โครงการคลินิกชุมชน คนรักสุขภาพ บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 53-00-0947
รหัสโครงการ 53-01723
ชื่อโครงการ โครงการคลินิกชุมชน คนรักสุขภาพ บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภูษณิศา แก้วเนิน
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 สิงหาคม 2553 - 31 สิงหาคม 2554
งบประมาณโครงการ 198,460.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

 1. กลุ่มผู้สูงอายุ ครัวต้นแบบ อย่างละ 10 ครัวเรือน และ อสม. ปราชน์ชาวบ้าน อย่างละ 5 ครัวเรือน รวมจำนวน 30 ครัวเรือน

กลุ่มเป้าหมายรอง

 1. กลุ่มสภาผู้นำ 10 ครัวเรือน
 2. กลุ่มผู้ชายที่ติดบุหรี่และเหล้า จำนวน 20 คน
พื้นที่ดำเนินการ บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • สิทธิพรรณ เรือนจันทร์สิทธิพรรณ เรือนจันทร์(Trainer)
 • กำไลกำไล(Trainer)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนแนวคิดและสร้างพฤติกรรมการเกิดสุข 4 มิติอย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของคนในชุมชน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
 3. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีชุมชน เพื่อรักษาระบบนิเวศ พัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก

๑. พัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุข ๒. เรียนรู้งานอาสาพัฒนาชุมชน ๓. ลกเปลี่ยนเรียนรู้เทียบเคียงพื้นที่ต้นแบบชุมชนสุขภาวะ ๓. สร้างแรงจูงใจสู่การสร้างสุข ๔. สร้างสัมพันธภาพที่ดีของคนในชุมชนโดยวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ๕. เรียนรู้วิถีพอเพียง ๖. นิทรรศการรวมพลังสร้างคลังอาหารเพื่อสุขภาพ ๗. สรุปและถอดบทเรียน

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (198,460.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (198,460.00 บาท)

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1ติดตามครั้งที่๕ ชวนลูกหลานรำพรานโนราห์ หน้า อบต.หัวไทร
Posted @19 ส.ค. 54 17.38 ip : 223...134

กิจกรรมผู้ใหญ่ชวนเด็กและเยาวชนรำพรานโนราห์ เป็นศิลปะพื้นบ้านภาคใตี ได้ออกกำลังกาย ท่าที่ง่าย มีความหมาย ได้ให้ลูกหลานได้สืบสานประเพณีและการละเล่นของไทย ควรนำมาฟื้นฟู มาดูเรื่องท่าทางให้เข้าได้กับหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง น่าจะเป็นอีกนวตกรรมของ สสส.

Comment #2ติดตามการดำเนินงานจัดทำชุดความรู้
Posted @21 ก.ค. 55 20.21 ip : 110...73
Photo : , 160x120 pixel 30,192 bytes
Photo : , 160x120 pixel 30,375 bytes
Photo : , 160x120 pixel 29,572 bytes
Photo : , 160x120 pixel 29,042 bytes
Photo : , 160x120 pixel 28,330 bytes
Photo : , 160x120 pixel 29,896 bytes

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พี่เลี้ยงเตรียมความพร้อมเรื่องการสังเคราะห์ชุดความรู้บ้านต้นแบบ ๓ เรื่อง คือ เกษตรยั่งยืน สวัสดิการ และวัฒนธรรม คณะกรรมการและวิทยากรในพืื้นที่ พูดคุยเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน และมอบหมายการจัดทำชุดความรู้ ๓ ด้าน

Comment #1ส่งภาพจากโปรแกรมรวมภาพเพิ่มเติมไม่ได้
Posted @21 พ.ค. 54 22.02 ip : 223...185

ขอคำแนะนำด้วยคะท่านผู้ดูแลระบบ

Comment #2ติดตามครั้งที่๕ ชวนลูกหลานรำพรานโนราห์ หน้า อบต.หัวไทร
Posted @19 ส.ค. 54 17.38 ip : 223...134

กิจกรรมผู้ใหญ่ชวนเด็กและเยาวชนรำพรานโนราห์ เป็นศิลปะพื้นบ้านภาคใตี ได้ออกกำลังกาย ท่าที่ง่าย มีความหมาย ได้ให้ลูกหลานได้สืบสานประเพณีและการละเล่นของไทย ควรนำมาฟื้นฟู มาดูเรื่องท่าทางให้เข้าได้กับหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง น่าจะเป็นอีกนวตกรรมของ สสส.

Comment #3ติดตามการดำเนินงานจัดทำชุดความรู้
Posted @21 ก.ค. 55 20.21 ip : 110...73
Photo : , 160x120 pixel 30,192 bytes
Photo : , 160x120 pixel 30,375 bytes
Photo : , 160x120 pixel 29,572 bytes
Photo : , 160x120 pixel 29,042 bytes
Photo : , 160x120 pixel 28,330 bytes
Photo : , 160x120 pixel 29,896 bytes

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พี่เลี้ยงเตรียมความพร้อมเรื่องการสังเคราะห์ชุดความรู้บ้านต้นแบบ ๓ เรื่อง คือ เกษตรยั่งยืน สวัสดิการ และวัฒนธรรม คณะกรรมการและวิทยากรในพืื้นที่ พูดคุยเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน และมอบหมายการจัดทำชุดความรู้ ๓ ด้าน

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 9104
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง