รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 54-00-0570
รหัสโครงการ 54-01540
ชื่อโครงการ กระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนบ้านนามะพร้าว
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมนึก ทองรอด
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณโครงการ 186,530.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินงาน  บ้านบ้านนามะพร้าว  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านนามะพร้าว  จังหวัดพัทลุง กลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มเป้าหมายหลัก  กลุ่มคนรักสุขภาพหมู่ 6 บ้านนามะพร้าว จำนวน  90  คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชน,ร้านค้าร้านชำ,ครัวเรือนผู้ผลิตปลาร้า  ปลาแดดเดียว ทุกครัวเรือน   กลุ่มเป้าหมายรอง  ผู้บริโภคทุกคนในหมู่ 6  ตำบลบ้านนามะพร้าว  จังหวัดพัทลุง

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • ประเทืองประเทือง (Owner)  
 • เสณี จ่าวิสูตรเสณี จ่าวิสูตร (Trainer)  
 • yaowalakyaowalak (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยในชุมชน 2.เพื่อสร้างระบบการเฝ้าระวังอาหารที่ปลอดภัยในชุมชน 3.เพื่อสร้างกระบวนการเสริมแรงกระตุ้นในงานคุ้มครองผู้บริโภคของ รพ.สต.

กิจกรรมหลัก

1.เวทีวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 2.ค้นหาข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของคนหมู่ที่ 6 บ้านนามะร้าว 3.เวทีประชุมเพื่อคืนข้อมูลชุมชน 4.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ แกนนำชุมชน 5.ประชุมคณะทำงาน แกนนำชุมชนเพื่อวางแผนการเฝ้าระวังอาหารในชุมชน 6. กิจกรรมการตรวจอาหาร/ร้านค้า/ร้านชำ/ตลาดนัด     7. ประชุมคืนข้อมูลการตรวจอาหารร้านค้า/ร้านชำ/ตลาดนัด     8. อบรมผู้ผลิตปลาร้า ปลาแดดเดียว อย่างปลอดภัย     9. อบรมให้ความรู้ กินอยู่อย่างปลอดภัย     10. กิจกรรมสรุปบทเรียนการดำเนินงาน     11. มีสภาผู้นำมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (186,530.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

ยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

19 ส.ค. 2554 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1 0 0.00
7 ก.ย. 2554 ประชุมสภาผู้นำชุมชนประจำเดือนครั้งที่ 2 0 0.00
12 ก.ย. 2554 จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 0 0.00
10 ต.ค. 2554 ประชุมสภาผู้นำชุชนประจำเดือน ครั้งที่ 3 0 0.00
17 ต.ค. 2554 ประชุมวางแผนการเก็บข้อมูล 0 0.00
11 พ.ย. 2554 ประชุมสภาผู้นำชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 4 0 0.00
14 พ.ย. 2554 เก็บข้อมูลในพื้นที่ 0 0.00
24 พ.ย. 2554 อบรมผู้ผลิตปลาร้า ปลาแดดเดียวอย่างปลอดภัย 0 0.00
9 ธ.ค. 2554 ประชุมสภาผู้นำชุมชนประจำเดือนครั้งที่ 5 0 0.00
12 ธ.ค. 2554 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนงาน 0 0.00
11 ม.ค. 2555 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ประจำเดือนครั้งที่ 6 0 0.00
27 ม.ค. 2555 เวทีประชุมคืนข้อมูลให้ชุมชน 0 0.00
10 ก.พ. 2555 ประชุมสภาผู้นำชุมชนประจำเดือนครั้งที่ 7 0 0.00
17 ก.พ. 2555 พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน 0 0.00
24 ก.พ. 2555 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างพื้นที่ 0 0.00
9 มี.ค. 2555 ประชุมสภาผู้นำชุมชนประจำเดือนครั้งที่ 8 0 0.00
16 มี.ค. 2555 ประชุมคณะทำงานและแกนนำเพื่อวางแผนการเฝ้าระวังอาหารในชุมชน 0 0.00
23 มี.ค. 2555 ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 6 ชนิด 0 0.00
10 เม.ย. 2555 ประชุมสภาผู้นำชุมชนประจำเดือนครั้งที่ 9 0 0.00
11 พ.ค. 2555 ประชุมสภาผู้นำชุมชนประจำเดือนครั้งที่ 10 0 0.00
18 พ.ค. 2555 คืนข้อมูลการตรวจอาหารให้กับชุมชน 0 0.00
25 พ.ค. 2555 อบรมให้ความรู้ การกินอย่างปลอดภัย 0 0.00
8 มิ.ย. 2555 ประชุมสภาผู้นำประจำเดือนครัง้ที่ 11 0 0.00
22 มิ.ย. 2555 สรปบทเรียนและคืนข้อมูลให้กับชุมชน 0 0.00
รวม 0.00 0 24 0.00 22 0.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (186,530.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ประเทือง ประเทือง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 14:17 น.

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2554 แบบฟอร์ม ส1.doc ประเทือง ดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2554 แบบฟอร์ม ส2.doc ประเทือง ดาวน์โหลด
11 พ.ค. 2555 แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ.doc ประเทือง ดาวน์โหลด
1 ธ.ค. 2555 รายงานฉบับสมบูรณ์บ้านนามะพร้าว.doc วินิจ ชุมนูรักษ์ ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ ส.1.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 แบบรายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ ส.2.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 แบบรายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2554 แบบฟอร์ม ง1.doc ประเทือง ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 ง.1 นามะพร้าว.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 ง.2 นามะพร้าว.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2554 รายงานนามะพร้าว ๑+๑.doc เสณี จ่าวิสูตร ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2555 54-00-0570(3)พัทลุง.doc วินิจ ชุมนูรักษ์ ดาวน์โหลด

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1กิจกรรมเวทีวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพเชื่อมโยงถึงพฤติกรรมการผลิตและการ
Posted @27 ก.ย. 54 16.44 ip : 180...239
Photo : , 267x200 pixel 60,917 bytes
Photo : , 267x200 pixel 59,291 bytes
Photo : , 267x200 pixel 71,075 bytes
Photo : , 267x200 pixel 69,115 bytes
Photo : , 267x200 pixel 59,982 bytes
Photo : , 267x200 pixel 68,724 bytes

กิจกรรมเวทีวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพเชื่อมโยงถึงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของคนในชุมชนและเรียนรู้บทเรียนการคุ้มครองผู้บริโภคจากวิทยากร อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะ จนท.คุณธีรวัฒน์ หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านสี่แยกสวนป่า และ จนท.จาก พัฒนาชุมชนของ อบต.วังหิน ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านนามะพร้าว ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยมีประชาชนเข้าร่วมเรียนรู้ จำนวน ๗๙ คน ในการนี้ มีพี่เสนี  จ่าวิสูตร ผู้ติดตามโครงการจาก สสส.เข้าร่วมเวทีด้วย

Comment #2อบรมผู้ผลิตปลาร้า ปลาแดดเดียว อย่างปลอดภัย
Posted @23 ต.ค. 54 16.47 ip : 180...98
Photo : , 400x300 pixel 96,310 bytes
Photo : , 400x300 pixel 90,775 bytes
Photo : , 400x300 pixel 101,318 bytes
Photo : , 400x300 pixel 82,943 bytes
Photo : , 400x300 pixel 102,462 bytes
Photo : , 400x300 pixel 107,475 bytes

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ชุมชนบ้านนามะพร้าว หมู่ที่ 6 ต.ชะรัด อ.กงหราจ.พัทลุง ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ผลิตปลาร้า ปลาแดดเดียว ตามโครงการกรบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนบ้านนามะพร้าว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน45 คน ได้เชิญวิทยากร คุณเกษร  ทองพูนเอียด ประธานกลุ่มออมทรัพย์,ประธานกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านพนางตุง และคุณพจนาจถ วิจิตราวุธ (พี่แดง) แกนนำชุมชนบ้านพนางตุง ร่วมเป็นวิทยากร

Comment #3ประชุมวางแผนเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
Posted @29 พ.ย. 54 13.49 ip : 118...146
Photo : , 640x480 pixel 36,917 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,364 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,716 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,611 bytes
Photo : , 640x480 pixel 21,137 bytes

เมื่อวันที่ 12  พฤศจิกายน  2554 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ รพ.สต.บ้านชะรัด ได้กำหนดจัดประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบ และวางแผนการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน

Comment #4การลงเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
Posted @29 พ.ย. 54 13.58 ip : 118...146
Photo : , 640x480 pixel 44,044 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,720 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,284 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,831 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,417 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,436 bytes

เมื่อวันที่ 24  พฤศจิกายน  2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. เป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีผู้ลงเก็บข้อมูล จำนวน 25 คน

Comment #5ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนงาน
Posted @26 มี.ค. 55 10.37 ip : 118...55
Photo : , 640x480 pixel 62,137 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,765 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,244 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,391 bytes

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนในชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน

Comment #6เวทีประชุมคืนข้อมูลให้กับชุมชน
Posted @26 มี.ค. 55 12.00 ip : 118...55
Photo : , 640x480 pixel 52,034 bytes
Photo : , 640x480 pixel 62,580 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,472 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,791 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,374 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,640 bytes

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ได้จัดกิจกรรมเวทีประชุมคืนข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคให้กับชุมชน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว  มีผู้เข้าร่วม 60 คน 

Comment #7พัฒนาศักยภาพแกนนำโดยการจัดอบรม
Posted @11 พ.ค. 55 12.39 ip : 27...232
Photo : , 400x300 pixel 111,909 bytes
Photo : , 400x300 pixel 91,664 bytes
Photo : , 400x300 pixel 79,661 bytes
Photo : , 400x300 pixel 82,950 bytes
Photo : , 400x300 pixel 77,139 bytes
Photo : , 400x300 pixel 91,349 bytes

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้จัดอบรมพัฒนาศัยภาพแกนนำชุมชน จำนวน ๔๑ คน เพื่อเรียนรู้โทษพิษภัยและแนวทางการปรับพฤติกรรมการกินอาหารอกินหวาน มัน เค็ม และฝึกแกนนำในการใช้ชุดทดสอบอาหาร ๖ ชนิด โดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลกงหรา เภสัชกรสัญญา  ไชยหาญ

Comment #8พัฒนาศักยภาพแกนนำโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่
Posted @11 พ.ค. 55 12.48 ip : 27...232
Photo : , 400x300 pixel 87,587 bytes
Photo : , 400x300 pixel 98,364 bytes
Photo : , 400x300 pixel 105,167 bytes
Photo : , 400x300 pixel 93,766 bytes
Photo : , 400x300 pixel 84,259 bytes
Photo : , 400x300 pixel 95,073 bytes

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕ ได้นำแกนนำชุมชน รวม ๒๙ คน ไปศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง และเรื่องการพัฒนาที่ดินเพาะปลูกของ หมู่ที่ ๒ ตำบลหารโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

Comment #9ประชุมคณะทำงาน แกนนำชุมชนเพื่อวางแผนการเฝ้าระวังอาหารในชุมชน
Posted @16 พ.ค. 55 09.14 ip : 113...48
Photo : , 400x300 pixel 94,082 bytes
Photo : , 400x300 pixel 96,375 bytes
Photo : , 400x300 pixel 94,046 bytes
Photo : , 400x300 pixel 95,067 bytes
Photo : , 400x300 pixel 94,900 bytes

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการเฝ้าระวังอาหารในชุมชน โดยจัดประชุมที่ รพ.สต.บ้านชะรัด มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๓ คน มีเด็กและ อสม.ที่ผ่านการอบรมการใช้ชุดทดสอบในอาหารเรียบร้อยแล้วจากวิทยากรเภสัชกรโรงพยาบาลกงหรา โดยวางแผนในการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ในตลาดนัด ๔ ตลาด ๔ ครั้ง และในร้านค้าในหมู่บ้าน

Comment #10กิจกรรมการตรวจอาหาร/ร้านค้า/ร้านชำ/ตลาดนัด ครั้งที่๑
Posted @16 พ.ค. 55 09.27 ip : 113...48
Photo : , 400x300 pixel 107,054 bytes
Photo : , 400x300 pixel 97,786 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,559 bytes
Photo : , 400x300 pixel 86,664 bytes
Photo : , 400x300 pixel 85,110 bytes

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ คณธทำงานแกนนำชุมชนและ เยาวชน ที่ผ่านการอบรมการใช้ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ได้เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดนัด จำนวน ๖ ร้าน ๖ ตัวอย่าง ของแม่ค้า เพื่อตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ผลการตรวจไม่พบสารปนเปื้อนในอาหาร

Comment #11กิจกรรมการตรวจอาหาร/ร้านค้า/ร้านชำ/ตลาดนัด ครั้งที่๒
Posted @16 พ.ค. 55 09.42 ip : 113...48
Photo : , 400x300 pixel 112,966 bytes
Photo : , 400x300 pixel 95,467 bytes
Photo : , 400x300 pixel 110,212 bytes
Photo : , 400x300 pixel 74,000 bytes
Photo : , 400x300 pixel 78,299 bytes
Photo : , 400x300 pixel 65,772 bytes

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ คณะทำงานแกนนำชุมชนและเยาวชนที่ผ่านการอบรมการใช้ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ได้เก็บตัวอย้่างอาหาร ในตลาดนัดและร้านค้า เพื่อตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร จำนวน ๕ ตัวอย่าง ๕ร้านค้า  น้ำมันทอดซ้ำ ๒ ตัวอย่าง น้ำแช่กุ้ง ๑ ตัวอย่าง ปลาเค็ม ๑ ตัวอย่าง และลูกชิ้น ๑ ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบสารปนเปื้อนในอาหาร

Comment #12ประชุมคืนข้อมูลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
Posted @28 พ.ค. 55 12.00 ip : 113...35
Photo : , 400x300 pixel 81,029 bytes
Photo : , 400x300 pixel 84,526 bytes
Photo : , 400x300 pixel 104,299 bytes
Photo : , 400x300 pixel 96,475 bytes
Photo : , 400x300 pixel 100,114 bytes
Photo : , 400x300 pixel 90,238 bytes

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนมะพร้าว ได้จัดประชุมชาวบ้านเพื่อคืนข้อมูลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารได้แก่สารฟอร์มาลีน สารบอแรกซ์  สารกันรา สารโพลาร์(ในน้ำมันทอดซ้ำ) และสารฟอกขาว มีผู้เข้าร่วม 70 คน และได้ตรวจเลือดผู้เข้าร่วมประชุมหาสารเคมีโคลีนเรสเตอเรส(ยาฆ่าแมลง)  มีผู้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ด้วย เช่น นายก้อเดียด  เศษขาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.ชะรัด  นางกัลยา  นิจเนตร สมาชิกเทศบาลตำบลชะรัด

Comment #13อบรมให้ความรู้ กินอยู่อย่างปลอดภัย
Posted @28 พ.ค. 55 14.07 ip : 113...35
Photo : , 400x300 pixel 78,782 bytes
Photo : , 400x300 pixel 72,443 bytes
Photo : , 400x300 pixel 101,769 bytes
Photo : , 400x300 pixel 63,119 bytes
Photo : , 400x300 pixel 79,505 bytes
Photo : , 400x300 pixel 76,227 bytes

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ที่ศาลาหมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว ตำบลชะรัด ได้จัดอบรมการกินอยู่อย่างปลอดภัย แก่ประชาชน มีผู้เข้าร่วม 73 คน โดยวิทยากร นายวิมล  สิงหะพล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากเกษตรจังหวัดพัทลุง ได้มาบรรยายเรื่องการเลือกื้อผักปลอดสารปนเปื้อน และเรื่องเทคนิคต่างๆในการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ และวิทยากรจากโรงพยาบาลกงหรา นางโสภาพร  เหล็มปาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้บรรยายเรื่องปริมาณการกินอาหารที่เหมาะสมกับวัยและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร หลังจากนั้นมีการรวมกลุ่มเพื่อกำหนดการปลูกผักกินเอง 

Comment #14กิจกรรมสรุปบทเรียนการดำเนินงานและคืนข้อมูลให้ชุมชน
Posted @24 ก.ค. 55 16.54 ip : 113...213
Photo : , x pixel 0 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,344 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,487 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,542 bytes

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนการดำเนินงานและคืนข้อมูลให้ชุมชนบ้านนามะพร้าว มีผู้เข้าร่วม ๙๕ คน มีเทศบาลตำบลชะรัดเข้าร่วมรับฟัง ได้มีการจัดบูธ อาหารพื้นเมือง ขนมพื้นบ้าน ผักปลอดสารพิษ ปลาแดดเดียว สาธิตการทำอาหารพื้นเมือง

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1รายงานผลการติดตามพื้นที่บ้านนามะพร้าว ๑
Posted @4 มี.ค. 55 13.30 ip : 61...19
Photo : , 400x300 pixel 112,798 bytes
Photo : , 400x300 pixel 101,922 bytes
Photo : , 400x300 pixel 103,555 bytes
Photo : , 400x300 pixel 97,733 bytes
Photo : , 400x300 pixel 101,022 bytes
Photo : , 400x300 pixel 103,609 bytes

เสณีจ่าวิสูตรร่วมกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลฯของชุมชนบ้านนามะพร้าว เมื่อวันที่ ๒๖ กย.๒๕๕๔ ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน กิจกรรมเป็นการคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนหลังจากทีมงานได้ลงเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชน พบว่าส่วนใหญ่คนที่นี่ ค่อนข้างพึ่งพาอาหารจากภายนอกชุมชน เป็นที่มาของการกินปนและต้นเหตุของการมีสารเคมีปนเปื้อนในเลือดอยู่ในเกณฑ์สูง และเป็นต้นเหตุของสุขภาพที่ยำแย่  ทางออกก็คือผลิตอาหารกินเองในครัวเรือนมากขึ้น  ในขณะที่มีทีมงานของหมอธีระวัฒน์ แดงกะเปาและบรรดา อสม.ดีเด่นระดับชาติ รพสต.บ้านสี่แยกสวนป่า ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดบทเรียนประสบการณืแก่ผู้เข้าร่วมเวทีวันนี้ด้วย ซึ่งก็ได้รับความสนใจในความรู้ที่ได้รับซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับพื้นที่นี้ได้ในอนาคต.

Comment #2รายงานผลการติดตามพื้นที่บ้านนามะพร้าว ๒
Posted @4 มี.ค. 55 13.32 ip : 61...19

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตัวแทนคณะทำงานบ้านนามะพร้าวเดินทางไปร่วมกิจกรรมการให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน เอกสารการเงินของโครงการ ยังศูนย์ประสานงานโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ โดยมีทีมพี่เลี้ยงทั้ง ๓ คนของจ.พัทลุงได้แก่ เสณี จ่าวิสูตร ไพฑูรย์ ทองสมและ จุรีย์ หนูผุด โดยมีคุณวินิจ ชุมหนูรักษ์ จากสจรส.เดินทางมาร่วมให้คำแนะนำแก่ตัวแทนบ้านนามะพร้าว  ทั้งนี้เพื่อจัดส่งเป็นรายงานงวดแก่ สสส.ต่อไป

Comment #3การติดตามสนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการ
Posted @19 พ.ย. 55 19.29 ip : 202...129

ทีมงาน สจรส.ม.อ.นำทีมโดย ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ เเละเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อปิดโครงการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆของโครงการ และเเนะนำการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ เพื่อให้โครงการและคณะทำงานสามารถทำรายงานปิดโครงการได้อย่างถูกต้อง