โครงการคลินิกชุมชน คนรักสุขภาพ บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 53-00-0947
รหัสโครงการ 53-01723
ชื่อโครงการ โครงการคลินิกชุมชน คนรักสุขภาพ บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภูษณิศา แก้วเนิน
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 สิงหาคม 2553 - 31 สิงหาคม 2554
งบประมาณโครงการ 198,460.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

 1. กลุ่มผู้สูงอายุ ครัวต้นแบบ อย่างละ 10 ครัวเรือน และ อสม. ปราชน์ชาวบ้าน อย่างละ 5 ครัวเรือน รวมจำนวน 30 ครัวเรือน

กลุ่มเป้าหมายรอง

 1. กลุ่มสภาผู้นำ 10 ครัวเรือน
 2. กลุ่มผู้ชายที่ติดบุหรี่และเหล้า จำนวน 20 คน
พื้นที่ดำเนินการ บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • สิทธิพรรณ เรือนจันทร์สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ (Trainer)  
 • กำไลกำไล (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนแนวคิดและสร้างพฤติกรรมการเกิดสุข 4 มิติอย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของคนในชุมชน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
 3. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีชุมชน เพื่อรักษาระบบนิเวศ พัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก

๑. พัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุข ๒. เรียนรู้งานอาสาพัฒนาชุมชน ๓. ลกเปลี่ยนเรียนรู้เทียบเคียงพื้นที่ต้นแบบชุมชนสุขภาวะ ๓. สร้างแรงจูงใจสู่การสร้างสุข ๔. สร้างสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชนโดยวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ๕. เรียนรู้วิถีพอเพียง ๖. นิทรรศการรวมพลังสร้างคลังอาหารเพื่อสุขภาพ ๗. สรุปและถอดบทเรียน

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (198,460.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

ยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

19 ส.ค. 2554 ชวนลูกหลานรำพรานโนราห์ 0 0.00
รวม 0.00 0 1 0.00 0 0.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (198,460.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย chonpadae chonpadae เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 11:37 น.

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1ติดตามครั้งที่๕ ชวนลูกหลานรำพรานโนราห์ หน้า อบต.หัวไทร
Posted @19 ส.ค. 54 17.38 ip : 223...134

กิจกรรมผู้ใหญ่ชวนเด็กและเยาวชนรำพรานโนราห์ เป็นศิลปะพื้นบ้านภาคใตี ได้ออกกำลังกาย ท่าที่ง่าย มีความหมาย ได้ให้ลูกหลานได้สืบสานประเพณีและการละเล่นของไทย ควรนำมาฟื้นฟู มาดูเรื่องท่าทางให้เข้าได้กับหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง น่าจะเป็นอีกนวตกรรมของ สสส.

Comment #2ติดตามการดำเนินงานจัดทำชุดความรู้
Posted @21 ก.ค. 55 20.21 ip : 110...73
Photo : , 160x120 pixel 30,192 bytes
Photo : , 160x120 pixel 30,375 bytes
Photo : , 160x120 pixel 29,572 bytes
Photo : , 160x120 pixel 29,042 bytes
Photo : , 160x120 pixel 28,330 bytes
Photo : , 160x120 pixel 29,896 bytes

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พี่เลี้ยงเตรียมความพร้อมเรื่องการสังเคราะห์ชุดความรู้บ้านต้นแบบ ๓ เรื่อง คือ เกษตรยั่งยืน สวัสดิการ และวัฒนธรรม คณะกรรมการและวิทยากรในพืื้นที่ พูดคุยเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน และมอบหมายการจัดทำชุดความรู้ ๓ ด้าน