โครงการปลูกพีชผักไร้สารพิษ สู่ชีวิตชุมชนห่างไกลโรค

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 53-00-0886
รหัสโครงการ 53-01770
ชื่อโครงการ โครงการปลูกพีชผักไร้สารพิษ สู่ชีวิตชุมชนห่างไกลโรค
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมนึก เข้ทอง
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2553 - 31 สิงหาคม 2554
งบประมาณโครงการ 172,500.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. คณะกรรมการหมู่บ้าน/อาสาสมัคร จำนวน 24 คน
 2. กลุ่มแม่บ้านและเยาวชน จำนวน 30 คน
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 บ้านปากทางเกาะทองสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • dangdang(Trainer)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. ให้ชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยจากสารพิษ
 2. เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร พืช ผัก ท้องถิ่น ในชุมชน
 3. เพื่อปรับพฤติกรรมในการกินที่ไม่เหมาะสม และสร้างจิตสำนึกในการออกกำลังกาย
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (172,500.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (172,500.00 บาท)

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1ชี้แจ้งโครงการปลูกพืชผักไร้สารพิษ สู่ชีวิตชุมชนห่างไกลโรค
Posted @28 ก.พ. 54 22.40 ip : 118...116
Photo : , 400x300 pixel 23,774 bytes

14 -15 กย. 53 ชาวบ้านปากทางเกาะทองสม  ม. 12 เข้าร่วมรับฟังการชี้แจ้งโครงการ ฯ จากผู้รับผิดชอบโครงการโดย สอ. ประดิษฐ์ มูสิกะสง ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเขาชัยสน  จนท. เกษตรอำเภอเขาชัยสน นายวิเชียร สงสุรินทร์ บรรยายเรื่องการปลูกพืชผักในครัวเรือน นายยิ่งยศ กองเอียด บรรยายเรื่องประโยชน์ของ พืชผัก นายบุญล้อม ผอมขวัญ บรรยายเรื่องการทำปุ๋ยหมัก / น้ำหมักชีวภาพ ชาวบ้านแบ่งเป็น 5กลุ่มบ้าน กลุ่มละ 10 คน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในวันที่ 11 ตค. 53

Comment #2นำข้อมูลมาวิเคราะห์
Posted @28 ก.พ. 54 22.47 ip : 118...116
Photo : , 400x300 pixel 29,570 bytes

11 ตค.53 ได้นำข้อมูลพืชผัก มาจากกลุ่มบ้าน ที่มีอยู่เช่น มะละกอ ผักหวาน พริกขี้หนู เป็นต้น ซึ่งพืชผักเหล่านี้สามารถปลูกได้ทุกกลุ่มบ้าน ผักชนิดอื่นจะจัดหามาให้เช่น คะน่า ผักกวางตุ้ง ฯ และจัดอุปกรณ์การทำน้ำหมัก

Comment #3กิจกรรมการผสมปุ๋ยหมัก / น้ำหมักชีวภาพ
Posted @28 ก.พ. 54 22.54 ip : 118...116
Photo : , 400x300 pixel 36,261 bytes

18- 22 พย. 53 สมาชิกกลุ่มบ้านทั้ง 5 กลุ่มบ้านมาอบรมการทำปุ๋ยหมัก / น้ำหมัก วันละ 1กลุ่มบ้าน โดยการฝึกทำปุ๋ยหมักโดยปฏิบัติจริง โดยวิทยากร จากเกษตรอำเภอ และจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

Comment #4กิจกรรมแปลงสาธฺติปลูกผักไร้สารพิษ
Posted @28 ก.พ. 54 23.05 ip : 118...116
Photo : , 400x300 pixel 33,545 bytes

26 กพ. 54 แปลงปลูกผักแปลงแรกที่กลุ่มบ้านปลวกรู จนท. เกษตรอำเภอ ได้มาบรรยายการเตรียมดิน การจัดทำแปลงปลูกทั้งวิธีการใช้น้ำหมัก ให้ผู้ที่ดูแลแปลงปลูกของกลุ่มบ้านปลวกรู  โยสมาชิกกลุ่มบ้านอื่นได้มาลงแรงการเตรียมดินด้วย

Comment #5กิจกรรมแปลงสาธฺติปลูกผักไร้สารพิษ
Posted @28 ก.พ. 54 23.12 ip : 118...116
Photo : , 400x300 pixel 37,073 bytes

27 กพ. 54 แปลงสาธิตกลุ่มบ้านศาลาสามัคคีธรรม  จนท. มาให้ความรู้เรื่องวิธีการปลูกผักกินใบและผักที่กินผลการใช้น้ำสัมควันไม้
น้ำหมักส่วนผสมที่จะใช้ให้เหมาะสม

Comment #6กิจกรรมแปลงสาธฺติปลูกผักไร้สารพิษ
Posted @28 ก.พ. 54 23.17 ip : 118...116
Photo : , 400x300 pixel 34,123 bytes

28 กพ.54 แปลงสาธิตกลุ่มบ้านปากทางเกาะทองสม จนท. เกษตรอำเภอ ได้ให้ความรู้การปลูกพริกวิธีการเพาะ การดูและบำรุงต้น
ถึงโรคของพริกพร้อมทั้งวิธีการรักษา

Comment #7กิจกรรมแปลงสาธิตปลูกผักไร้สารพิษ
Posted @3 มี.ค. 54 12.20 ip : 118...147
Photo : , 400x300 pixel 34,938 bytes

2 มืค 54 แปลงสาธิตกลุ่มบ้านในบ้าน  จนท. เกษตรอำเภอ ให้ความรู้เรื่องการปลูกผักกินผล โดยก่อนที่กินผลใช้ระยะเวลา ก็ให้ปลูกผักกินใบแซมก่อน

Comment #8กิจกรรมแปลงสาธิตปลูกผักไร้สารพิษ
Posted @25 มี.ค. 54 21.17 ip : 118...253
Photo : , 800x600 pixel 144,820 bytes

7 มีค 54 แปลงสาธิตกลุ่มบ้านบนควน แปลงที่ 5 ของโครงการ

Comment #9พบคณะทำงานของโครงการ
Posted @25 มี.ค. 54 21.45 ip : 118...253
Photo : , 800x600 pixel 136,811 bytes

25 มีค 2554 พบคณะทำงานของโครงการปลูกผักไร้สารพิษ สู้ชีวิตชุมชนห่างไกลโรค และเยียมชมแปลงผัก

Comment #10แปลงผักที่ได้ผลผลิตแล้ว
Posted @25 มี.ค. 54 21.49 ip : 118...253
Photo : , 800x600 pixel 166,962 bytes

แปลงผักทีปลูกเมื่อปลายเดือน กพ - ต้นเดือน มีค ได้รับผลผลิตแล้ว ของกลุ่มบ้านปากทางเกาะทองสม

Comment #11ต้องเลือนกิจกรรมกินผักในวันที่14 เม.ย 54
Posted @22 เม.ย. 54 15.28 ip : 61...95
Photo : , 320x240 pixel 21,557 bytes

เนื่องจากในช่วง วันที่ 26 เม.ย. 54 ถึงต้นเดือน เม.ย. 54 ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ มีน้ำท่วม ทำให้ผักไม่มากพอที่จะนำมาจัดกิจกรรมกินผักในวันที่ 14 เม.ย. 54
จึงเลื่อนออกไปโดยจะทำการปลูกผักใหม่ และจะนัดจัดวันกินผักอีกครั้งหนึ่ง

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 1484
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง