รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 53-00-0991
รหัสโครงการ 53-01764
ชื่อโครงการ โครงการสวนสุขภาพบ้านปอ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพยอม แก้วประดับ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 สิงหาคม 2553 - 31 สิงหาคม 2554
งบประมาณโครงการ 136,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

 1. กลุ่มผู้สูงอายุ 20 คน
 2. เยาวชน 20 คน
 3. คนว่างงาน 40 คน
 4. สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 9 คน
 5. อสม. 8 คน
 6. กลุ่มที่อยู่อาศัย 35 คน

กลุ่มเป้าหมายรอง

สมาชิก 94 ครัวเรือน จำนวน 300 คน

พื้นที่ดำเนินการ บ้านปอ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • parichatparichat (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. สร้างความสุขให้กับชุมชนด้วยการสร้างสวนสุขภาพเพื่อเป็นสถานที่สาธารณะ
 2. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพ สร้างความร่วมมือร่วมใจสร้างสุขภาวะให้กับชุมชน
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (136,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

ยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0.00 0 0 0.00 0 0.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (136,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุรยานี สุรยานี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 11:23 น.

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1การลงพื้นที่ เยี่ยมชมสวนสุขภาพบ้านปอ เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2554
Posted @25 เม.ย. 54 16.50 ip : 182...240
Photo : , 640x480 pixel 53,921 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,592 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,793 bytes

จากการได้ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2553และพูดคุยกับคณะทำงานพบว่า กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ - การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนรูปแบบกิจกรรม - จัดเวทีชุมชนเพื่อคืนข้อมูลสถานการณ์สุขภาพและรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ - ประชาสัมพันธ์โครงการสวนสุขภาพ พร้อมกับเตรียมพื้นที่และจัดแต่งสวนสุขภาพโดยคณะทำงานร่วมกับประชาชนในชุมชน - ดำเนินกิจกรรมโดยสนับสนุนให้มีการทำกิจกรรมในสวนสุขภาพ เช่น ทำข้าวซ้อมมือ และ สาธิตการทำขนม ซึ่งกิจกรรมข้างต้นสอดคล้องกับปฏิทินโครงการ เพียงแต่ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอาจแตกต่างกันออกไปบ้าง เนื่องจากในพื้นที่ของโครงการได้รับผลกระทบจากวาตภัยเมื่อวันที่ 1 พ.ย.2553 และมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องมาตลอด
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่ ให้เร่งปรับปรุงสถานที่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่ม เพื่อชักจูงคนในชุมชนให้เข้าร่วมมากยิ่งขึ้น และวางแผนการดำเนินการในการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไป

Comment #2ติดตามและให้คำปรึกษาแก่กิจกรรมในโครงการ
Posted @26 ส.ค. 54 18.23 ip : 119...219

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 54 ทางคณะทีมงานพี่เลี้ยง พร้อมด้วยอาจารย์พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ลงพื้นที่ตำบลวัด จันทร์ ตั้งแต่ ม.1-ม.6  เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ที่ไม่สามารถทำกิจกรรมตามแผนเดิมได้ โดยพื้นที่ ม.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ปรับกิจกรรมใหม่ (แนบกิจกรรมใหม่ให้ตาม file รายงานฉบับเต็ม)

ไฟล์ประกอบ

Comment #3สนับสนุนกิจกรรมสวน สุขภาพ ครั้งที่ 1
Posted @9 ก.ย. 54 23.03 ip : 223...5
Photo : , 640x480 pixel 51,409 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,033 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,430 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,488 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,466 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,610 bytes

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 54 คณะทำงานสวนสุขภาพบ้านปอได้จัดกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาโดยเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเข้าร่วมเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพรฐานละ 20 นาที ประกอบด้วย 1) ลูกประคบเพื่อสุขภาพ 2) สบู่ใบบัวบก 3) โลชั่นตะไคร้หอม 4) ยาหม่องไพล 5) ยาดมสมุนไพร ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยม ประมาณ 30 คน เป็นประชาชนในพื้นที่เพียง20 คน โดยทางคณะอาจารย์เภสัชฯได้เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมทั้งบุคลากรคุณภาพจำนวน 20 คนมาสาธิตและอธิบายถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพรเพื่อให้คนในชุมชนตระหนักหันกลับมาใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน และส่งเสริมให้เด็กและผู้ใหญ่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะขั้นตอนการทำ เช่น เด็กมัดลูกประคบไม่ได้ ผู้ใหญ่ก็จะช่วยอธิบายและสอนการมัดที่ถูกต้องให้ได้ นอกจากนี้การแปรรูปสมุนไพรสามารถนำไปต่อยอดให้กับชุมชนอื่นๆได้อีกด้วย
  สำหรับกิจกรรมภาคบ่าย เป็นการสาธิตการทำน้ำยาล้างจานพบว่าผู้เข้าร่วมมีน้อย เนื่องจากติดภารกิจ แต่กิจกรรมก็ยังดำเนินต่อ ซึ่งกิจกรรมนี้ชี้ให้เห็นประโยชน์ 2 ทาง คือ - สนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ - สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชนได้

Comment #4สนับสนุนกิจกรรมสวน สุขภาพ ครั้งที่ 2
Posted @9 ก.ย. 54 23.15 ip : 223...5
Photo : , 716x536 pixel 115,774 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,146 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,989 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,251 bytes

คณะทำงานสวนสุขภาพบ้านปอได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญาในรูปแบบการประดิษฐ์งานฝีมือจากเศษวัสดุธรรมชาติเหลือใช้  เช่น ใบโหนด สานเป็นตะกร้าต่างๆ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2554 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเพียง 30 คน น่าจะเกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนรับทราบ อย่างไรก็ตามจากการสังเกตการณ์พบว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นอย่างดี มีการรวมกลุ่มผสมผสานระหว่างเด็กและผู้ใหญ่เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการพูดคุย ลดช่องว่างระหว่างวัย โดยมีครูผู้สอน 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความตั้งใจในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับคนในชุมชนจะสาธิตการประดิษฐ์การสานตะกร้า, การสานชะลอม  เป็นต้น