สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่วัดเป็นการสร้างความรักสามัคคี

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่วัดสร้างความรักสามัคคี

กิจกรรมวันนี้ : ปลูกข้าวไร่และเลี้ยงสัตว์ครบวงจร

กิจกรรมวันนี้ : กลุ่มเยาวชนกลับใจบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

กิจกรรมวันนี้ : ลงภาคสนามเก็บข้อมูล

กิจกรรมวันนี้ : เวทีพัฒนาศักยภาพกลไกกลุ่มคนรักสุขภาพ

กิจกรรมวันนี้ : จัดทำหลักสูตรชุมชน

กิจกรรมวันนี้ : ปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 2

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง)

  สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง)

  หลังจากทำกิจกรรมแล้วมีความรู้สึกว่าทุกคนมีความร่วมมืิอกันอย่างดีสร้างความสามัคคีในชุมชนอย่างเห็นได้ชัดเจน
 • สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง)

  ได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันแบ่งแยกหน้าที่กันทำงานได้ดีมีความสามัคคีเกิดขึ้นภายในชุมชนทำให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง
 • ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน

  มีวิทยากรมาให้คำแนะนำ ซึ๋งเป็นปราชญ์ในชุมชน จำนวน 2 คน - มีหลักสูตรในการทำปุ๋ย และมีการสาธิต คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดอบรมครั้งนี้ และมีการนำขยะมาทำเป็นปุ๋ย
 • ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ)

  -
 • ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ)

  -
 • บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด )

  บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด )

  1 ใด้มีการแลกเปรียนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มบ้าน 2 ใด้เเสดงความสามัคคีภายในกลุ่มบ้านและหมู่บ้าน 3 ใด้เป้นวิทยากรพร้อมฝึกเยาวชนให้เข้าใจปัญหาขยะและเข้าใจประโยชของผัปรอดสารพืษ 4 ใด้เห็นการปลูกฝักจริงของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ 5 ใด้นำวัสดุขยะมาเป็นวัสดุในการปลูกผัก
 • โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อยอด)

  การบันทึกข้อมูลได้มีการลงสำรวจในวันที่  13  ตุลาคม  - 15 ตุลาคม  2558  ในหมู่ที่ 5  ตำบลละงู    อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  โดยได้รับรู้ปัญหาสุขภาพ ของคนในหมู่บ้าน ได้เรียนรู้้พฤติกรรมในการกินการดื่มในชุมชน  อย่างเช่น การกินน้ำมันที่ใช้กันหลายครั้ง  และการบริโภคผักที่ไม่ใช่ผักปลูกเอง ซึ่งทำให้รู้สึกว่าผักที่ซื้อกินเองไม่มีปลอดภัย เหมือนกับที่ปลอดภัย  และการใช้ยากินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ ซึ่งทำให้เกิดอันตรายมากที่สุด ถ้าเกิดอาการแพ้ยา  และได้รับรู้ถึงโรคเรือรัง ของแต่ละคนในครัวเรือน ซึ่งไม่มีการวางแผนในการกิน  โดยเฉพาะ กลุ่มคนโรคความดัน โรคเบาหวาน  กรดไหลย้อน  และคนหมู่ที่  5  ให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย โดยใช่ปัญจะสิละ
 • ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3

  ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3

  ใช้เวที่ประชุม โดยให้ทีมเยาวชน ได้มีการสำรวจรายรับ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน โดยการปรึกษาหารรายละเอียดด้วยการชวนคิด ชวนคุย โดยหาสาเหตุที่มีหนี้สิน การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เก็บออม นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้สิน และร่วมกันหาแนวทางลดหนี้ลดรายจ่าย ได้ผลการพูดคุยเป็นอย่างดี

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  ทีม สจรส.มอ.ได้ทราบถึงการทำงานติดตามโครงการในพื้นที่ว่ายังติดตามละหลวม เนื่องจากการตรวจความเรียบร้อยของเอกสารโครงการ พบว่า เอกสารการเงินทุกโครงการไม่เรียบร้อย ลงรายละเอียดไม่ถูกต้อง บางโครงการใบลงทะเบียนอันเดียวกันแต่ไปแสกนมา เอกสารการเงินไม่ตรงกับเวบไซต์ และรายงานกิจกรรมน้อย แต่มีบางโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ทำเอกสารมาเรียบร้อย
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  ทีม สจรส.มอ. และชุปเปอร์พี่เลี้ยง จ.ชุมพร ได้ทราบว่า การติดตามโครงการของพี่เลี้ยง จ.ชุมพร ยังละหลวม ติดตามไม่ต่อเนื่อง และขาดการให้คำแนะนำต่อผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งในเรื่องการรายงานกิจกรรมผ่านเวบไซต์ การทำใบสำคัญรับเงิน และการทำรายงานการเงินในเวบไซต์ ทำให้ทีม สจรส.ต้องใช้เวลาในการตรวจโครงการนาน แต่ในส่วนโครงการที่มีพี่สมใจเป็นพี่เลี้ยง เอกสารมีความเรียบร้อย เพราะพี่เลี้ยงได้ดูมาก่อนวันที่จะลงตรวจโครงการ ทำให้ใช้เวลาน้อยในการดูโครงการ
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  การประชุมได้พูดคุยประเด็นเรื่อง การทบทวนผลดำเนินงานที่ผ่านมาและการวางแผนการทำงานในเดือนตุลาคม การทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  การปรับปรุงเว็บไซต์โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่  การบันทึกบัญชีกับโปรแกรม Excel การทบทวนผลดำเนินงานที่ผ่านมาและการวางแผนการทำงานในเดือนตุลาคม ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการปี 2557 รุ่น 2 สามารถพัฒนาโครงการ ได้ 73 โครงการ ส่งเอกสารข้อตกลงและหนังสือจัดตั้งคณะบุคคลไปยัง สสส. และวางแผนปฐมนิเทศรุ่น 2 ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2557 และวางแผนมอบหมายงานให้แกนนำพี่เลี้ยงจังหวัด ติดตามบันทึกข้อมูลการกำหนดวันเริ่มต้นสัญญาโครงการ วันส่งรายงานงวดที่ 1 วันส่งรายงานงวดที่ 2 และวันส่งรายงานงวดที่ 3 เพื่อช่วยในการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น<br /> ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ร่วมกับ สจรส.มอ.ในการใช้ระบบเว็บไซต์ ฅนใต้สร้างสุขในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการทำงานร่วมกับบัณฑิตอาสาประจำพื้นที่ในการใช้ระบบเว็บไซต์ในการรายงานผลโครงการ<br /> การปรับปรุงเว็บไซต์โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ โดยการเพิ่มตารางให้เห็นถึงหน้าภาพรวมของ การกำหนดวันเริ่มต้นสัญญาโครงการ วันส่งรายงานงวดที่ 1 วันส่งรายงานงวดที่ 2 และวันส่งรายงานงวดที่ 3 เพื่อง่ายต่อการติดตามประเมินผล ไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ และพี่เลี้ยง ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติ การจัดการกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพได้<br /> การบันทึกบัญชีกับโปรแกรม Excel สจรส.มอ. วางระบบการคำนวณค่าใช้จ่าย ให้เห็นถึงภาพรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแต่ละกิจกรรม โดยออกแบบการคำนวณ 4 Sheet คือ Sheet 1 การคำนวณค่าใช้จ่ายพี่เลี้ยง Sheet 2 การคำนวณค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมประชุม Sheet 3 การคำนวณค่าวัสดุ อาหาร ที่พัก และอื่นๆ Sheet 4 สรุปภาพรวม
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  ประชุมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา เดือนธันวาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557 ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา งวดที่ 1 ได้ดำเนินการในวัตถุประสงค์ที่ 1. พัฒนาศักยภาพทักษะผู้สนใจเสนอโครงการด้านการเขียนโครงการ  เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  ที่มีความสมบูรณ์ตามกรอบทิศทางการสนับสนุนทุน และยกระดับคุณภาพโครงการให้ผู้รับทุนสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เรียบร้อย สรุปสถานการณ์ ปี 2557 รอบ 1 สามารถพัฒนาโครงการที่สมบูรณ์และชุมชนกำลังดำเนินโครงการจำนวน 119 โครงการ และได้ปฐมนิเทศเป็นทีเรียบร้อย ปี 2557 รอบ 2 ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. 73 โครงการ และกำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับแก้ข้อเสนอโครงการ รวมโครงการปี 2557 ทั้งหมด 192 โครงการ วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน ทบทวนค่าใช้จ่ายที่ผ่านมา การปิดงวดที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย และออกแบบการสร้างตาราง Excel ใหม่ เพื่อให้มองภาพรวมและรายละเอียดการใช้จ่ายการเงินได้มากขึ้น จากนั้นวางแผนค่าใช้จ่ายตามรายกิจกรรม นำไปสู่การกรอกค่าใช้จ่ายในแผนงานต่อไป วางแผนงานกิจกรรมลงปฏิทินกิจกรรม ได้ประชุมวางแผนงาน สรุปได้ดังนี้ เสาร์ 25 – อาทิตย์ 26 ตุลาคม 2557 ปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 2 ทุกจังหวัด, เสาร์ 1 - อาทิตย์ 2 พฤศจิกายน 2557 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดงวด 1 ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด รุ่น 1  ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา พัทลุง สตูล และตรัง, จันทร์ 3 - อังคาร 4พฤศจิกายน  2557 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดงวด 1 ภาคใต้บน รุ่น 1 ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฏร์ธานี, เสาร์ 31 มกราคม - อาทิตย์ 1 กุมภาพันธ์ 2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการชุมชนน่าอยู่ ปิดงวด 1 รุ่น 2 ทุกจังหวัด, พฤหัสบดี 19 – จันทร์ 23  กุมภาพันธ์ 2558 พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง (ชุมชนน่าอยู่), อาทิตย์ 1 – อาทิตย์ 15 มีนาคม 2558 ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ทีมสจรส. กับทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่ สังเคราะห์คุณค่าโครงการร่วมกับ ผู้รับผิดขอบโครงการและพี่เลี้ยง, เสาร์ 9 – เสาร์16 พฤษภาคม 2558 ประชุมสังเคราะห์ ชุมชนน่าอยู่พี่เลี้ยงทบทวนงานสังเคราะห์ของถนอม แยกตามรายจังหวัด, เสาร์ 27 - อาทิตย์ 28 มิถุนายน 2558 ปิดโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 1 ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา พัทลุง สตูล และตรัง, จันทร์ 29 - อังคาร 30 มิถุนายน 2558 ปิดโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 1 ใต้บน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฏร์ธานี, เสาร์ 11 – อาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2558 งานสร้างสุขชุมชนน่าอยู่ ภาคใต้, เสาร์ 22 – อาทิตย์ 23  สิงหาคม 2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปิดโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 2

งานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ข่าวจากงานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่พัทลุง

@7 ก.ค. 56 15.15

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ ประกอบด้วยพื้นที่บ้านท่าช้าง ต.พนางตุง เรื่องเกษตรยั่งยืน,บ้านหูยาน ต.นาท่อม เรื่องการทำงานแบบบูรณาการฯ.และบ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน จ.พัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ที่เป็นรูปธรรมในปีที่ 1

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค.56

@7 ก.ค. 56 15.06

เรียน..คณะกรรมการบริหารโครงการฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ ทุกท่าน จากการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ตรงกับวันพุธที่ 10 ก.ค.56 ทางคณะทำงานโครงการฯจึงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค. 56 ขึ้นในวันพุธที่ 10 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมบริษัทโตโยต้า(พัทลุง)จำกัด เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ทางคณะทำงานโครงการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะกรรมการบริหารฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอแสดงความนับถือ

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • งานสำนักงานกลาง

  -ผลจากการแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม  กลุ่มประเด็นเกษตร  กลุ่มประด็นคุณภาพชีวิต  กลุ่มประเด็นท่องเที่ยว  ประเด็นสื่อ โดยตั้งโจทย์เหมือนกันหมดให้ระดมความคิดและตอบให้แต่ละหลุ่มสรุปออกมา ผลสรุป -ประเด็นเกษตร  การขับเคลื่อนงานในประเด็นอาหารปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร  การจัดการเครือข่าย  งานตลาดเขียว  ผึ้งผลพวงจากการทำเกษตรอินทรีย์  การบริหารจัดการน้ำ  การบริหารจัดการทรัพยากร -ประเด็นท่องเที่ยว  การบับเคลือนในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  การท่องเที่ยวชุมชน  และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -ประเด็นคุณภาพชีวิต การบับเคลื่อนโดยใช้ ศพค แต่ละพื้นที่ตำบลและศูนย์สามวัยบ้านบ่อทราย  โดยที่ ศพค. ก่อตั้งมาจาคำสั่งของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ผ่านมายัง  พมจ  สู่ทุกอบตและเทศบาลเป็นกลไกหลักของพื้นที่ในการขับเคลื่อนประเด็นคุณภาพชีวิตของตำบลนั้นๆ  โครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ใช้ กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวแต่ละพื้นที่ ในการขับเคลื่อนโดยสมาคมครอบครัวแข็มแข็งเป็นผู้เข้ามาเป็นหัวเรือใหญ่ในการพัฒนาศักยภาพแกนนำของศูนย์พัฒนาครอบครัวแต่ละพื้นที่เพื่อให้ไปดำเนินการศูนย์เองได้หลังจากได้พัฒนาศักยภาพแล้ว -ประเด็นเรื่องการสื่อสารสาธารณะ  เดิมรายการวิทยุเป็นสื่อช่องทางแรกและเป็นสื่อมาต่อเนื่องในปีที่ 2 แต่ต่อมาในปีที่ 2 ความหลากหลายของช่องทางในการสื่อสารสาธารณะนั้นมีเพิ่มมากขึ้น เช้น แหล่งเรียนรู้  ตัวบุคคล หนังสือพิมพ์ vtr  ยูทูป เฟสบุค กิจกรรมรณรงค์จำนวนมาก งานสมัชชา องค์ความรู์ ชุดถอดบทเรียน
 • งานสำนักงานกลาง

  ที่ประชุมมีมติให้คณะทำงานทำแผนดำเนินงานพื้นที่โซนเหนือให้ทันการอนุมัติของกรรมการบริหารในครั้งถัดไปเพื่อให้จะได้เบิกเงินหนุนเสริมพื้นที่ได้ทันก่อนปิดโครงการข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อนการปฐมนิเทศโครงการ ปี 2557 รุ่น 2 ทุกจังหวัด

@20 ต.ค. 57 09.41

เลื่อนประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใต้ ปี 2557 รุ่น 2 ทุกจังหวัด  จากเดิมกำหนดวันเสาร์ ที่ 25 – วันอาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม 2557 เป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 เมื่อได้วันที่ประชุมแน่นอน คือ วันเริ่มสัญญาโครงการทั้งหมดอยู่ในช่วงการประชุมนัั้นจะแจ้งมาอีกครั้งครับ

กำหนดการแผนปฎิบัติงาน เดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนสิงหาคม 2558

@2 ต.ค. 57 16.40

กำหนดการแผนปฎิบัติงาน เดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนสิงหาคม 2558 ได้แก่ ปฐมนิเทศ ปี 2557 รุ่น 2 / ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดงวด 1 / ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง / ถอดบทเรียน สังเคราะห์ความรู้รายจังหวัด / ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดโครงการ / งานสร้างสุข ภาคใต้

รายละเอียดกำหนดการวันเวลาสถานที่ แนบไฟล์ 1 ชุด

พัฒนาศักยภาพี่เลี้ยงด้านการเขียนรายงานติดตามโครงการ

@10 ก.ค. 57 10.24

กำหนดการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงติดตามโครงการ ด้านการเขียนรายงาน วันที่ 14 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังรายละเอียดไฟล์แนบ

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »