รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 54-01540
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนบ้านนามะพร้าว
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 186,530.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมนึก ทองรอด
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ประเทืองประเทือง (Owner)  
  • เสณี จ่าวิสูตรเสณี จ่าวิสูตร (Trainer)  
  • yaowalakyaowalak (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (186,530.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
19 ส.ค. 54 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1 0 0.00 -
7 ก.ย. 54 ประชุมสภาผู้นำชุมชนประจำเดือนครั้งที่ 2 0 0.00 -
12 ก.ย. 54 จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 0 0.00 -
10 ต.ค. 54 ประชุมสภาผู้นำชุชนประจำเดือน ครั้งที่ 3 0 0.00 -
17 ต.ค. 54 ประชุมวางแผนการเก็บข้อมูล 0 0.00 -
11 พ.ย. 54 ประชุมสภาผู้นำชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 4 0 0.00 -
14 พ.ย. 54 เก็บข้อมูลในพื้นที่ 0 0.00 -
24 พ.ย. 54 อบรมผู้ผลิตปลาร้า ปลาแดดเดียวอย่างปลอดภัย 0 0.00 -
9 ธ.ค. 54 ประชุมสภาผู้นำชุมชนประจำเดือนครั้งที่ 5 0 0.00 -
12 ธ.ค. 54 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนงาน 0 0.00 -
11 ม.ค. 55 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ประจำเดือนครั้งที่ 6 0 0.00 -
27 ม.ค. 55 เวทีประชุมคืนข้อมูลให้ชุมชน 0 0.00 -
10 ก.พ. 55 ประชุมสภาผู้นำชุมชนประจำเดือนครั้งที่ 7 0 0.00 -
17 ก.พ. 55 พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน 0 0.00 -
24 ก.พ. 55 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างพื้นที่ 0 0.00 -
9 มี.ค. 55 ประชุมสภาผู้นำชุมชนประจำเดือนครั้งที่ 8 0 0.00 -
16 มี.ค. 55 ประชุมคณะทำงานและแกนนำเพื่อวางแผนการเฝ้าระวังอาหารในชุมชน 0 0.00 -
23 มี.ค. 55 ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 6 ชนิด 0 0.00 -
10 เม.ย. 55 ประชุมสภาผู้นำชุมชนประจำเดือนครั้งที่ 9 0 0.00 -
11 พ.ค. 55 ประชุมสภาผู้นำชุมชนประจำเดือนครั้งที่ 10 0 0.00 -
18 พ.ค. 55 คืนข้อมูลการตรวจอาหารให้กับชุมชน 0 0.00 -
25 พ.ค. 55 อบรมให้ความรู้ การกินอย่างปลอดภัย 0 0.00 -
8 มิ.ย. 55 ประชุมสภาผู้นำประจำเดือนครัง้ที่ 11 0 0.00 -
22 มิ.ย. 55 สรปบทเรียนและคืนข้อมูลให้กับชุมชน 0 0.00 -
รวม 0 0.00 22 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.เวทีวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 2.ค้นหาข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของคนหมู่ที่ 6 บ้านนามะร้าว 3.เวทีประชุมเพื่อคืนข้อมูลชุมชน 4.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ แกนนำชุมชน 5.ประชุมคณะทำงาน แกนนำชุมชนเพื่อวางแผนการเฝ้าระวังอาหารในชุมชน 6. กิจกรรมการตรวจอาหาร/ร้านค้า/ร้านชำ/ตลาดนัด     7. ประชุมคืนข้อมูลการตรวจอาหารร้านค้า/ร้านชำ/ตลาดนัด     8. อบรมผู้ผลิตปลาร้า ปลาแดดเดียว อย่างปลอดภัย     9. อบรมให้ความรู้ กินอยู่อย่างปลอดภัย     10. กิจกรรมสรุปบทเรียนการดำเนินงาน     11. มีสภาผู้นำมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ประเทือง ประเทือง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 14:17 น.