รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 54-01482
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอมตก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 212,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมศักดิ์ เรื่องมณี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านแม่ทอมตก หมู่ที่ 2 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • เจตน์ธนัช  กุลนิลเจตน์ธนัช กุลนิล (Owner)  
  • ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ (Trainer)  
  • yaowalakyaowalak (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (212,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 ก.ค. 54 เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี"ธนาคารสุขภาวะแม่ทอมตก" 0 0.00 -
29 ก.ค. 54 รับเงินจาก สสส. งวดที่ 1 จำนวน 95,000 บาท 0 0.00 -
1 ส.ค. 54 ถอนเงินจากธนาคาร 20,000 บาท 0 0.00 -
6 ส.ค. 54 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ธรรมนูญ สุขภาวะ 0 0.00 -
7 ส.ค. 54 ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สมาชิกสภาผู้นำ INN แม่ทอมตก 0 0.00 -
10 ส.ค. 54 ประชุมหารือ คณะอนุกรรมการฝ่ายสือ ประชาสัมพันธ์ และผู้จักทำสื่อ(ดีเจบ่าวเสียงแก่) 0 0.00 -
17 ส.ค. 54 ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดเวทียกร่าง ร่วมกับ สมาชิกสภาผู้นำ INN แม่ทอมตก 0 0.00 -
20 ส.ค. 54 เวทียกร่างธรรมนูญสุขภาวะ ครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการ ยกร่าง 0 0.00 -
20 ส.ค. 54 ประชุมคณะกรรมการอนุฝ่ายประชาสัมพันธ์ 0 0.00 -
22 ส.ค. 54 เวทีย่อยรับฟังความคิดเห็นคุ้มปลักลุงสัย-หัวนาเนียน 0 0.00 -
23 ส.ค. 54 ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สภาผู้นำ INN แม่ทอมตก 0 0.00 -
24 ส.ค. 54 เวทีย่อย การรับฟังความคิดเห็นประชาชน กลุ่มบ้าน ปลักลุงสัย-หัวหนาเนียน ครั้งที่ 2 0 0.00 -
26 ส.ค. 54 ติดต่อ สวท.สงขลา (ดีเจ โถทุ่งหวัง เพื่อขอออกอากาศ) 0 0.00 -
27 ส.ค. 54 ปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใด้ 0 0.00 -
28 ส.ค. 54 ปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใด้ 0 0.00 -
31 ส.ค. 54 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00 -
4 ก.ย. 54 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00 -
4 ก.ย. 54 เวทีย่อย การรับฟังความคิดเห็นประชาชน กลุ่มบ้าน แหลมขลี 0 0.00 -
7 ก.ย. 54 เวทีรับฟังความคิดเห็นคุ้มบ้านออก 0 0.00 -
7 ก.ย. 54 ออกอากาศ เวทีเสวนา รายการปักใต้บ้านเรา FM. 90.50 Mz. 0 0.00 -
8 ก.ย. 54 เวทีสรุปผลข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 0 0.00 -
8 ก.ย. 54 ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สมาชิกสภาผู้นำ INN แม่ทอมตก 0 0.00 -
11 ก.ย. 54 เวทียกร่างโดยคณะกรรมการยกร่างธรรมนูญครั้งที่ 2 0 0.00 -
12 ก.ย. 54 ส่งข้อมูลให้ฝ่ายสื่อเพื่อจัดทำสารคดี ธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตก 0 0.00 -
14 ก.ย. 54 จัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ และ ป้ายประชาสัมพันธ์ 0 0.00 -
16 ก.ย. 54 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00 -
18 ก.ย. 54 เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพิ่มเติม 0 0.00 -
20 ก.ย. 54 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมงาน 0 0.00 -
21 ก.ย. 54 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมงาน 0 0.00 -
22 ก.ย. 54 เวทีประชาคมในหมู่บ้าน 0 0.00 -
24 ก.ย. 54 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00 -
25 ก.ย. 54 เวทีประชาคมใหญ่ 0 0.00 -
26 ก.ย. 54 ประชุมคณะทำงานในงวดที่ 1 0 0.00 -
10 ต.ค. 54 เปิดใช้ธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตก 0 0.00 -
18 ก.พ. 55 อบรมณ์ การเพาะเลี้ยงเห็ด 0 0.00 -
24 ก.พ. 55 ประชุมร่วมวางแผนการทำธนาคารความดี 0 0.00 -
26 ก.พ. 55 ถอดบทเรียน ธนาคารฝากผลผลิตทางการเกษตร 0 0.00 -
9 มี.ค. 55 วางแผน คัดกรองผู้ป่าวยาเสพติด 0 0.00 -
11 มี.ค. 55 ลงบันทึกในธนาคารความดีเพื่อเป็นประวัติครัวเรือน 0 0.00 -
17 มี.ค. 55 ติดป้ายบ้านสีขาว 0 0.00 -
7 เม.ย. 55 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00 -
12 เม.ย. 55 อาบน้ำพ่อเฒ่า แม่เฒ่า 0 0.00 -
14 เม.ย. 55 ประชุมถอดบทเรียน 0 0.00 -
28 เม.ย. 55 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00 -
12 พ.ค. 55 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00 -
19 พ.ค. 55 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00 -
29 มิ.ย. 55 ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาวะ 0 0.00 -
7 ก.ค. 55 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ พื้นที่ชะเเล้ร่วมด้วยคณะสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ เรื่อง ธรรมนูญสุขภาะ 0 0.00 -
รวม 0 0.00 33 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ยกร่างธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตกขึ้นมาใช้ในหมู่บ้าน
  2. จัดตั้งธนาคารสุขภาวะ เพื่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามธรรมนูญ
  3. ต่อยอดให้ยั่งยืนโดยการผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ ขยายผลเป็นระดับตำบล และระดับสูงขึ้นต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เจตน์ธนัช  กุลนิล เจตน์ธนัช กุลนิล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 15:45 น.