กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ ชุมชนน่าอยู่

 • ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

  ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

  แกนนำเกิดความภาคภูมิใจ โดยเฉพาะผุ้ใหญ่บ้าน กล่าวว่าเป็นโครงการที่ดีมาก เพราะสามารถดึงเยาวชนเข้ามาร่วมได้ โดยปกติเยาวชนนอกโรงเรียนจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ในการจัดกิจกรรมในปีนี้ เยาวชนกลุ่มที่ไม่ได้เรียนหนังสือเข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะมากโดยเฉพาะกิจกรรมแข่งกีฬา จนสามารถนำทีมของหมู่บ้านไปแข่งขันกีฬากับหมู่บ้านอื่นได้และที่สำคัญคืิอไม่มีการทะเลาะวิวาทกันเลย สามารถดึงเยาวชนเข้ามาร่วมเป็นสภาหมู่บ้าน ขับเคลื่อนงานต่างๆในหมู่บ้านได้จำนวน 10 คนและมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 คนจากเดิมหมู่บ้านนี้จะไม่มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมและจะมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่อยุู่บ้าง แต่เมื่อมีการดำเนินงานทำให้เกิดการพูดคุย และลดช่องว่างระหว่างวัยลงได้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาก 3.แกนนำสามารถประเมินคุณค่าของโครงการได้ 4.แกนนำสามารถสรุปประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัด และเกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้ในโครงการ เช่น มีการประชุมสภาหมู่บ้านทุกเดือนคิดเป็นร้อยละ100 , แกนำสภาเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 , เกิดครัวเรือนต้นแบบลดรายจ่าย เพิ่มรายได้จำนวน 20 ครั้วเรือน เป็นต้น 5.แกนนำเกิดความภาคภูมิใจและมีแนวคิดในการพัฒนาในเรื่องเ่ยาวชนต่อ โดยจะขับเคลื่อนเพื่อให้เยาวชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพต่อ มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนเยาวชนให้มากกว่าเดิม ซึ่งในปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จที่สามารถดึงเ่ยาชนมาร่วมได้ 6.เกิดชุดข้อมูลจากการถอดบทเรียน 1 ชุด@30 พ.ย. 59 14:02
 • ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

  ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

  1.แกนนำสามารถประเมินคุณค่าของโครงการได้ 2.แกนนำสามารถประเมินโครงการตามตัวชี้วัดและมีผลมาแสดงได้ชัดเจน เช่น เกิดแกนนำหมู่บ้านในการขับเคลื่อนให้เกิดสภาชุมชน เป้าหมาย จำนวน 20 คน มีการประชุมทุกเดือนคิดเป็นร้อยเปอเซ็นต์  มีตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมในสภาจำนวน 10 คน เป็นต้น 3.หลักฐารการเงินครบถ้วน แต่ยังขาดความถูกต้องในบางจุดเช่น เลขที่ผู้เสียภาษีของร้านค้า จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามรายการอาหารที่เบิกมา แนะนำให้กลับไปปรับปรุงให้ครบถ้วน 4.แกนนำทุกคนมีทัศนคติที่ดี เกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือในการประเมินผลโครงการอย่างดี @30 พ.ย. 59 13:46
 • ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

  ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

  1.แกนนำมาตามนัดหมายและได้นำเอกสารหลักฐารการปิดงวดมาส่ง แต่หลักฐานยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง เช่น ใบเสร็จรับเงินขาดเลขที่ผู้เสียภาษี จำนวนคนเข้าประชุมเซ็นไม่ครบ เป็นต้น ได้แนะนำ และแนวทางการแก้ไข พร้อมนัดรอบที่สองก่อนจะถึงวันตรวจสอบพร้อมกับ สจรส.มอ. 2.แกนนำมาตามนัดครั้งที่สองในการนำหลักฐานมาตรวจสอบพบว่าครั้งนี้เรียบร้อยครบถ้วน และมีการตรวจสอบหน้าเว็บยังต้องแก้ไข ได้แนะนำการรายงานหน้าเว็บตามตัวชี้วัดโครงการที่ได้ประเมินจากากรถอดบทเรียนให้นำมาใส่ในรายงานด้วย 3.วันที่15ตุลาคม 2559 นัดตรวจรายงานพร้อม สจรส.มอ.และตรวจสอบหน้าเว็บ ตรวจรายงาน สามารถส่งรายงานได้ตามกำหนดเวลาและหน้าเว็บยังต้องไปปรับปรุงอีกเล็กน้อย@30 พ.ย. 59 13:38
 • สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง

  ผลผลิต: พ่ี่เลี้ยงและผู้รับผิดชอบโครงการได้บันทึกกิจกรรมเพิ่มเติม ใส่ภาพประกอบกิจกรรม และวางแผนการทำกิจกรรมให้ครบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลการตรวจเอกสารทางการเงินพบว่ามีครบถ้วน ผลลัพธ์: ผู้รับผิดชอบโครงการมีความกระตือรือร้นในการเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อบันทึกในเวปไซด์ มีการเตรียมเอกสารค่าใช้จ่ายในโครงการมาครบถ้วน แต่เอกสารบางใบเป็นใบเสร็จรับเงินที่ไม่สามารถใช้ได้ @30 พ.ย. 59 12:17
 • บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

  บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

  1.แกนนำมาตามนัดหมายและได้นำเอกสารหลักฐารการปิดงวดมาส่ง แต่หลักฐานยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง เช่น ใบเสร็จรับเงินขาดเลขที่ผู้เสียภาษี จำนวนคนเข้าประชุมเซ็นไม่ครบ เป็นต้น ได้แนะนำ และแนวทางการแก้ไข พร้อมนัดรอบที่สองก่อนจะถึงวันตรวจสอบพร้อมกับ สจรส.มอ. 2.แกนนำมาตามนัดครั้งที่สองในการนำหลักฐานมาตรวจสอบพบว่าครั้งนี้เรียบร้อยครบถ้วน และมีการตรวจสอบหน้าเว็บยังต้องแก้ไข ได้แนะนำการรายงานหน้าเว็บตามตัวชี้วัดโครงการที่ได้ประเมินจากากรถอดบทเรียนให้นำมาใส่ในรายงานด้วย 3.วันที่15ตุลาคม 2559 นัดตรวจรายงานพร้อม สจรส.มอ.และตรวจสอบหน้าเว็บ ตรวจรายงาน สามารถส่งรายงานได้ตามกำหนดเวลาและหน้าเว็บยังต้องไปปรับปรุงอีกเล็กน้อย@30 พ.ย. 59 11:24
 • บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

  บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

  1.แกนนำที่เข้าร่วมถอดบทเรียนมีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือดีมาก เกิดความภาคภูมิใจและเกิดแรงผลักดันในการดำเนินงานต่อ โดยผู้ใหญ่บ้าน พูดว่า "ฉันจะประชุมทุกเดือน วันนี้ตอนบ่ายต้องเข้าไปวัดพัฒนากับชาวบ้านที่นัดไว้ และจะไปเล่าเรื่องวันนี้ให้เค้าฟังด้วย เผื่อเค้าเสนออะไรมาพัฒนาบ้านเราต่อ" 2.เกิดชุดข้อมูลจากการถอดบทเรียน 1 ชุด ซึ่งเก็บไว้ในหมู่บ้านและนำมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป 3.ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ตามตัวชี้วัด เช่น ประชุมสภาทุกเดือน เกิดกติกาหมู่บ้าน เกิดการมีส่วนร่วมจากชาวบ้าน เกิดครัวเรือนตัวอย่าง เป็นต้น@30 พ.ย. 59 11:14
 • บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

  บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

  1.สภาหมู่บ้านดำเนินการประชุมโดยมีผู้ใหญ่บ้าน นายสมใจ  ส่องสง เป็นผู้นำ โดยมีการประชุมดังนี้ -  ในช่วงเช้ามีการ ร่วมกันสรุปผลกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ทำทั้งหมด จำนวน 17 กิจกรรม ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกันยายน - ในช่วงบ่าย มีการจัดเวทีดังนี้ ความภูมิใจจากการที่ได้รับจากโครงการฯ สิ่งที่เกิดขึ้นและภาคภูมิใจมีดังนี้ 1.1เกิดแกนนำหมู่บ้านและครัวเรือนตัวอย่างในการขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน 1.2สภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจนประสบผลสำเร็จได้ 1.3มีกติกาที่ตกลงร่วมกันในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันภายในชุมชน 1.4ผู้นำ กลุ่มเป้าหมาย ครัวเรือนตัวอย่างและผู้เข้าร่วมสามารถดำเนินกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจพอเพียงได้ทุกครัวเรือนมีกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวมากกว่า 3 ชนิดขึ้นไปทุกครัวเรือน สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 1.5 เกิดชุดข้อมูลรายจ่ายและรายได้มวลรวมของหมู่บ้าน  โดยคณะทำงาน ได้ร่วมกัน สำรวจข้อมูล รายจ่ายและรายได้ภายในหมู่บ้าน แล้วนำมาวิเคราะห์ โดยเฉลี่ย  สรุปรายได้ รายจ่าย และหนี้สิน - รายได้ละครัวเรือน เฉลี่ย 75,007 - รายจ่ายของแต่ละครัวเรือน เฉลี่ย50,030 -หนี้สินจำนวน 120 ราย เฉลี่ย23,427 2.ประชาชนให้ความสนใจและได้กล่าวขอบคุณ สสส.ผ่านผู้แทนคือพี่เลี้ยงที่ได้ให้งบประมาณในครั้งนี้ และยังมีควาาสนใจในการพัฒนาต่อเนื่อง 3.จากการประเมินความเข้มแข็ง พบว่า แกนนำมีความเข้มแข็งเห็นจากบทบาทหน้าที่ การได้รับการยอมรับ และมีการใช้ทรัพยากรร่วมจากหน่วยงานของรัฐ ภาคส่วนเอกชน การตั้งคำถามทำไม การมีภาคีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นมากกว่าต้นที่ดำเนินโครงการ@30 พ.ย. 59 10:56
 • เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

  เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด

  สรุปกิจกรรมโครงการ สภาชุมชนในการแก้ปัญหาของชุมชน มีสมาชิก 35 คน มีบทบาททำหน้าที่ในการให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันและควบคุมยาเสพติดในชุมชน เกิดผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงาน ดังนี้ มีการทบทวนกติกาชุมชนเดิมให้มีความเข้มข้นมากขึ้น จากเดิม ครั้งที่ 1 จะเรียกมาตักเตือน ครั้งที่ 2 จะเรียกผู้ปกครองมาพูดคุยกับผู้นำชุมชนและเน้นย้ำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่าให้สร้างความเดือดร้อน ครั้งที่ 3 หากยังพบการเสพยาเสพติดอีกจะไม่มีการตักเตือนพูดคุยแล้วจะปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ด้านผู้เสพยาเสพติดทั้งหมด 40 คน พบว่าสามารถลด ละเลิกยาเสพติด จำนวน 35 คนร้อยละ 87.5 และไม่พบผู้เสพรายใหม่ในชุมชน ชุมชนได้แนวทางการป้องกันยาเสพติดโดยชุมชน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพและชุมชนสามารถนำหลักการศาสนาอิสลามใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนำหลักศาสนาไปป้องกันยาเสพติด และไม่เกิดผู้เสพรายใหม่ในชุมชน รายงานกิจกรรมโครงการตามwebsiteเป็นปัจจุบัน แต่ขาดรายละเอียดรายงาน ภาพถ่ายกิจกรรมไม่สอดคล้องกับกิจกรรม หลักฐานรายงานการเงินเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง@29 พ.ย. 59 14:51

โครงการของ สจรส.ม.อ.

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ สจรส.
ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด