กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ ชุมชนน่าอยู่

 • ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา

  ได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดในใบสำคัญรับเงิน บิลเงินสด รายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย เอกสารประกอบใบสำคับรับเงิน ได้จัดทำเอกสารหลักฐานการเงินประกอบเป็นชุดกิจกรรม ทุกกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อย ได้ตรวจสอบรายงานกิจกรรมผ่านเว็ปไซส์ มีความสมบรูณ์ของเนื้อหาสารที่สำคัญ มีภาพประกอบกิจกรรมทุกกิจกรรม ได้ลงบันทึกรายงานผ่านเว็บ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในทุกเนื้อหาสาระของกิจกรรม พร้อมสรุปสาระสำคัญ@26 ต.ค. 59 20:03
 • ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2

  ได้ข้อสรุปและจัดทำเป็นรายงานส่งให้กับหน่ายงาน สสส.พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกันเป็นการประกาสว่าพื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% /ผลลัพธ์คือต้องการสร้างจิตสำนึกให้แก่ชาวบ้านในชุมชนได้ตระหนักไว้ว่าพื้นที่ที่ทำการของหมู่บ้านหมู่ที่ 6 นี้เป็นพื้นที่รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนต่อไป/ผู้นำหมู่บ้านพร้อมคณะทำงานโครงวการและชาวบ้านที่ว้างเว้นจากการทำงานได้ถ่ายรูปกับป้ายสัญลักเขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่ทำการของหมู่บ้าน@26 ต.ค. 59 18:49
 • ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2)

  ผลผลิต 1.ตัวแทนคณะทำงานพบพี่เลี้ยง เพื่อตรวจสอบเอกสาร 2 คน 2.มีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารและบันทึกออนไลน์ ผลลัพธ์ 1.จัดทำสรุปรายงานตามกิจกรรมและบทคัดย่อ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 2.หลักฐานการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามกิจกรรมตามที่กำหนด 3.สามารถปิดงวดรายงาน ง.1ง.2 และ ส.3 ได้@26 ต.ค. 59 16:42
 • ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2)

  ผลผลิต 1.ตัวแทนคณะทำงานพบพี่เลี้ยง เพื่อตรวจสอบเอกสาร 2 คน 2.มีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารและบันทึกออนไลน์ ผลลัพธ์ 1.จัดทำสรุปรายงานตามกิจกรรมและบทคัดย่อ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 2.หลักฐานการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามกิจกรรมตามที่กำหนด 3.สามารถปิดงวดรายงาน ง.1ง.2 และ ส.3 ได้@26 ต.ค. 59 16:31
 • คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2)

  ผลผลิต 1.ตัวแทนคณะทำงานพบพี่เลี้ยง เพื่อตรวจสอบเอกสาร  3  คน 2.มีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารและบันทึกออนไลน์ ผลลัพธ์ 1.จัดทำสรุปรายงานตามกิจกรรมและบทคัดย่อ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 2.หลักฐานการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามกิจกรรมตามที่กำหนด 3.สามารถปิดงวดรายงาน ง.1ง.2 และ ส.3 ได้@26 ต.ค. 59 16:12
 • วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)

  ผลผลิต 1.ตัวแทนคณะทำงานพบพี่เลี้ยง เพื่อตรวจสอบเอกสาร 7 คน 2.มีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารและบันทึกออนไลน์ ผลลัพธ์ 1.จัดทำสรุปรายงานตามกิจกรรมและบทคัดย่อ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 2.หลักฐานการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามกิจกรรมตามที่กำหนด 3.สามารถปิดงวดรายงาน ง.1ง.2 และ ส.3 ได้@26 ต.ค. 59 15:59
 • ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ

  1 . สามารถจัดทำเอกสารและหลักฐานทางการเงินได้ถูกต้อง 2.  สามารถปิดโครงการและสรุปผลการดำเนินงานได้@26 ต.ค. 59 15:02
 • คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)

  ผลผลิต 1.ตัวแทนคณะทำงานพบพี่เลี้ยง เพื่อตรวจสอบเอกสาร 3 คน 2.มีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารและบันทึกออนไลน์ ผลลัพธ์ 1.จัดทำสรุปรายงานตามกิจกรรมและบทคัดย่อ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 2.หลักฐานการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามกิจกรรมตามที่กำหนด 3.สามารถปิดงวดรายงาน ง.1ง.2 และ ส.3 ได้@26 ต.ค. 59 15:00

โครงการของ สจรส.ม.อ.

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ สจรส.

 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  จ.นครศรีธรรมราช มีโครงการเข้าร่วม 58 โครงการ โครงการที่ทำกิจกรรมครบ เอกสารส่งตรวจกับ สจรส.มอ.ได้ จำนวน 44 โครงการ เอกสารโครงการ 14 โครงการ สจรส.มอ.ยังไม่ได้รับการตรวจ ซึ่งนัดตรวจอีกครั้งในอาทิตย์ถัดไป@23 ต.ค. 59 17:19
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  สรุปข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพของภาคใต้ 1. ข้อเสนอจากห้องความมั่นคงทางมนุษย์: การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ข้อเสนอ สสส. - สร้าง สนับสนุน ให้เกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับเครือข่ายด้านปัจจัยเสี่ยง เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ รวมถึงการเชื่อมเครือข่ายในภาคใต้ - กระจายงบประมาณให้ครอบคลุมทั้งแบบพื้นที่และแบบประเด็น ขยายประเด็นการสนับสนุนงบประมาณให้กับบางประเด็นที่ไม่มีงบประมาณ เช่น เอดส์ - ให้มีหน่วยงานย่อยของ สสส. อาจจะเป็นในระดับ เขต โซน หรือจังหวัด เพื่อให้เครือข่ายขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ สช. - สนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพในทุกระดับ โดยใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง เช่น แอลกอฮอล์ บุหรี่ สารเสพติด เอดส์ และอุบัติเหตุ - สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงให้มีรูปธรรมที่ชัดเจน โดยความร่วมมือของเครือข่ายปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สปสช. - เพิ่มงานด้านปัจจัยเสี่ยงเป็นเป้าหมายหนึ่งของกองทุนหลักประกันสุขภาพ - สร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกองทุน กลไกที่มี และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านปัจจัยเสี่ยงกับกองทุน - ขยายชุดสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมผลกระทบทางด้านสุขภาพที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงและการเข้าถึงยา เช่น การจัดให้ยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบ C (DAA) เข้าสู่บัญชียาหลัก และจัดให้มีระบบคัดกรองให้รองรับการเข้าถึงการรักษา ตลอดจนการรักษาพยาบาล และจัดให้มีกองทุนโรคไวรัสตับอักเสบ C - การจัดสรรงบประมาณรายหัวสาหรับการบาบัดผู้ติดสารเสพติด สุราและบุหรี่ กระทรวงสาธารณสุข - เพิ่มภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัจจัยเสี่ยงโดยถือเป็นตัวชี้วัด (KPI) ที่สาคัญของกระทรวงสาธารณสุข - จัดทายุทธศาสตร์และมาตรการ รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการจัดการปัจจัยเสี่ยงทุกระดับโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เช่น การควบคุมแอลกอฮอล์ สารเสพติด บุหรี่ - ส่งเสริมให้ชุมชนมีทักษะด้านการจัดการตนเองด้านสุขภาพ ในเรื่องการลดปัจจัยเสี่ยงโดยชุมชน โดยกระทรวงสาธารณสุขทาหน้าที่หนุนเสริมการดาเนินงานของชุมชน - ให้สร้างองค์กรภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในด้านการรับเรื่องร้องเรียน เรื่องการได้รับบริการที่ไม่เป็นธรรม - ผลักดันร่างกฎหมายอนามัยเจริญพันธุ์ (ภาคประชาชน) สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส - เพิ่มการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการปัจจัยเสี่ยงของประชาชน - ให้มีการสื่อสารผ่านสื่อหลักสู่สาธารณะ ในการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วย AIDS และกรณีอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน องค์กรอื่น ๆ: - ให้หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหาแนวทางร่วมกันในการทางานเพื่อเสริมพลัง และลดความซ้าซ้อนกิจกรรมที่ทาในพื้นที่ ทั้งในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณ การสร้างเครือข่าย การรับรองสถานะองค์กรภาคประชาชน - องค์กรด้านวิชาการ เช่น มหาวิทยาลัย สถาบัน มูลนิธิ สนับสนุน หนุนเสริมให้เกิดการจัดการความรู้เพื่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานของภาคีเครือข่าย - สร้างพื้นที่รูปธรรม ที่เห็นถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันขององค์กรด้านสุขภาพ เพื่อเป็นโมเดลในการขยายผล 2. ข้อเสนอจากห้องการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ข้อเสนอ สสส. ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ยกระดับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อนาไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สช. เสนอให้มีการพัฒนาประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นวาระหนึ่งพิจารณาในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็นช่องทางสาคัญในงานผลักดันนโยบายท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ให้เป็นวาระแห่งชาติ สรุปข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพของภาคใต้ สปสช. ส่งเสริมให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical tourism) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชน สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ให้สื่อสาธารณะมีนโยบาย ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีรายการเฉพาะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนให้มีรายการในท้องถิ่น นาเสนอ ผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น การนาเสนอรายการวิทยุในท้องถิ่น การผลิตรายการทีวีในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - เสนอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการการทางานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน - สนับสนุนให้มีการเพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในระดับและกระทรวงและระดับจังหวัด - ให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมประสานกับสถาบันวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดให้กับชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น - ให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มีการบรรจุแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของภาคใต้ องค์กรอื่น ๆ: - ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดทาผังเมืองให้ชัดเจนในการจัดเขตการพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว - ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระมีการเพิ่มสัดส่วนการประชุมสัมมนาในพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน -ให้หน่วยงานภาครัฐแก้ไขระเบียบที่เอื้อต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดประชุมในพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน - ให้มีการพัฒนากลไกกองทุนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับชาติ เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน - ให้มีแผนเรื่องการตลาดที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม MICE เช่นการประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล - ส่งเสริม และสนับสนุน เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชน คนรุ่นใหม่ ในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการทาการตลาดโดยการใช้สื่อใหม่ เช่น สื่อออนไลน์ โซเชียลต่าง ๆ 3. ข้อเสนอจากห้องสานพลังขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่สู่นโยบายสาธารณะ ข้อเสนอ สสส. - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลไก ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ เช่น สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นาชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ให้สามารถขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง - เพิ่มการสื่อสารและช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้เข้าถึงแหล่งทุนให้มากขึ้น - สนับสนุนให้เกิดการสร้างกลไกพี่เลี้ยงเพื่อหนุนเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพนาไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง - สสส. เป็นองค์กรกลางประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย เพื่อให้เกิดการขยายผลในระดับนโยบาย เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่ สช. - เปิดโอกาสให้ชุมชนที่ดาเนินงานชุมชนน่าอยู่ ได้เข้ามาร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม - นาบทเรียนและข้อมูล องค์ความรู้ และคณะทางานจากโครงการชุมชนน่าอยู่ มายกระดับสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายสาธารณะ ในประเด็นที่สอดคล้องกับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน สปสช. - ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณให้กับชุมชนที่ดาเนินงานตามแนวทางของชุมชนน่าอยู่เพื่อพัฒนายกระดับจากพื้นที่สู่ตาบล - กาหนดสัดส่วนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นให้มีตัวแทนของผู้นาชุมชนที่ขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่ได้สาเร็จ - กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนให้มีแนวทาง เพื่อพัฒนาและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายได้มากขึ้น กระทรวงสาธารณสุข - กำหนดให้หน่วยบริการสุขภาพ ดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชนมากขึ้น โดยกาหนดตัวชี้วัดชุมชนน่าอยู่ในมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล - ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสาขาสุขภาพมีความเข้าใจ และ มีความร่วมมือกับชุมชน ในการขับเคลื่อนงาน สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส - สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ แนวทางการดาเนินงานชุมชนน่าอยู่ให้ทั่วถึงในระดับชุมชนท้องถิ่น - นาเสนอบทเรียนพื้นที่ตัวอย่าง ดาเนินงานชุมชนน่าอยู่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนา กลุ่มผู้นาชุมชนให้มีกลไกการดาเนินงานสร้างชุมชนเข้มแข็ง - สนับสนุนให้เกิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ให้ถึงทั่วถึงในระดับท้องถิ่น และสื่อสารให้สังคมได้เห็นกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนอย่างเป็นระบบ 4. ข้อเสนอจากห้องการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. - สนับสนุนให้มีการจัดการฐานข้อมูลเครือข่ายคนทางาน เรื่องเด็กและเยาวชน - สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเครือข่ายคนทางาน ทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ วิธีการ และความรู้ในการทางาน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน - เพิ่มแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อใช้ศิลปวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือการพัฒนาสุขภาวะของเด็กและเยาวชน - สนับสนุนการศึกษาหรือการถอดบทเรียน วิธีการที่ได้ผลในการทางานพัฒนาเด็กเยาวชน เช่น Project Base, Case Study ,ฯลฯ (เปิดพื้นที่ให้เด็กทางานจริง เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ให้โอกาส ปรับทัศนคติผู้ใหญ่/สังคม ที่มีต่อเด็ก) สช. ให้มีมาตรการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัวอย่างจริงจัง และสนับสนุนให้เครือข่าย คณะทางานเรื่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมติสมัชชาดังกล่าว สปสช. ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มและขยายโรงเรียนหรือห้องเรียนพ่อแม่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส - ออกแบบการสื่อสารที่สร้างสรรค์ และเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน - เพิ่มเวลาการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของเด็กและเยาวชน องค์กรอื่นๆ: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ เพิ่มกลไกการทางานของสภาเด็กและเยาวชน และสร้างเครือข่ายการทางานร่วมกันของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์การจัดการปัญหาเด็กและเยาวชนระดับชุมชน เช่น มีการคัดกรองเด็กกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือตามระดับความเสี่ยง (เด็กเปราะบาง สาม จชต.ฯลฯ) 5. ข้อเสนอจากห้องความมั่นคงทางอาหาร ข้อเสนอ สสส. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายที่ทางานด้านอาหาร เพื่อผลักดันให้เกิดยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารในทุกระดับ และผลักดันให้เกิดกองทุนความมั่นคงทางอาหารในระดับจังหวัด เช่น ให้มีการจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงทางอาหาร สช. กาหนดให้ประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารเป็นวาระหลักในกระบวนการสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดเพื่อสร้างนโยบายสาธารณะทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร สปสช. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตาบลต้องมีการจัดทาโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงทางอาหาร โดยควรมีการจัดสรรงบประมาณของกองทุนไม่น้อยกว่า ๑๐ % ในแต่ละปี กระทรวงสาธารณสุข ควรจะต้องบูรณาการเรื่องความมั่นคงทางอาหารกับเรื่องอาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัยโดยจัดทาเป็น แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในทุกระดับ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส - มีรายการหลักที่มีการสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมอาหาร ภูมิปัญญาด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร มิติทางวัฒนธรรมเพื่อการแบ่งปันด้านอาหาร เกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรมยั่งยืน - ให้นักข่าวพลเมืองมีการนาเสนอเรื่องความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นหลัก เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความมั่นคงทางอาหาร องค์กรอื่น ๆ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ส่งเสริมให้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ของภาคใต้ ตลอดจนมาตรการและการจัดการข้าวของภาคใต้ เนื่องจากข้าวของภาคใต้มีความเฉพาะในเรื่องฤดูกาล พันธุ์ข้าวพื้นเมือง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นอาหาร หรือ เวชสาอาง - ส่งเสริมการสร้างแปลงนารวมของชุมชน เพื่อให้คนที่ไร้ที่ดินทากินได้มีส่วนร่วมในการผลิตอาหารด้วยตนเอง และสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย - สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกองบุญข้าว (วันทาขวัญข้าว)ในระดับตาบล เพื่อกระจายอาหารให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชน - สนับสนุนให้มีการสร้างกลไกการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดให้เป็นกลไกที่ยั่งยืน โดยมีสานักงานมาตรฐาน มกอช. เป็นหน่วยงานหลักในการทางาน และมีมาตรฐานรับรอง ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับตนเอง (GPS) -ระดับประเทศ (ออร์แกนิคไทยแลนด์/Organic Thailand) -ระดับต่างประเทศ (Ifoam Standard) สนับสนุนการจัดทากระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้า ( เมล็ดพันธุ์) กลางน้า (โรงสีข้าว) และปลายน้า (การแปรรูปและการส่งออก) ให้ได้มาตรฐาน GMP กาหนดมาตรการส่งเสริมโครงการตลาดเกษตรอินทรีย์ในรูปองค์กร โดยเป็นโครงการนาร่องในระดับจังหวัด เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน โรงพยาบาล ให้รับซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ขององค์กรในชุมชน หรือเครือข่ายในระดับจังหวัด สนับสนุนให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ (Matching) ระหว่างชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในภาคการผลิตและภาคการตลาด เช่น การสั่งซื้ออาหารล่วงหน้าระหว่างชุมชนกับชุมชนหรือองค์กรกับองค์กร เพื่อสร้างระบบ รับประกันการมีอาหารกินที่ยั่งยืน สนับสนุนและผลักดันระบบ Co - farming ระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค เพื่อประกันความเสี่ยงของเกษตรกร ข้อเสนอจากห้องระบบการแพทย์พหุวัฒนธรรม ข้อเสนอ สสส. - สนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการแพทย์พหุวัฒนธรรม และการสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการแพทย์พหุวัฒนธรรม สช. - สนับสนุนและจัดกระบวนการให้มีการใช้การแพทย์พหุวัฒนธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพภาคประชาชน เช่น มีสัดส่วนของผู้นาศาสนาต่าง ๆ ใน คณะกรรมการเขตสุขภาพภาคประชาชน - สนับสนุนและจัดทากระบวนการนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์พหุวัฒนธรรม โดยใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สปสช. - ให้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สถานบริการสุขภาพเพิ่มการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์พหุวัฒนธรรม - ให้จัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้แนวทางการแพทย์พหุวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข - กำหนดให้มีมาตรฐานของสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์พหุวัฒนธรรม ทั้งในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการบริการสุขภาพ - กำหนดให้มีมาตรการใช้การแพทย์พหุวัฒนธรรมเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาสุขภาพที่เป็นวิกฤติที่สำคัญของพื้นที่ เช่น การบาบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติด การจัดการโรคเรื้อรัง - พัฒนาศักยภาพและจัดสรรบุคคลากรเพื่อรองรับการดาเนินงานการแพทย์พหุวัฒนธรรม เช่น มีนักวิชาการ ศาสนาสุขภาพวิถีอิสลามประจาโรงพยาบาล การมีสูตินรีแพทย์ที่เป็นผู้หญิงประจา รพ.ชุมชนทุกแห่งในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ควรเพิ่มการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในเรื่องการแพทย์พหุวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดสันติสุขภาวะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ องค์กรอื่น ๆ - กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้มีเนื้อหาการแพทย์พหุวัฒนธรรมในหลักสูตรทางการแพทย์และสาธารณสุข ของสถาบันการศึกษา - กระทรวงมหาดไทย กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับต้องเพิ่มบทบาทและเพิ่มการดาเนินงานด้านสุขภาพทั้งเชิงโครงสร้างและ งบประมาณเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับงานอื่นๆ 7. ข้อเสนอจากห้องกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ข้อเสนอ สปสช. - ให้เร่งทบทวนเกี่ยวกับประกาศ ระเบียบเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยให้ทาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย สมาคมสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ให้แล้วเสร็จภายในปี ๖๐ ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1)โครงสร้างของกรรมการกองทุนฯ โดยเพิ่มผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชน และผู้อานวยการ รพ.สต.ทุกแห่ง เป็นต้น 1.1) เพิ่มสัดส่วนงบบริหารจัดการกองทุนฯ ข้อ ๗(๔) จากไม่เกินร้อยละ ๑๕ เป็นไม่เกินร้อยละ ๒๐ โดยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นใช้ในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนฯ 1.2) เพิ่มวงเงินสาหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ตาม ๗(๒)ได้ในวงเงินอย่างน้อยไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท พัฒนาหลักเกณฑ์ แนวทาง คู่มือในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่และคู่มือการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุให้ชัดขึ้น สปสช. ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สานักงานสานับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และภาคีที่เกี่ยวข้อง เช่น เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ในการจัดทาแผนสุขภาพชุมชนหรือแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพของพื้นที่ผ่านเครื่องมือ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน (CHIA) ธรรมนูญสุขภาพชุมชน เป็นต้น ตลอดจนการจัดทา โดยให้ภาคประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนดแนวทางเพื่อแนวทางแก้ไขปัญหาการมีเงินคงเหลือในกองทุนฯที่สอดคล้องกับบริบทกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ให้ สปสช. จัดสรรงบประมาณและพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในลักษณะวงกว้าง (Mass Media) โดยร่วมกับ ไทยพีบีเอส และสื่ออื่น ๆ เพื่อนาเสนอผลงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เจตนารมณ์ของกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนและคณะกรรมการกองทุนฯเกิดความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานีและ เขต ๑๒ สงขลา - ให้ สปสช. เขต ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หน่วยงานวิชาการในพื้นที่ เช่น สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันพัฒนาศักยภาพแกนนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่จัดกระบวนการทานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพของพื้นที่ผ่านเครื่องมือ เช่น การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน (CHIA) เพื่อพัฒนาเป็นแผนสุขภาพชุมชนหรือแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ หรือธรรมนูญสุขภาพชุมชน โดยให้ภาคประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถใช้งบประมาณประเภท ๗(๔) งบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ให้ สปสช. เขตจัดตั้งคณะทางานร่วมระหว่างผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เกี่ยวกับสถานการณ์เงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของแต่ละกองทุน ให้ สปสช. เขตร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารของพื้นที่พัฒนาช่องทางสื่อสารโดยปรับประยุกต์สื่อสารชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับ ผลงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เจตนารมณ์ของกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้และร่วมเป็นเจ้าของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ให้ สปสช. เขต จัดตั้งคณะทางานระดับเขต ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านงานกองทุน และ อปสข.ที่เป็นผู้แทนจากภาคประชาชน คณะกรรมการภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดทาหน้าที่เป็นกลไกสนับสนุนและติดตามนิเทศงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ โดย สปสช. เขต ทาหน้าที่พัฒนาศักยภาพคณะทางานระดับเขต พร้อมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการติดตามและนิเทศ ให้ สปสช. เขต จัดทาหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกองทุนฯในการเขียนโครงการสุขภาวะชุมชนโดยมีผู้รับผิดชอบ เช่น มี ครู ก หรือหลักสูตรไปสู่ภาคปฏิบัติด้วย สมรรถนะทั่วไป (General competency) เช่น ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จาเป็น ๕.๒ สมรรถนะหลัก (Core competency) ๕.๓ สมรรถนะเฉพาะตาแหน่ง (Functional competency) ให้ สปสช. เขต สามารถจัดทาระบบโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ในลักษณะง่ายต่อการใช้งาน ลดความซ้าซ้อน สามารถติดตามการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ตลอดจนให้คณะทางานระดับเขตทาหน้าที่ติดตามการสนับสนุนผ่านระบบโปรแกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ออกคาสั่งเพื่อมอบหมายงานให้กับกองงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - ให้ อปท. ทุกแห่งจัดตั้งศูนย์ดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เกิดขึ้น ตามความพร้อมของท้องถิ่นของ อปท. เพื่อรองรับการดาเนินงานในส่วนของกองทุนดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง - ให้ อปท. จัดทาแผนส่งเสริมสุขภาวะของเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ ชื่ออื่น เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน - ให้ อปท. สนับสนุนการจัดทานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของพื้นที่ผ่านเครื่องมือ เช่น การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน (CHIA) เป็นต้นเพื่อพัฒนาเป็นแผนสุขภาพชุมชนหรือแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ หรือ ธรรมนูญสุขภาพชุมชน โดยให้ภาคประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ภาคประชาชน: ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนและหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้อง ตามมาตรา ๕๐ (๕) - เพิ่มจานวนสัดส่วนการส่งผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระในพื้นที่เข้าไปเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ จัดพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนฯในส่วนสัดส่วนผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระในพื้นที่เข้าไปเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ ให้สามารถเข้าใจเรื่อง ประกาศและระเบียบเกี่ยวกับกองทุน การเขียนโครงการด้านสุขภาวะเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ข้อเสนอจากห้องการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ข้อเสนอ สสส. - การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ทาให้เกิดการยอมรับในความหลากหลายจนตกผลึกเป็นประเด็นร่วมของสังคม ที่น่าจะได้รับการสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนทั้งในระดับภูมิภาคหรือระดับพื้นที่ เช่น ประเด็นร่วมระดับจังหวัดหรือระดับภาคและมติสมัชชาติ เป็นต้นจึงมีข้อเสนอต่อ สสส. ให้เป็นผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพหรือประเด็นด้านสุขภาวะต่างๆ ที่เกิดจากข้อเสนอนโยบายแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดพลังในการปฏิบัตินาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม - กาหนดให้องค์กรที่มีภารกิจด้านสุขภาพทุกองค์กร เช่น สสส. สปสช. กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ทาให้เกิดการบูรณาการจัดกลไกการดาเนินงานระดับจังหวัดและสนับสนุนเชิงนโยบาย เพื่อให้เห็นทิศทางในการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและหนุนเสริมการทางานของกลไกให้เกิดการบูรณาอย่างเข้มข้น - องค์กรที่มีภารกิจด้านสุขภาพและสุขภาวะ ให้มีการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนและหนุนเสริมด้านสุขภาพ เพื่อให้มีศักยภาพในการทางานและร่วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่แบบบูรณาการที่สอดคล้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่@06 ต.ค. 59 15:34
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  โครงการ จ.สงขลา (ุ11 โครงการ) จำนวน 20 คน ได้แก่ คลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2 ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่อง ปี 2 ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่นปี 2 บ้านตรังสร้างสุข ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2 ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่ กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3 ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2 บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง ภาพรวมการตรวจ จ.ชุมพร ทีมงานได้ทำการตรวจรายงานและตรวจเอกสารทางการเงิน ได้แนะนำแนวทางการแก้ไขเอกสารทางการเงิน และแนะนำการเขียนผลการดำเนินงาน@19 ก.ย. 59 09:09
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  โครงการ จ.สงขลา (ุ8 โครงการ) จำนวน 22 คน ได้แก่ ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง ภาพรวมการตรวจ จ.สุราษฏร์ธานี - ได้แนะนำการส่งรายงาน ให้กรอกข้อมูลสำคัญใน ส.3 ส่วนที่ 2 การตอบตัวชี้วัด การทำรายงานการเงิน ง.1 งวด 2 และการรายงานผลลัพธ์ผลผลิตโครงการ โครงการร้อยละ 90 สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผน สามารถวางแผนส่งรายงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ในส่วน 10 เปอร์เซ็น ทำเรื่องขอขยายเวลา 1 เดือน (เดือนพฤศจิกายน 2559) ได้ชี้แจ้งการเตรียมงานสร้างสุขวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559กา่รเคลื่อนงานจังหวัดสุราษฯในอนาคต เรื่อง "สุราษฏร์ธานีเมืองสมุนไพร" โดยในงานสร้างสุขจะมีการนำเสนอออกนิทรรศการเรื่องสมุนไพร ได้แก่ ชุมชนเขาปูน (สมุนไพรเพื่อสุขภาพ) และชุมชนถ้ำผุด (สมุนไพรเพื่อความงาม)@17 ก.ย. 59 12:15ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด