  ว่าถ้าสัตว์น้ำสมบูรณ์ประมงพื้นบ้านมีอาชีพ รายได้ที่ดี คุณภาพชีวิตดีขึ้น ตรงกันข้ามหากสัตว์น้ำลดลง  อาชีพรายได้ไม่ดี  ชาวประมงทุกคนย่อมไม่ต้องการ  ดังนั้นการให้ทุกคนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการเข้ามาร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ มาเป็นอันดับแรก ซึ่งมีประสบการณ์ของการได้ร่วมกันทำกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูมาร่วมกัน ไม่ว่าซั้งกอบ้านปลา  การไม่จับสัตว์น้ำวัยอ่อน  ก็ทำให้ชาวประมงมีสัตว์น้ำให้จับมากขึ้น รายได้ดีขึ้น  การเป็นอยู่ก็มีความสุข@31 พ.ค. 59 21:46
 • ร่วมสร้างสุข ด้วยซั้งกอที่บ้านทะเลนอก

  เกิดการประชุมคณะทำงานสภาผู้นำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อได้มารับรู้ผลการดำเนินงาน  ให้สภาผู้นำชุมชนที่มีกลุ่มคนหลากหลาย ได้ร่่วมกันเรียนรู้กิจกรรมโครงการที่ได้รับสนับสนุนจาก สสส. และกิจกรรมอื่นๆ ที่ชุมชนทำอยู่หรือมีความสัมพันธ์ด้านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง @31 พ.ค. 59 21:22
 • ร่วมสร้างสุข ด้วยซั้งกอที่บ้านทะเลนอก

  -ข้อมูลการจับสัตว์น้ำของประมงพื้นบ้านในช่วงระยะ 1ปี  ว่ามีการทำประมงจับปลาชนิดใด  เวลาไหน  ใช้เคร่ื่องมือประมงอะไร  ราคา  ตลาด  การพัฒนาสร้างมูลค่าสัตว์น้ำเพิ่มในรูปแบบใดบ้าง  ได้ข้อมูลการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำที่ชุมชนสามารถปฏิบัติการได้เอง เช่น การทำซั้งกอ  การไม่จับสัตว์น้ำวัยอ่อน  การให้ความร่วมมือเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มใจ มีความเสียสละ- -ได้วิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น  การแลกเปลี่ยนในเวทีประชุม ,การเติมเต็มข้อมูลจากปราชญ์ในชุมชนที่มีความรู้เฉพาะเรื่องนั้นๆ @31 พ.ค. 59 21:08
 • โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว"

  -@31 พ.ค. 59 15:00
 • โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว"

  -@31 พ.ค. 59 14:58
 • โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว"

  ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน นอกจากนั้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการยังได้เอกสารทางการเงินที่มีความถูกต้องยิ่งขึ้น@31 พ.ค. 59 14:51

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

  โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

  ทีมงาน สจรส.มอ. พี่เลี้ยงชุมพร คุณเบญจา รัตนมณี คุณสมใจ ด้วงพิบูลย์ คุณยุทธนา รัตนมณี พี่เลี้ยง จ.ระนอง คุณบุษกร อุ่ยเต๊กเค่ง ร่วมกับ ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ จ.ชุมพร และระนอง เข้าร่วมกระบวนการติดตามโครงการ และร่วมถอดประสบการณ์การทำงานของโครงการเด่นๆจังทั้งสองจังหวัด โดยมีคุณถนอม ขุนเพช็ร เก็บประเด็น จากวงชวนคิด ชวนพูด ชวนคุย ได้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อมาเรียบเรียงเป็นบทเรียนการทำงานจากพื้นที่@20 ต.ค. 56 21:00
 • โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

  โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

    อ.นัยนา หนูนิล นัดโครงการที่รับผิดชอบเป็นพี่เลี่ยงมา ให้ทาง สจรส.พูดคุย ปัญหาและหาทางออก ของโครงการสร้างสุขชุมชนคนสระบัว ถึงแผนการทำงานในช่วงเวลาที่เหลือรวมทั้งปัญหาที่พบในการบริหารจัดการโครงการที่ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงที่ผ่านมา และขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน และทีมงานที่ประสบปัญหาการขาดทักษะการบริหารจัดการโครงการ ส่วนอีกโครงก่าร โครงการบ้านดอนทะเลร่วมใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ อ.นัยนาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีคุณค่า มีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบการบริหารจัดการชุมชนโดยคณะทำงานที่มีแบบแผนและให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างทีมและการมีส่วนร่วมของชุมชนควรที่จะมีการหนุนเสริมกระบวนการเพิ่มเติม ยกระดับและพัฒนาต่อยอด โดย อ.นัยนามองเห็นแนวโน้มว่าชุมชน ทีมงานมีโอกาสที่จะพัฒนาชุมชนได้ และบริหารจัดการชุมชนได้อย่างโปร่งใสและอยู่ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล@20 ต.ค. 56 20:47
 • โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

  -@20 ต.ค. 56 20:44
 • โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

  โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้

  ระดมความคิดและหารือ การเชื่อมต่อระบบติตดามเว๊บไซด์ของสจรส. และระบบติดตามสำนัก 6 ตลอดจนอุปสรรคที่พบ โดย คุณภาณุมาศ นนทพันธ์ คุณปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล คุณพิชัย บูรณะ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และพี่เลี้ยงติดตามโครงการ@20 ต.ค. 56 20:39ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเชิญ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง))

@22 มี.ค. 59 14.43

หนังสือเชิญ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559  การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง)) ประชุมห้อง 1402 ชั้น 14 ตึก LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ได้แนบหนังสือเชิญ ดังนี้
1. ฉบับไม่ขออนุญาตต้นสังกัด 2. ฉบับขออนุญาตจากต้นสังกัด 3. หลักการและเหตุผล และกำหนดการประชุม


หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ มีพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานมากกว่า 794 ชุมชน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ทำให้คนใต้มีสุขภาพดีทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญา และในการดำเนินโครงการมีหลักคิดที่สำคัญ คือ<br />

1. ให้ชุมชนมีระบบสุขภาพที่ดีโดยการจัดการของชุมชน
2. การทำให้สุขภาพดีโดยชุมชนต้องพัฒนาตัวของชุมชน การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและสร้างกลไกเพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพด้วยชุมชนเอง ที่ผ่านมาการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจะเน้นเรื่องธรรมาภิบาลของโครงการโดยทาง สจรส.ม.อ.ได้พัฒนาระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการและระบบการติดตามประเมินผลออนไลน์ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปติดตาม ตรวจสอบ และเรียนรู้ได้ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม สามารถเรียกดูรายงาน ผลการดำเนินงาน และรายงานการเงินอย่างเป็นปัจจุบัน (real time)
อย่างไรก็ตามยังพบว่า ระบบดังกล่าวอาจจะยังไม่สอดคล้องกับระบบติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะกับหน่วยงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และระบบภาษีของสรรพากร เนื่องจากผู้ออกแบบให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตนเองของผู้รับทุนโครงการเป็นเบื้องต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบและมีความเข้าใจตรงกันในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ทาง สจรส.ม.อ.จึงจะจัดให้มีการประชุมทำความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลร่วมกันระหว่างหน่วยงานสรรพากร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ 2. เพื่อทำความเข้าใจเรื่องระบบการหักภาษี และชำระภาษีแก่ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย 1. ทีม สสส. จำนวน 4 คน 2. ทีม สจรส.ม.อ. จำนวน 20 คน 3. ทีมสนับสนุนวิชาการภาคใต้ (พี่เลี้ยง) จำนวน 40 คน 4. สรรพากรภาค 11 และภาค 12 และสรรพากรพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 18 คน
5. สำนักตรวจเงินแผ่นดิน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 14 คน 6. วิทยากร 4 คน

วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน จัดการประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ตามกำหนดการ
09.00 – 10.00 น. แนวคิดในการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ของ สสส. ด้วยหลักธรรมาภิบาล และการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ โดย ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

10.00 - 10.30 น. การวางระบบภาษีและระบบธรรมาภิบาลร่วมกันระหว่าง สสส. กรมสรรพากร และ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
โดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ที่ปรึกษาด้านภาษีอากรของ สสส. และ ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์ กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

10.30 – 11.15 น. แนวทางการปฏิบัติ การติดตามและการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อธรรมาภิบาล โดย ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

11.15– 12.00 น. ระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างเสริมสุขภาพ โดย สรรพากรภาค 12

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 16.00 น. การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

แนวทางการชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่

@8 ธ.ค. 58 10.22

กรณีที่ภาคีได้รับหนังสือจากสรรพากรพื้นที่ หรือได้รับการประสานจากสรรพากรพื้นที่ให้ไปชี้แจงเรืองการรับทุนกับ สสส. หรือแจ้งให้เสียภาษีอากรแสตมป์
เบื้องต้น สสส.ได้ทำเอกสาร (ตามไฟล์ที่แนบ)

ขั้นตอนการดำเนิน ดังนี้
1. ให้ภาคีถือไปชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่  เพื่อยืนยันว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยวินิจฉัยแล้วว่าสัญญารับทุนของ สสส.
ไม่ได้เป็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ผู้รับทุนไม่ต้องเสียภาษีอากรแสตมป์
เอกสารนี้สามารถนำไปยื่นใช้ได้เลย
(ตามไฟล์แนบ)

หากพื้นที่สรรพากรใด ปฏิเสธต้องการเอกสารเพิ่มเติม ประสานมาที่สำนักกรณีที่สรรพากรปฏิเสธต้องการเอกสารเพิ่มเติม ขั้นตอนการประสาน ดังนี้

 1. ให้ผู้รับทุนจัดทำจดหมาย (ตามไฟล์แนบ) และจัดส่งมายัง สสส. กรณีได้รับหนังสือแจ้งเป็นทางการจากสรรพากรให้แนบมากับจดหมายด้วย กรณีไม่มีหนังสือแจ้ง
  ให้ทำการเล่ารายละเอียดในจดหมายว่าได้รับการประสานงานจากสรรพากรผ่านช่องทางใด โดยขอให้ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 2. หลังจาก สสส. ได้รับจดหมายแล้ว จะรีบดำเนินการจัดส่งเอกสาร เพื่อใช้สำหรับชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่ต่อไป

 3. ในการเข้าไปพบกับสรรพากรพื้นที่นั้น หากสรรพากรแจ้งให้ผู้รับทุนเสียภาษีหรือให้เซ็นเอกสาร ยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ
  เนื่องจากขณะนี้ สสส. กำลังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปกับกรมสรรพากร

หนังสือเชิญการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 (เฉพาะจังหวัดสตูล) น. ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

@1 ธ.ค. 58 22.09

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนและพี่เลี้ยงในระหว่างการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงการร่วมกัน

การประชุมฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท ถนนยาตราสวัสดิ์ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แนบไฟล์ 2 ไฟล์ 1. หนังสือเชิญขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2. กำหนดการประชุม

กำหนดการวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 58 พัฒนาศักยภาพผู้รับทุนเรื่องเขียนรายงานและการเงิน และหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม (เฉพาะผู้รับทุน จ.กระบี่และภูเก็ต)

@3 พ.ย. 58 17.21

กำหนดการการพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน  (เฉพาะผู้รับทุน จ.กระบี่ และภูเก็ต) วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ จ.กระบี่

กำหนดการแนบไฟล์มา 2 ไฟล์
1. กำหนดการประชุม 2. หนังสือเชิญอบรม

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »