โครงการคลินิกชุมชน คนรักสุขภาพ บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 53-01723
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการคลินิกชุมชน คนรักสุขภาพ บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 สิงหาคม 2553 - 31 สิงหาคม 2554
งบประมาณ 198,460.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภูษณิศา แก้วเนิน
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • สิทธิพรรณ เรือนจันทร์สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ (Trainer)  
  • กำไลกำไล (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (198,460.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
19 ส.ค. 54 ชวนลูกหลานรำพรานโนราห์ 0 0.00 -
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

๑. พัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุข ๒. เรียนรู้งานอาสาพัฒนาชุมชน ๓. ลกเปลี่ยนเรียนรู้เทียบเคียงพื้นที่ต้นแบบชุมชนสุขภาวะ ๓. สร้างแรงจูงใจสู่การสร้างสุข ๔. สร้างสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชนโดยวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ๕. เรียนรู้วิถีพอเพียง ๖. นิทรรศการรวมพลังสร้างคลังอาหารเพื่อสุขภาพ ๗. สรุปและถอดบทเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย chonpadae chonpadae เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 11:37 น.