โครงการสวนสุขภาพบ้านปอ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 53-00-0991
รหัสโครงการ 53-01764
ชื่อโครงการ โครงการสวนสุขภาพบ้านปอ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพยอม แก้วประดับ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 สิงหาคม 2553 - 31 สิงหาคม 2554
งบประมาณโครงการ 136,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

 1. กลุ่มผู้สูงอายุ 20 คน
 2. เยาวชน 20 คน
 3. คนว่างงาน 40 คน
 4. สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 9 คน
 5. อสม. 8 คน
 6. กลุ่มที่อยู่อาศัย 35 คน

กลุ่มเป้าหมายรอง

สมาชิก 94 ครัวเรือน จำนวน 300 คน

พื้นที่ดำเนินการ บ้านปอ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • parichatparichat(Trainer)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. สร้างความสุขให้กับชุมชนด้วยการสร้างสวนสุขภาพเพื่อเป็นสถานที่สาธารณะ
 2. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพ สร้างความร่วมมือร่วมใจสร้างสุขภาวะให้กับชุมชน
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (136,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (136,000.00 บาท)

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1การลงพื้นที่ เยี่ยมชมสวนสุขภาพบ้านปอ เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2554
Posted @25 เม.ย. 54 16.50 ip : 182...240
Photo : , 640x480 pixel 53,921 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,592 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,793 bytes

จากการได้ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2553และพูดคุยกับคณะทำงานพบว่า กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ - การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนรูปแบบกิจกรรม - จัดเวทีชุมชนเพื่อคืนข้อมูลสถานการณ์สุขภาพและรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ - ประชาสัมพันธ์โครงการสวนสุขภาพ พร้อมกับเตรียมพื้นที่และจัดแต่งสวนสุขภาพโดยคณะทำงานร่วมกับประชาชนในชุมชน - ดำเนินกิจกรรมโดยสนับสนุนให้มีการทำกิจกรรมในสวนสุขภาพ เช่น ทำข้าวซ้อมมือ และ สาธิตการทำขนม ซึ่งกิจกรรมข้างต้นสอดคล้องกับปฏิทินโครงการ เพียงแต่ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอาจแตกต่างกันออกไปบ้าง เนื่องจากในพื้นที่ของโครงการได้รับผลกระทบจากวาตภัยเมื่อวันที่ 1 พ.ย.2553 และมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องมาตลอด
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่ ให้เร่งปรับปรุงสถานที่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่ม เพื่อชักจูงคนในชุมชนให้เข้าร่วมมากยิ่งขึ้น และวางแผนการดำเนินการในการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไป

Comment #2ติดตามและให้คำปรึกษาแก่กิจกรรมในโครงการ
Posted @26 ส.ค. 54 18.23 ip : 119...219

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 54 ทางคณะทีมงานพี่เลี้ยง พร้อมด้วยอาจารย์พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ลงพื้นที่ตำบลวัด จันทร์ ตั้งแต่ ม.1-ม.6  เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ที่ไม่สามารถทำกิจกรรมตามแผนเดิมได้ โดยพื้นที่ ม.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ปรับกิจกรรมใหม่ (แนบกิจกรรมใหม่ให้ตาม file รายงานฉบับเต็ม)

ไฟล์ประกอบ

Comment #3สนับสนุนกิจกรรมสวน สุขภาพ ครั้งที่ 1
Posted @9 ก.ย. 54 23.03 ip : 223...5
Photo : , 640x480 pixel 51,409 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,033 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,430 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,488 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,466 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,610 bytes

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 54 คณะทำงานสวนสุขภาพบ้านปอได้จัดกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาโดยเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเข้าร่วมเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพรฐานละ 20 นาที ประกอบด้วย 1) ลูกประคบเพื่อสุขภาพ 2) สบู่ใบบัวบก 3) โลชั่นตะไคร้หอม 4) ยาหม่องไพล 5) ยาดมสมุนไพร ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยม ประมาณ 30 คน เป็นประชาชนในพื้นที่เพียง20 คน โดยทางคณะอาจารย์เภสัชฯได้เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมทั้งบุคลากรคุณภาพจำนวน 20 คนมาสาธิตและอธิบายถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพรเพื่อให้คนในชุมชนตระหนักหันกลับมาใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน และส่งเสริมให้เด็กและผู้ใหญ่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะขั้นตอนการทำ เช่น เด็กมัดลูกประคบไม่ได้ ผู้ใหญ่ก็จะช่วยอธิบายและสอนการมัดที่ถูกต้องให้ได้ นอกจากนี้การแปรรูปสมุนไพรสามารถนำไปต่อยอดให้กับชุมชนอื่นๆได้อีกด้วย
  สำหรับกิจกรรมภาคบ่าย เป็นการสาธิตการทำน้ำยาล้างจานพบว่าผู้เข้าร่วมมีน้อย เนื่องจากติดภารกิจ แต่กิจกรรมก็ยังดำเนินต่อ ซึ่งกิจกรรมนี้ชี้ให้เห็นประโยชน์ 2 ทาง คือ - สนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ - สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชนได้

Comment #4สนับสนุนกิจกรรมสวน สุขภาพ ครั้งที่ 2
Posted @9 ก.ย. 54 23.15 ip : 223...5
Photo : , 716x536 pixel 115,774 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,146 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,989 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,251 bytes

คณะทำงานสวนสุขภาพบ้านปอได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญาในรูปแบบการประดิษฐ์งานฝีมือจากเศษวัสดุธรรมชาติเหลือใช้  เช่น ใบโหนด สานเป็นตะกร้าต่างๆ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2554 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเพียง 30 คน น่าจะเกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนรับทราบ อย่างไรก็ตามจากการสังเกตการณ์พบว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นอย่างดี มีการรวมกลุ่มผสมผสานระหว่างเด็กและผู้ใหญ่เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการพูดคุย ลดช่องว่างระหว่างวัย โดยมีครูผู้สอน 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความตั้งใจในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับคนในชุมชนจะสาธิตการประดิษฐ์การสานตะกร้า, การสานชะลอม  เป็นต้น

Comment #1การลงพื้นที่ เยี่ยมชมสวนสุขภาพบ้านปอ เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2554
Posted @25 เม.ย. 54 16.50 ip : 182...240
Photo : , 640x480 pixel 53,921 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,592 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,793 bytes

จากการได้ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2553และพูดคุยกับคณะทำงานพบว่า กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ - การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนรูปแบบกิจกรรม - จัดเวทีชุมชนเพื่อคืนข้อมูลสถานการณ์สุขภาพและรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ - ประชาสัมพันธ์โครงการสวนสุขภาพ พร้อมกับเตรียมพื้นที่และจัดแต่งสวนสุขภาพโดยคณะทำงานร่วมกับประชาชนในชุมชน - ดำเนินกิจกรรมโดยสนับสนุนให้มีการทำกิจกรรมในสวนสุขภาพ เช่น ทำข้าวซ้อมมือ และ สาธิตการทำขนม ซึ่งกิจกรรมข้างต้นสอดคล้องกับปฏิทินโครงการ เพียงแต่ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอาจแตกต่างกันออกไปบ้าง เนื่องจากในพื้นที่ของโครงการได้รับผลกระทบจากวาตภัยเมื่อวันที่ 1 พ.ย.2553 และมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องมาตลอด
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่ ให้เร่งปรับปรุงสถานที่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่ม เพื่อชักจูงคนในชุมชนให้เข้าร่วมมากยิ่งขึ้น และวางแผนการดำเนินการในการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไป

Comment #2ติดตามและให้คำปรึกษาแก่กิจกรรมในโครงการ
Posted @26 ส.ค. 54 18.23 ip : 119...219

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 54 ทางคณะทีมงานพี่เลี้ยง พร้อมด้วยอาจารย์พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ลงพื้นที่ตำบลวัด จันทร์ ตั้งแต่ ม.1-ม.6  เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ที่ไม่สามารถทำกิจกรรมตามแผนเดิมได้ โดยพื้นที่ ม.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ปรับกิจกรรมใหม่ (แนบกิจกรรมใหม่ให้ตาม file รายงานฉบับเต็ม)

ไฟล์ประกอบ

Comment #3สนับสนุนกิจกรรมสวน สุขภาพ ครั้งที่ 1
Posted @9 ก.ย. 54 23.03 ip : 223...5
Photo : , 640x480 pixel 51,409 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,033 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,430 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,488 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,466 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,610 bytes

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 54 คณะทำงานสวนสุขภาพบ้านปอได้จัดกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาโดยเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเข้าร่วมเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพรฐานละ 20 นาที ประกอบด้วย 1) ลูกประคบเพื่อสุขภาพ 2) สบู่ใบบัวบก 3) โลชั่นตะไคร้หอม 4) ยาหม่องไพล 5) ยาดมสมุนไพร ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยม ประมาณ 30 คน เป็นประชาชนในพื้นที่เพียง20 คน โดยทางคณะอาจารย์เภสัชฯได้เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมทั้งบุคลากรคุณภาพจำนวน 20 คนมาสาธิตและอธิบายถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพรเพื่อให้คนในชุมชนตระหนักหันกลับมาใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน และส่งเสริมให้เด็กและผู้ใหญ่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะขั้นตอนการทำ เช่น เด็กมัดลูกประคบไม่ได้ ผู้ใหญ่ก็จะช่วยอธิบายและสอนการมัดที่ถูกต้องให้ได้ นอกจากนี้การแปรรูปสมุนไพรสามารถนำไปต่อยอดให้กับชุมชนอื่นๆได้อีกด้วย
  สำหรับกิจกรรมภาคบ่าย เป็นการสาธิตการทำน้ำยาล้างจานพบว่าผู้เข้าร่วมมีน้อย เนื่องจากติดภารกิจ แต่กิจกรรมก็ยังดำเนินต่อ ซึ่งกิจกรรมนี้ชี้ให้เห็นประโยชน์ 2 ทาง คือ - สนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ - สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชนได้

Comment #4สนับสนุนกิจกรรมสวน สุขภาพ ครั้งที่ 2
Posted @9 ก.ย. 54 23.15 ip : 223...5
Photo : , 716x536 pixel 115,774 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,146 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,989 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,251 bytes

คณะทำงานสวนสุขภาพบ้านปอได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญาในรูปแบบการประดิษฐ์งานฝีมือจากเศษวัสดุธรรมชาติเหลือใช้  เช่น ใบโหนด สานเป็นตะกร้าต่างๆ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2554 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเพียง 30 คน น่าจะเกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนรับทราบ อย่างไรก็ตามจากการสังเกตการณ์พบว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นอย่างดี มีการรวมกลุ่มผสมผสานระหว่างเด็กและผู้ใหญ่เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการพูดคุย ลดช่องว่างระหว่างวัย โดยมีครูผู้สอน 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความตั้งใจในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับคนในชุมชนจะสาธิตการประดิษฐ์การสานตะกร้า, การสานชะลอม  เป็นต้น

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 5895
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง