กระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนบ้านนามะพร้าว

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by ประเทือง @27 ส.ค. 54 14.17 ( IP : 110...207 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 54-00-0570
รหัสโครงการ 54-01540
ชื่อโครงการ กระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนบ้านนามะพร้าว
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมนึก ทองรอด
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณโครงการ 186,530.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินงาน  บ้านบ้านนามะพร้าว  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านนามะพร้าว  จังหวัดพัทลุง กลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มเป้าหมายหลัก  กลุ่มคนรักสุขภาพหมู่ 6 บ้านนามะพร้าว จำนวน  90  คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชน,ร้านค้าร้านชำ,ครัวเรือนผู้ผลิตปลาร้า  ปลาแดดเดียว ทุกครัวเรือน   กลุ่มเป้าหมายรอง  ผู้บริโภคทุกคนในหมู่ 6  ตำบลบ้านนามะพร้าว  จังหวัดพัทลุง

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • seneesenee(Trainer)
 • ประเทืองประเทือง(Owner)
 • yaowalakyaowalak(Trainer)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยในชุมชน 2.เพื่อสร้างระบบการเฝ้าระวังอาหารที่ปลอดภัยในชุมชน 3.เพื่อสร้างกระบวนการเสริมแรงกระตุ้นในงานคุ้มครองผู้บริโภคของ รพ.สต.

กิจกรรมหลัก

1.เวทีวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 2.ค้นหาข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของคนหมู่ที่ 6 บ้านนามะร้าว 3.เวทีประชุมเพื่อคืนข้อมูลชุมชน 4.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ แกนนำชุมชน 5.ประชุมคณะทำงาน แกนนำชุมชนเพื่อวางแผนการเฝ้าระวังอาหารในชุมชน 6. กิจกรรมการตรวจอาหาร/ร้านค้า/ร้านชำ/ตลาดนัด     7. ประชุมคืนข้อมูลการตรวจอาหารร้านค้า/ร้านชำ/ตลาดนัด     8. อบรมผู้ผลิตปลาร้า ปลาแดดเดียว อย่างปลอดภัย     9. อบรมให้ความรู้ กินอยู่อย่างปลอดภัย     10. กิจกรรมสรุปบทเรียนการดำเนินงาน     11. มีสภาผู้นำมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (186,530.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (186,530.00 บาท)

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2554 แบบฟอร์ม ส1.doc ประเทือง ดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2554 แบบฟอร์ม ส2.doc ประเทือง ดาวน์โหลด
11 พ.ค. 2555 แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ.doc ประเทือง ดาวน์โหลด
1 ธ.ค. 2555 รายงานฉบับสมบูรณ์บ้านนามะพร้าว.doc วินิจ ชุมนูรักษ์ ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ ส.1.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 แบบรายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ ส.2.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 แบบรายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2554 แบบฟอร์ม ง1.doc ประเทือง ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 ง.1 นามะพร้าว.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 ง.2 นามะพร้าว.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2554 รายงานนามะพร้าว ๑+๑.doc senee ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2555 54-00-0570(3)พัทลุง.doc วินิจ ชุมนูรักษ์ ดาวน์โหลด
วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
22 พฤษภาคม 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 30 สิงหาคม 2554 14:40:18
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้ การกินอย่างปลอดภัย

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

50

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

73

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
15 พฤษภาคม 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 30 สิงหาคม 2554 15:23:05
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : คืนข้อมูลการตรวจอาหารให้กับชุมชน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

75

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

70

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
10 พฤษภาคม 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 30 สิงหาคม 2554 15:10:10
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 6 ชนิด

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

20

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

17

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
8 พฤษภาคม 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 30 สิงหาคม 2554 15:07:58
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและแกนนำเพื่อวางแผนการเฝ้าระวังอาหารในชุมชน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

30

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

23

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
5 พฤษภาคม 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 30 สิงหาคม 2554 15:20:26
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชนประจำเดือนครั้งที่ 9

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

25

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

22

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
27 เมษายน 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 30 สิงหาคม 2554 15:19:17
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชนประจำเดือนครั้งที่ 8

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

25

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

24

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
30 มีนาคม 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 30 สิงหาคม 2554 14:22:04
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างพื้นที่

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

24

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

29

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
23 มีนาคม 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 30 สิงหาคม 2554 15:18:09
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชนประจำเดือนครั้งที่ 7

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

25

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

25

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
19 กุมภาพันธ์ 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 30 สิงหาคม 2554 15:05:56
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

40

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

41

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
16 กุมภาพันธ์ 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 30 สิงหาคม 2554 15:00:12
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชน ประจำเดือนครั้งที่ 6

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

25

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

25

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
27 มกราคม 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 16:18:27
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : เวทีประชุมคืนข้อมูลให้ชุมชน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

60

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

60

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
16 มกราคม 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 16:15:34
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

25

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

25

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
9 มกราคม 2555
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 30 สิงหาคม 2554 14:58:47
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชนประจำเดือนครั้งที่ 5

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

25

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

26

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
24 พฤศจิกายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 16:12:31
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : เก็บข้อมูลในพื้นที่

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

25

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

25

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
12 พฤศจิกายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 16:06:59
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนการเก็บข้อมูล

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

25

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

25

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
10 พฤศจิกายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 30 สิงหาคม 2554 14:50:40
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชนประจำเดือน ครั้งที่ 4

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

25

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

21

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
25 ตุลาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 30 สิงหาคม 2554 14:54:04
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุชนประจำเดือน ครั้งที่ 3

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

25

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

20

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
20 ตุลาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 30 สิงหาคม 2554 14:37:40
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : อบรมผู้ผลิตปลาร้า ปลาแดดเดียวอย่างปลอดภัย

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

45

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

45

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 16:02:43
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

75

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

79

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
24 สิงหาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยประเทืองประเทืองเมื่อ 30 สิงหาคม 2554 14:52:34
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชนประจำเดือนครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

25

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

25

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1กิจกรรมเวทีวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพเชื่อมโยงถึงพฤติกรรมการผลิตและการ
Posted @27 ก.ย. 54 16.44 ip : 180...239
Photo : , 267x200 pixel 60,917 bytes
Photo : , 267x200 pixel 59,291 bytes
Photo : , 267x200 pixel 71,075 bytes
Photo : , 267x200 pixel 69,115 bytes
Photo : , 267x200 pixel 59,982 bytes
Photo : , 267x200 pixel 68,724 bytes

กิจกรรมเวทีวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพเชื่อมโยงถึงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของคนในชุมชนและเรียนรู้บทเรียนการคุ้มครองผู้บริโภคจากวิทยากร อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะ จนท.คุณธีรวัฒน์ หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านสี่แยกสวนป่า และ จนท.จาก พัฒนาชุมชนของ อบต.วังหิน ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านนามะพร้าว ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยมีประชาชนเข้าร่วมเรียนรู้ จำนวน ๗๙ คน ในการนี้ มีพี่เสนี  จ่าวิสูตร ผู้ติดตามโครงการจาก สสส.เข้าร่วมเวทีด้วย

Comment #2อบรมผู้ผลิตปลาร้า ปลาแดดเดียว อย่างปลอดภัย
Posted @23 ต.ค. 54 16.47 ip : 180...98
Photo : , 400x300 pixel 96,310 bytes
Photo : , 400x300 pixel 90,775 bytes
Photo : , 400x300 pixel 101,318 bytes
Photo : , 400x300 pixel 82,943 bytes
Photo : , 400x300 pixel 102,462 bytes
Photo : , 400x300 pixel 107,475 bytes

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ชุมชนบ้านนามะพร้าว หมู่ที่ 6 ต.ชะรัด อ.กงหราจ.พัทลุง ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ผลิตปลาร้า ปลาแดดเดียว ตามโครงการกรบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนบ้านนามะพร้าว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน45 คน ได้เชิญวิทยากร คุณเกษร  ทองพูนเอียด ประธานกลุ่มออมทรัพย์,ประธานกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านพนางตุง และคุณพจนาจถ วิจิตราวุธ (พี่แดง) แกนนำชุมชนบ้านพนางตุง ร่วมเป็นวิทยากร

Comment #3ประชุมวางแผนเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
Posted @29 พ.ย. 54 13.49 ip : 118...146
Photo : , 640x480 pixel 36,917 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,364 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,716 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,611 bytes
Photo : , 640x480 pixel 21,137 bytes

เมื่อวันที่ 12  พฤศจิกายน  2554 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ รพ.สต.บ้านชะรัด ได้กำหนดจัดประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบ และวางแผนการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน

Comment #4การลงเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
Posted @29 พ.ย. 54 13.58 ip : 118...146
Photo : , 640x480 pixel 44,044 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,720 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,284 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,831 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,417 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,436 bytes

เมื่อวันที่ 24  พฤศจิกายน  2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. เป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีผู้ลงเก็บข้อมูล จำนวน 25 คน

Comment #5ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนงาน
Posted @26 มี.ค. 55 10.37 ip : 118...55
Photo : , 640x480 pixel 62,137 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,765 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,244 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,391 bytes

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนในชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน

Comment #6เวทีประชุมคืนข้อมูลให้กับชุมชน
Posted @26 มี.ค. 55 12.00 ip : 118...55
Photo : , 640x480 pixel 52,034 bytes
Photo : , 640x480 pixel 62,580 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,472 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,791 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,374 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,640 bytes

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ได้จัดกิจกรรมเวทีประชุมคืนข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคให้กับชุมชน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว  มีผู้เข้าร่วม 60 คน 

Comment #7พัฒนาศักยภาพแกนนำโดยการจัดอบรม
Posted @11 พ.ค. 55 12.39 ip : 27...232
Photo : , 400x300 pixel 111,909 bytes
Photo : , 400x300 pixel 91,664 bytes
Photo : , 400x300 pixel 79,661 bytes
Photo : , 400x300 pixel 82,950 bytes
Photo : , 400x300 pixel 77,139 bytes
Photo : , 400x300 pixel 91,349 bytes

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้จัดอบรมพัฒนาศัยภาพแกนนำชุมชน จำนวน ๔๑ คน เพื่อเรียนรู้โทษพิษภัยและแนวทางการปรับพฤติกรรมการกินอาหารอกินหวาน มัน เค็ม และฝึกแกนนำในการใช้ชุดทดสอบอาหาร ๖ ชนิด โดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลกงหรา เภสัชกรสัญญา  ไชยหาญ

Comment #8พัฒนาศักยภาพแกนนำโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่
Posted @11 พ.ค. 55 12.48 ip : 27...232
Photo : , 400x300 pixel 87,587 bytes
Photo : , 400x300 pixel 98,364 bytes
Photo : , 400x300 pixel 105,167 bytes
Photo : , 400x300 pixel 93,766 bytes
Photo : , 400x300 pixel 84,259 bytes
Photo : , 400x300 pixel 95,073 bytes

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕ ได้นำแกนนำชุมชน รวม ๒๙ คน ไปศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง และเรื่องการพัฒนาที่ดินเพาะปลูกของ หมู่ที่ ๒ ตำบลหารโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

Comment #9ประชุมคณะทำงาน แกนนำชุมชนเพื่อวางแผนการเฝ้าระวังอาหารในชุมชน
Posted @16 พ.ค. 55 09.14 ip : 113...48
Photo : , 400x300 pixel 94,082 bytes
Photo : , 400x300 pixel 96,375 bytes
Photo : , 400x300 pixel 94,046 bytes
Photo : , 400x300 pixel 95,067 bytes
Photo : , 400x300 pixel 94,900 bytes

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการเฝ้าระวังอาหารในชุมชน โดยจัดประชุมที่ รพ.สต.บ้านชะรัด มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๓ คน มีเด็กและ อสม.ที่ผ่านการอบรมการใช้ชุดทดสอบในอาหารเรียบร้อยแล้วจากวิทยากรเภสัชกรโรงพยาบาลกงหรา โดยวางแผนในการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ในตลาดนัด ๔ ตลาด ๔ ครั้ง และในร้านค้าในหมู่บ้าน

Comment #10กิจกรรมการตรวจอาหาร/ร้านค้า/ร้านชำ/ตลาดนัด ครั้งที่๑
Posted @16 พ.ค. 55 09.27 ip : 113...48
Photo : , 400x300 pixel 107,054 bytes
Photo : , 400x300 pixel 97,786 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,559 bytes
Photo : , 400x300 pixel 86,664 bytes
Photo : , 400x300 pixel 85,110 bytes

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ คณธทำงานแกนนำชุมชนและ เยาวชน ที่ผ่านการอบรมการใช้ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ได้เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดนัด จำนวน ๖ ร้าน ๖ ตัวอย่าง ของแม่ค้า เพื่อตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ผลการตรวจไม่พบสารปนเปื้อนในอาหาร

Comment #11กิจกรรมการตรวจอาหาร/ร้านค้า/ร้านชำ/ตลาดนัด ครั้งที่๒
Posted @16 พ.ค. 55 09.42 ip : 113...48
Photo : , 400x300 pixel 112,966 bytes
Photo : , 400x300 pixel 95,467 bytes
Photo : , 400x300 pixel 110,212 bytes
Photo : , 400x300 pixel 74,000 bytes
Photo : , 400x300 pixel 78,299 bytes
Photo : , 400x300 pixel 65,772 bytes

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ คณะทำงานแกนนำชุมชนและเยาวชนที่ผ่านการอบรมการใช้ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ได้เก็บตัวอย้่างอาหาร ในตลาดนัดและร้านค้า เพื่อตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร จำนวน ๕ ตัวอย่าง ๕ร้านค้า  น้ำมันทอดซ้ำ ๒ ตัวอย่าง น้ำแช่กุ้ง ๑ ตัวอย่าง ปลาเค็ม ๑ ตัวอย่าง และลูกชิ้น ๑ ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบสารปนเปื้อนในอาหาร

Comment #12ประชุมคืนข้อมูลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
Posted @28 พ.ค. 55 12.00 ip : 113...35
Photo : , 400x300 pixel 81,029 bytes
Photo : , 400x300 pixel 84,526 bytes
Photo : , 400x300 pixel 104,299 bytes
Photo : , 400x300 pixel 96,475 bytes
Photo : , 400x300 pixel 100,114 bytes
Photo : , 400x300 pixel 90,238 bytes

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนมะพร้าว ได้จัดประชุมชาวบ้านเพื่อคืนข้อมูลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารได้แก่สารฟอร์มาลีน สารบอแรกซ์  สารกันรา สารโพลาร์(ในน้ำมันทอดซ้ำ) และสารฟอกขาว มีผู้เข้าร่วม 70 คน และได้ตรวจเลือดผู้เข้าร่วมประชุมหาสารเคมีโคลีนเรสเตอเรส(ยาฆ่าแมลง)  มีผู้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ด้วย เช่น นายก้อเดียด  เศษขาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.ชะรัด  นางกัลยา  นิจเนตร สมาชิกเทศบาลตำบลชะรัด

Comment #13อบรมให้ความรู้ กินอยู่อย่างปลอดภัย
Posted @28 พ.ค. 55 14.07 ip : 113...35
Photo : , 400x300 pixel 78,782 bytes
Photo : , 400x300 pixel 72,443 bytes
Photo : , 400x300 pixel 101,769 bytes
Photo : , 400x300 pixel 63,119 bytes
Photo : , 400x300 pixel 79,505 bytes
Photo : , 400x300 pixel 76,227 bytes

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ที่ศาลาหมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว ตำบลชะรัด ได้จัดอบรมการกินอยู่อย่างปลอดภัย แก่ประชาชน มีผู้เข้าร่วม 73 คน โดยวิทยากร นายวิมล  สิงหะพล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากเกษตรจังหวัดพัทลุง ได้มาบรรยายเรื่องการเลือกื้อผักปลอดสารปนเปื้อน และเรื่องเทคนิคต่างๆในการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ และวิทยากรจากโรงพยาบาลกงหรา นางโสภาพร  เหล็มปาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้บรรยายเรื่องปริมาณการกินอาหารที่เหมาะสมกับวัยและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร หลังจากนั้นมีการรวมกลุ่มเพื่อกำหนดการปลูกผักกินเอง 

Comment #14กิจกรรมสรุปบทเรียนการดำเนินงานและคืนข้อมูลให้ชุมชน
Posted @24 ก.ค. 55 16.54 ip : 113...213
Photo : , x pixel 0 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,344 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,487 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,542 bytes

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนการดำเนินงานและคืนข้อมูลให้ชุมชนบ้านนามะพร้าว มีผู้เข้าร่วม ๙๕ คน มีเทศบาลตำบลชะรัดเข้าร่วมรับฟัง ได้มีการจัดบูธ อาหารพื้นเมือง ขนมพื้นบ้าน ผักปลอดสารพิษ ปลาแดดเดียว สาธิตการทำอาหารพื้นเมือง

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1รายงานผลการติดตามพื้นที่บ้านนามะพร้าว ๑
Posted @4 มี.ค. 55 13.30 ip : 61...19
Photo : , 400x300 pixel 112,798 bytes
Photo : , 400x300 pixel 101,922 bytes
Photo : , 400x300 pixel 103,555 bytes
Photo : , 400x300 pixel 97,733 bytes
Photo : , 400x300 pixel 101,022 bytes
Photo : , 400x300 pixel 103,609 bytes

เสณีจ่าวิสูตรร่วมกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลฯของชุมชนบ้านนามะพร้าว เมื่อวันที่ ๒๖ กย.๒๕๕๔ ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน กิจกรรมเป็นการคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนหลังจากทีมงานได้ลงเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชน พบว่าส่วนใหญ่คนที่นี่ ค่อนข้างพึ่งพาอาหารจากภายนอกชุมชน เป็นที่มาของการกินปนและต้นเหตุของการมีสารเคมีปนเปื้อนในเลือดอยู่ในเกณฑ์สูง และเป็นต้นเหตุของสุขภาพที่ยำแย่  ทางออกก็คือผลิตอาหารกินเองในครัวเรือนมากขึ้น  ในขณะที่มีทีมงานของหมอธีระวัฒน์ แดงกะเปาและบรรดา อสม.ดีเด่นระดับชาติ รพสต.บ้านสี่แยกสวนป่า ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดบทเรียนประสบการณืแก่ผู้เข้าร่วมเวทีวันนี้ด้วย ซึ่งก็ได้รับความสนใจในความรู้ที่ได้รับซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับพื้นที่นี้ได้ในอนาคต.

Comment #2รายงานผลการติดตามพื้นที่บ้านนามะพร้าว ๒
Posted @4 มี.ค. 55 13.32 ip : 61...19

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตัวแทนคณะทำงานบ้านนามะพร้าวเดินทางไปร่วมกิจกรรมการให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน เอกสารการเงินของโครงการ ยังศูนย์ประสานงานโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ โดยมีทีมพี่เลี้ยงทั้ง ๓ คนของจ.พัทลุงได้แก่ เสณี จ่าวิสูตร ไพฑูรย์ ทองสมและ จุรีย์ หนูผุด โดยมีคุณวินิจ ชุมหนูรักษ์ จากสจรส.เดินทางมาร่วมให้คำแนะนำแก่ตัวแทนบ้านนามะพร้าว  ทั้งนี้เพื่อจัดส่งเป็นรายงานงวดแก่ สสส.ต่อไป

Comment #3การติดตามสนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการ
Posted @19 พ.ย. 55 19.29 ip : 202...129

ทีมงาน สจรส.ม.อ.นำทีมโดย ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ เเละเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อปิดโครงการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆของโครงการ และเเนะนำการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ เพื่อให้โครงการและคณะทำงานสามารถทำรายงานปิดโครงการได้อย่างถูกต้อง

Comment #1กิจกรรมเวทีวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพเชื่อมโยงถึงพฤติกรรมการผลิตและการ
Posted @27 ก.ย. 54 16.44 ip : 180...239
Photo : , 267x200 pixel 60,917 bytes
Photo : , 267x200 pixel 59,291 bytes
Photo : , 267x200 pixel 71,075 bytes
Photo : , 267x200 pixel 69,115 bytes
Photo : , 267x200 pixel 59,982 bytes
Photo : , 267x200 pixel 68,724 bytes

กิจกรรมเวทีวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพเชื่อมโยงถึงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของคนในชุมชนและเรียนรู้บทเรียนการคุ้มครองผู้บริโภคจากวิทยากร อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะ จนท.คุณธีรวัฒน์ หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านสี่แยกสวนป่า และ จนท.จาก พัฒนาชุมชนของ อบต.วังหิน ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านนามะพร้าว ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยมีประชาชนเข้าร่วมเรียนรู้ จำนวน ๗๙ คน ในการนี้ มีพี่เสนี  จ่าวิสูตร ผู้ติดตามโครงการจาก สสส.เข้าร่วมเวทีด้วย

Comment #2อบรมผู้ผลิตปลาร้า ปลาแดดเดียว อย่างปลอดภัย
Posted @23 ต.ค. 54 16.47 ip : 180...98
Photo : , 400x300 pixel 96,310 bytes
Photo : , 400x300 pixel 90,775 bytes
Photo : , 400x300 pixel 101,318 bytes
Photo : , 400x300 pixel 82,943 bytes
Photo : , 400x300 pixel 102,462 bytes
Photo : , 400x300 pixel 107,475 bytes

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ชุมชนบ้านนามะพร้าว หมู่ที่ 6 ต.ชะรัด อ.กงหราจ.พัทลุง ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ผลิตปลาร้า ปลาแดดเดียว ตามโครงการกรบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนบ้านนามะพร้าว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน45 คน ได้เชิญวิทยากร คุณเกษร  ทองพูนเอียด ประธานกลุ่มออมทรัพย์,ประธานกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านพนางตุง และคุณพจนาจถ วิจิตราวุธ (พี่แดง) แกนนำชุมชนบ้านพนางตุง ร่วมเป็นวิทยากร

Comment #3ประชุมวางแผนเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
Posted @29 พ.ย. 54 13.49 ip : 118...146
Photo : , 640x480 pixel 36,917 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,364 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,716 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,611 bytes
Photo : , 640x480 pixel 21,137 bytes

เมื่อวันที่ 12  พฤศจิกายน  2554 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ รพ.สต.บ้านชะรัด ได้กำหนดจัดประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบ และวางแผนการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน

Comment #4การลงเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
Posted @29 พ.ย. 54 13.58 ip : 118...146
Photo : , 640x480 pixel 44,044 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,720 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,284 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,831 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,417 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,436 bytes

เมื่อวันที่ 24  พฤศจิกายน  2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. เป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีผู้ลงเก็บข้อมูล จำนวน 25 คน

Comment #5รายงานผลการติดตามพื้นที่บ้านนามะพร้าว ๑
Posted @4 มี.ค. 55 13.30 ip : 61...19
Photo : , 400x300 pixel 112,798 bytes
Photo : , 400x300 pixel 101,922 bytes
Photo : , 400x300 pixel 103,555 bytes
Photo : , 400x300 pixel 97,733 bytes
Photo : , 400x300 pixel 101,022 bytes
Photo : , 400x300 pixel 103,609 bytes

เสณีจ่าวิสูตรร่วมกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลฯของชุมชนบ้านนามะพร้าว เมื่อวันที่ ๒๖ กย.๒๕๕๔ ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน กิจกรรมเป็นการคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนหลังจากทีมงานได้ลงเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชน พบว่าส่วนใหญ่คนที่นี่ ค่อนข้างพึ่งพาอาหารจากภายนอกชุมชน เป็นที่มาของการกินปนและต้นเหตุของการมีสารเคมีปนเปื้อนในเลือดอยู่ในเกณฑ์สูง และเป็นต้นเหตุของสุขภาพที่ยำแย่  ทางออกก็คือผลิตอาหารกินเองในครัวเรือนมากขึ้น  ในขณะที่มีทีมงานของหมอธีระวัฒน์ แดงกะเปาและบรรดา อสม.ดีเด่นระดับชาติ รพสต.บ้านสี่แยกสวนป่า ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดบทเรียนประสบการณืแก่ผู้เข้าร่วมเวทีวันนี้ด้วย ซึ่งก็ได้รับความสนใจในความรู้ที่ได้รับซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับพื้นที่นี้ได้ในอนาคต.

Comment #6รายงานผลการติดตามพื้นที่บ้านนามะพร้าว ๒
Posted @4 มี.ค. 55 13.32 ip : 61...19

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตัวแทนคณะทำงานบ้านนามะพร้าวเดินทางไปร่วมกิจกรรมการให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน เอกสารการเงินของโครงการ ยังศูนย์ประสานงานโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ โดยมีทีมพี่เลี้ยงทั้ง ๓ คนของจ.พัทลุงได้แก่ เสณี จ่าวิสูตร ไพฑูรย์ ทองสมและ จุรีย์ หนูผุด โดยมีคุณวินิจ ชุมหนูรักษ์ จากสจรส.เดินทางมาร่วมให้คำแนะนำแก่ตัวแทนบ้านนามะพร้าว  ทั้งนี้เพื่อจัดส่งเป็นรายงานงวดแก่ สสส.ต่อไป

Comment #7ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนงาน
Posted @26 มี.ค. 55 10.37 ip : 118...55
Photo : , 640x480 pixel 62,137 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,765 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,244 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,391 bytes

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนในชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน

Comment #8เวทีประชุมคืนข้อมูลให้กับชุมชน
Posted @26 มี.ค. 55 12.00 ip : 118...55
Photo : , 640x480 pixel 52,034 bytes
Photo : , 640x480 pixel 62,580 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,472 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,791 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,374 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,640 bytes

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ได้จัดกิจกรรมเวทีประชุมคืนข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคให้กับชุมชน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว  มีผู้เข้าร่วม 60 คน 

Comment #9พัฒนาศักยภาพแกนนำโดยการจัดอบรม
Posted @11 พ.ค. 55 12.39 ip : 27...232
Photo : , 400x300 pixel 111,909 bytes
Photo : , 400x300 pixel 91,664 bytes
Photo : , 400x300 pixel 79,661 bytes
Photo : , 400x300 pixel 82,950 bytes
Photo : , 400x300 pixel 77,139 bytes
Photo : , 400x300 pixel 91,349 bytes

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้จัดอบรมพัฒนาศัยภาพแกนนำชุมชน จำนวน ๔๑ คน เพื่อเรียนรู้โทษพิษภัยและแนวทางการปรับพฤติกรรมการกินอาหารอกินหวาน มัน เค็ม และฝึกแกนนำในการใช้ชุดทดสอบอาหาร ๖ ชนิด โดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลกงหรา เภสัชกรสัญญา  ไชยหาญ

Comment #10พัฒนาศักยภาพแกนนำโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่
Posted @11 พ.ค. 55 12.48 ip : 27...232
Photo : , 400x300 pixel 87,587 bytes
Photo : , 400x300 pixel 98,364 bytes
Photo : , 400x300 pixel 105,167 bytes
Photo : , 400x300 pixel 93,766 bytes
Photo : , 400x300 pixel 84,259 bytes
Photo : , 400x300 pixel 95,073 bytes

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕ ได้นำแกนนำชุมชน รวม ๒๙ คน ไปศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง และเรื่องการพัฒนาที่ดินเพาะปลูกของ หมู่ที่ ๒ ตำบลหารโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

Comment #11ประชุมคณะทำงาน แกนนำชุมชนเพื่อวางแผนการเฝ้าระวังอาหารในชุมชน
Posted @16 พ.ค. 55 09.14 ip : 113...48
Photo : , 400x300 pixel 94,082 bytes
Photo : , 400x300 pixel 96,375 bytes
Photo : , 400x300 pixel 94,046 bytes
Photo : , 400x300 pixel 95,067 bytes
Photo : , 400x300 pixel 94,900 bytes

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการเฝ้าระวังอาหารในชุมชน โดยจัดประชุมที่ รพ.สต.บ้านชะรัด มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๓ คน มีเด็กและ อสม.ที่ผ่านการอบรมการใช้ชุดทดสอบในอาหารเรียบร้อยแล้วจากวิทยากรเภสัชกรโรงพยาบาลกงหรา โดยวางแผนในการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ในตลาดนัด ๔ ตลาด ๔ ครั้ง และในร้านค้าในหมู่บ้าน

Comment #12กิจกรรมการตรวจอาหาร/ร้านค้า/ร้านชำ/ตลาดนัด ครั้งที่๑
Posted @16 พ.ค. 55 09.27 ip : 113...48
Photo : , 400x300 pixel 107,054 bytes
Photo : , 400x300 pixel 97,786 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,559 bytes
Photo : , 400x300 pixel 86,664 bytes
Photo : , 400x300 pixel 85,110 bytes

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ คณธทำงานแกนนำชุมชนและ เยาวชน ที่ผ่านการอบรมการใช้ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ได้เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดนัด จำนวน ๖ ร้าน ๖ ตัวอย่าง ของแม่ค้า เพื่อตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ผลการตรวจไม่พบสารปนเปื้อนในอาหาร

Comment #13กิจกรรมการตรวจอาหาร/ร้านค้า/ร้านชำ/ตลาดนัด ครั้งที่๒
Posted @16 พ.ค. 55 09.42 ip : 113...48
Photo : , 400x300 pixel 112,966 bytes
Photo : , 400x300 pixel 95,467 bytes
Photo : , 400x300 pixel 110,212 bytes
Photo : , 400x300 pixel 74,000 bytes
Photo : , 400x300 pixel 78,299 bytes
Photo : , 400x300 pixel 65,772 bytes

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ คณะทำงานแกนนำชุมชนและเยาวชนที่ผ่านการอบรมการใช้ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ได้เก็บตัวอย้่างอาหาร ในตลาดนัดและร้านค้า เพื่อตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร จำนวน ๕ ตัวอย่าง ๕ร้านค้า  น้ำมันทอดซ้ำ ๒ ตัวอย่าง น้ำแช่กุ้ง ๑ ตัวอย่าง ปลาเค็ม ๑ ตัวอย่าง และลูกชิ้น ๑ ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบสารปนเปื้อนในอาหาร

Comment #14ประชุมคืนข้อมูลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
Posted @28 พ.ค. 55 12.00 ip : 113...35
Photo : , 400x300 pixel 81,029 bytes
Photo : , 400x300 pixel 84,526 bytes
Photo : , 400x300 pixel 104,299 bytes
Photo : , 400x300 pixel 96,475 bytes
Photo : , 400x300 pixel 100,114 bytes
Photo : , 400x300 pixel 90,238 bytes

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนมะพร้าว ได้จัดประชุมชาวบ้านเพื่อคืนข้อมูลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารได้แก่สารฟอร์มาลีน สารบอแรกซ์  สารกันรา สารโพลาร์(ในน้ำมันทอดซ้ำ) และสารฟอกขาว มีผู้เข้าร่วม 70 คน และได้ตรวจเลือดผู้เข้าร่วมประชุมหาสารเคมีโคลีนเรสเตอเรส(ยาฆ่าแมลง)  มีผู้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ด้วย เช่น นายก้อเดียด  เศษขาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.ชะรัด  นางกัลยา  นิจเนตร สมาชิกเทศบาลตำบลชะรัด

Comment #15อบรมให้ความรู้ กินอยู่อย่างปลอดภัย
Posted @28 พ.ค. 55 14.07 ip : 113...35
Photo : , 400x300 pixel 78,782 bytes
Photo : , 400x300 pixel 72,443 bytes
Photo : , 400x300 pixel 101,769 bytes
Photo : , 400x300 pixel 63,119 bytes
Photo : , 400x300 pixel 79,505 bytes
Photo : , 400x300 pixel 76,227 bytes

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ที่ศาลาหมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว ตำบลชะรัด ได้จัดอบรมการกินอยู่อย่างปลอดภัย แก่ประชาชน มีผู้เข้าร่วม 73 คน โดยวิทยากร นายวิมล  สิงหะพล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากเกษตรจังหวัดพัทลุง ได้มาบรรยายเรื่องการเลือกื้อผักปลอดสารปนเปื้อน และเรื่องเทคนิคต่างๆในการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ และวิทยากรจากโรงพยาบาลกงหรา นางโสภาพร  เหล็มปาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้บรรยายเรื่องปริมาณการกินอาหารที่เหมาะสมกับวัยและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร หลังจากนั้นมีการรวมกลุ่มเพื่อกำหนดการปลูกผักกินเอง 

Comment #16กิจกรรมสรุปบทเรียนการดำเนินงานและคืนข้อมูลให้ชุมชน
Posted @24 ก.ค. 55 16.54 ip : 113...213
Photo : , x pixel 0 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,344 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,487 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,542 bytes

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนการดำเนินงานและคืนข้อมูลให้ชุมชนบ้านนามะพร้าว มีผู้เข้าร่วม ๙๕ คน มีเทศบาลตำบลชะรัดเข้าร่วมรับฟัง ได้มีการจัดบูธ อาหารพื้นเมือง ขนมพื้นบ้าน ผักปลอดสารพิษ ปลาแดดเดียว สาธิตการทำอาหารพื้นเมือง

Comment #17สวย
นัน
Posted @2 ต.ค. 55 09.16 ip : 110...2

สวย  ลงรูป มากๆ นะ

Comment #18การติดตามสนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการ
Posted @19 พ.ย. 55 19.29 ip : 202...129

ทีมงาน สจรส.ม.อ.นำทีมโดย ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ เเละเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อปิดโครงการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆของโครงการ และเเนะนำการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ เพื่อให้โครงการและคณะทำงานสามารถทำรายงานปิดโครงการได้อย่างถูกต้อง

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 0240
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง