รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 54-00-0556
รหัสโครงการ 54-01482
ชื่อโครงการ โครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอมตก
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมศักดิ์ เรื่องมณี
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณโครงการ 212,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทุกคนในบ้านแม่ทอมตก หมู่ที่ 2 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

พื้นที่ดำเนินการ บ้านแม่ทอมตก หมู่ที่ 2 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • เจตน์ธนัช กุลนิลเจตน์ธนัช กุลนิล (Owner)  
 • ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ (Trainer)  
 • yaowalakyaowalak (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนในบ้านแม่ทอมตกเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในชุมชน
 2. เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของชุมชนโดยใช้ธรรมนูญสุขภาวะเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนไปสู่การเป็นหมู่บ้านสุขภาวะ
กิจกรรมหลัก
 1. ยกร่างธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตกขึ้นมาใช้ในหมู่บ้าน
 2. จัดตั้งธนาคารสุขภาวะ เพื่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามธรรมนูญ
 3. ต่อยอดให้ยั่งยืนโดยการผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ ขยายผลเป็นระดับตำบล และระดับสูงขึ้นต่อไป
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (212,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

ยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

7 ก.ค. 2554 เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี"ธนาคารสุขภาวะแม่ทอมตก" 0 0.00
29 ก.ค. 2554 รับเงินจาก สสส. งวดที่ 1 จำนวน 95,000 บาท 0 0.00
1 ส.ค. 2554 ถอนเงินจากธนาคาร 20,000 บาท 0 0.00
6 ส.ค. 2554 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ธรรมนูญ สุขภาวะ 0 0.00
7 ส.ค. 2554 ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สมาชิกสภาผู้นำ INN แม่ทอมตก 0 0.00
10 ส.ค. 2554 ประชุมหารือ คณะอนุกรรมการฝ่ายสือ ประชาสัมพันธ์ และผู้จักทำสื่อ(ดีเจบ่าวเสียงแก่) 0 0.00
17 ส.ค. 2554 ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดเวทียกร่าง ร่วมกับ สมาชิกสภาผู้นำ INN แม่ทอมตก 0 0.00
20 ส.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการอนุฝ่ายประชาสัมพันธ์ 0 0.00
20 ส.ค. 2554 เวทียกร่างธรรมนูญสุขภาวะ ครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการ ยกร่าง 0 0.00
22 ส.ค. 2554 เวทีย่อยรับฟังความคิดเห็นคุ้มปลักลุงสัย-หัวนาเนียน 0 0.00
23 ส.ค. 2554 ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สภาผู้นำ INN แม่ทอมตก 0 0.00
24 ส.ค. 2554 เวทีย่อย การรับฟังความคิดเห็นประชาชน กลุ่มบ้าน ปลักลุงสัย-หัวหนาเนียน ครั้งที่ 2 0 0.00
26 ส.ค. 2554 ติดต่อ สวท.สงขลา (ดีเจ โถทุ่งหวัง เพื่อขอออกอากาศ) 0 0.00
27 ส.ค. 2554 ปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใด้ 0 0.00
28 ส.ค. 2554 ปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใด้ 0 0.00
31 ส.ค. 2554 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00
4 ก.ย. 2554 เวทีย่อย การรับฟังความคิดเห็นประชาชน กลุ่มบ้าน แหลมขลี 0 0.00
4 ก.ย. 2554 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00
7 ก.ย. 2554 เวทีรับฟังความคิดเห็นคุ้มบ้านออก 0 0.00
7 ก.ย. 2554 ออกอากาศ เวทีเสวนา รายการปักใต้บ้านเรา FM. 90.50 Mz. 0 0.00
8 ก.ย. 2554 เวทีสรุปผลข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 0 0.00
8 ก.ย. 2554 ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สมาชิกสภาผู้นำ INN แม่ทอมตก 0 0.00
11 ก.ย. 2554 เวทียกร่างโดยคณะกรรมการยกร่างธรรมนูญครั้งที่ 2 0 0.00
12 ก.ย. 2554 ส่งข้อมูลให้ฝ่ายสื่อเพื่อจัดทำสารคดี ธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตก 0 0.00
14 ก.ย. 2554 จัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ และ ป้ายประชาสัมพันธ์ 0 0.00
16 ก.ย. 2554 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00
18 ก.ย. 2554 เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพิ่มเติม 0 0.00
20 ก.ย. 2554 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมงาน 0 0.00
21 ก.ย. 2554 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมงาน 0 0.00
22 ก.ย. 2554 เวทีประชาคมในหมู่บ้าน 0 0.00
24 ก.ย. 2554 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00
25 ก.ย. 2554 เวทีประชาคมใหญ่ 0 0.00
26 ก.ย. 2554 ประชุมคณะทำงานในงวดที่ 1 0 0.00
10 ต.ค. 2554 เปิดใช้ธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตก 0 0.00
18 ก.พ. 2555 อบรมณ์ การเพาะเลี้ยงเห็ด 0 0.00
24 ก.พ. 2555 ประชุมร่วมวางแผนการทำธนาคารความดี 0 0.00
26 ก.พ. 2555 ถอดบทเรียน ธนาคารฝากผลผลิตทางการเกษตร 0 0.00
9 มี.ค. 2555 วางแผน คัดกรองผู้ป่าวยาเสพติด 0 0.00
11 มี.ค. 2555 ลงบันทึกในธนาคารความดีเพื่อเป็นประวัติครัวเรือน 0 0.00
17 มี.ค. 2555 ติดป้ายบ้านสีขาว 0 0.00
7 เม.ย. 2555 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00
12 เม.ย. 2555 อาบน้ำพ่อเฒ่า แม่เฒ่า 0 0.00
14 เม.ย. 2555 ประชุมถอดบทเรียน 0 0.00
28 เม.ย. 2555 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00
12 พ.ค. 2555 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00
19 พ.ค. 2555 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00
29 มิ.ย. 2555 ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาวะ 0 0.00
7 ก.ค. 2555 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ พื้นที่ชะเเล้ร่วมด้วยคณะสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ เรื่อง ธรรมนูญสุขภาะ 0 0.00
รวม 0.00 0 48 0.00 33 0.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (212,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เจตน์ธนัช กุลนิล เจตน์ธนัช กุลนิล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 15:45 น.

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
8 ธ.ค. 2554 ส1.doc เจตน์ธนัช กุลนิล ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2555 ส2.doc yaowalak ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2555 ส4.doc yaowalak ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 รายงาน ส.3.doc yaowalak ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
8 ธ.ค. 2554 ง1.doc เจตน์ธนัช กุลนิล ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 รายงานการเงิน ง.1 งวดที่ 2.doc yaowalak ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 ง.2 การเงินปิดโครงการ 0k.doc yaowalak ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2555 54-00-0556(1)สงขลา.doc chonpadae ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 แบบประเมินคุณค่าแม่ทอม.doc yaowalak ดาวน์โหลด
21 พ.ย. 2555 รายงานพี่เลี้ยงแม่ทอม.doc yaowalak ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2555 โครงการเเม่ทอม งวดที่2.doc yaowalak ดาวน์โหลด

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1ประชุมคณะทำงาน
Posted @8 ธ.ค. 54 15.35 ip : 180...179
Photo : , 640x480 pixel 42,306 bytes

วางแผนงานเตรียมงานก่อนทำกิจกรรมทุกครั้งมีการรายงานผลการเตรียมงานของหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายกับที่ประชุมคณะทำงานพร้อมทั้งสรุปผลและถอดบทเรียนกิจกรรมที่ผ่านมา

Comment #2เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบ้านแม่ทอมตก
Posted @8 ธ.ค. 54 15.45 ip : 180...179
Photo : , 640x480 pixel 68,421 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,902 bytes
Photo : , 640x480 pixel 64,248 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,059 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,835 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,066 bytes

ล้มเหลว1ครั้งคือกลุ่มบ้านปลักลุงสัยหัวนาเนียนมีผู้เข้าร่วมเพียง11คนไม่สามารถเปิดเวทีได้คณะทำงานจึงใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจโดยใช้โครงการเลี้ยงไก่ไข่ภายใต้งบประมาณ พนม. จึงทำให้ประชาชนให้ความสนใจและสร้างความไว้ใจกับคณะทำงานมากขึ้นทุกเวทีหลังจากนั้นจึงมีประชาชนชาวแม่ทอมตกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม

Comment #3เวทียกร่างธรรมนูญสุขภาวะบ้านแม่ทอมตกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Posted @8 ธ.ค. 54 15.55 ip : 180...179
Photo : , 600x450 pixel 131,007 bytes
Photo : , 320x240 pixel 47,556 bytes
Photo : , 600x450 pixel 162,017 bytes
Photo : , 600x450 pixel 165,627 bytes

เมื่อได้ข้อมูลจากการรับฟังความเห็นของประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิจึงนำข้อมูลมาวิเคราะและออกแบบเป็นธรรมนูญฉบับร่างและนำข้อมูลกลับคืนสู่ประชาชน ทำเช่นนี้กลับไปกลับมาไม่ต่ำกว่า 3ครั้ง จนได้ธรรมนูญสุขภาวะบ้านแม่ทอมตกที่เกิดจากเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ

Comment #4เวทีรับร่างธรรมนูญ
Posted @8 ธ.ค. 54 15.59 ip : 180...179
Photo : , 600x450 pixel 161,826 bytes
Photo : , 600x514 pixel 186,876 bytes
Photo : , 700x525 pixel 204,349 bytes
Photo : , 600x450 pixel 147,610 bytes

มีผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมเกิบ 100 คน ทำให้คณะทำงานหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง

ไฟล์ประกอบ

Comment #5หลังจากเรามีธรรมนูญความเปลี่ยนแปลงของคนทอมตกก็เกิดขึ้น
Posted @8 ธ.ค. 54 16.10 ip : 180...179
Photo : , 600x450 pixel 140,051 bytes
Photo : , 320x240 pixel 47,148 bytes
Photo : , 320x240 pixel 46,669 bytes
Photo : , 600x450 pixel 151,938 bytes

ประชาชน เด็กและเยาวชนต่างมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสาธารณะเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อและมีการเริ่มนำร่องไปสู่ธนาคารสุขภาวะในโครงการงวดที่ 2 กล่าวคือ มีการฝากความดี ฝากผลผลิตทางการเกษตร(ไข่ไก่) ฝากขยะกันบ้างแล้ว คิดว่าธนาคารสุขภาวะจะเปิดทำการอย่างเต็มรูปแบบมีการจดบันทึกลงสมุดบัญชีธนาคารสุขภาวะภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ในงานวันเปิดใช้ธรรมนูญฯ และป้าป่าขยะ เตรียมพบกับเราทางสื่อเร็วๆนี้

Comment #6ประชาคมรับทราบความเห็นหลังใช้ธรรมนูญ
Posted @9 พ.ค. 55 19.48 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 35,532 bytes
Photo : , 264x200 pixel 32,202 bytes
Photo : , 264x200 pixel 38,348 bytes
Photo : , 264x200 pixel 31,652 bytes
Photo : , 264x200 pixel 35,715 bytes

มีการประชุมประชาคมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างกระแส ความมีจิตสาธารณะของประชาชน ประชาชนต่างร่วมกันออกความเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการนำธรรมนูญไปใช้ร่วมกัน

Comment #7แจกถังขยะ
Posted @9 พ.ค. 55 19.54 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 38,509 bytes

นายก อบต. แม่ทอม ประเดิมแจกถังขยะ เพื่อเข้าสู่โครงการธนาคารสุขภาวะ (ฝากขยะเข้าบัญชีขยะ ในธนาคารสุขภาวะ)

Comment #8คัดกรองโรค ความดัน และเบาหวาน
Posted @9 พ.ค. 55 19.59 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 32,529 bytes
Photo : , 264x200 pixel 30,579 bytes
Photo : , 264x200 pixel 36,382 bytes
Photo : , 264x200 pixel 32,551 bytes

อสม. ช่วยกันคัดกรองโรคความดันโลหิต และโรคเบาหวาน เพื่อทำแฟ้มประวัติสุขภาพ (บรรทึกไว้ในบัญชีฝากสุขภาพ)

Comment #9ออกเยี่ยมบ้าน
Posted @9 พ.ค. 55 20.06 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 40,567 bytes
Photo : , 264x200 pixel 45,588 bytes
Photo : , 264x200 pixel 50,178 bytes
Photo : , 264x200 pixel 41,960 bytes
Photo : , 264x200 pixel 43,070 bytes

คณะทำงาน ร่วมกับ รพ.สต.แม่ทอท และ สภ.บางกล่ำ ร่วออกเยี่ยมบ้าน เพื่อออกคัดกรองสารเสพติดกับประชาชนทุกครอบครัวของบ้านแม่ทอมตก บ้านที่ปลอดสารเสพติด จะได้แต้มฝากไว้ในบัญชีความดี ของธนาคารสุขภาวะ และได้รับป้ายบ้านสีขาว

Comment #10ติดป้ายบ้านสีขาว
Posted @9 พ.ค. 55 20.16 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 36,347 bytes
Photo : , 264x200 pixel 27,203 bytes
Photo : , 264x200 pixel 29,210 bytes
Photo : , 264x200 pixel 40,757 bytes

หลังจากการคัดกรองสารเสพติด โดยคัดกรองได้ 98%ของประชากรทั้งหมด ปรากฎว่าทุกคนที่ตรวจ ปลอดสารเสพติดร้อยเปอร์เซ็น
และบ้านแม่ทอมตก ได้รับรางวัล เป็นชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด ร้อยเปอร์เซ็น จาก ภ.จว. สงขลา เป็นชุมชนแรก

Comment #11แม่ทอมตก ได้รางวัล หมู่บ้านพัฒนาดีเด่น และคณะกรรมการหมู่บ้านดีเด
Posted @9 พ.ค. 55 20.29 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 31,889 bytes
Photo : , 264x200 pixel 40,117 bytes
Photo : , 264x200 pixel 38,165 bytes
Photo : , 264x200 pixel 30,178 bytes
Photo : , 264x200 pixel 37,493 bytes
Photo : , 264x200 pixel 31,295 bytes

ความภาคภูมิใจอีกครั้ง ของชาวแม่ทอมตก และคณะทำงานทุกคน ต่างก็หายเหนื่อย กับผลงานในรอบปี เราได้รับรางวัล หมู่บ้านพัฒนากีเด่น และคณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2555 คณะทำงานได้นำผลงานไปจัดแสดงในวัน คณะกรรมการหมู่บ่าน พร้อมออกร้านขายสินค้าจากธนาคารสุขภาวะ และอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน แลัวิถีพอเพียงประจำหมู่บ้าน

Comment #12บูรนาการ
Posted @9 พ.ค. 55 20.39 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 38,808 bytes
Photo : , 264x200 pixel 38,519 bytes
Photo : , 264x200 pixel 42,086 bytes

เราได้บูรนาการแผนและงบประมาณจากหลายภาคส่วน เช่น ฝากขยะ เราบูรนาการระหว่าง สสส. อบต.แม่ทอม และ สปสช. โครงการเลี้ยงไก่ไข่อาหารผสมเอง และเราให้ไก่ซื้อาหารกินเองผู้เลี้ยงไม่ต้องเสียค่าให้จ่ายใดๆโดยฝากไข่กับธนาคารสุขภาวะ เราบูรณาการระหว่าง สสส. พนม. และ สพช.ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ะ

Comment #13มาดูแนวบู้กันบ้าง
Posted @9 พ.ค. 55 20.48 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 25,560 bytes
Photo : , 264x200 pixel 44,211 bytes
Photo : , 264x200 pixel 22,469 bytes
Photo : , 264x200 pixel 37,441 bytes
Photo : , 264x200 pixel 38,741 bytes
Photo : , 264x200 pixel 37,581 bytes

เมื่อเราร้อมรัวหัวใจให้ชาวบ้านแล้ว คณะทำงาน ร่วมกับชุดยุว ชรบ.แม่ทอมตก และสภ.บางกล่ำ จัดชุดรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน และยุว ชรบ.ได้ชี้เบาะแสแหล่งมัวสุมยาเสพติด ทำให้ตำรวจพร้อมด้วยทีมหมู่บ้านสนธิกำลังกันทะลายแหล่งเสพยาเสพติดได้สำเร็จ

Comment #14ถอดบทเรียน
Posted @9 พ.ค. 55 20.53 ip : 223...200
Photo : , 264x200 pixel 40,930 bytes
Photo : , 264x200 pixel 34,042 bytes
Photo : , 264x200 pixel 39,309 bytes

เรามีการถอดบทเรียนกันเดือนละไม่ตำกว่า 2 ครั้ง เพื่อปลับกลยุธในการทำให้ประชาชน ปฏิบัติตามธรรมนูณสุขภาวะแม่ทอมตก อย่างไม่รู้ตัว ซึ่งคณะทำงานได้ร่วมคิดหาวิธีทำให้ประชาชนปฏิบัติโดยติดเป็นนิสัย

Comment #15ฝันที่เป็นจริง
Posted @9 พ.ค. 55 21.15 ip : 223...40
Photo : , 264x200 pixel 40,700 bytes
Photo : , 264x200 pixel 38,050 bytes
Photo : , 264x200 pixel 41,530 bytes
Photo : , 264x200 pixel 39,646 bytes
Photo : , 264x200 pixel 37,921 bytes

วันนี้สิ่งที่เราหวังไว้ว่า เราอยากรวมแผนดินแม่ทอมตก ที่แตกเป็นก็ก เป็นเหล่า จากปลพวงของการเมืองท้องถิน วันนี้แผ่นดินแม่ทอมตกเป็นแผนเดียวเสียที จากจุดแข็งของหมู่บ้านคือเครือญาติ ตอนนี้ทุกคนสำนึกแล้วว่าเราชาวแม่ทอมตกคือสายเลือดเดียกัน 

Comment #16ช่วยเพื่อนชาวสร้างสุข
Posted @9 พ.ค. 55 21.22 ip : 223...40
Photo : , 264x200 pixel 35,221 bytes
Photo : , 264x200 pixel 33,388 bytes
Photo : , 264x200 pixel 34,621 bytes

วันที่ 6 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 16.30 เราคณะทำงานแม่ทอมตกไปช่วยเพื่อนชาวเกาะแต้วในการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อยกร่างธรรมนูญครอบครัว ผลออกมาชาวบ้านตอบรับดีมาก ขอให้คนเกาะแต้ว ยกร่างธรรมนูญสำเร็จและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1ประชาคมหมู่บ้าน "ร่างธรรมนูญหมู่บ้าน"
Posted @8 ธ.ค. 54 17.05 ip : 202...129
Photo : , 750x563 pixel 156,054 bytes
Photo : , 750x563 pixel 175,837 bytes
Photo : , 800x600 pixel 160,849 bytes
Photo : , 600x450 pixel 100,378 bytes

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2554  ทางโครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอม หมู่ที่ 2 ได้มีการทำการประชามคมธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตก โดยมีผู้เข้าร่วมประชาคมให้ความคิดเห็นประมาณ 100 คน อันประกอบไปด้วย ชาวบ้านเเม่ทอมหมู่ที่ 2 ผู้รับผิดชอบโครงการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน  เริ่มเวทีโดยการชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจเกี่ยวกับตัวโครงการ และรับรู้ถึงเรื่องของการสร้างสุขภาวะพื้นที่ โดยมีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาวะ โดยทีมงานดีเจบ่าว เสียงเเก่ และผู้นำในท้องถิ่น หลังจากชาวบ้านที่ได้เข้าร่วมประชุมได้ทำความเข้าใจเรื่องสุขภาวะกันพอหอมปากหอมคอ ก็ได้มีการเปิดเวทีในการให้ข้อคิดเห็นในตัุวร่างธรรมนูญสุขภาวะเเม่ทอม ดำเนินการโดยผู้ใหญ่บ้าน เจตน์ธนัช กุลนิล ,นายผล  ธรรมชาติ และนายเปลื้อวง สุขสวัสดิ์ และุได้ชี้เเจงรายละเอียดเกี่ยวกับธรรมนูญที่ได้ยกร่างมาให้ประชาชนได้รับทราบกันทุกข้อ และร่วมกัน แก้ไขเพื่อลงมติรับร่างธรรมนูญสุขภาะ เพื่อให้ร่างธรรมนูญมีความสมบูรณ์

Comment #2การประชุมหารือการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน
Posted @8 ก.พ. 55 10.10 ip : 202...129
Photo : , 640x478 pixel 51,822 bytes
Photo : , 640x478 pixel 45,133 bytes
Photo : , 640x478 pixel 42,912 bytes

20 มกราคม  2555  เวลา  13.00-16.00 น. มีการประชุมหารือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุม คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 ท่าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.แม่ทอม , อ.วัน (ข้าราชการบำนาญ) ,อ.วิรัตน์ ,อ.เอียด (ทำโครงการโรงเรียนใต้ร่มไม้) ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ทอม และเจ้าหน้าที่ สจรส. ม.อ. จำนวน 2 คน สรุปประเด็นการปรึกษาหารือ ประเด็นการประชุมครั้งนี้ คือ การหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาสุขภาวะในชุมชนบ้านแม่ทอม ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี ที่ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีโครงการนำนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนประมาณ 100 คน ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อทำกิจกรรม ประจวบเหมาะกับบ้านแม่ทอม ที่มีความต้องการในการพัฒนาสุขภาวะในชุมชน โดยเบื้องต้นจะเริ่มที่ทางโรงเรียนแม่ทอม จึงหารือร่วมกันว่าจะมีแนวทางในการทำงานร่วมกันได้อย่างไร ให้เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่  และเนื่องจากทางโรงเรียนได้ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เมื่อปลายปี 2554 ทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนจึงอยากฟื้นฟู ในเรื่องต่อไปนี้ คือ
-ห้องสมุดโรงเรียน ต้องการหนังสือ และผู้มาช่วยจัดระบบห้องสมุด -สื่อการเรียนการสอนต่างๆ  ห้องคุณธรรม  ห้องสื่อการสอน วิทยาศาสตร์
-ห้องพยาบาล -ห้องอาหาร -ห้อง ICT ต้องการคอมพิวเตอร์ อาจจะไม่เป็นต้องเป็นเครื่องใหม่ อาจเป็นเครื่องเก่าที่ยังพอใช้ได้ ให้เด็กได้เรียนรู้
สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อและผู้รับผิดชอบ หลังจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์ จะกลับไปนำเสนอปัญหาของพื้นที่ให้กับทางคณะฯ รับทราบเพื่อวางแผน และร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการบูรณาการในการแก้ปัญหาของเบื้องต้นของโรงเรียนแม่ทอม พร้อมทั้งสอดรับกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาคณะพยาบาลด้วย

Comment #3ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำธรรมนูญสุขภาวะ
Posted @14 มี.ค. 55 11.46 ip : 182...15
Photo : , 800x598 pixel 148,033 bytes
Photo : , 800x598 pixel 146,392 bytes
Photo : , 640x478 pixel 33,161 bytes

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555  ณ ห้องประชุม สจรส. ม.อ. ทางโครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอม อ.บางกล่ำ                    จ.สงขลา นำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านเจตน์ธนัช กุลนิล ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเปิดใจถึงกระบวนการสร้างธรรมนูญสุขภาวะของ หมู่ 2 บ้านแม่ทอมตก ให้แก่ทีมคณะทำงานโครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์ตำบลเกาะแต้ว  อ.เมือง  จ.สงขลา ได้เรียนรู้ร่วมกัน เพราะทางหมู่บ้านแม่ทอมได้ผ่านกระบวนการการจัดทำธรรมนูญสุขภาวะมาแล้ว ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายซะทีเดียว โดยทางโครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์ตำบลเกาะแต้ว มีเป้าหมายโครงการในการทำธรรมนูญครอบครัวเช่นเดียวกัน ซึ่งทางแม่ทอมจึงได้เล่าขั้นตอนการดำเนินการคร่าวๆ ว่า จุดเริ่มมาจากการมีปัญหาแตกแยกในหมู่บ้าน ที่มาจากเรื่องการเมือง จึงต้องวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และทำการเก็บข้อมูล ครัวเรือน เช่น ขัอมูลสุขภาพ ,ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ,ข้อมูลทางด้านสังคม, ข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม, ข้อมูลทางด้านกาศึกษา ,ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ,ข้อมูลการบริการภาครัฐ, ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมในทุกมิติทางด้านสุขภาวะ  และวิเคราะห์ SWAT ถึงจุดเด่น จุดด้อย และกระบวนการต่อไป คือ
- การตั้งคณะกรรมการในแต่ละฝ่าย - เก็บข้อมูล แล้วนำข้อมูลมาช่วยกันออกแบบ - ออกแบบหน้าตาธรรมนูญ - เริ่มเก็บข้อมูลตามหมวดที่วางไว้ - เปิดเวทีคืนข้อมูลที่ได้ยกร่างมาแล้ว - เวทีรับร่างธรรมนูญ - รวบรวมข้อมูลอีกครั้ง - นำเสนอร่างเวทีใหญ่ เป็นธรรมนูญฉบับสมบูรณ์
และมีข้อคิดในการทำงานโครงการ คือ การตั้งเป้าหมายให้เป็นธงเดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกัน และต่างคนก็ต่างกลับไปทำงานของตนเองได้ เพราะต่างเป้าหมายเดียวกัน แต่ต้องคิดว่าจะเอาทุนที่มีอยู่ในเรื่องต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

Comment #4ติดตามสนับสนุนให้คำปรึกษาเรื่องการทำรายงานการเงิน และรายงานงวด
Posted @16 ก.ค. 55 09.54 ip : 202...129

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 คุณเยาวลักษณ์ และคุณวรรณา ได้ติดตามสนับสนุนโครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอมตก อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยได้ลงไปตรวจดูความเรียบร้อยของเอกสารการเงินของโครงการ ใบเสร็จ ใบสำคัญรับเงินต่างๆ และได้ให้คำเเนะนำการทำรายงานงวดเเก่โครงการ เพื่อความถูกต้องในการจัดทำเอกสารต่างๆ