by เจตน์ธนัช กุลนิล @27 ส.ค. 54 15.45 ( IP : 119...2 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 54-00-0556
รหัสโครงการ 54-01482
ชื่อโครงการ โครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอมตก
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมศักดิ์ เรื่องมณี
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณโครงการ 212,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทุกคนในบ้านแม่ทอมตก หมู่ที่ 2 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

พื้นที่ดำเนินการ บ้านแม่ทอมตก หมู่ที่ 2 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์(Trainer)
 • เจตน์ธนัช กุลนิลเจตน์ธนัช กุลนิล(Owner)
 • yaowalakyaowalak(Trainer)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนในบ้านแม่ทอมตกเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในชุมชน
 2. เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของชุมชนโดยใช้ธรรมนูญสุขภาวะเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนไปสู่การเป็นหมู่บ้านสุขภาวะ
กิจกรรมหลัก
 1. ยกร่างธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตกขึ้นมาใช้ในหมู่บ้าน
 2. จัดตั้งธนาคารสุขภาวะ เพื่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามธรรมนูญ
 3. ต่อยอดให้ยั่งยืนโดยการผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ ขยายผลเป็นระดับตำบล และระดับสูงขึ้นต่อไป
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (212,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (212,000.00 บาท)

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
8 ธ.ค. 2554 ส1.doc เจตน์ธนัช กุลนิล ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2555 ส2.doc yaowalak ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2555 ส4.doc yaowalak ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 รายงาน ส.3.doc yaowalak ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
8 ธ.ค. 2554 ง1.doc เจตน์ธนัช กุลนิล ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 รายงานการเงิน ง.1 งวดที่ 2.doc yaowalak ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 ง.2 การเงินปิดโครงการ 0k.doc yaowalak ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2555 54-00-0556(1)สงขลา.doc chonpadae ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 แบบประเมินคุณค่าแม่ทอม.doc yaowalak ดาวน์โหลด
21 พ.ย. 2555 รายงานพี่เลี้ยงแม่ทอม.doc yaowalak ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 โครงการเเม่ทอม งวดที่2.doc yaowalak ดาวน์โหลด
วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
26 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวินิจ ชุมนูรักษ์วินิจ ชุมนูรักษ์เมื่อ 9 มีนาคม 2555 16:18:51

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานในงวดที่ 1

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สรุปผลการจัดเวทีและถอดบทเรียนวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงาน และสรุปค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการงวดที่ 1 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้ดำเนินโครงการ นายสมศักดิ์  เรืองมณี สรุปผลการดำเนินงาน และสรุปค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการงวดที่ 1ให้คณะทำงานทราบ และแจ้งแผนงาน การดำเนินโครงการในงวดต่อไป เพื่อให้คณะทำงานแต่ละฝ่ายได้เตรียมงานต่อไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
25 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเจตน์ธนัช กุลนิลเจตน์ธนัช กุลนิลเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 20:48:38
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : เวทีประชาคมใหญ่

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาคมใหญ่
เพื่อขยายผลระดับตำบล ให้ธรรมนูญฯ เป็นนโยบายสาธารณะ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชาชนในหมู่บ้านเเม่ทอมตกเเละคณะำทำงานโครงการฝ่ายต่างๆ ภาคีโรงเรียน ฝ่ายปกครอง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 80 คน ประกอบด้วย ประชาชนเเม่ทอมตก เเละคณะำทำงานโครงการฝ่ายต่างๆ ภาคีโรงเรียน ฝ่ายปกครอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ดำเนินโครงการ นายสมศักดิ์  เรืองมณีได้กล่าวรายงาน ต่อท่านประธาน นายเจือ ธรรมชาติ กำนัน ตำบลแม่ทอม ดีเจ บ่าว เสียงแก่  ดีเจ คลื่น101.75 Mz. รับหน้าที่เป็นพิธีกร กระบวนการ โดยนายเจตน์ธนัช  กุลนิล นายผล  ธรรมชาติ  นายเปลื้อง  สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ อธิบายรายละเอียดธรรมนูญ ให้ประชาชนเข้าใจ   -ประชาชนมีความเข้าใจและรับรู้ในรายละเอียดทุกข้อของธรรมนูญอย่างละเอียด   -ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นและอำเภอ รับไว้เป็นนโยบายสาธารณะร่วมกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
24 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวินิจ ชุมนูรักษ์วินิจ ชุมนูรักษ์เมื่อ 9 มีนาคม 2555 16:16:42

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สรุปผลการจัดเวทีและถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรม สรุปเอกสารร่างธรรมนูญฯเป็นฉบับเต็มอีกครั้ง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานโครงการสุขาวะเเม่ทอมตก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานร่วมประชุมสรุปผลการจัดเวทีและถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรม 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้ดำเนินโครงการ นายสมศักดิ์  เรืองมณี รายงานผลกิจกรรมให้ที่ประชุมทราบ พร้อมร่วมกันถอดบทเรียน และแก้ไขปรับเปลี่ยนธรรมนูญ ในข้อที่ ประชาชนมีมติให้ยกเลิก พร้อมทั้งเพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อเปิดประชาคมใหญ่ระดับตำบล หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายแจ้งแผนงานและความคืบหน้าในการเตรียมงานให้กับคณะทำงานรับทราบ
  -ที่ประชุมรับทราบร่วมกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
22 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวินิจ ชุมนูรักษ์วินิจ ชุมนูรักษ์เมื่อ 9 มีนาคม 2555 16:15:06

ชื่อกิจกรรม : เวทีประชาคมในหมู่บ้าน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ประชาชนมีความเข้าใจและรับรู้ในรายละเอียดทุกข้อของธรรมนูญอย่างละเอียด -การลงมติรับร่างธรรมนูญ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชาชนหมู่บ้านเเม่ทอมตก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมจำนวน 52 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ผู้ดำเนินโครงการ นายสมศักดิ์  เรืองมณีได้กล่าวรายงาน ต่อท่านประธาน นายเจือ ธรรมชาติ กำนัน ตำบลแม่ทอม ดีเจ บ่าว เสียงแก่  ดีเจ คลื่น101.75 Mz. รับหน้าที่เป็นพิธีกร กระบวนการ โดยนายเจตน์ธนัช  กุลนิล เป็นผู้ อธิบายรายละเอียดธรรมนูญ ให้ประชาชนเข้าใจ   ประชาชนมีความเข้าใจและรับรู้ในรายละเอียดทุกข้อของธรรมนูญอย่างละเอียด   ช่วงบ่าย  เป็นการลงมติรับร่างธรรมนูญฯ ผลสรุป มีประชาชนไม่รับร่างในหมวดที่ ๑๑ กฎกฏิกา ข้อบังคับหมู่บ้านในหัวข้อที่กล่าวว่า ครัวเรือนใดไม่เข้าร่วมประชุมประชาคมประจำเดือนจำนวน สามครั้ง ติดต่อกันในหนึ่งปีจะไม่ได้รับสิทธิในการเยียวยาต่างๆ และที่ประชาคมเห็นควรให้ยกเลิกธรรมนูญในข้อนี้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
21 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวินิจ ชุมนูรักษ์วินิจ ชุมนูรักษ์เมื่อ 9 มีนาคม 2555 16:13:37

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เพื่อจัดเตรียมงานการจัดเวทีประชาคม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายแจ้งแผนงานและความคืบหน้าในการเตรียมงานให้กับคณะทำงานรับทราบ
- ที่ประชุมรับทราบร่วมกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
20 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวินิจ ชุมนูรักษ์วินิจ ชุมนูรักษ์เมื่อ 9 มีนาคม 2555 16:12:36

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการประเชุมเพื่อเพื่อเรียบเรียง จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้สำหรับเปิดเวทีประชาคมรับร่างธรรมนูญฯ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

ที่ประชุมได้ร่างเอกสาร ธรรมนูญฯ เอกสารเซ็นรับร่าง รูปแบบกิจกรรมการรับร่าง ธรรมนูญฯพร้อมจัดพิมพ์เป็นเอกสาร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
18 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเจตน์ธนัช กุลนิลเจตน์ธนัช กุลนิลเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 21:12:55
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพิ่มเติม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นำธรรมนูญฉบับร่างมาแจ้งให้กับประชาชนทราบและเข้าใจถึงความหมาย ของธรรมนูญแต่ละข้อพร้อมทั้งรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชาชนเเม่ทอมตก ประชาชนเเม่ทอมตก และคณะทำงานโครงการ ฝ่ายปกครองในหมู่บ้าน ,โรงเรียน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชาชนเเม่ทอมตก และคณะทำงานโครงการ ฝ่ายปกครองในหมู่บ้าน ,โรงเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

การประชุมรับฟังความเห็นเพิ่มเติม      ผู้ดำเนินโครงการ นายสมศักดิ์  เรืองมณีได้กล่าวเปิดการประชุม และนายเจตน์ธนัช  กุลนิล รับหน้าที่เป็นพิธีกรกระบวนการ
- แบ่งประชาชนออกเป็น 5 กลุ่มย่อยเพื่อการทำความเข้าใจรายละเอียดธรรมนูญ และเสนอแนะเพิ่มเติม - สรุปรวมแต่ละกลุ่มย่อย ได้ข้อสรุปว่า ประชาชนพึงพอใจ และเห็นด้วยในร่างธรรมนูญทั้งหมด โดยไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
16 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวินิจ ชุมนูรักษ์วินิจ ชุมนูรักษ์เมื่อ 9 มีนาคม 2555 16:09:58

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สรุปผลการจัดเวทีและถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรม สรุปเอกสารร่างธรรมนูญเพื่อจัดพิมพ์ พร้อมทั้งเอกสารการเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการสุขภาวะเเม่ทอม ร่วมกันสรุปผลการจัดเวทีและถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรม สรุปเอกสารร่างธรรมนูญเพื่อจัดพิมพ์ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการประชุม ผู้ดำเนินโครงการ นายสมศักดิ์เรืองมณี สรุปว่า การจัดเวทีที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
  ที่ประชุมช่วยกันสรุปรายละเอียดร่างธรรมนูญเป็นเอกสารเพื่อเตรียมจัดพิมพ์ธรรมนูญฯ ฉบับร่าง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
14 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเจตน์ธนัช กุลนิลเจตน์ธนัช กุลนิลเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 21:07:25
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : จัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ และ ป้ายประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
12 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเจตน์ธนัช กุลนิลเจตน์ธนัช กุลนิลเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 21:06:27
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ส่งข้อมูลให้ฝ่ายสื่อเพื่อจัดทำสารคดี ธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตก

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

วีดีโอสารคดีธรรมนูญสุขภาวะเเม่ทอมตก
(ความเป็นมาของธรรมนูญสุขภาวะ)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
11 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเจตน์ธนัช กุลนิลเจตน์ธนัช กุลนิลเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 21:03:04
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : เวทียกร่างโดยคณะกรรมการยกร่างธรรมนูญครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้ข้อสรุปเป็นธรรมนูญฉบับร่าง 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะกรรมการยกร่าง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะกรรมการ จำนวน 30 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการประชุมยกร่าง นายเจตร์ธนัช  กุลนิล ประธานอนุกรรมการฝ่ายรับฟังความเห็นประชาชน กล่าวรายงานต่อ นายโตน  กร่อมี นายอำเภอบางกล่ำ ประธานการยกร่างธรรมนูญฯ อ.เปลื้อง สุขสวัสดิ์ เป็นพิธีกรกระบวนการ ได้ข้อสรุปเป็นธรรมนูญฉบับร่าง จำนวน 11 หมวด 66 ข้อย่อย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
8 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเจตน์ธนัช กุลนิลเจตน์ธนัช กุลนิลเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 21:12:04
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สมาชิกสภาผู้นำ INN แม่ทอมตก

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานเพื่อสรุปผลการจัดเวทีและถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการประชุมสามารถสรุปและถอดบทเรียนได้ดังนี้ 1. ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นทำให้คณะทำงานทราบว่าการใช้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีประชาชนทำให้ประชาชนกล้าแสดงออกมากขึ้น 2. ที่ประชุมได้ร่วมกันสรุปข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนจากทั้ง 3 คุ้ม ได้ว่าประชาชนต้องการให้ธรรมนูญในฉบับนี้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
8 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวินิจ ชุมนูรักษ์วินิจ ชุมนูรักษ์เมื่อ 9 มีนาคม 2555 16:00:24

ชื่อกิจกรรม : เวทีสรุปผลข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เป็นกิจกรรมสรุปรวม ข้อมูลความคิดเห็นประชาชนและคืนข้อมูลกลับสู่ประชาชน พร้อมรับฟังความเห็นเพิ่มเติม 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชนชนหมู่บ้านเเม่ทอมตก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมการประชุม 52 คน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการประชุมสามารถสรุปและถอดบทเรียนได้ดังนี้ 1. ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นทำให้คณะทำงานทราบว่าการใช้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีประชาชนทำให้ประชาชนกล้าแสดงออกมากขึ้น 2. ที่ประชุมได้ร่วมกันสรุปข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนจากทั้ง 3 คุ้ม ได้ว่าประชาชนต้องการให้ธรรมนูญในฉบับนี้ประกอบด้วย
สิทธิและหน้าที่ของประชาชน สิ่งที่ภาครัฐต้องปฏิบัติกับประชาชน เศรษฐกิจพอเพียง การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม กฎระเบียบที่สามารถบังคับการละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกัน การรักและปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหา กษัตริย์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
7 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเจตน์ธนัช กุลนิลเจตน์ธนัช กุลนิลเมื่อ 1 กันยายน 2554 11:15:27
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ออกอากาศ เวทีเสวนา รายการปักใต้บ้านเรา FM. 90.50 Mz.

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
7 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวินิจ ชุมนูรักษ์วินิจ ชุมนูรักษ์เมื่อ 9 มีนาคม 2555 15:58:54

ชื่อกิจกรรม : เวทีรับฟังความคิดเห็นคุ้มบ้านออก

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่คุ้มบ้านออก

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชาชนคุ้มบ้านออก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมประชุม  30  คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว - นายเจตน์ธนัช  กุลนิล  ผู้ใหญ่บ้าน  เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งความเป็นมาของโครงการและความหมายของธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตก - ทีมกระบวนการจัดแบ่งประชาชนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อรับฟังข้อปัญหาของประชาชนและแนวความคิดถึงวิธีการแก้ปัญหา - ตัวแทนประชาชนแต่ละกลุ่มขึ้นมาแลกเปลี่ยนร่วมกับที่ประชุม ได้ข้อสรุปจากประชาชนในคุ้มนี้ว่าในธรรมนูญควรเน้นในเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในหมู่บ้านการดูแลสุขภาพการบริการของเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขเรื่องยาเสพติด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
4 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเจตน์ธนัช กุลนิลเจตน์ธนัช กุลนิลเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 21:01:19
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : เวทีย่อย การรับฟังความคิดเห็นประชาชน กลุ่มบ้าน แหลมขลี

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รับฟังความคิดเห็นประชาชนพื้นที่บ้านเเหลมขลี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชาชนในหมู่บ้านเม่ทอมตก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมประชุม  30  คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว - นายเจตน์ธนัช  กุลนิล  ผู้ใหญ่บ้าน  เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งความเป็นมาของโครงการและความหมายของธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตก - ทีมกระบวนการจัดแบ่งประชาชนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อรับฟังข้อปัญหาของประชาชนและแนวความคิดถึงวิธีการแก้ปัญหา - ตัวแทนประชาชนแต่ละกลุ่มขึ้นมาแลกเปลี่ยนร่วมกับที่ประชุม ได้ข้อสรุปจากประชาชนในคุ้มนี้ว่าน่าจะมีการกำหนดกฎกติกาหรือข้อบังคับในการละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกัน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
4 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวินิจ ชุมนูรักษ์วินิจ ชุมนูรักษ์เมื่อ 9 มีนาคม 2555 15:57:04

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เพื่อสรุปบทเรียนการทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงกร

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการประชุมสามารถสรุปและถอดบทเรียนได้ดังนี้ 1. ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นทำให้ไม่รู้ความต้องการที่แท้จริง 2. ที่ประชุมเสนอให้ใช้บุคคลภายนอกอย่างเช่น นักเรียน นักศึกษา มาเป็นทีมรับฟังความเห็น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
31 สิงหาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเจตน์ธนัช กุลนิลเจตน์ธนัช กุลนิลเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 20:40:52
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แจ้งรายละเอียดที่ได้จากการปฐมนิเทศผู้รับทุนในวันที่  27 – 28  ส.ค.  54  ให้กับคณะทำงานทราบ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการทำงานของคณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมศักดิ์  เรืองมณี  และ  นายเจตน์ธนัช  กุลนิล  ได้แจ้งรายละเอียดที่ได้จากการปฐมนิเทศผู้รับทุนในวันที่  27 – 28  ส.ค.  54  ให้กับคณะทำงานทราบ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการทำงานของคณะทำงาน - ประชุมเตรียมงานและรับฟังแผนงานจากหัวหน้าฝ่ายการจัดกิจกรรมแต่ละฝ่าย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
28 สิงหาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเจตน์ธนัช กุลนิลเจตน์ธนัช กุลนิลเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 20:35:13
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใด้

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการจำนวน 2 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการปฐมนิเทศทำให้ผู้รับทุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ได้รับรู้และเข้าใจ - เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ - ได้พบเครือข่ายพี่เลี้ยง คณะทำงานของ สสส. ทำให้ทราบแนวทางการดำเนินงานการรายงานผลโครงการที่ถูกต้อง - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลของแต่ละพื้นที่ทำให้ทราบจุดดี จุดเด่น และจุดด้อย เพื่อนำแนวทางมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
27 สิงหาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเจตน์ธนัช กุลนิลเจตน์ธนัช กุลนิลเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 20:32:35
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใด้

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการจำนวน 2 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

จากการปฐมนิเทศทำให้ผู้รับทุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ได้รับรู้และเข้าใจ - เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ - ได้พบเครือข่ายพี่เลี้ยง คณะทำงานของ สสส. ทำให้ทราบแนวทางการดำเนินงานการรายงานผลโครงการที่ถูกต้อง - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลของแต่ละพื้นที่ทำให้ทราบจุดดี จุดเด่น และจุดด้อย เพื่อนำแนวทางมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1ประชุมคณะทำงาน
Posted @8 ธ.ค. 54 15.35 ip : 180...179
Photo : , 640x480 pixel 42,306 bytes

วางแผนงานเตรียมงานก่อนทำกิจกรรมทุกครั้งมีการรายงานผลการเตรียมงานของหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายกับที่ประชุมคณะทำงานพร้อมทั้งสรุปผลและถอดบทเรียนกิจกรรมที่ผ่านมา

Comment #2เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบ้านแม่ทอมตก
Posted @8 ธ.ค. 54 15.45 ip : 180...179
Photo : , 640x480 pixel 68,421 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,902 bytes
Photo : , 640x480 pixel 64,248 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,059 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,835 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,066 bytes

ล้มเหลว1ครั้งคือกลุ่มบ้านปลักลุงสัยหัวนาเนียนมีผู้เข้าร่วมเพียง11คนไม่สามารถเปิดเวทีได้คณะทำงานจึงใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจโดยใช้โครงการเลี้ยงไก่ไข่ภายใต้งบประมาณ พนม. จึงทำให้ประชาชนให้ความสนใจและสร้างความไว้ใจกับคณะทำงานมากขึ้นทุกเวทีหลังจากนั้นจึงมีประชาชนชาวแม่ทอมตกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม

Comment #3เวทียกร่างธรรมนูญสุขภาวะบ้านแม่ทอมตกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Posted @8 ธ.ค. 54 15.55 ip : 180...179
Photo : , 600x450 pixel 131,007 bytes
Photo : , 320x240 pixel 47,556 bytes
Photo : , 600x450 pixel 162,017 bytes
Photo : , 600x450 pixel 165,627 bytes

เมื่อได้ข้อมูลจากการรับฟังความเห็นของประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิจึงนำข้อมูลมาวิเคราะและออกแบบเป็นธรรมนูญฉบับร่างและนำข้อมูลกลับคืนสู่ประชาชน ทำเช่นนี้กลับไปกลับมาไม่ต่ำกว่า 3ครั้ง จนได้ธรรมนูญสุขภาวะบ้านแม่ทอมตกที่เกิดจากเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ

Comment #4เวทีรับร่างธรรมนูญ
Posted @8 ธ.ค. 54 15.59 ip : 180...179
Photo : , 600x450 pixel 161,826 bytes
Photo : , 600x514 pixel 186,876 bytes
Photo : , 700x525 pixel 204,349 bytes
Photo : , 600x450 pixel 147,610 bytes

มีผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมเกิบ 100 คน ทำให้คณะทำงานหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง

ไฟล์ประกอบ

Comment #5หลังจากเรามีธรรมนูญความเปลี่ยนแปลงของคนทอมตกก็เกิดขึ้น
Posted @8 ธ.ค. 54 16.10 ip : 180...179
Photo : , 600x450 pixel 140,051 bytes
Photo : , 320x240 pixel 47,148 bytes
Photo : , 320x240 pixel 46,669 bytes
Photo : , 600x450 pixel 151,938 bytes

ประชาชน เด็กและเยาวชนต่างมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสาธารณะเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อและมีการเริ่มนำร่องไปสู่ธนาคารสุขภาวะในโครงการงวดที่ 2 กล่าวคือ มีการฝากความดี ฝากผลผลิตทางการเกษตร(ไข่ไก่) ฝากขยะกันบ้างแล้ว คิดว่าธนาคารสุขภาวะจะเปิดทำการอย่างเต็มรูปแบบมีการจดบันทึกลงสมุดบัญชีธนาคารสุขภาวะภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ในงานวันเปิดใช้ธรรมนูญฯ และป้าป่าขยะ เตรียมพบกับเราทางสื่อเร็วๆนี้

Comment #6ประชาคมรับทราบความเห็นหลังใช้ธรรมนูญ
Posted @9 พ.ค. 55 19.48 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 35,532 bytes
Photo : , 264x200 pixel 32,202 bytes
Photo : , 264x200 pixel 38,348 bytes
Photo : , 264x200 pixel 31,652 bytes
Photo : , 264x200 pixel 35,715 bytes

มีการประชุมประชาคมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างกระแส ความมีจิตสาธารณะของประชาชน ประชาชนต่างร่วมกันออกความเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการนำธรรมนูญไปใช้ร่วมกัน

Comment #7แจกถังขยะ
Posted @9 พ.ค. 55 19.54 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 38,509 bytes

นายก อบต. แม่ทอม ประเดิมแจกถังขยะ เพื่อเข้าสู่โครงการธนาคารสุขภาวะ (ฝากขยะเข้าบัญชีขยะ ในธนาคารสุขภาวะ)

Comment #8คัดกรองโรค ความดัน และเบาหวาน
Posted @9 พ.ค. 55 19.59 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 32,529 bytes
Photo : , 264x200 pixel 30,579 bytes
Photo : , 264x200 pixel 36,382 bytes
Photo : , 264x200 pixel 32,551 bytes

อสม. ช่วยกันคัดกรองโรคความดันโลหิต และโรคเบาหวาน เพื่อทำแฟ้มประวัติสุขภาพ (บรรทึกไว้ในบัญชีฝากสุขภาพ)

Comment #9ออกเยี่ยมบ้าน
Posted @9 พ.ค. 55 20.06 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 40,567 bytes
Photo : , 264x200 pixel 45,588 bytes
Photo : , 264x200 pixel 50,178 bytes
Photo : , 264x200 pixel 41,960 bytes
Photo : , 264x200 pixel 43,070 bytes

คณะทำงาน ร่วมกับ รพ.สต.แม่ทอท และ สภ.บางกล่ำ ร่วออกเยี่ยมบ้าน เพื่อออกคัดกรองสารเสพติดกับประชาชนทุกครอบครัวของบ้านแม่ทอมตก บ้านที่ปลอดสารเสพติด จะได้แต้มฝากไว้ในบัญชีความดี ของธนาคารสุขภาวะ และได้รับป้ายบ้านสีขาว

Comment #10ติดป้ายบ้านสีขาว
Posted @9 พ.ค. 55 20.16 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 36,347 bytes
Photo : , 264x200 pixel 27,203 bytes
Photo : , 264x200 pixel 29,210 bytes
Photo : , 264x200 pixel 40,757 bytes

หลังจากการคัดกรองสารเสพติด โดยคัดกรองได้ 98%ของประชากรทั้งหมด ปรากฎว่าทุกคนที่ตรวจ ปลอดสารเสพติดร้อยเปอร์เซ็น
และบ้านแม่ทอมตก ได้รับรางวัล เป็นชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด ร้อยเปอร์เซ็น จาก ภ.จว. สงขลา เป็นชุมชนแรก

Comment #11แม่ทอมตก ได้รางวัล หมู่บ้านพัฒนาดีเด่น และคณะกรรมการหมู่บ้านดีเด
Posted @9 พ.ค. 55 20.29 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 31,889 bytes
Photo : , 264x200 pixel 40,117 bytes
Photo : , 264x200 pixel 38,165 bytes
Photo : , 264x200 pixel 30,178 bytes
Photo : , 264x200 pixel 37,493 bytes
Photo : , 264x200 pixel 31,295 bytes

ความภาคภูมิใจอีกครั้ง ของชาวแม่ทอมตก และคณะทำงานทุกคน ต่างก็หายเหนื่อย กับผลงานในรอบปี เราได้รับรางวัล หมู่บ้านพัฒนากีเด่น และคณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2555 คณะทำงานได้นำผลงานไปจัดแสดงในวัน คณะกรรมการหมู่บ่าน พร้อมออกร้านขายสินค้าจากธนาคารสุขภาวะ และอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน แลัวิถีพอเพียงประจำหมู่บ้าน

Comment #12บูรนาการ
Posted @9 พ.ค. 55 20.39 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 38,808 bytes
Photo : , 264x200 pixel 38,519 bytes
Photo : , 264x200 pixel 42,086 bytes

เราได้บูรนาการแผนและงบประมาณจากหลายภาคส่วน เช่น ฝากขยะ เราบูรนาการระหว่าง สสส. อบต.แม่ทอม และ สปสช. โครงการเลี้ยงไก่ไข่อาหารผสมเอง และเราให้ไก่ซื้อาหารกินเองผู้เลี้ยงไม่ต้องเสียค่าให้จ่ายใดๆโดยฝากไข่กับธนาคารสุขภาวะ เราบูรณาการระหว่าง สสส. พนม. และ สพช.ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ะ

Comment #13มาดูแนวบู้กันบ้าง
Posted @9 พ.ค. 55 20.48 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 25,560 bytes
Photo : , 264x200 pixel 44,211 bytes
Photo : , 264x200 pixel 22,469 bytes
Photo : , 264x200 pixel 37,441 bytes
Photo : , 264x200 pixel 38,741 bytes
Photo : , 264x200 pixel 37,581 bytes

เมื่อเราร้อมรัวหัวใจให้ชาวบ้านแล้ว คณะทำงาน ร่วมกับชุดยุว ชรบ.แม่ทอมตก และสภ.บางกล่ำ จัดชุดรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน และยุว ชรบ.ได้ชี้เบาะแสแหล่งมัวสุมยาเสพติด ทำให้ตำรวจพร้อมด้วยทีมหมู่บ้านสนธิกำลังกันทะลายแหล่งเสพยาเสพติดได้สำเร็จ

Comment #14ถอดบทเรียน
Posted @9 พ.ค. 55 20.53 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 40,930 bytes
Photo : , 264x200 pixel 34,042 bytes
Photo : , 264x200 pixel 39,309 bytes

เรามีการถอดบทเรียนกันเดือนละไม่ตำกว่า 2 ครั้ง เพื่อปลับกลยุธในการทำให้ประชาชน ปฏิบัติตามธรรมนูณสุขภาวะแม่ทอมตก อย่างไม่รู้ตัว ซึ่งคณะทำงานได้ร่วมคิดหาวิธีทำให้ประชาชนปฏิบัติโดยติดเป็นนิสัย

Comment #15ฝันที่เป็นจริง
Posted @9 พ.ค. 55 21.15 ip : 223...40
Photo : , 264x200 pixel 40,700 bytes
Photo : , 264x200 pixel 38,050 bytes
Photo : , 264x200 pixel 41,530 bytes
Photo : , 264x200 pixel 39,646 bytes
Photo : , 264x200 pixel 37,921 bytes

วันนี้สิ่งที่เราหวังไว้ว่า เราอยากรวมแผนดินแม่ทอมตก ที่แตกเป็นก็ก เป็นเหล่า จากปลพวงของการเมืองท้องถิน วันนี้แผ่นดินแม่ทอมตกเป็นแผนเดียวเสียที จากจุดแข็งของหมู่บ้านคือเครือญาติ ตอนนี้ทุกคนสำนึกแล้วว่าเราชาวแม่ทอมตกคือสายเลือดเดียกัน 

Comment #16ช่วยเพื่อนชาวสร้างสุข
Posted @9 พ.ค. 55 21.22 ip : 223...40
Photo : , 264x200 pixel 35,221 bytes
Photo : , 264x200 pixel 33,388 bytes
Photo : , 264x200 pixel 34,621 bytes

วันที่ 6 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 16.30 เราคณะทำงานแม่ทอมตกไปช่วยเพื่อนชาวเกาะแต้วในการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อยกร่างธรรมนูญครอบครัว ผลออกมาชาวบ้านตอบรับดีมาก ขอให้คนเกาะแต้ว ยกร่างธรรมนูญสำเร็จและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1ประชาคมหมู่บ้าน "ร่างธรรมนูญหมู่บ้าน"
Posted @8 ธ.ค. 54 17.05 ip : 202...129
Photo : , 750x563 pixel 156,054 bytes
Photo : , 750x563 pixel 175,837 bytes
Photo : , 800x600 pixel 160,849 bytes
Photo : , 600x450 pixel 100,378 bytes

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2554  ทางโครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอม หมู่ที่ 2 ได้มีการทำการประชามคมธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตก โดยมีผู้เข้าร่วมประชาคมให้ความคิดเห็นประมาณ 100 คน อันประกอบไปด้วย ชาวบ้านเเม่ทอมหมู่ที่ 2 ผู้รับผิดชอบโครงการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน  เริ่มเวทีโดยการชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจเกี่ยวกับตัวโครงการ และรับรู้ถึงเรื่องของการสร้างสุขภาวะพื้นที่ โดยมีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาวะ โดยทีมงานดีเจบ่าว เสียงเเก่ และผู้นำในท้องถิ่น หลังจากชาวบ้านที่ได้เข้าร่วมประชุมได้ทำความเข้าใจเรื่องสุขภาวะกันพอหอมปากหอมคอ ก็ได้มีการเปิดเวทีในการให้ข้อคิดเห็นในตัุวร่างธรรมนูญสุขภาวะเเม่ทอม ดำเนินการโดยผู้ใหญ่บ้าน เจตน์ธนัช กุลนิล ,นายผล  ธรรมชาติ และนายเปลื้อวง สุขสวัสดิ์ และุได้ชี้เเจงรายละเอียดเกี่ยวกับธรรมนูญที่ได้ยกร่างมาให้ประชาชนได้รับทราบกันทุกข้อ และร่วมกัน แก้ไขเพื่อลงมติรับร่างธรรมนูญสุขภาะ เพื่อให้ร่างธรรมนูญมีความสมบูรณ์

Comment #2การประชุมหารือการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน
Posted @8 ก.พ. 55 10.10 ip : 202...129
Photo : , 640x478 pixel 51,822 bytes
Photo : , 640x478 pixel 45,133 bytes
Photo : , 640x478 pixel 42,912 bytes

20 มกราคม  2555  เวลา  13.00-16.00 น. มีการประชุมหารือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุม คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 ท่าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.แม่ทอม , อ.วัน (ข้าราชการบำนาญ) ,อ.วิรัตน์ ,อ.เอียด (ทำโครงการโรงเรียนใต้ร่มไม้) ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ทอม และเจ้าหน้าที่ สจรส. ม.อ. จำนวน 2 คน สรุปประเด็นการปรึกษาหารือ ประเด็นการประชุมครั้งนี้ คือ การหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาสุขภาวะในชุมชนบ้านแม่ทอม ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี ที่ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีโครงการนำนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนประมาณ 100 คน ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อทำกิจกรรม ประจวบเหมาะกับบ้านแม่ทอม ที่มีความต้องการในการพัฒนาสุขภาวะในชุมชน โดยเบื้องต้นจะเริ่มที่ทางโรงเรียนแม่ทอม จึงหารือร่วมกันว่าจะมีแนวทางในการทำงานร่วมกันได้อย่างไร ให้เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่  และเนื่องจากทางโรงเรียนได้ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เมื่อปลายปี 2554 ทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนจึงอยากฟื้นฟู ในเรื่องต่อไปนี้ คือ
-ห้องสมุดโรงเรียน ต้องการหนังสือ และผู้มาช่วยจัดระบบห้องสมุด -สื่อการเรียนการสอนต่างๆ  ห้องคุณธรรม  ห้องสื่อการสอน วิทยาศาสตร์
-ห้องพยาบาล -ห้องอาหาร -ห้อง ICT ต้องการคอมพิวเตอร์ อาจจะไม่เป็นต้องเป็นเครื่องใหม่ อาจเป็นเครื่องเก่าที่ยังพอใช้ได้ ให้เด็กได้เรียนรู้
สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อและผู้รับผิดชอบ หลังจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์ จะกลับไปนำเสนอปัญหาของพื้นที่ให้กับทางคณะฯ รับทราบเพื่อวางแผน และร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการบูรณาการในการแก้ปัญหาของเบื้องต้นของโรงเรียนแม่ทอม พร้อมทั้งสอดรับกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาคณะพยาบาลด้วย

Comment #3ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำธรรมนูญสุขภาวะ
Posted @14 มี.ค. 55 11.46 ip : 182...15
Photo : , 800x598 pixel 148,033 bytes
Photo : , 800x598 pixel 146,392 bytes
Photo : , 640x478 pixel 33,161 bytes

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555  ณ ห้องประชุม สจรส. ม.อ. ทางโครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอม อ.บางกล่ำ                    จ.สงขลา นำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านเจตน์ธนัช กุลนิล ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเปิดใจถึงกระบวนการสร้างธรรมนูญสุขภาวะของ หมู่ 2 บ้านแม่ทอมตก ให้แก่ทีมคณะทำงานโครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์ตำบลเกาะแต้ว  อ.เมือง  จ.สงขลา ได้เรียนรู้ร่วมกัน เพราะทางหมู่บ้านแม่ทอมได้ผ่านกระบวนการการจัดทำธรรมนูญสุขภาวะมาแล้ว ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายซะทีเดียว โดยทางโครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์ตำบลเกาะแต้ว มีเป้าหมายโครงการในการทำธรรมนูญครอบครัวเช่นเดียวกัน ซึ่งทางแม่ทอมจึงได้เล่าขั้นตอนการดำเนินการคร่าวๆ ว่า จุดเริ่มมาจากการมีปัญหาแตกแยกในหมู่บ้าน ที่มาจากเรื่องการเมือง จึงต้องวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และทำการเก็บข้อมูล ครัวเรือน เช่น ขัอมูลสุขภาพ ,ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ,ข้อมูลทางด้านสังคม, ข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม, ข้อมูลทางด้านกาศึกษา ,ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ,ข้อมูลการบริการภาครัฐ, ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมในทุกมิติทางด้านสุขภาวะ  และวิเคราะห์ SWAT ถึงจุดเด่น จุดด้อย และกระบวนการต่อไป คือ
- การตั้งคณะกรรมการในแต่ละฝ่าย - เก็บข้อมูล แล้วนำข้อมูลมาช่วยกันออกแบบ - ออกแบบหน้าตาธรรมนูญ - เริ่มเก็บข้อมูลตามหมวดที่วางไว้ - เปิดเวทีคืนข้อมูลที่ได้ยกร่างมาแล้ว - เวทีรับร่างธรรมนูญ - รวบรวมข้อมูลอีกครั้ง - นำเสนอร่างเวทีใหญ่ เป็นธรรมนูญฉบับสมบูรณ์
และมีข้อคิดในการทำงานโครงการ คือ การตั้งเป้าหมายให้เป็นธงเดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกัน และต่างคนก็ต่างกลับไปทำงานของตนเองได้ เพราะต่างเป้าหมายเดียวกัน แต่ต้องคิดว่าจะเอาทุนที่มีอยู่ในเรื่องต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

Comment #4ติดตามสนับสนุนให้คำปรึกษาเรื่องการทำรายงานการเงิน และรายงานงวด
Posted @16 ก.ค. 55 09.54 ip : 202...129

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 คุณเยาวลักษณ์ และคุณวรรณา ได้ติดตามสนับสนุนโครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอมตก อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยได้ลงไปตรวจดูความเรียบร้อยของเอกสารการเงินของโครงการ ใบเสร็จ ใบสำคัญรับเงินต่างๆ และได้ให้คำเเนะนำการทำรายงานงวดเเก่โครงการ เพื่อความถูกต้องในการจัดทำเอกสารต่างๆ

Comment #1ภาพเวทีสุดท้ายรับฟังความเห็นประชาชน ธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตก
Posted @29 ก.ย. 54 14.01 ip : 180...111
Photo : , 2560x1920 pixel 144,765 bytes

ภาพบรรยาการความสามัคคี ความร่วมไม่ร่วมมือของประชาชน ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับชาวแม่ทอมตกเข้าร่วมกิจกรรม120คน
ทำงานหนักมา 9 เดือนเศษ หายเหนื่อยก็วันนี้แหละครับพี่น้อง

Comment #2ขอความคิดเห็นของพี่เลี้ยง
Posted @5 ต.ค. 54 16.36 ip : 180...252

ขอความคิดเห็นของพี่เลี้ยงที่มาสังเกตุการบ้างครับรู้สึกอย่างไร เป็นอย่างไรบ้าง รออีกแป๊บนะครับ เราจะมี VCD สารคดีหมู่บ้าน ถึงความเปลี่ยนแปลงในแง่บวก ขอบคุณ สสส. สจรส. พี่ชาคริต โภชนาเรืองที่ทำให้ความเข้มแข็งเกิดขึ้นบนแผ่นดินแม่ทอมตกครับ

                                จากใจผู้ใหญ่บ้าน แม่ทอมตก

Comment #3ประชุมคณะทำงาน
Posted @8 ธ.ค. 54 15.35 ip : 180...179
Photo : , 640x480 pixel 42,306 bytes

วางแผนงานเตรียมงานก่อนทำกิจกรรมทุกครั้งมีการรายงานผลการเตรียมงานของหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายกับที่ประชุมคณะทำงานพร้อมทั้งสรุปผลและถอดบทเรียนกิจกรรมที่ผ่านมา

Comment #4เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบ้านแม่ทอมตก
Posted @8 ธ.ค. 54 15.45 ip : 180...179
Photo : , 640x480 pixel 68,421 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,902 bytes
Photo : , 640x480 pixel 64,248 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,059 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,835 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,066 bytes

ล้มเหลว1ครั้งคือกลุ่มบ้านปลักลุงสัยหัวนาเนียนมีผู้เข้าร่วมเพียง11คนไม่สามารถเปิดเวทีได้คณะทำงานจึงใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจโดยใช้โครงการเลี้ยงไก่ไข่ภายใต้งบประมาณ พนม. จึงทำให้ประชาชนให้ความสนใจและสร้างความไว้ใจกับคณะทำงานมากขึ้นทุกเวทีหลังจากนั้นจึงมีประชาชนชาวแม่ทอมตกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม

Comment #5เวทียกร่างธรรมนูญสุขภาวะบ้านแม่ทอมตกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Posted @8 ธ.ค. 54 15.55 ip : 180...179
Photo : , 600x450 pixel 131,007 bytes
Photo : , 320x240 pixel 47,556 bytes
Photo : , 600x450 pixel 162,017 bytes
Photo : , 600x450 pixel 165,627 bytes

เมื่อได้ข้อมูลจากการรับฟังความเห็นของประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิจึงนำข้อมูลมาวิเคราะและออกแบบเป็นธรรมนูญฉบับร่างและนำข้อมูลกลับคืนสู่ประชาชน ทำเช่นนี้กลับไปกลับมาไม่ต่ำกว่า 3ครั้ง จนได้ธรรมนูญสุขภาวะบ้านแม่ทอมตกที่เกิดจากเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ

Comment #6เวทีรับร่างธรรมนูญ
Posted @8 ธ.ค. 54 15.59 ip : 180...179
Photo : , 600x450 pixel 161,826 bytes
Photo : , 600x514 pixel 186,876 bytes
Photo : , 700x525 pixel 204,349 bytes
Photo : , 600x450 pixel 147,610 bytes

มีผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมเกิบ 100 คน ทำให้คณะทำงานหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง

ไฟล์ประกอบ

Comment #7หลังจากเรามีธรรมนูญความเปลี่ยนแปลงของคนทอมตกก็เกิดขึ้น
Posted @8 ธ.ค. 54 16.10 ip : 180...179
Photo : , 600x450 pixel 140,051 bytes
Photo : , 320x240 pixel 47,148 bytes
Photo : , 320x240 pixel 46,669 bytes
Photo : , 600x450 pixel 151,938 bytes

ประชาชน เด็กและเยาวชนต่างมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสาธารณะเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อและมีการเริ่มนำร่องไปสู่ธนาคารสุขภาวะในโครงการงวดที่ 2 กล่าวคือ มีการฝากความดี ฝากผลผลิตทางการเกษตร(ไข่ไก่) ฝากขยะกันบ้างแล้ว คิดว่าธนาคารสุขภาวะจะเปิดทำการอย่างเต็มรูปแบบมีการจดบันทึกลงสมุดบัญชีธนาคารสุขภาวะภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ในงานวันเปิดใช้ธรรมนูญฯ และป้าป่าขยะ เตรียมพบกับเราทางสื่อเร็วๆนี้

Comment #8ประชาคมหมู่บ้าน "ร่างธรรมนูญหมู่บ้าน"
Posted @8 ธ.ค. 54 17.05 ip : 202...129
Photo : , 750x563 pixel 156,054 bytes
Photo : , 750x563 pixel 175,837 bytes
Photo : , 800x600 pixel 160,849 bytes
Photo : , 600x450 pixel 100,378 bytes

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2554  ทางโครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอม หมู่ที่ 2 ได้มีการทำการประชามคมธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตก โดยมีผู้เข้าร่วมประชาคมให้ความคิดเห็นประมาณ 100 คน อันประกอบไปด้วย ชาวบ้านเเม่ทอมหมู่ที่ 2 ผู้รับผิดชอบโครงการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน  เริ่มเวทีโดยการชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจเกี่ยวกับตัวโครงการ และรับรู้ถึงเรื่องของการสร้างสุขภาวะพื้นที่ โดยมีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาวะ โดยทีมงานดีเจบ่าว เสียงเเก่ และผู้นำในท้องถิ่น หลังจากชาวบ้านที่ได้เข้าร่วมประชุมได้ทำความเข้าใจเรื่องสุขภาวะกันพอหอมปากหอมคอ ก็ได้มีการเปิดเวทีในการให้ข้อคิดเห็นในตัุวร่างธรรมนูญสุขภาวะเเม่ทอม ดำเนินการโดยผู้ใหญ่บ้าน เจตน์ธนัช กุลนิล ,นายผล  ธรรมชาติ และนายเปลื้อวง สุขสวัสดิ์ และุได้ชี้เเจงรายละเอียดเกี่ยวกับธรรมนูญที่ได้ยกร่างมาให้ประชาชนได้รับทราบกันทุกข้อ และร่วมกัน แก้ไขเพื่อลงมติรับร่างธรรมนูญสุขภาะ เพื่อให้ร่างธรรมนูญมีความสมบูรณ์

Comment #9มีเรื่องมาบอกกล่าว เพื่อนๆ ชาวสร้างสุขครับ
เจตน์ธนัช
Posted @13 ธ.ค. 54 15.11 ip : 180...119

ตอนนี้แม่ทอมตกของเรากำลังสร้างธนาคารครับ ดูยิ่งใหญ่ใช่ใหมครับว่าแม่ทอมตกท่าจะรวยจึงคิดสร้างธนาคาร อย่าคิดใกลคับ เป็นธนาคารทีจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ กระตุ้นให้ประชาชน ทำตามธรรมนูญ และช่วยกันสร้างสุขให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านครับ ตอนนี้มีชาวบ้านมาเปิดบัญชีแล้ว 35 คน เป็นบัญชีฝากไข่ไก่ครับ แลบัญชีฝากบุญก็เริ่มแล้วในกลุ่มผู้สูงอายุ และกำลังเกิด บัญชีฝากขยะ และฝากฝักปลาดสารพิษ เรากำลังมีห้องแลบหมู่บ้าน เพื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ดกินได้นาๆชนิด ผู้ใดสนใจรายละเอียดก็เข้ามาพูดคุยได้นะครับ และเตรียมพบกับ ผ้าป่าครั้งใหญ่ที่ไม่เหมือนใคร ด้วยผ้าป่าขยะ พร้อมเปิดใช้ธรรมนูญ และเปิดธนาคารอย่างเป็นทางการ ณ.แม่ทอมตกเร็วๆนี้ ติดตามวัน เวลา จากเว็บนี้นะครับพี่น้องคับ ขอความสุขจงเกิดกับท่าน

Comment #10ขอชื่นชมในความสำเร็จ
Posted @13 ธ.ค. 54 23.04 ip : 113...123

แสดงความยินดีด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านหนุ่มคนเก่ง ที่โครงการดำเนินไปได้สวยงาม สมกับความตั้งใจจริง ขอเป็นกำลังใจให้  จาก เครื่อข่ายหนองกวางข้อง

Comment #11ค้นฅนทอมตก
Posted @14 ม.ค. 55 13.29 ip : 180...173

เตรียมพบกับ สารคดีชุด ค้นฅนทอมตก ตอน "ธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตก" ใกล้คลอดแล้วพี่น้อง

Comment #12เยี่ยมมาก...
Fateemah
Posted @1 ก.พ. 55 11.51 ip : 49...38

+)  +)  +)  +)  +)

Comment #13โรงเรียนบ้านแม่ทอม โมเดล
เจตน์ธนัช
Posted @3 ก.พ. 55 15.13 ip : 180...218

จากธรรมนูญ สู่ความสามัคคีของชาวแม่ทอมตก เกิดเป็นมิติใหม่ของการแก้ไขปัญหาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ(ประถมศึกษา)ของโรงเรียนในหมู่บ้าน ในด้านระบบการเรียนการสอน ทั้งด้านบุคลากร โรงเรียนแม่ทอมมีครูประจำ แค่ 3 คนผอ. 1 คน สอนเด็ก 6 ชั้นเรียน พร้อมๆกัน เด็ก3ชั้นเรียนต้องเรียนรวมกัน สือการสอน อุปกรณ์ IT  คอมพิวเตอร์ที่ใช้การได้มีแค่เครื่องเดียว
ด้วยการรวมตัวของชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในโรงเรียน ครูเกษียณอายุราชการ เข้ากลับมาสอนในโรงเรียนอีกครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 6 คน และรวบรวมเงินก่อตั้งเป็นกองทุนเพื่อจ้างครูอัตตราจ้างครับ หากท่าผู้อ่านท่านใดมีจิตรสัทธา ต้องการช่วยเเหลือโรงเรียนไม่ว่าด้านใด เช่น สนับสนุน คอมพิเตอร์ มาช่วยสอนพิเศษ เสาร์อาทิตย์ หรือด้านใดก็ได้ครับ ติดต่อได้ที่ ผู้ใหญ่บ้าน เจตน์ธนัช กุลนิล (หนึ่ง)โทร.08-1738-2563 หรือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทอม อ.พัชรี คีรีโชติ 08-6489-5089

ด้วยความเคารพ ผู้ใหญ่ หนึ่ง

Comment #14คุณครูอยู่ใหน
เจตน์ธนัช
Posted @3 ก.พ. 55 15.27 ip : 180...218

ด้วยความเคารพครับ ตอนนี้โรงเรียนแม่ทอม มีครูอาสา อยู่ 6 ท่านครับ แต่ครูด้านภาษาอังกฤษ ยังขาดแคลน  คอมพิวเตอร์ก็มีแค่เครื่องเดียวที่ใช้การได้ครับพี่น้อง ฝากเรียน อาจารย์พงค์เทพ สุธีรวุฒิ พี่ สจรส.มอ. หรือทุดท่านที่อ่าน บอร์ดนี้ครับ หากพอจะมีอะไรช่วยได้ก็เชิญนะครับ หรือจะเข้ามาเยี่ยมดูวิถีชีวิตของเด็กในโรงเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนก็ยินดีต้อนรับทุกวันและเวลาราชการครับ

จากใจ นายบ้านหนึ่ง

Comment #15ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และวิถีพอเพียง บ้านแม่ทอมตก
เจตน์ธนัช
Posted @3 ก.พ. 55 15.48 ip : 180...218

ท่านใด ต้องการเรียนรู้ หรือให้ชาวแม่ทอมตกไปเป็นวิทยากร ในเรื่องการประดิษอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทน เช่น การทำ เตาเผาถ่าน 200 ลิตร์ การทำเตาชีวมวล ใช้เอง จักรยานสูบน้ำ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบแก๊สชีวภาพ การประดิษของใช้จากเศษกระดาษ ฯลฯ หรือด้านเกษตรอินทรีย์ เช่นระบบการเลี้งไก่ไข่แบบธนาคารสุขภาวะ ที่ชาวบ้านไม่ต้องเสียตังค่าอาหารซั๊กบาท แต่ได้กินไข่ที่ปลอดภัยและได้เงินกลับบ้านไปฟรีๆครับ ยังมีอีกมากมายครับ และเราจะทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 นี้ครับพี่น้อง ชาวแม่ทอมตกยินดีต้อนรับทุกท่าน และยินดีไปเป็นวิทยากรให้คำแนะนำกับท่านได้ครับ สนใจติดต่อ ผญ. หนึ่ง 08-1738-2563 ,074-470312
ออลืมไป เราได้รับงบประมาณในส่วนของศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และวิถีพอเพียง บ้านแม่ทอมตก มาจาก พลังงานจังหวัดสงขลาครับ ซึ่งมาช่วยเติมเต็มให้ธนาคารสุขภาวะแม่ทอมตกสมบูรย์แบบและยั่งยืนยิ่งขึ้น
ด้วยความเคารพ ผญ. หนึ่ง

Comment #16จากขยะกลายเป็นเงิน
เจตน์ธนัช
Posted @3 ก.พ. 55 16.02 ip : 180...218

จากการที่ชาวบ้านฝากขยะ กับธนาคารสุขภาวะ ตอนนี้เราต่อยอดแล้วครับ โดยเริมจากขยะประเภท กระดาษ เราไม่ได้ขายกับพ่อค้าของของเก่าครับ แต่เรานำมา แปลงสภาพ เพื่อสร้างมูลค่าให้เศษกระดาษที่ไร้ค่า กลายเป็นทอง  อิอิ ไม่ได้เว่อนะครับ  ตอนนี้คณะทำงานได้ทดลองสำเร็จแล้วครับ  เตรียมสร้างกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้อยู่ครับ คณะทำงานระดับมันสมองกำลังรวมหัวกันคิดค้นระบบกลุ่มตามแบบฉบับของธนาคารสุขภาวะเพื่อสร้างความยั่งยืน
ด้วยความเคารพ ผญ. หนึ่ง

Comment #17การประชุมหารือการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน
Posted @8 ก.พ. 55 10.10 ip : 202...129
Photo : , 640x478 pixel 51,822 bytes
Photo : , 640x478 pixel 45,133 bytes
Photo : , 640x478 pixel 42,912 bytes

20 มกราคม  2555  เวลา  13.00-16.00 น. มีการประชุมหารือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุม คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 ท่าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.แม่ทอม , อ.วัน (ข้าราชการบำนาญ) ,อ.วิรัตน์ ,อ.เอียด (ทำโครงการโรงเรียนใต้ร่มไม้) ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ทอม และเจ้าหน้าที่ สจรส. ม.อ. จำนวน 2 คน สรุปประเด็นการปรึกษาหารือ ประเด็นการประชุมครั้งนี้ คือ การหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาสุขภาวะในชุมชนบ้านแม่ทอม ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี ที่ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีโครงการนำนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนประมาณ 100 คน ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อทำกิจกรรม ประจวบเหมาะกับบ้านแม่ทอม ที่มีความต้องการในการพัฒนาสุขภาวะในชุมชน โดยเบื้องต้นจะเริ่มที่ทางโรงเรียนแม่ทอม จึงหารือร่วมกันว่าจะมีแนวทางในการทำงานร่วมกันได้อย่างไร ให้เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่  และเนื่องจากทางโรงเรียนได้ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เมื่อปลายปี 2554 ทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนจึงอยากฟื้นฟู ในเรื่องต่อไปนี้ คือ
-ห้องสมุดโรงเรียน ต้องการหนังสือ และผู้มาช่วยจัดระบบห้องสมุด -สื่อการเรียนการสอนต่างๆ  ห้องคุณธรรม  ห้องสื่อการสอน วิทยาศาสตร์
-ห้องพยาบาล -ห้องอาหาร -ห้อง ICT ต้องการคอมพิวเตอร์ อาจจะไม่เป็นต้องเป็นเครื่องใหม่ อาจเป็นเครื่องเก่าที่ยังพอใช้ได้ ให้เด็กได้เรียนรู้
สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อและผู้รับผิดชอบ หลังจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์ จะกลับไปนำเสนอปัญหาของพื้นที่ให้กับทางคณะฯ รับทราบเพื่อวางแผน และร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการบูรณาการในการแก้ปัญหาของเบื้องต้นของโรงเรียนแม่ทอม พร้อมทั้งสอดรับกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาคณะพยาบาลด้วย

Comment #18ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำธรรมนูญสุขภาวะ
Posted @14 มี.ค. 55 11.46 ip : 182...15
Photo : , 800x598 pixel 148,033 bytes
Photo : , 800x598 pixel 146,392 bytes
Photo : , 640x478 pixel 33,161 bytes

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555  ณ ห้องประชุม สจรส. ม.อ. ทางโครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอม อ.บางกล่ำ                    จ.สงขลา นำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านเจตน์ธนัช กุลนิล ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเปิดใจถึงกระบวนการสร้างธรรมนูญสุขภาวะของ หมู่ 2 บ้านแม่ทอมตก ให้แก่ทีมคณะทำงานโครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์ตำบลเกาะแต้ว  อ.เมือง  จ.สงขลา ได้เรียนรู้ร่วมกัน เพราะทางหมู่บ้านแม่ทอมได้ผ่านกระบวนการการจัดทำธรรมนูญสุขภาวะมาแล้ว ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายซะทีเดียว โดยทางโครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์ตำบลเกาะแต้ว มีเป้าหมายโครงการในการทำธรรมนูญครอบครัวเช่นเดียวกัน ซึ่งทางแม่ทอมจึงได้เล่าขั้นตอนการดำเนินการคร่าวๆ ว่า จุดเริ่มมาจากการมีปัญหาแตกแยกในหมู่บ้าน ที่มาจากเรื่องการเมือง จึงต้องวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และทำการเก็บข้อมูล ครัวเรือน เช่น ขัอมูลสุขภาพ ,ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ,ข้อมูลทางด้านสังคม, ข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม, ข้อมูลทางด้านกาศึกษา ,ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ,ข้อมูลการบริการภาครัฐ, ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมในทุกมิติทางด้านสุขภาวะ  และวิเคราะห์ SWAT ถึงจุดเด่น จุดด้อย และกระบวนการต่อไป คือ
- การตั้งคณะกรรมการในแต่ละฝ่าย - เก็บข้อมูล แล้วนำข้อมูลมาช่วยกันออกแบบ - ออกแบบหน้าตาธรรมนูญ - เริ่มเก็บข้อมูลตามหมวดที่วางไว้ - เปิดเวทีคืนข้อมูลที่ได้ยกร่างมาแล้ว - เวทีรับร่างธรรมนูญ - รวบรวมข้อมูลอีกครั้ง - นำเสนอร่างเวทีใหญ่ เป็นธรรมนูญฉบับสมบูรณ์
และมีข้อคิดในการทำงานโครงการ คือ การตั้งเป้าหมายให้เป็นธงเดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกัน และต่างคนก็ต่างกลับไปทำงานของตนเองได้ เพราะต่างเป้าหมายเดียวกัน แต่ต้องคิดว่าจะเอาทุนที่มีอยู่ในเรื่องต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

Comment #19ประชาคมรับทราบความเห็นหลังใช้ธรรมนูญ
Posted @9 พ.ค. 55 19.48 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 35,532 bytes
Photo : , 264x200 pixel 32,202 bytes
Photo : , 264x200 pixel 38,348 bytes
Photo : , 264x200 pixel 31,652 bytes
Photo : , 264x200 pixel 35,715 bytes

มีการประชุมประชาคมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างกระแส ความมีจิตสาธารณะของประชาชน ประชาชนต่างร่วมกันออกความเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการนำธรรมนูญไปใช้ร่วมกัน

Comment #20แจกถังขยะ
Posted @9 พ.ค. 55 19.54 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 38,509 bytes

นายก อบต. แม่ทอม ประเดิมแจกถังขยะ เพื่อเข้าสู่โครงการธนาคารสุขภาวะ (ฝากขยะเข้าบัญชีขยะ ในธนาคารสุขภาวะ)

Comment #21คัดกรองโรค ความดัน และเบาหวาน
Posted @9 พ.ค. 55 19.59 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 32,529 bytes
Photo : , 264x200 pixel 30,579 bytes
Photo : , 264x200 pixel 36,382 bytes
Photo : , 264x200 pixel 32,551 bytes

อสม. ช่วยกันคัดกรองโรคความดันโลหิต และโรคเบาหวาน เพื่อทำแฟ้มประวัติสุขภาพ (บรรทึกไว้ในบัญชีฝากสุขภาพ)

Comment #22ออกเยี่ยมบ้าน
Posted @9 พ.ค. 55 20.06 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 40,567 bytes
Photo : , 264x200 pixel 45,588 bytes
Photo : , 264x200 pixel 50,178 bytes
Photo : , 264x200 pixel 41,960 bytes
Photo : , 264x200 pixel 43,070 bytes

คณะทำงาน ร่วมกับ รพ.สต.แม่ทอท และ สภ.บางกล่ำ ร่วออกเยี่ยมบ้าน เพื่อออกคัดกรองสารเสพติดกับประชาชนทุกครอบครัวของบ้านแม่ทอมตก บ้านที่ปลอดสารเสพติด จะได้แต้มฝากไว้ในบัญชีความดี ของธนาคารสุขภาวะ และได้รับป้ายบ้านสีขาว

Comment #23ติดป้ายบ้านสีขาว
Posted @9 พ.ค. 55 20.16 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 36,347 bytes
Photo : , 264x200 pixel 27,203 bytes
Photo : , 264x200 pixel 29,210 bytes
Photo : , 264x200 pixel 40,757 bytes

หลังจากการคัดกรองสารเสพติด โดยคัดกรองได้ 98%ของประชากรทั้งหมด ปรากฎว่าทุกคนที่ตรวจ ปลอดสารเสพติดร้อยเปอร์เซ็น
และบ้านแม่ทอมตก ได้รับรางวัล เป็นชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด ร้อยเปอร์เซ็น จาก ภ.จว. สงขลา เป็นชุมชนแรก

Comment #24แม่ทอมตก ได้รางวัล หมู่บ้านพัฒนาดีเด่น และคณะกรรมการหมู่บ้านดีเด
Posted @9 พ.ค. 55 20.29 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 31,889 bytes
Photo : , 264x200 pixel 40,117 bytes
Photo : , 264x200 pixel 38,165 bytes
Photo : , 264x200 pixel 30,178 bytes
Photo : , 264x200 pixel 37,493 bytes
Photo : , 264x200 pixel 31,295 bytes

ความภาคภูมิใจอีกครั้ง ของชาวแม่ทอมตก และคณะทำงานทุกคน ต่างก็หายเหนื่อย กับผลงานในรอบปี เราได้รับรางวัล หมู่บ้านพัฒนากีเด่น และคณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2555 คณะทำงานได้นำผลงานไปจัดแสดงในวัน คณะกรรมการหมู่บ่าน พร้อมออกร้านขายสินค้าจากธนาคารสุขภาวะ และอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน แลัวิถีพอเพียงประจำหมู่บ้าน

Comment #25บูรนาการ
Posted @9 พ.ค. 55 20.39 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 38,808 bytes
Photo : , 264x200 pixel 38,519 bytes
Photo : , 264x200 pixel 42,086 bytes

เราได้บูรนาการแผนและงบประมาณจากหลายภาคส่วน เช่น ฝากขยะ เราบูรนาการระหว่าง สสส. อบต.แม่ทอม และ สปสช. โครงการเลี้ยงไก่ไข่อาหารผสมเอง และเราให้ไก่ซื้อาหารกินเองผู้เลี้ยงไม่ต้องเสียค่าให้จ่ายใดๆโดยฝากไข่กับธนาคารสุขภาวะ เราบูรณาการระหว่าง สสส. พนม. และ สพช.ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ะ

Comment #26มาดูแนวบู้กันบ้าง
Posted @9 พ.ค. 55 20.48 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 25,560 bytes
Photo : , 264x200 pixel 44,211 bytes
Photo : , 264x200 pixel 22,469 bytes
Photo : , 264x200 pixel 37,441 bytes
Photo : , 264x200 pixel 38,741 bytes
Photo : , 264x200 pixel 37,581 bytes

เมื่อเราร้อมรัวหัวใจให้ชาวบ้านแล้ว คณะทำงาน ร่วมกับชุดยุว ชรบ.แม่ทอมตก และสภ.บางกล่ำ จัดชุดรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน และยุว ชรบ.ได้ชี้เบาะแสแหล่งมัวสุมยาเสพติด ทำให้ตำรวจพร้อมด้วยทีมหมู่บ้านสนธิกำลังกันทะลายแหล่งเสพยาเสพติดได้สำเร็จ

Comment #27ถอดบทเรียน
Posted @9 พ.ค. 55 20.53 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 40,930 bytes
Photo : , 264x200 pixel 34,042 bytes
Photo : , 264x200 pixel 39,309 bytes

เรามีการถอดบทเรียนกันเดือนละไม่ตำกว่า 2 ครั้ง เพื่อปลับกลยุธในการทำให้ประชาชน ปฏิบัติตามธรรมนูณสุขภาวะแม่ทอมตก อย่างไม่รู้ตัว ซึ่งคณะทำงานได้ร่วมคิดหาวิธีทำให้ประชาชนปฏิบัติโดยติดเป็นนิสัย

Comment #28ฝันที่เป็นจริง
Posted @9 พ.ค. 55 21.15 ip : 223...40
Photo : , 264x200 pixel 40,700 bytes
Photo : , 264x200 pixel 38,050 bytes
Photo : , 264x200 pixel 41,530 bytes
Photo : , 264x200 pixel 39,646 bytes
Photo : , 264x200 pixel 37,921 bytes

วันนี้สิ่งที่เราหวังไว้ว่า เราอยากรวมแผนดินแม่ทอมตก ที่แตกเป็นก็ก เป็นเหล่า จากปลพวงของการเมืองท้องถิน วันนี้แผ่นดินแม่ทอมตกเป็นแผนเดียวเสียที จากจุดแข็งของหมู่บ้านคือเครือญาติ ตอนนี้ทุกคนสำนึกแล้วว่าเราชาวแม่ทอมตกคือสายเลือดเดียกัน 

Comment #29ช่วยเพื่อนชาวสร้างสุข
Posted @9 พ.ค. 55 21.22 ip : 223...40
Photo : , 264x200 pixel 35,221 bytes
Photo : , 264x200 pixel 33,388 bytes
Photo : , 264x200 pixel 34,621 bytes

วันที่ 6 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 16.30 เราคณะทำงานแม่ทอมตกไปช่วยเพื่อนชาวเกาะแต้วในการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อยกร่างธรรมนูญครอบครัว ผลออกมาชาวบ้านตอบรับดีมาก ขอให้คนเกาะแต้ว ยกร่างธรรมนูญสำเร็จและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ

Comment #30งานเปิดใช้ธรรมนูญ สุขภาวะแม่ทอมตก
เจตน์ธนัช
Posted @25 มิ.ย. 55 17.46 ip : 49...129

วันที่ 29 มิถุนายน 2555นี้ เชิญพี่น้องชาวสร้างสุขทุกท่านร่วมงานเปิดใช้ธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตก  และจัดงานร่วมอีกงานคืองานร้อยดวงใจสามัคคี สานไมตรี พี่ช่วยน้อง เพื่อสมทบทุน บริจาคให้น้องๆในโรงเรียนบ้านแม่ทอมเพื่อการเรียนการสอนครับ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน และอุปกรณ์การเรียนครับ จึงขอเชิญชวนพี่น้องร่วมสมทบทุนสร้างกุศลกับโรงเรียนด้อยโอกาศครับ

Comment #31ติดตามสนับสนุนให้คำปรึกษาเรื่องการทำรายงานการเงิน และรายงานงวด
Posted @16 ก.ค. 55 09.54 ip : 202...129

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 คุณเยาวลักษณ์ และคุณวรรณา ได้ติดตามสนับสนุนโครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอมตก อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยได้ลงไปตรวจดูความเรียบร้อยของเอกสารการเงินของโครงการ ใบเสร็จ ใบสำคัญรับเงินต่างๆ และได้ให้คำเเนะนำการทำรายงานงวดเเก่โครงการ เพื่อความถูกต้องในการจัดทำเอกสารต่างๆ

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 3151
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง