สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

กิจกรรมวันนี้ : ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพึ่งตนเอง ด้วยการเลี้ยงปลาดุกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันนี้ : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนน่าอยู่

กิจกรรมวันนี้ : ตลาดชุมชน อาหารปลอดภัย

กิจกรรมวันนี้ : ประชาชนปฎิบัติการทำบัญชีครัวเรือนด้วยตนเอง

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวล้อม

กิจกรรมวันนี้ : ทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมวันนี้ : ฝึกอบรมอาชีพเสริมด้านการจักรสาน

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

   @23 ก.ค. 59 23:16
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ

   @23 ก.ค. 59 22:30
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ

  • จัดทำรายงานเพื่อสรุปปิดโครงการ@23 ก.ค. 59 22:27
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ

  • คณะกรรมการโครงการได้ร่วมกันคัดเลือกรูปภาพจากการทำกิจกรรมในโครงการทั้งหมดเพื่อส่งให้สสส.เพื่อใช้ในการประกอบการทำโครงการ@23 ก.ค. 59 22:23
 • คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์

  คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์

  1 พันโทสุพิทธิ์ สาระมาศ พบปะกลุ่มเป้าหมาย ทบทวนกิจกรรมของโครงการท่ีผ่านมา พร้อมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีปฏิบัติ เพื่อให้กลุ่มเข้าใจ และตระหนักในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสูงสุด 2.อาจารย์สุธรรม  แก้วประดิษฐ์พบปะสมาชิกทบทวนแนวทางในการทำกิจกรรมและประโยชน์ท่ีชุมชนได้รับ เพ่ือผลสำเร็จในการพัฒนาชุมชนแจ้งเรื่อง การถอดบทเรียนของโครงการให้กับนักเขียนของ สสส. ระเบียบการเงิน 3.วิทยากรชื่อนายเชษฐ์ ชูเมือง จากอำเภอร่อนพิบูลมาสาธิต เรื่องการทำปุ๋ยหมักและนำ้หมักชีวภาพ พบกลุ่มเป้าหมายเล่าประสบการณ์และความสำเร็จในชุมชนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ สู่การสร้างเสริมสุขภาพท่ีแข็งแรง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี 4. ตัวแทนเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ เสริมข้อคิดและแนวทางช่วยเหลือของส่วนราชการ 5. นายเชษฐ์ ชูเมืองและคณะสาธิตการทำปุ๋ยหมัก นำ้าหมักชีวภาพ น้ำยาล้างจาน 6.พันโทสุพิทธ์ สาระมาศ สรุปชวนคิดชวนคุยทำไมต้องทำเกษตรอินทรีย์ ทำไมต้องปลูกข้าวปลอดสารพิษ ทำไมต้องปลูกผักปลอดสารพิษ คุณค่าทางอาหาร และผักท่ีเราปลูก การปลูกผักที่ลดต้นทุน 7.แจกพันธ์ผักแก่เกษตรกรจำนวน 80 คน พันธ์ข้าว 20คน@23 ก.ค. 59 19:54
 • ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา

  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เห็นถึงการเข้ามามีส่วนร่วมกับการดำเนินงานโครงการชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากรส่ิ่งแวดล้อมดีที่บ้านพังสาย  เกิดความสามัคคี ความร่วมมือกัน ไม่ว่าสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการให้เยาวชนได้มาเรียนรู้การทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ใหญ่ ที่เป็นเสาหลักสำคัญในการหารายได้ ให้พวกเขาได้เล่าเรียนกัน    ในส่วนของชาวประมงในพื้นที่หลายๆ กิจกรรมที่ผ่านมาพวกเขาได้เข้าร่วมบ้าง ไม่เข้าร่วมบ้าง ขึ้นอยู่กับข้อจำกัด หรือภารกิจของแต่ละคร  แต่กิจกรรมครั้งนี้ มีชาวประมงเข้าร่วมทั้งคนในบ้านพังสาย และหมู่บ้านละแวกใกล้เคียง ซึ่งพวกเขารู้จัก บ้างก็เป็นเครือญาติกัน  อย่างน้อยกิจกรรมในครั้งนี้ ก็จะเกิดการต่อยอดกิจกรรมอื่นได้ในอนาคต  เช่น การรวมตัวกันเป็นกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนกิจกรรมในและนอกพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหา ที่เกิดผลกระทบกับประมงพื้นบ้าน  ดังเช่น การเข้าชื่อเสนอกฏหมายประมงต่อภาครัฐ หรือการยื่นหนังสือการแก้ไขกฏหมายประมงที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นต้น  คิดว่าการทำกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้น มีอุดมการณ์ เจตนารมณ์  เป้าหมายร่วมกัน  มีการพัฒนาศักยภาพประมงพื้นบ้านอยู่ตลอดเวลา  ก็จะทำให้เกิดเป็นกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านที่เข้มแข็ง ที่สามารถบริาหารจัดการทรัพยากรในชุมชนท้องถ่ินได้ตามความเหมาะสม ปัญหาความต้องการของชุมชน@23 ก.ค. 59 13:46
 • ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา

  -ลักษณะกิกรรมผู้เข้าร่วมรับฟังการทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันนี้ และกิจกรรมโดยรวม เพื่อให้คนในชุมชนได้รับรู้ และได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมโครงการ  เพราะทุกกิจกรรมไม่ว่าเป็นเวทีประชุม หรือปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ล้วนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คือคนในชุมชน และที่เกี่ยวข้อง  โดยนายหม๋าด มรรคโช ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่าวันนี้ตนได้ประสานให้คนในชุมชนโดยเฉพาะชาวประมง กลุ่มเยาวชนโรงเรียนสทิงพระวิทยา จำนวน 12 คน เพื่อให้พวกเขาได้เข้ามามีส่วนร่วม ได้เรียนรู้  เพื่อเกิดความรักทรัพยากร สิ่งแวดล้อม  ท้องถิ่นของตน  และกลุ่มชาวประมงในละแวกใกล้เคียงที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเล คือสัตว์น้ำ และใช้ประโยชน์จากบนพื้นดิน หาดทราย ได้มาร่วมกันทำความสะอาดชายหาดทะเลบ้านเรา เพื่อให้มีความสะอาด ทั้งหาดทราย  อากาศที่ดี  เมื่อสิ่งแวดล้อมดี สุขภาพจิต สุขภาพกายก็ดีตาม คนในชุมชนก็จะมีความสุข  ในวันนี้ในวงคุยเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการดำเนินงานโครงการชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวด่ล้อมดีที่บ้านพังสาย  ทุกคนจะได้รู้เข้าใจ และเข้ามาร่วมกับการดำเนินงานโครงการฯ ได้อย่างภาคภูมิใจ    ประเด็นหลักๆ ในชุมชนที่ต้องการให้ทุกคนช่วยกันคือ 1.การประกอบอาชีพ รายได้  ของชาวประมงลำบากมาก  เพราะตั้งแต่มีการขุดเจาะน้ำมันในทะเลหน้าบ้านตั้งแต่ปี 2551 สัตว์น้ำลดน้อยลงตามลำดับโดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน สัตว์น้ำลดลงอย่างรุนแรง ออกทำประมงมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 300-500 บาท แต่ต้นทุการทำประมงไม่ได้ลดน้อยลง แต่กลับยิ่งเพิ่มขึ้นจากชาวประมงต้องออกไปจากฝั่งไกลขึ้น  30-40 กิโลเมตร  ก็อยากให้ทุกคนได้ตระหนักในเรื่องนี้ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ 2.สิ่งแวดล้อมในชุมชน  อยากให้ทุกคนสร้างนิสัยการรักความสะอาด  ทิ้งขยะให้เป็นทีี  ชุมชนเราขยะมีตลอดบริเวณชายหาด บ้างก็เป็นขยะที่เกิดจากคนในชุมชน เกิดจากคนภายนอก หรือขยะที่ลอยมาจากทะเลบ้าง วันที่เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 121 คน ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ คนหนุ่มสาว  กลุ่มเยาวชน ที่ทางผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ประสานไปยังโรงเรียนสทิงพระวิทยา เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับผู้ใหญ่ การเก็บขยะชายหาด ตลอดแนวถนนริมทะเล ระยะทางไม่น้อยกว่า 200 เมตร  เกิดความสะอาดน่ามอง  นาอยู่ -จากกิจกรรมนี้สามารถต่อยอดเกิดกลุ่มเยาวชนที่ได้เข้ามาเรียนรู้ ร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อม  ต่อยอดกับกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นที่ละแวกใกล้เคียง โดยเฉพาะเครือข่ายประมงพื้นบ้าน 3 อำเภอ คือ อำเภอระโนด,อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร ที่สามารถร้อยเชื่อมทำงานร่วมกันได้ต่อเนื่อง  การทำงานต่อยอดกับองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมงอำเภอสทิงพระ , สมาคมรักษ์ทะเลไทย เป็นต้น@23 ก.ค. 59 12:09
 • ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)

   @23 ก.ค. 59 10:17

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

   @21 ก.ค. 59 15:51
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  โครงการ คณะทำงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ปัจจัยความสำเร็จ กิจกรรมเด่นที่เป็นต้นแบบ เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดให้ชุมชนอื่นต่อไป รายชื่อโครงการร่วมแลกเปลี่ยน ดังนี้ สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก *** กำลังอยู่ในช่วงการบันทึกรายละเอียดการถอดบทเรียน*** รายละเอียดการถอดบทเรียนจะรวบรวมเป็นหนังสือชุดความรู้เผยแพร่ในครั้งต่อไป@12 ก.ค. 59 08:39
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  ลงพื้นที่ถอดบทเรียน ณ อิงธารารีสอร์ท อ.ท่าแพ จ.สตูล โดยผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ปัจจัยความสำเร็จ กิจกรรมเด่นที่เป็นต้นแบบ เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดให้ชุมชนอื่นต่อไป รายชื่อโครงการร่วมแลกเปลี่ยน ดังนี้ โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว) หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7 บ้านนาข่าใต้ บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน *** กำลังอยู่ในช่วงการบันทึกรายละเอียดการถอดบทเรียน*** รายละเอียดการถอดบทเรียนจะรวบรวมเป็นหนังสือชุดความรู้เผยแพร่ในครั้งต่อไป@30 มิ.ย. 59 11:04
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  ได้เยี่ยมเยี่ยนโครงการผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน ณ บ้านผัง 16,17,19,20 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้รับผิดชอบโครงการ และเยาวขนได้แนะนำชุมชน เล่าถึงกิจกรรมที่ได้จัดไปแล้ว ทีม สจรส.มอ.ได้แนะนำการบันทึกข้อมูล และการจัดการเอกสารการเงินในพื้นที่ ซึ่งโครงการได้ผ่านการเรียนรู้อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานและการเงิน มีความเข้าใจมากขึ้น สามารถนำมาปฏิบัติได้ตนเอง จากนั้นโครงการได้นำชมโรงเพาะเห็ดชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างการรวมกลุ่มเยาวชนมีอาชีพเสริม โดยการนำทะลายปาล์มที่ไม่ใช้แล้วมาทำการเพาะเห็นในโรงเรือน และได้เล่าเรื่องปัญหาปีนี้พื้นที่จะแห้งแล้งมาก น้ำใช้ในครัวเรือนแห้ง ทางชุมชนแก้ปัญหาโดยการทำประปาหมู่บ้าน จากนั้นทาง สจรส.มอ.ได้แนะนำวางแผนปฏิทินกิจกรรมในอนาคตต่อไป@30 มิ.ย. 59 10:02ข่าวประชาสัมพันธ์

*** ลงทะเบียน งานสร้างสุข 59 “นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ" 3-5 ต.ค. 59 ***

@16 ก.ค. 59 11.28

**ลงทะเบียน งานสร้างสุข “นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ" 3-5 ต.ค. 59 คลิก ที่ชื่อจังหวัด ด้านล่างได้ เลยครับ**

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
จังหวัดหมายเหตุ
กระบี่รออัพเดท
ชุมพรรออัพเดท
  ตรัง  
รออัพเดท
  นครศรีธรรมราช 
รออัพเดท
    นราธิวาส
รออัพเดท
  ประจวบคีรีขันธ์ 
รออัพเดท
  ปัตตานี 
รออัพเดท
    พัทลุง 
รออัพเดท
    ภูเก็ต
รออัพเดท
    ยะลา
รออัพเดท
    สงขลา
รออัพเดท
    สตูล
รออัพเดท
สุราษฎร์ธานี    
รออัพเดท
หมายเหตุ :  ลงทะเบียนภายใน 15 กันยายน 2559

หนังสือเชิญ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง))

@22 มี.ค. 59 14.43

หนังสือเชิญ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559  การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง)) ประชุมห้อง 1402 ชั้น 14 ตึก LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ได้แนบหนังสือเชิญ ดังนี้
1. ฉบับไม่ขออนุญาตต้นสังกัด 2. ฉบับขออนุญาตจากต้นสังกัด 3. หลักการและเหตุผล และกำหนดการประชุม


หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ มีพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานมากกว่า 794 ชุมชน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ทำให้คนใต้มีสุขภาพดีทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญา และในการดำเนินโครงการมีหลักคิดที่สำคัญ คือ<br />

1. ให้ชุมชนมีระบบสุขภาพที่ดีโดยการจัดการของชุมชน
2. การทำให้สุขภาพดีโดยชุมชนต้องพัฒนาตัวของชุมชน การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและสร้างกลไกเพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพด้วยชุมชนเอง ที่ผ่านมาการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจะเน้นเรื่องธรรมาภิบาลของโครงการโดยทาง สจรส.ม.อ.ได้พัฒนาระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการและระบบการติดตามประเมินผลออนไลน์ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปติดตาม ตรวจสอบ และเรียนรู้ได้ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม สามารถเรียกดูรายงาน ผลการดำเนินงาน และรายงานการเงินอย่างเป็นปัจจุบัน (real time)
อย่างไรก็ตามยังพบว่า ระบบดังกล่าวอาจจะยังไม่สอดคล้องกับระบบติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะกับหน่วยงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และระบบภาษีของสรรพากร เนื่องจากผู้ออกแบบให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตนเองของผู้รับทุนโครงการเป็นเบื้องต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบและมีความเข้าใจตรงกันในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ทาง สจรส.ม.อ.จึงจะจัดให้มีการประชุมทำความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลร่วมกันระหว่างหน่วยงานสรรพากร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ 2. เพื่อทำความเข้าใจเรื่องระบบการหักภาษี และชำระภาษีแก่ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย 1. ทีม สสส. จำนวน 4 คน 2. ทีม สจรส.ม.อ. จำนวน 20 คน 3. ทีมสนับสนุนวิชาการภาคใต้ (พี่เลี้ยง) จำนวน 40 คน 4. สรรพากรภาค 11 และภาค 12 และสรรพากรพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 18 คน
5. สำนักตรวจเงินแผ่นดิน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 14 คน 6. วิทยากร 4 คน

วิธีการและระยะเวลาดำเนินงาน จัดการประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ตามกำหนดการ
09.00 – 10.00 น. แนวคิดในการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ของ สสส. ด้วยหลักธรรมาภิบาล และการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ โดย ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

10.00 - 10.30 น. การวางระบบภาษีและระบบธรรมาภิบาลร่วมกันระหว่าง สสส. กรมสรรพากร และ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
โดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ที่ปรึกษาด้านภาษีอากรของ สสส. และ ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์ กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

10.30 – 11.15 น. แนวทางการปฏิบัติ การติดตามและการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อธรรมาภิบาล โดย ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

11.15– 12.00 น. ระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างเสริมสุขภาพ โดย สรรพากรภาค 12

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 16.00 น. การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

แนวทางการชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่

@8 ธ.ค. 58 10.22

กรณีที่ภาคีได้รับหนังสือจากสรรพากรพื้นที่ หรือได้รับการประสานจากสรรพากรพื้นที่ให้ไปชี้แจงเรืองการรับทุนกับ สสส. หรือแจ้งให้เสียภาษีอากรแสตมป์
เบื้องต้น สสส.ได้ทำเอกสาร (ตามไฟล์ที่แนบ)

ขั้นตอนการดำเนิน ดังนี้
1. ให้ภาคีถือไปชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่  เพื่อยืนยันว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยวินิจฉัยแล้วว่าสัญญารับทุนของ สสส.
ไม่ได้เป็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ผู้รับทุนไม่ต้องเสียภาษีอากรแสตมป์
เอกสารนี้สามารถนำไปยื่นใช้ได้เลย
(ตามไฟล์แนบ)

หากพื้นที่สรรพากรใด ปฏิเสธต้องการเอกสารเพิ่มเติม ประสานมาที่สำนักกรณีที่สรรพากรปฏิเสธต้องการเอกสารเพิ่มเติม ขั้นตอนการประสาน ดังนี้

 1. ให้ผู้รับทุนจัดทำจดหมาย (ตามไฟล์แนบ) และจัดส่งมายัง สสส. กรณีได้รับหนังสือแจ้งเป็นทางการจากสรรพากรให้แนบมากับจดหมายด้วย กรณีไม่มีหนังสือแจ้ง
  ให้ทำการเล่ารายละเอียดในจดหมายว่าได้รับการประสานงานจากสรรพากรผ่านช่องทางใด โดยขอให้ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 2. หลังจาก สสส. ได้รับจดหมายแล้ว จะรีบดำเนินการจัดส่งเอกสาร เพื่อใช้สำหรับชี้แจงต่อสรรพากรพื้นที่ต่อไป

 3. ในการเข้าไปพบกับสรรพากรพื้นที่นั้น หากสรรพากรแจ้งให้ผู้รับทุนเสียภาษีหรือให้เซ็นเอกสาร ยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ
  เนื่องจากขณะนี้ สสส. กำลังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปกับกรมสรรพากร

หนังสือเชิญการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 (เฉพาะจังหวัดสตูล) น. ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

@1 ธ.ค. 58 22.09

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนโครงการ ด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนและพี่เลี้ยงในระหว่างการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงการร่วมกัน

การประชุมฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สตาร์รินทร์รีสอร์ท ถนนยาตราสวัสดิ์ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แนบไฟล์ 2 ไฟล์ 1. หนังสือเชิญขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2. กำหนดการประชุม

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »