สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : ออกตรวจลาดตระเวณพื้นที่เขตอนุรักษ์

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่วัดเป็นการสร้างความรักสามัคคี

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่ของวัดเป็นการสร้างความรักสามัคคี

กิจกรรมวันนี้ : กลุ่มเยาวชนกลับใจได้บำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมวันนี้ : จัดให้ความรู้การปลูกข้าวไร่และเลี้ยงสัตว์

กิจกรรมวันนี้ : การจัดทำบ้านปลารอบที่ 1 ตัดไม้ไผ่

กิจกรรมวันนี้ : เยาวชนรักษ์วิถีพอเพียง

กิจกรรมวันนี้ : ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสถานการณ์เด็กเยาวชนและครอบครัว ม.5 บ้านปลักแรด

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง)

  ผู้รับผิดชอบโครงการได้แนะนำทีมงานให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนและพี่เลี้ยงให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการรายละเอียดกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการปีก่อนที่ทำเรื่องปลดหนี้ ซึ่งมีการปลดหนี้ได้บางส่วนและมีการนำเงินออมที่ได้จากสมาชิกให้กับชมรมผู้สูงอายุเพื่อใช้ในกิจกรรมต่อเนื่องในปีที่ 2 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน และพี่เลี้ยงได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเมื่อทำกิจกรรมตามที่จัดทำขึ้นทุกกิจกรรมแล้วชุมชนทะเลทรัพย์ก็จะเข็มแข็งและสามารถดำเนินการต่อไปโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 • ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง)

  ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง)

  ทีมผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบถึงการจัดทำรายงานทางเว็ปไซด์ ด้วยการนำกิจกรรมที่จะทำทั้งหมดลงในแผ่นปฏิทินงาน การลงรายละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัดและงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดทำรายงานที่ถูกต้อง
 • ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น

   
 • บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน

  บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน

  ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่ การลดการใช้นำ้และไฟ การลดสิ่งของฟุ่มเฟือย และการนำสิ่งของที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ เพิ่มรายได้ด้วยการประกอบอาชีพเสริม การปรับแผนการใช้ชีวิตตนเองทั้งการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มต่อไป และเลือกตังผู้ติดตามโครงการ 3 คน
 • บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน

  ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งให้สมาชิกทราบถึงจำนวนเงินที่ได้รับ  บาท มีการเบิกจ่าย 3 งวด โดยจะใช้เงินที่ได้มาเป็นทุนเริ่มต้นชุมชนในการทำกิจกรรม และให้พี่เลี้ยงโครงการเป็นผู้กล่าวถึงที่มา และวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ด้วยการจะทำในเรื่องการประกอบอาชีพ การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ด้วยการจัดทำอาชีพที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมในการทำจักสาน การทำไม้กวาด การทำดอกไม้ประดิษฐ์และการผูกผ้าที่ใช้ในงานของชุมชนโดยไม่ต้องเสียเงิน พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำเครื่องจักสาน และกลุ่มดอกไม้และผูกผ้า
 • เยาวชนตัวอย่าง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่

  จัดทำรายงานส่งสสส.
 • เยาวชนตัวอย่าง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่

  ถ่ายภาพกิจกรรมตลอดโครงการ
 • เยาวชนตัวอย่าง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่

  คืนเงินค่าเปิดบัญชีให้ชุมชน

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  ประชุมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา เดือนธันวาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557 ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา งวดที่ 1 ได้ดำเนินการในวัตถุประสงค์ที่ 1. พัฒนาศักยภาพทักษะผู้สนใจเสนอโครงการด้านการเขียนโครงการ  เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  ที่มีความสมบูรณ์ตามกรอบทิศทางการสนับสนุนทุน และยกระดับคุณภาพโครงการให้ผู้รับทุนสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เรียบร้อย สรุปสถานการณ์ ปี 2557 รอบ 1 สามารถพัฒนาโครงการที่สมบูรณ์และชุมชนกำลังดำเนินโครงการจำนวน 119 โครงการ และได้ปฐมนิเทศเป็นทีเรียบร้อย ปี 2557 รอบ 2 ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. 73 โครงการ และกำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับแก้ข้อเสนอโครงการ รวมโครงการปี 2557 ทั้งหมด 192 โครงการ วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน ทบทวนค่าใช้จ่ายที่ผ่านมา การปิดงวดที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย และออกแบบการสร้างตาราง Excel ใหม่ เพื่อให้มองภาพรวมและรายละเอียดการใช้จ่ายการเงินได้มากขึ้น จากนั้นวางแผนค่าใช้จ่ายตามรายกิจกรรม นำไปสู่การกรอกค่าใช้จ่ายในแผนงานต่อไป วางแผนงานกิจกรรมลงปฏิทินกิจกรรม ได้ประชุมวางแผนงาน สรุปได้ดังนี้ เสาร์ 25 – อาทิตย์ 26 ตุลาคม 2557 ปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 2 ทุกจังหวัด, เสาร์ 1 - อาทิตย์ 2 พฤศจิกายน 2557 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดงวด 1 ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด รุ่น 1  ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา พัทลุง สตูล และตรัง, จันทร์ 3 - อังคาร 4พฤศจิกายน  2557 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดงวด 1 ภาคใต้บน รุ่น 1 ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฏร์ธานี, เสาร์ 31 มกราคม - อาทิตย์ 1 กุมภาพันธ์ 2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการชุมชนน่าอยู่ ปิดงวด 1 รุ่น 2 ทุกจังหวัด, พฤหัสบดี 19 – จันทร์ 23  กุมภาพันธ์ 2558 พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง (ชุมชนน่าอยู่), อาทิตย์ 1 – อาทิตย์ 15 มีนาคม 2558 ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ทีมสจรส. กับทีมสังเคราะห์ลงพื้นที่ สังเคราะห์คุณค่าโครงการร่วมกับ ผู้รับผิดขอบโครงการและพี่เลี้ยง, เสาร์ 9 – เสาร์16 พฤษภาคม 2558 ประชุมสังเคราะห์ ชุมชนน่าอยู่พี่เลี้ยงทบทวนงานสังเคราะห์ของถนอม แยกตามรายจังหวัด, เสาร์ 27 - อาทิตย์ 28 มิถุนายน 2558 ปิดโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 1 ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา พัทลุง สตูล และตรัง, จันทร์ 29 - อังคาร 30 มิถุนายน 2558 ปิดโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 1 ใต้บน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฏร์ธานี, เสาร์ 11 – อาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2558 งานสร้างสุขชุมชนน่าอยู่ ภาคใต้, เสาร์ 22 – อาทิตย์ 23  สิงหาคม 2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปิดโครงการชุมชนน่าอยู่ รุ่น 2
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

   
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  -
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  ผู้นำเสนอโครงการจาก 4 ภาค ได้ซักซ้อมข้อมูล และเห็นจุดเด่นที่จะนำมาเล่าเสนอให้ผู้มาร่วมงานฟัง รวมทั้งได้มีการเตรียมการจัดแสดงสิ่งของที่ดี ๆ ในโครงการ จนห้องย่อยเสร็จเรียบร้อยพร้อมนำเสนอและแสดงในวันพรุ่งนี้

งานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ข่าวจากงานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่พัทลุง

@7 ก.ค. 56 15.15

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ ประกอบด้วยพื้นที่บ้านท่าช้าง ต.พนางตุง เรื่องเกษตรยั่งยืน,บ้านหูยาน ต.นาท่อม เรื่องการทำงานแบบบูรณาการฯ.และบ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน จ.พัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ที่เป็นรูปธรรมในปีที่ 1

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค.56

@7 ก.ค. 56 15.06

เรียน..คณะกรรมการบริหารโครงการฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ ทุกท่าน จากการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ตรงกับวันพุธที่ 10 ก.ค.56 ทางคณะทำงานโครงการฯจึงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค. 56 ขึ้นในวันพุธที่ 10 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมบริษัทโตโยต้า(พัทลุง)จำกัด เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ทางคณะทำงานโครงการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะกรรมการบริหารฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอแสดงความนับถือ

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • งานสำนักงานกลาง

  งานสำนักงานกลาง

  -ได้แบบสติกเกอร์ผลิตภัณฑ์ของโครงการ คือ เป็น ตราโลโก้โครงการเมืองลุงน่าอยู่  มีข้อความใต้โครงการ ว่า  ผลผลิตภัณฑ์และ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ มีสีสองส่วน  ส่วนบนเป็นสีมาตรฐานเดิม ส่วนข้างล้างเป็นสีประจำอำเภอ ส่วน รหัส สามตัว เป็นรหัสผลิตภัณฑ์(พื้นที่กำหนดเอง) -ได้ผลการสรุป ชื่อ การนำเสนอ เป็นนิทรรศการเมืองลุงน่าอยู่บนความพอเพียง(โครงการเมืองลุงน่าอยู่ ร่วมกับ โครงการเมืองลุงพอเพียง) ที่มีหลายหน่วยงานมาร่วมจัดกิจกรรม -การนำเสนอบนภาพไวนิล เป็น แผ่นที่พัทลุง ที่แสดงพื้นที่ อำเภอในการแสดงผลงาน  เช่น แผน่ที่ตลาดเขียวจังหวัดพัทลุง  แผนที่ผึ้งในจังหวัดพัทลุง แผ่นที่ประเด็นคุณภาพชีวิต  ประเด็นเกษตร  ประเด็นท่องเที่ยว นำเสนอในรูปแบบ เป็นพื้นที่ต้นแบบ  พื้นที่เรียนรู้  แหล่งขยายผล
 • งานสำนักงานกลาง

  เอกสารแนบเป็นสรุปการประเมินผลภายในข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาศักยภาพี่เลี้ยงด้านการเขียนรายงานติดตามโครงการ

@10 ก.ค. 57 10.24

กำหนดการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงติดตามโครงการ ด้านการเขียนรายงาน วันที่ 14 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังรายละเอียดไฟล์แนบ

ปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557

@3 มิ.ย. 57 16.52

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม วันที่ 14 มิ.ย.57 ผ่านองค์กรโครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผล และสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ จัดปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2557 ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา แบ่งการจัดปฐมนิเทศออกเป็น 2 วัน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา และสงขลา  สำหรับวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการ พื้นที่ จ.พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

กำหนดการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงพัฒนา ติดตามโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

@3 มิ.ย. 57 16.18

โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผล และสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี 2557 โดย สจรส.มอ จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง พัฒนา และติดตามโครงการในจังหวัดภาคใต้ วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สถาบันการจัดการทรัพยากรภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »