รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 53-00-0886
รหัสโครงการ 53-01770
ชื่อโครงการ โครงการปลูกพีชผักไร้สารพิษ สู่ชีวิตชุมชนห่างไกลโรค
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมนึก เข้ทอง
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2553 - 31 สิงหาคม 2554
งบประมาณโครงการ 172,500.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
  1. คณะกรรมการหมู่บ้าน/อาสาสมัคร จำนวน 24 คน
  2. กลุ่มแม่บ้านและเยาวชน จำนวน 30 คน
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 บ้านปากทางเกาะทองสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • dangdang (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
  1. ให้ชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยจากสารพิษ
  2. เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร พืช ผัก ท้องถิ่น ในชุมชน
  3. เพื่อปรับพฤติกรรมในการกินที่ไม่เหมาะสม และสร้างจิตสำนึกในการออกกำลังกาย
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (172,500.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

ยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0.00 0 0 0.00 0 0.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (172,500.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุรยานี สุรยานี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 14:27 น.

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง