สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : ภาพถ่ายโครงการ

กิจกรรมวันนี้ : ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

กิจกรรมวันนี้ : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมวันนี้ : ทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมวันนี้ : สภาผู้นำชุมชนประชุมชี้แจงโครงการ

กิจกรรมวันนี้ : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1

กิจกรรมวันนี้ : ถ่ายภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันนี้ : สำรวจชนิดและปริมาณการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และต้นทุนการเพาะปลูกอื่นๆ รายรับจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข

  จากผลการสรุปผลการดำเนินงานโครงการเมล็ดพันธุ์สารวันสานพลังสร้างสุขในปี นั้น  สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้@27 พ.ย. 58 05:46
 • ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

  เกิดแกนนำชุมชนที่เข้มแข็ง โดยใช้กลุ่มคณะกรรมการภายใต้ช่ือ สภาชุมชนคนปลักควาย เกิดต้นแนบผู้นำทางตวามิด ในการเช้ามาทิกิจกร้ส่วนร่วมอย่างแท้กติง@26 พ.ย. 58 23:43
 • ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน

  หลังจากทีมเยาวชนได้ลงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลทำให้มีข้อมูลด้านการจัดการขยะของแต่ละครัวเรือน ได้สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์กับคนในชุมชนและคนในชุมชนรู้จักโครงการ สสส.มากขึ้น ผลตอบรับการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นที่น่าพึงพอใจได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี@26 พ.ย. 58 21:14
 • พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว

  พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว

  ผลผลิต   ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมไปดูงานที่ บ้านป่าคลอก จ.ภูเก็ต จำนวน 15 คน ผลลัพธ์   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปดูงาน ได้รับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลน และการเชื่อมโยงการอนุรักษ์กับกลุ่มต่างๆในชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพเสริม(เครื่องแกงตำมือ) ซึ่งการนำกลุ่มต่างๆที่เข้มแข็งในชุมชนเข้ามาเป็นแนวร่วม จะทำให้เกิดเป็นพลังมวลชนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ที่ยั่งยืนต่อไปได้ และผู้ที่ไปศึกษาดูงาน ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้านที่ทำสำเร็จเพื่อนำมาเป็นแบบอย่าง และด้านที่ล้มเหลว เพื่อนำมาเป็นบทเรียนประยุกษ์ใช้ในชุมชนของตนเองต่อไป@26 พ.ย. 58 20:29
 • ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง

  ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง

  ในชุมชนเกิดสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคี ความร่วมมือ ชุมชนทราบถึงความเป็นมาของโครงการ คณะทำงานโครงการสามารถทำงานได้ตามแผนงานที่จัดเตรียมไว้ได้ตลอดงาน@26 พ.ย. 58 16:06
 • เด็กและเยาวชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป

  ได้คืนเงิน@26 พ.ย. 58 11:40
 • บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง

  บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง

  นางดอกอ้อลาหนองแคน ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นายบัณฑูรย์ลิสวัสดิ์ผู้ใหญ่บ้าน นำกล่าวสวดมนต์ รองเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวข้อปฎิบัติของชุมชน นายคำรบเครือณรงค์ นายอำเภอทุ่งตะโก มอบประกาศนียบัตรให้แก่บุคคลต้นแบบ จำนวน 8 ท่าน และกล่าวชื่นชม ได้แก่ 1. นายจรัญกัณถาวร บุคคลต้นแบบด้านการละละเลิก ยาเสพติด ประเภท บุหรี่ 2. นายพิกุลลาหนองแคน บุคคลต้นแบบด้านการละละเลิก ยาเสพติด ประเภท สุรา 3. นายทองพูน รุ่งรัตน์ บุคคลต้นแบบด้านการละละเลิก ยาเสพติด ประเภท กระท่อม 4. นางพึ่งพิิศรุ่งรัตน์บุคคลต้นแบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน 5. นางอุ่นใจฉิมนอกบุคคลต้นแบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน 6. นางสมจิตรสำพุดบุคคลต้นแบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน 7. นางสุมนต์วักแน่งบุคคลต้นแบบครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 8. นางสิริพรคงบุญมีบุคคลต้นแบบครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงนายอำเภอกล่าว ชื่นชมและให้ปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยตำรวจโท ไพฑูรย์นิตย์นรา กล่าว เรื่องความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ การงาน และชีวิตครอบครัวการลดละเลิก ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขทั้งหลาย นางดอกอ้อลาหนองแคน ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย กล่าวขอบคุณทีมงานคณะกรรมการที่ช่วยกันขับเคลื่อนงาน และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชนบ้านห้วยใหญ่ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง นางอรวรรณนาคเกษม พี่เลี้ยง สสส. กล่าวชื่มชมการดำเนินโครงการและบุคคลต้นแบบทั้ง 8 ท่าน และสรุปผลการดำเนินงานเพื่อต่อยอดโครงการ@26 พ.ย. 58 10:52
 • การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน

   @26 พ.ย. 58 10:37

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 10 โครงการ สามารถกรอกข้อมูลลงในเวบไซต์ได้ถูกต้อง และได้วางแผนปฏิทินกิจกรรมร่วมกับทีม สจรส.มอ. จำนวน 4 กิจกรรม คือ อบรมการเขียนรายงานและจัดทำเอกสารการเงิน วันที่ 21 พ.ย.58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปิดงวด 1 วันที่ 10 - 11 ก.พ.58 เข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ วันที่ 5 มิ.ย.59 สังเคราะห์โครงการและปิดงวด 2 วันที่ 12 ต.ค.58@17 ต.ค. 58 10:20
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  -@09 ต.ค. 58 11:09
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  ผู้รับทุนจำนวนโครงการ 37 โครงการ ลงข้อมูลแผนปฏิทินการทำโครงการได้เรียบร้อย และได้เรียนรู้การทำรายงานกิจกรรม และการจัดทำหลักฐานการเงิน จากการฝึกทำบันทึกกิจกรรม ปฐมนิเทศโครงการ ผู้รับทุนและพี่เลี้ยงได้วางแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ สจรส.มอ. จำนวน 4 กิจกรรม คือ 1) อบรมการเขียนรายงานและการเงิน จ.สตูล และ สงขลา วันที่ 4 ธันวาคม 2558 จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส วันที่ 23-24 พ.ย.58 2) ปิดงวด 1 จ.สตูล สงขลา วันที่ 12 ก.พ.59 จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส วันที่9-10 ก.พ.59 3) งานสร้างสุขภาคใต้ จัดในเดือน มิ.ย.59 4) สังเคราะห์โครงการปิดงวด 2 จ.สตูล สงขลา วันที่ 26-27 ส.ค.59 จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส วันที่ 10 ต.ค.59@07 ต.ค. 58 11:55
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  มีโครงการปี 58 ที่เข้าร่วมจำนวน 47 โครงการ ได้ลงข้อมูลวางแผนการทำกิจกรรมใน 1 ปี และได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการทำรายงานกิจกรรมในเวบไซต์ การจัดการเอกสารการเงินที่ถูกต้อง โดยฝึกให้รายงานกิจกรรม ปฐมนิเทศที่จัดขึ้นในวันนี้ พี่เลี้ยง และผู้รับทุนโครงการได้วางแผนการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ สสส.จำนวน 3 ครั้ง คือ อบรมการเขียนรายงานและการเงิน จ.พัทลุง และ ตรัง จัดขึ้นในวันที่ 21-22 พ.ย.58 จ.กระบี่ ภูเก็ต วันที่ 17-18 พ.ย.58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำรายงานงวดที่ 1 จ.พัทลุง และ ตรัง จัดขึ้นในวันที่ 20-21 ก.พ.58 จ.กระบี่ ภูเก็ต วันที่ 18-19 พ.ย.58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สังเคราะห์โครงการ จัดทำรายงานปิดโครงการ จ.พัทลุง และ ตรัง จัดขึ้นในวันที่ 24-25 ก.ย.58 จ.กระบี่ ภูเก็ต วันที่ 21-22 ก.ย.59@05 ต.ค. 58 10:49ข่าวประชาสัมพันธ์

การทำหนังสือเพื่อขอแนวทางการชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่

@16 พ.ย. 58 12.29

การทำหนังสือเพื่อขอแนวทางการชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่

การดำเนินการ ดังนี้

 1. ให้ผู้รับทุนจัดทำจดหมาย (ตามไฟล์แนบ) และจัดส่งมายัง สสส.
  กรณีได้รับหนังสือแจ้งเป็นทางการจากสรรพากรให้แนบมากับจดหมายด้วย กรณีไม่มีหนังสือแจ้ง ให้ทำการเล่ารายละเอียดในจดหมายว่าได้รับการประสานงานจากสรรพากรผ่านช่องทางใด
  โดยขอให้ส่งจดหมายมาที่
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 2. หลังจาก สสส. ได้รับจดหมายแล้ว จะรีบดำเนินการจัดส่งเอกสาร เพื่อใช้สำหรับชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่ต่อไป

 3. ในการเข้าไปพบกับสรรพากรพื้นที่นั้น หากสรรพากรแจ้งให้ผู้รับทุนเสียภาษีหรือให้เซ็นเอกสาร ยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ  เนื่องจากขณะนี้ สสส. กำลังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปกับกรมสรรพากร

กำหนดการวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 58 พัฒนาศักยภาพผู้รับทุนเรื่องเขียนรายงานและการเงิน และหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม (เฉพาะผู้รับทุน จ.กระบี่และภูเก็ต)

@3 พ.ย. 58 17.21

กำหนดการการพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน  (เฉพาะผู้รับทุน จ.กระบี่ และภูเก็ต) วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ จ.กระบี่

กำหนดการแนบไฟล์มา 2 ไฟล์
1. กำหนดการประชุม 2. หนังสือเชิญอบรม

หนังสือเชิญปฐมนิเทศโครงการปี 2558 เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล(บางส่วน) วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 58 (สถานที่จัดประชุม สจรส.มอ.ชั้น 14 ม.อ.หาดใหญ๋)

@28 ก.ย. 58 14.26

หนังสือเชิญปฐมนิเทศโครงการปี 2558 เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล(บางส่วน) วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 58 (สถานที่จัดประชุม สจรส.มอ.ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา) แนบไฟล์หนังสือเชิญมา 1 ไฟล์

หนังสือเชิญปฐมนิเทศโครงการปี 2558 เฉพาะจังหวัดตรัง พัทลุง ภูเก็ต กระบี่ วันที่ 29-30 กันยายน 58 (สถานที่จัดประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง)

@14 ก.ย. 58 14.09

หนังสือเชิญปฐมนิเทศโครงการปี 2558 เฉพาะจังหวัดตรัง พัทลุง ภูเก็ต กระบี่ วันที่ 29-30 กันยายน 58 (สถานที่จัดประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง) แนบไฟล์หนังสือเชิญมา 1 ไฟล์

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »