โครงการ "ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่" พื้นที่ภาคใต้ ปี 2558 เริ่มเปิดรับเข้าร่วมเสนอโครงการแล้ว สนใจกรุณา ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งภายในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 นี้

สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่วัดเป็นการสร้างความรักสามัคคี

กิจกรรมวันนี้ : ติดตามการปลูกพืชและเยี่ยมชมแปลงโดยทีมคณะทำงานโครงการ

กิจกรรมวันนี้ : กลุ่มที่เรียนรู้เรื่องอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติการที่บ้าน

กิจกรรมวันนี้ : กลุ่มเยาวชนกลับใจบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

กิจกรรมวันนี้ : สมาชิกชุมชนจัดทำบัญชีของตนเองและครอบครัว

กิจกรรมวันนี้ : รับฟังความคิดเห็นต่อร่าง(1)

กิจกรรมวันนี้ : 1.ให้ครัวเรือนมีการปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว เหลือจากการรับประทานก็สามารถนำมาวางขายที่ร้านค้าผักปลอดสารพิษของชุมชน

กิจกรรมวันนี้ : ติดตามผลเยาวชนกลุ่มเป้าหมายตามบ้านโดยทีมอาสาสมัครท้องถิ่นในชุมชนเป็นผู้นำทีม ร่วมกันเสนอแนะ ร่วมกันแก้ปัญหา ติดขัดช่วยกันแก้ไข

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา

  กลุ
 • คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา

  กลุ่มเป้าหมายได้รับขวัญและกำลังใจ มาก ทำให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเองให้มีศักดิ์กยภาพยิ่งขึ้น พร้อมที่จะขยานควมารู้ให้แก่ผู้ที่สนใจและหมู่บ้านใกล้เคียงด้วย ได้ร่วมกันตั้งข้อตกลง (ระเบียบกลุ่ม) ขึ้น และสมาชิกทุกคนยอมรับพร้อมปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้ 1. ไม่ใช้สารเคมี และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในหมู่บ้านให้คงอยู่ 2. ไม่ซื้อของตามรถเร่มารับประทาน 3. ไม่ซื้อแกงถุงมารับประทาน 4. ปลูกผักกินเอง และแบ่งกันกินในหมู่บ้าน 5. มาร่วมกิจกรรมทุกครั้ง (หากสมาชิกคนใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับถือว่าสละสิทในการร่วมกิจกรรม)
 • เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน

  เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน

  1.ทำให้ได้รับรู้สภาพการเป็นอยู่และการอยู่บ้านของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 2.ทำให้คณะทำงานได้รับรู้ปัญหาเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 3.ได้รับรู้ว่าเยาวชนกลุ่มเป้าหมายพร้อมหรือไม่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสาระและไม่ทำให้ใครเดือดร้อน 4.ทำให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกดีเมื่อคณะทำงานมาเยี่ยมเยียนที่บ้านตัวเองและมีกำลังใจในการใช้ชีวิตในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงจากยาเสพติด
 • ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้

  ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้

  คณะกรรมการมีความเข้าใจในรายละเอียดโครงการมากขึ้น และได้รับความรู้ที่ถูกต้องในกระบวนการทำงานชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
 • คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ

  ได้ร่างข้อบัญญัติในการจัดการสมุนไพร ซึ่งได้มาจากการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือของคนในชุมชน
 • ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด)

  สามารถแ้ก้งานที่ผิดพลาดได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด)

  ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด)

  1ทำให้ชาวบ้านได้ทราบข้อมูลในภาพรวมของหมู่บ้าน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน จากการจัดเวทีคืนข้อมูล 2เมื่อทราบปัญหาแล้วคณะกรรมการฯนำมาวิเคราะห์ และให้ความรู้เรื่องต่างๆ เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 3ชาวบ้านสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงข้อบกพร่อง
 • สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ

  ผลคะแนนที่วัดผลได้ดังนี้ 1.ประเภทสนใจตั้งใจเรียน คือ เด็กชายภูวดล (ภู) ชูแสง 2.ประเภทคะแนนสูงสุด คือ

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ


งานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ข่าวจากงานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่พัทลุง

@7 ก.ค. 56 15.15

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ ประกอบด้วยพื้นที่บ้านท่าช้าง ต.พนางตุง เรื่องเกษตรยั่งยืน,บ้านหูยาน ต.นาท่อม เรื่องการทำงานแบบบูรณาการฯ.และบ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน จ.พัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ที่เป็นรูปธรรมในปีที่ 1

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค.56

@7 ก.ค. 56 15.06

เรียน..คณะกรรมการบริหารโครงการฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ ทุกท่าน จากการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ตรงกับวันพุธที่ 10 ก.ค.56 ทางคณะทำงานโครงการฯจึงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค. 56 ขึ้นในวันพุธที่ 10 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมบริษัทโตโยต้า(พัทลุง)จำกัด เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ทางคณะทำงานโครงการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะกรรมการบริหารฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอแสดงความนับถือ

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • งานสำนักงานกลาง

  ได้แผนการขับเคลื่อนขยายผลทั้ง 11 อำเภอ
 • งานสำนักงานกลาง

  -ดร.นฤทธิ์  ดวงสุวรรณ เป็นผู้ทำกระบวนการสังเคราะชุดความรู้เพื่อปิดโครงการร่วมกับคณะทำงาน -รายงานสรุป งานสมัชชา ได้รายงานผ่านเว็ปไซต์ คนใต้สร้างสุขวันที่ 4 กันยายน 2557 -ได้ร่วมกันออกแบบกรอบชุดบทเรียนเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการสังเคราะห์ความรู้แหล่งเรียนรู้ต้นแบบและชุดความรู้โครงการ -ข้อเสนอ ทิศทางเมืองลุงหลังปิดโครงการ โครงการเมืองลุงน่าอยู่มีผลงานและกิจกรรมเกิดขึ้นจำนวนมากในพื้นที่ทุกอำเภอทั้ง 11  อำเภอมีทั้งคน พื้นที่กิจกรรม ทางโครงการมีข้อเสนอ คือ 1. เสนอให้มีการปรับปรุงพัฒนากลไกโครงการ ที่เป็น กลไกกลาง  พื้นที่ เพื่อรักษาพื้นที่และเครือข่ายในการขยายผลเป้าหมายวิสัยทัศน์จังหวัดพัทลุง 2. เสนอให้มีการต่อโครงการเพื่อพัฒนากลไกเข็มแข็ง เพราะถ้าแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกได้แค่รวมคน สร้างกลไก เท่านั้นเอง ระยะที่ 2  ควรพัฒนากลไกให้แข็งแรง  ระยะที่ 3 การพัฒนาสู่จังหวัดจัดการตนเองเต็มรูปแบบได้จากการสร้างและพัฒนาเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือขออนุญาต ปฐมนิเทศโครงการ ปี 57 รุ่น 2 วันที่ 29-30 พ.ย.57

@13 พ.ย. 57 16.00

หนังสือเชิญขออนุญาตโครงการเข้าร่วมปฐมนิเทศ

กำหนดการ การประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 รอบ 2 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 ทุกจังหวัด

@12 พ.ย. 57 18.03

กำหนดการ
การประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 รอบ 2 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เงื่อนไข 1. ผู้เข้าร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการๆ ละ 2 คน (หนึ่งในสองต้องมีคนใช้งานคอมพิวเตอร์ได้) 2. ให้นำสัญญาการดำเนินงานโครงการ จาก สสส. มาด้วย
3. ให้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 4. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจากงบประมาณโครงการ
หมายเหตุ
ที่พัก ผู้รับผิดชอบโครงการจองเองได้ แต่หากไม่สะดวกจะให้ทาง สจรส.จองให้ควรแจ้ง “ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์” มาที่ สจรส. มอ. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น. กระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการหนุนเสริมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.00 - 11.00 น        ความคาดหวัง ประสบการณ์ และแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน
โดย คุณปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

11.00 - 12.00 น. - การบริหารจัดการโครงการ (ทีมงาน/ชุมชน) และวิธีการจัดการปัญหา โดยคุณกำไล สมรักษ์ - การบริหารการจัดการงบประมาณ  (การเก็บหลักฐาน และเอกสารการเงิน) โดยคุณสมบูรณ์ ขวัญสงค์ และคุณจุรีย์ หนูผุด - การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน โดยคุณกัญนภัส จันทร์ทอง 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. การจัดทำรายงานผ่านเวบไซต์คนใต้สร้างสุข www.happynetwork.org
โดยคุณภานุมาศ นนทพันธ์ 14.00 – 21.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ • การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
• ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ
• การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรม
• การจัดทำรายงาน 


30 พฤศจิกายน 2557 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 12.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ (ต่อ) • การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
• ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ
• การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรม
• การจัดทำรายงาน
13.00 - 15.00 น. ประชุมพี่เลี้ยงร่วมกับ สสส. เพื่อการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล


หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »