โครงการแหล่งเรียนรู้อยู่ในสวนสมุนไพร ชุมชนบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 54-00-0778
รหัสโครงการ 54-01576
ชื่อโครงการ โครงการแหล่งเรียนรู้อยู่ในสวนสมุนไพร ชุมชนบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจตุพล ฝายเส็ม
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555
งบประมาณโครงการ 204,580.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. กลุ่มเยาวชนในชุมชน จำนวน 30 คน และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนจำนวน 15 คน
 2. ประชาชนในบ้านเขาหัวช้าง  246 ครัวเรือน ประชากรจำนวน    1,031  คน
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • phaichamnarnphaichamnarn (Owner)  
 • เสณี จ่าวิสูตรเสณี จ่าวิสูตร (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีความรู้และเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรและมีกลไกในการจัดการแบบยั่งยืน
 2. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธ์พืชสมุนไพรให้คงอยู่กับชุมชนและในแหล่งตามธรรมชาติ
 3. เพื่อสร้างเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเลือกที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มเยาวชนได้เกิดจิตสำนึกในการสืบทอดสิ่งดีมีคุณค่าของชุมชน
กิจกรรมหลัก
 1. ประชุมหมู่บ้านเพื่อสรรหาคณะทำงานและเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการ
 2. กิจกรรมการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “รักษ์พืชสมุนไพร” จำนวน 30 คนโดยต้องสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ  และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพืชสมุนไพรให้ยั่งยืน
 3. กิจกรรมทัวร์สมุนไพร  เดินป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำเขาหัวช้างเพื่อสำรวจ จัดทำแผนที่พืชสมุนไพรและถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเยาวชนโดยมีแพทย์พื้นบ้านร่วมกับคณะทำงานและกลุ่มเยาวชนเป็นแกนนำในการสำรวจ
 4. กิจกรรมการจัดทำแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรชุมชน           - จัดทำแปลงรวบรวมพันธ์เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน           - เพาะ ขยายพันธ์กล้าไม้ที่รวบรวมจากป่า และบางส่วนนำปลูกคืนสู่ป่าตามสถานการณ์ต่อไป
            - แสวงหาต้นกล้าพันธุ์สมุนไพรที่สูญพันธ์ไปแล้วในพื้นที่และไม้หายากใกล้สูญพันธุ์จากนอกพื้นที่มาปลูกและขยายพันธุ์เพิ่มในแหล่งเรียนรู้และคืนสู่ป่า 50 ชนิด
  • จัดทำหนังสือคู่มือ/เอกสารพืชสมุนไพรประจำแหล่งเรียนรู้และเอกสารเผยแผร่
  • จัดทะเบียนและป้ายชื่อพืชสมุนไพรแต่ละชนิดในแหล่งเรียนรู้
 5. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และคืนข้อมูลสู่ชุมชนโดยหมอใหญ่ในชุมชนจำนวน 50 คน 6  ครั้ง
 6. กิจกรรม “วันสมุนไพรคืนป่า” โดยมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์สมุนไพรในจังหวัดพัทลุงระหว่างนักวิชาการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ตัวแทนชุมชนและตัวแทนกลุ่มเยาวชน นิทรรศการการดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมร่วมกันปลูกสมุนไพรในพื้นที่ป่าต้นน้ำเขาหัวช้าง
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (204,580.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

ยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

3 ส.ค. 2554 เวทีประชุมหมู่บ้านเพื่อสรรหาคณะทำงานและเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการ 0 0.00
8 ก.ย. 2554 จัดทำหนังสือสมุนไพร ทำทะเบียนและป้ายชื่อสมุนไพร 0 0.00
17 ต.ค. 2554 ประชุมชี้แจงโครงการพร้อมด้วยรับสมัครเยาวชนเข้าเป็นสมาชิดโครงการ 0 0.00
18 ต.ค. 2554 จัดทำกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในสวนสมุนไพร 0 0.00
29 ต.ค. 2554 กิจกรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสมุไพรให้กับเยาวชน 0 0.00
26 พ.ย. 2554 จัดกิจกรรมทัวสมุนไพร 0 0.00
รวม 0.00 0 6 0.00 0 0.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (204,580.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย phaichamnarn phaichamnarn เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 15:59 น.

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2554 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส1).doc phaichamnarn ดาวน์โหลด
29 ก.ย. 2555 แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์.doc phaichamnarn ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2554 แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1 (ง1).doc phaichamnarn ดาวน์โหลด
4 ธ.ค. 2555 แบบรายงาน ง.1 (งวดที่ 2).doc วินิจ ชุมนูรักษ์ ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2554 รายงานเขาหัวช้าง.doc เสณี จ่าวิสูตร ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2555 54-00-0778(3)พัทลงุ.doc วินิจ ชุมนูรักษ์ ดาวน์โหลด

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1เวทีประชุมหมู่บ้านเพื่อสรรหาคณะทำงานและเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมก
Posted @4 ม.ค. 55 17.37 ip : 180...210
Photo : , 640x480 pixel 71,676 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,286 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,957 bytes
Photo : , 640x480 pixel 69,991 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,550 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,852 bytes

เวทีประชุมหมู่บ้านเพื่อสรรหาคณะทำงานและเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการ ณ บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง วันที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 น - 16.00 น. ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ คณะทำงาน 15 คน แกนนำ 15 คน วิทยากร 2 คน เยาวชน 20 คน รายละเอียดคือสร้างความเข้าใจกับคณะทำงาน และอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการที่จะทำ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

Comment #2จัดทำหนังสือสมุนไพร
Posted @12 ม.ค. 55 17.48 ip : 180...236
Photo : , x pixel 0 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,063 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,668 bytes
Photo : , 640x480 pixel 28,903 bytes
Photo : , 640x480 pixel 32,915 bytes

จัดทำหนังสือสมุนไพร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่แก่เยาวชนได้รู้จักชื่อสมุนไพร สรรพคุึณของสมุนไพรชนิดนั้น ๆ

Comment #3ทำทะเบียนและป้ายชื่อสมุนไพร
Posted @12 ม.ค. 55 17.56 ip : 180...236
Photo : , 640x480 pixel 60,095 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,028 bytes
Photo : , 640x480 pixel 59,734 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,941 bytes
Photo : , 640x480 pixel 68,773 bytes
Photo : , 640x480 pixel 66,107 bytes

กิจกรรมจัดทำทะเบียนและป้ายชื่อสมุนไพร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ณ บ้านเลขที่ 125 หมู่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีคณะทำงานและเยาวชนมาเข้าร่วมกิจกรรม

Comment #4กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และคืนข้อมูลสู่ชุมชนโดยหมอใหญ่ในชุมชนและที่
Posted @28 ม.ค. 55 13.25 ip : 180...166
Photo : , 640x480 pixel 60,055 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,443 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,594 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,294 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,434 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,522 bytes

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และคืนข้อมูลสู่ชุมชนโดยหมอใหญ่ในชุมชนและที่เชิญมาจากนอกชุมชน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554 ณ บ้่านเลขที่ 125 หมู่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เวลา 14.00 น.-16.00 น.

Comment #5กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และคืนข้อมูลสู่ชุมชนโดยหมอใหญ่ในชุมชนและที่
Posted @8 ก.พ. 55 12.41 ip : 180...6
Photo : , 640x480 pixel 52,473 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,104 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,368 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,176 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,305 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,624 bytes

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 ณ สวนสมุนไพรบ้านหัวช้าง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่เวลา 13.30 น. -16.30 น. รายละเอียด: ถ่ายทอดความรู้เรื่องสมุนไพร โดยผู้มีความรู้ในชุมชน

Comment #6กิจกรรมการจัดทำแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรชุมชน
Posted @8 ก.พ. 55 13.05 ip : 180...6
Photo : , 640x480 pixel 67,783 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,471 bytes
Photo : , 640x480 pixel 82,058 bytes
Photo : , 640x480 pixel 77,526 bytes
Photo : , 640x480 pixel 71,191 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,634 bytes

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554  ณ สวนสมุนไพรบ้านหัวช้าง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่เวลา 13.30 น. -16.30 น. รายละเอียด: ปักป้ายชื่อสมุนไพรในสวนสมุนไพร ตามจำนวนที่มีอยู่ในสวนสมุนไพร ทำทะเบียนสมุนไพร

Comment #7กิจกรรมการจัดทำแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรชุมชน
Posted @8 ก.พ. 55 13.15 ip : 180...6
Photo : , 640x480 pixel 78,113 bytes
Photo : , 640x480 pixel 75,641 bytes
Photo : , 640x480 pixel 78,572 bytes
Photo : , 640x480 pixel 74,424 bytes
Photo : , 640x480 pixel 69,880 bytes
Photo : , 640x480 pixel 79,874 bytes

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554  ณ สวนสมุนไพรบ้านหัวช้าง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่เวลา 13.30 น. -16.30 น. รายละเอียด: ปักป้ายชื่อสมุนไพรในสวนสมุนไพร ตามจำนวนที่มีอยู่ในสวนสมุนไพร ทำทะเบียนสมุนไพร

Comment #8กิจกรรมทำหนังสือคู่มือ/เอกสารพืชสมุนไพรประจำแหล่งเรียนรู้
Posted @8 ก.พ. 55 13.24 ip : 180...6
Photo : , 640x480 pixel 41,560 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,093 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,874 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,671 bytes

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554  ณ บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่เวลา 13.00 น. -15.30 น. รายละเอียด: ทำทะเบียนสมุนไพรแต่ละชนิดในแหล่งเรียนรู้ โดยมีหนังสือสมุนไพรเป็นเอกสารประกอบการทำทะเบียนสมุนไพร

Comment #9กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และคืนข้อมูลสู่ชุมชนโดยหมอใหญ่ในชุมชนและที่
Posted @12 ก.พ. 55 16.47 ip : 180...132
Photo : , 640x480 pixel 55,662 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,376 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,819 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,785 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,796 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,049 bytes

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 ณ มัสยิดบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เวลา 13.30 น.-15.30 น. รายละเอียด : พูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการสมุนไพร และบอกถึงความสำคัญของสมุนไพรที่จะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของคนในชุมชน

Comment #10กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และคืนข้อมูลสู่ชุมชนโดยหมอใหญ่ในชุมชนและที่
Posted @12 ก.พ. 55 16.56 ip : 180...132
Photo : , 640x480 pixel 33,427 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,587 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,817 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,038 bytes
Photo : , 640x480 pixel 33,251 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,270 bytes

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ณ มัสยิดบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เวลา 13.30 น.-15.30 น. รายละเอียด : พูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการสมุนไพร และบอกถึงความสำคัญของสมุนไพรที่จะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของคนในชุมชน เพิ่มเติมจากครั้งที่ผ่านมา

Comment #11กิจกรรมการเดินป่าสำรวจสมุนไพรครั้งที่ 1
Posted @7 มี.ค. 55 18.39 ip : 180...94
Photo : , 640x480 pixel 81,130 bytes
Photo : , 640x480 pixel 81,391 bytes
Photo : , 640x480 pixel 71,098 bytes
Photo : , 640x480 pixel 77,451 bytes
Photo : , 640x480 pixel 82,213 bytes
Photo : , 640x480 pixel 79,974 bytes

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เดินทางสำรวจสมุนไพร ณ ป่าเขาหัวช้าง โดยมีผู้เข้าร่วมเดินทางทั้งหมด 72 คน เป็นเด็กและเยาวชน 50 คน คณะทำงาน 20 คน และพี่เลี้ยงคุณเสณี จ่าวิสูตร และคุณจุรีย์ หนูผุด  ร่วมเดินทางสำรวจสมุนไพรด้วย ระยะทางในการเดินป่าสำรวจประมาณ 1 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ในพื้นที่ 3 ไร่ เด็กและเยาวชนพบสุมนไพรประมาณ 20 ชนิด เด็ก ๆ มีความตื่นตัวในการได้ทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

Comment #12กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และคืนข้อมูลสู่ชุมชนโดยหมอใหญ่ในชุมชนและที่
Posted @19 มี.ค. 55 16.11 ip : 180...105
Photo : , 640x480 pixel 43,454 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,298 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,735 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,218 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,898 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,999 bytes

จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม เวลา 13.30-16.00 น. ณ บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้รู้เกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชนมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณและประโยชน์จากการใช้สมุนไพร และการอนุรักษ์สมุนไพรให้แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งกันและกัน และนำสมุนไพรมายกตัวอย่างถึงการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรแต่ละชนิดว่าใช้รักษาโรคอะไรได้บ้างและแนะนำถึงการปลูกสมุนไพรด้วย

Comment #13กิจกรรมการเดินป่าสำรวจสมุนไพรครั้งที่ 2
Posted @19 มี.ค. 55 16.26 ip : 180...105
Photo : , 640x480 pixel 80,966 bytes
Photo : , 640x480 pixel 86,718 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,460 bytes
Photo : , 640x480 pixel 77,960 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,688 bytes
Photo : , 640x480 pixel 82,236 bytes

จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 10.00-15.00 น. โดยการเดินป่าสำรวจสมุนไพรเทือกเขาบรรทัด : เยาวชนและแกนนำคณะกรรมการนัดพบกันที่บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ได้มีการชี้แจง อธิบายกิจกรรมการเดินป่าทัวร์สมุนไพรก่อนเริ่มออกเดินทาง มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน แกนนำและคณะกรรมการ 20 คน หมอพื้นบ้าน 2 คน ใช้รถ 3 คัน ในการเดินทาง เริ่มออกเดินทางประมาณเวลา 10.40 น. ถึงเทือกเขาบรรทัด โดยมีหมอสมุนไพรให้คำแนะนำเรื่องสมุนแก่เยาวชนขณะเดินสำรวจป่า เป็นพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ หยุดพักทานข้าวเที่ยง เวลา 13.30 น. เริ่มเดินทางอีกครั้งให้เยาวชนตอบคำถามเกี่ยวกับสมุนไพร และเยาวชนก็ไเ้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเดินสำรวจสมุนไพรในครั้งนี้ เสร็จกิจกรรมการเดินป่าสำรวจสมุนไพรเวลา 15.00 น.เยาวชนและแกนนำได้เดินทางกลับบ้านพร้อมกับได้รับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น

Comment #14กิจกรรมการเดินป่าสำรวจสมุนไพรครั้งที่ 3
Posted @19 มี.ค. 55 16.33 ip : 180...105
Photo : , 640x480 pixel 69,093 bytes
Photo : , 640x480 pixel 64,872 bytes
Photo : , 640x480 pixel 66,814 bytes
Photo : , 640x480 pixel 78,217 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,775 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,779 bytes

จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2555 เวลา 11.00-15.00 น. โดยการเดินป่าสำรวจสมุนไพรเทือกเขาบรรทัด บริเวณบ้านโหล๊จังกระ มีเยาวชนและแกนนำคณะกรรมการนัดพบกันที่บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ก่อนอื่นมีการชี้แจง อธิบายกิจกรรมการเดินป่าทัวร์สมุนไพรก่อนเริ่มออกเดินทาง มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 20 คน แกนนำและคณะกรรมการ 20 คน หมอพื้นบ้าน 2 คน ใช้รถ 3 คัน ในการเดินทาง เริ่มออกเดินทางประมาณเวลา 11.30 น. ถึงบ้านโหล๊ะจังกระ พื้นที่เทือกเขาบรรทัด โดยมีหมอสมุนไพรให้คำแนะนำเรื่องสมุนแก่เยาวชนขณะเดินสำรวจป่า เป็นพื้นที่ประมาณ 2 ไร่  แกนนำและเยาวชนก็ได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเดินสำรวจสมุนไพรในครั้งนี้  และได้มีการจดบันทึกชื่อสมุนไพรและสรรพคุณของชนิดนั้น ๆ ไว้ด้วย

Comment #15กิจกรรมการเดินป่าสำรวจสมุนไพรครั้งที่ 4
Posted @5 พ.ค. 55 11.50 ip : 180...77
Photo : , 640x480 pixel 63,502 bytes
Photo : , 640x480 pixel 67,136 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,680 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,879 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,234 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,647 bytes

จัดขึ้นในวันที่ 18 เมษายน 2555 จัดขึ้นที่น้ำตกโตนท่าช้าง หมู่ 9 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง บริเวณเทือกเขาบรรทัด เยาวชนและแกนนำได้เข้าร่วมากิจกรรมในครั้งนี้ เยาวชน 20 คน คณะทำงาน 16 คน มีนายอำเภอตะโหมดเป็นคนเปิดงานมีผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี และคณะผู้นำชุมชน ในแต่ละหมู่บ้านได้เข้าร่วมเวลาเปิดงาน 10.30 น. มีพระสงฆ์ สามเณร และโต๊ะอีหม่ำ ได้เจ้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย มีการสวดตามหลักศาสนา และอ่านดูอาให้กับผืนป่า มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 400 คน เวลา 12.30 น.เสร็จพิธี ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 14.00 น.ฝนตกและทางคณะได้จัดเดินป่าเพื่อสำรวจต้นไม้พืชสมุนไพร ต้นน้ำลำธาร เวลา 16.00 น. ต่างได้แยกย้ายกันกลับบ้าน

Comment #16กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และคืนข้อมูลสู่ชุมชนโดยหมอใหญ่ในชุมชนและที่
Posted @11 พ.ค. 55 12.09 ip : 180...121
Photo : , 640x480 pixel 52,288 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,017 bytes

จัดขึ้นเมื่อวันที่เสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555  เวลา 13.30 น. – 15.00 น. ณ บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้รู้เกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชนมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณและประโยชน์จากการใช้สมุนไพร เพิ่มเติมจากครั้งที่แล้ว ๆ มา และการอนุรักษ์สมุนไพรให้แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งกันและกัน และนำสมุนไพรมายกตัวอย่างถึงการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรแต่ละชนิดว่าใช้รักษาโรคอะไรได้บ้างและแนะนำถึงการปลูกสมุนไพรด้วย

Comment #17กิจกรรมทัวร์สมุนไพร ครั้งที่ 5
Posted @27 มิ.ย. 55 14.01 ip : 180...209
Photo : , 640x480 pixel 73,256 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,753 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,008 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,033 bytes
Photo : , 640x480 pixel 73,256 bytes
Photo : , 640x480 pixel 74,792 bytes

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 โดยนัดรวมพลกัน ณ บ้านเลขที่ 125 หมู่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่เวลา 11.30 น. โดยมีคณะทำงาน 10 คน เด็กและผู้ปกครอง 40 คน โดยมีเป้าหมายที่จะไปสำรวจสมุนไพร ณ น้ำตกลาดเตย การเดินทาง : เดินทางโดยรถกระบะ 3 คัน เวลา 12.30 น. ถึง ณ บริเวณน้ำตกลาดเตย ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จากนั้นทานอาหารกลางวันที่นั้น เสร็จแล้วก็เริ่มกิจกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 2 ท่าน ช่วยแนะนำเส้นทางการเดินป่าสำรวจสมุนไพร มีหมอพื้นบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร 2 ท่าน มาให้คำแนะนำแก่เด็กและผู้ปกครอง เกี่ยวกับว่าสมุนไพรตัวไหนใช้ทำยาแก้โรคอะไรได้บ้าง และมีวิธีการขยายพันธุ์สมุนไพรชนิดนั้น ๆ ยังไง เยาวชน และผู้ปกครองได้รับความรู้ และความเพลิดเพลินในการเดินสำรวจสมุนไพรในครั้งนี้ และมีการให้เยาวชนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสมุนไพร กับหมอพื้นบ้าน 2 ท่าน ที่มาคอยให้ความรู้ในการเดินป่าครั้งนี้

Comment #18กิจกรรมทัวร์สมุนไพร ครั้งที่ 6
Posted @27 มิ.ย. 55 14.07 ip : 180...209
Photo : , 640x480 pixel 76,114 bytes
Photo : , 640x480 pixel 70,438 bytes
Photo : , 640x480 pixel 74,611 bytes
Photo : , 640x480 pixel 59,081 bytes
Photo : , 640x480 pixel 77,573 bytes
Photo : , 640x480 pixel 76,250 bytes

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 โดยนัดรวมพลกัน ณ บ้านเลขที่ 125 หมู่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่เวลา 11.00 น. โดยมีคณะทำงาน 12 คน เด็กและผู้ปกครอง 45 คน โดยมีเป้าหมายที่จะไปสำรวจสมุนไพร ณ น้ำตกลาดเตย (รอบที่ 2) การเดินทาง : เดินทางโดยรถกระบะ 4 คัน เวลา 12.00 น. ถึง ณ บริเวณน้ำตกลาดเตย ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จากนั้นทานอาหารกลางวันที่นั้น เสร็จแล้วก็เริ่มกิจกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 2 ท่าน ช่วยแนะนำเส้นทางการเดินป่าสำรวจสมุนไพร มีหมอพื้นบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร 2 ท่าน มาให้คำแนะนำแก่เด็กและผู้ปกครอง เกี่ยวกับว่าสมุนไพรตัวไหนใช้ทำยาแก้โรคอะไรได้บ้าง และมีวิธีการขยายพันธุ์สมุนไพรชนิดนั้น ๆ ยังไง เยาวชน และผู้ปกครองได้รับความรู้ และความเพลิดเพลินในการเดินสำรวจสมุนไพรในครั้งนี้ และมีการให้เยาวชนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสมุนไพร กับหมอพื้นบ้าน 2 ท่าน ที่มาคอยให้ความรู้ในการเดินป่าครั้งนี้

Comment #19กิจกรรมจัดเก็บเมล็ดพันธุ์สมุนไพรเพื่อนำกลับไปเพาะ ขยายเพิ่มจำนวน
Posted @22 ก.ย. 55 17.42 ip : 180...6
Photo : , 640x480 pixel 77,797 bytes
Photo : , 640x480 pixel 75,186 bytes
Photo : , 640x480 pixel 74,082 bytes
Photo : , 640x480 pixel 78,637 bytes
Photo : , 640x480 pixel 76,040 bytes
Photo : , 640x480 pixel 75,800 bytes

วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บ้านเลขที่ 23/1 หมู่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดเตรียมเพราะพันธุ์ต้นกล้าที่จะนำไปเพาะเพื่อขยายพันธุ์ปลูก จำนวน 50 ต้น

Comment #20กิจกรรมสมุนไพรคืนป่า
Posted @22 ก.ย. 55 18.11 ip : 180...6
Photo : , 640x480 pixel 61,899 bytes
Photo : , 640x480 pixel 59,157 bytes
Photo : , 640x480 pixel 77,686 bytes
Photo : , 640x480 pixel 65,249 bytes
Photo : , 640x480 pixel 81,013 bytes
Photo : , 640x480 pixel 76,171 bytes

วันที่ 8 กันยายน 2555 เวลา 10.00-16.00 น. ณ พื้นที่บ้านคลองนุ้ย หมู่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เริ่มด้วยกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์สมุนไพรในจังหวัดพัทลุงระหว่างนักวิชาการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ตัวแทนชุมชน และตัวแทนกลุ่มเยาวชน เวลา 12.00 น. พักทานอาหารกวางวัน เวลา 13.30 น. ได้ทำกิจกรรมการปลูกสมุนไพรในพื้นที่บ้านคลองนุ้ย โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นสมุนไพร ที่คณะทำงานได้เพาะชำไว้ จำนวน 50 ต้น เวลา 16.00 น. เสร็จกิจกรรม

Comment #21กิจกรรมการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “รักษ์พืชสมุนไพร”
Posted @23 ก.ย. 55 10.14 ip : 180...144
Photo : , 640x480 pixel 63,787 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,871 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,027 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,150 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,034 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,482 bytes

วันที่  4  สิงหาคม 2555 เวลา  10.00-16.00 น. ณ บ้านเลขที่ 125 หมู่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “รักษ์พืชสมุนไพร” จำนวน 30 คน โดยต้องสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพืชสมุนไพรให้ยั่งยืนร่วมด้วยคณะทำงาน 15 คน หมอพื้นบ้านมาให้ความรู้ 3 คน โดยตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. มีเยาวชนมาสมัครจำนวน 20 คน และ 13.00-14.00 น. มีเยาวชนมาสมัครเพิ่มอีกจำนวน 10 คน  หลังจากมีการเปิดรับสมัครครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว หมอพื้นบ้านก็ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรกับเยาวชนที่มาสมัครเข้าร่วมโครงการ เสร็จกิจกรรมทั้งหมดเวลา 16.00 น.

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1รายงานผลการติดตามพื้นที่บ้านเขาหัวช้าง ๑
Posted @3 มี.ค. 55 13.39 ip : 61...37
Photo : , 608x456 pixel 141,412 bytes
Photo : , 600x450 pixel 135,266 bytes
Photo : , 594x446 pixel 152,766 bytes

เสณี จ่าวิสูตร จุรีย์ หนูผุด ร่วมกิจกรรมการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการฯแก่คณะทำงานบ้านเขาหัวช้าง เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการบ้านเขาหัวช้าง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกป็นการสร้างความเข้าใจ ที่ไปที่มา และรายละเอียด ขั้นตอนในการดำเนินงานตามโครงการแก่คณะทำงาน เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ๆค่อนข้างมีประสบการณ์ในการทำงาร่วมกับองค์กรนอกชุมชนน้อยมาก จึงจำเป็นต้องให้ทีมงานเข้าใจ เห็นภาพชัด แล้วจึงจะสามารถจัดแบ่งบทบาทและหน้าที่กันทำได้อย่างสอดคล้องกับคณะทำงานแต่ละคน.

Comment #2รายงานผลการติดตามพื้นที่บ้านเขาหัวช้าง ๒
Posted @3 มี.ค. 55 14.19 ip : 61...37
Photo : , 580x435 pixel 154,951 bytes
Photo : , 600x450 pixel 141,102 bytes
Photo : , 580x435 pixel 107,592 bytes
Photo : , 600x450 pixel 158,365 bytes
Photo : , 658x494 pixel 121,801 bytes

เสณี จ่าวิสูตร ร่วมกิจกรรมการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการแก่ตัวแทนกลุ่ม/องค์กร เด็กและเยาวชน ของบ้านเขาหัวช้าง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการฯบ้านเขาหัวช้าง กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชนถึงหลักการและเหตุผล ที่ไปที่มา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ทั้งนี้เพื่อหวังที่จะได้รับความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างคณะทำงานและคนในชุมชน หลังจากพูดคุยสร้างความเข้าใจในโครงการกันแล้ว พี่เล้ยงเห็นเป็นโอกาสดีที่มีคน๓วัยของชุมชนมาร่วมกัน เลยเปิดโอกาสให้โต๊ะครูซึ่งเป็นคนรุ่นแรกของชุมชนนี้ได้เล่าความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐานให้เด็กฟัง ซึ่งเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมไม่มีใครรู้ที่ไปที่มาของชุมชนตนเองเลย นั่งฟังกันอย่างตั้งใจ สุดท้ายทำให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้มีที่มาจากไม่กี่สกุล ส่วนให่ญแล้วจะเป็นพี่น้องกันนับญาติกันถึง เมื่อชวนคุยลึกๆแล้วพบว่า ปัญหาใหญ่ของที่นี่ไม่ใช่ปัญหาพฤติกรรมของวัยรุ่นในเรื่องยาเสพติด(พื้นที่นี้น้ำกระท่อมระบาดพอสมควร)แต่เป็นเพียงปรากฏการณ์เท่านั้น  แต่จริงๆแล้วคือปัญหาเชิงโครงสร้างเหมือนกับชุมชนมุสลิมโดยทั่วไป เดิมในอดีตการบริหารจัดการชุมชนในพื้นที่มุสลิมจะอยู่ในการดูแลของผู้นำทางศาสนาเช่นโต๊ะอิหม่าม ซึ่งเป็นทั้งผู้นำทางจิตวิญญาน ผู้ปกครองดูแลตามหลักศาสนาอิสลาม หรือใช้กลไกของสภาชูรอฮ์เป็นกลไกขับเคลื่อนหลัก  แต่เมื่อเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โครงสร้างใหม่ทางการปกครองเพิ่มขึ้น มีผู้ปกครองท้องที่กำนัน ผญบ.ฯ  ท้องถิ่น เทศบาล อบต. รวมถึงการสร้างกลไกต่างของกระทรวง ทบวง กรม ในระดับชุมชนเกิดขึ้น โครงสร้างใหม่เหล่านี้ได้เข้ามามีบทบาทและกดทับโครงสร้างเดิม คิดตามหน้าที่ที่ถูกกำหนดมา ต่างคนต่างทำตามหัวโขนที่รัฐสวมให้ สุดท้ายเรื่องโดยรวมของชุมชนไม่มีคนจัดการ พี่เลี้ยงได้สะท้อนภาพตรงนี้ ออกมาในวงและได้รับการยอมรับว่าเป็นความจริง  ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกหยิบยกมาคุยกันในที่ประชุมหมู่บ้านเลย ถ้าจะประชุมกันก็จะคุยกันแต่เรื่องที่ผู้ใหญ่บ้านไปประชุมที่อำเภอมาเท่านั้น  สุดท้ายทางออกก็คือให้ใช้กิจกรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือ คือวงวันละหมาดใหญ่ในบ่ายวันศุกร์หลังจากพิธีกรรมเสร็จสิ้นก็จะเป็นวงพูดคุยหารือกันในปัญหาโดยรวมของชุมชน ซึ่งได้มีการมอบหมายกันในวงว่าให้โต๊ะครูเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องท่น่าสนใจติดตามดูว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอไรขึ้นในอนาคตสำหรับพื้นที่นี้.   

Comment #3รายงานผลการติดตามพื้นที่บ้านเขาหัวช้าง ๓
Posted @3 มี.ค. 55 14.54 ip : 61...37
Photo : , 600x450 pixel 122,304 bytes
Photo : , 602x452 pixel 193,830 bytes
Photo : , 600x450 pixel 190,036 bytes
Photo : , 600x450 pixel 136,109 bytes
Photo : , 600x450 pixel 182,543 bytes
Photo : , 603x452 pixel 178,157 bytes

เสณี จ่าวิสูตร จุรีย์ หนูผุด ร่วมกิจกรรมการเดินป่าสำรวจสมุนไพรครั้งที่ ๑ ของบ้านเขาหัวช้าง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เมื่อวันที่ ๒๕กพ.๒๕๕๕ โดยเดินทางออกจากหมู่บ้านโดยรถกระบะ ๕คันขึ้นไปยังทิศตะวันตก ผ่านเขาหัวช้าง อ่างเก็บน้ำเขาหัวช้างที่กำลังก่อสร้างอยู่ซึ่งใกล้จะเสร็จแล้ว ขึ้นไปถึงผืนป่าที่อยู่นอกแนวเขตเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำ ถึงป่าด้านตะวันตกของหมู่บ้านคือป่าห้วยแนม/ป่าโหล๊ะหนุน ซึ่งเป็นป่าที่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์อยู่พอสมควร ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการเดินป่าครั้งนี้ เมื่อรถจอดตรงเชิงเขาทีมงานทั้งหมดต้องเดินเท้าต่อขึ้นภูเขาอีกประมาณ ๑กม.ก็จะถึงที่รวมพลซึ่งเป็นที่พัก พูดคุยเตรียมการ ทีมงานทั้งหมดประมาณ ๗๐คนเป็นคณะทำงานประมาณ ๒๐ เป็นเด็กและเยาวชน ๕๐ คนในจำนวนเด็กส่วนหนึ่งเป็นเยาวชนจากโรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ ร่วม ๑๕ คน ในที่รวมพลทีมพี่เลี้ยงแบ่งเป็น๒ทีมและแบ่งเด็กเยาวชนรับผิดชอบดูแลกันทีมละครึ่งประมาณทีมละ ๒๐ คนชี้แจงกฏกติกาการเดินป่า แจกหนังสือคู่มือสมุนไพรและมอบการบ้านถึงการบันทึกจำนวน ชนิดแหล่งที่พบของสมนไพรที่พบในการเดินสำรวจครั้งนี้ ก่อนเดินทางต่อก็พักเที่ยงเติมพลังด้วยข้าวแกงที่ทีมงานขนขึ้นมาบริการ อิ่มหนำถ้วนหน้าก็ออกเดินสำรวจ ทีมแรกมีหมอสาร ถวายเทียนเป็นครูสมุนไพรประจำทีม ทีมสองมีหมอดีน เหมนะ เป็นครูแบ่งเดินเป็นสองสายสองเส้นทาง ในเนื้อที่ประมาณ ๓ไร่เศษกับเวลาเดินสำรวจประมาณเกือบ๒ชั่วโมง ก็ถึงเวลากลับมานำเสนอผลกันที่จุดรวมพล ทีมแรกพบสมุนไพรจำนวน ๑๕ ชนิด ทีมที่ ๒ พบสมุนไพรถึง๒๑ชนิด บทสรุปคือเด็กและเยาวชนที่ขึ้นไปครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นครั้งแรกที่ได้มาสัมผัสผืนป่าเป็นครั้งแรกรู้สึกทึ่งอึ้งกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเอง คงไม่ต้องตอกย้ำ สิ่งนี้ต้องถูกบันทึกไว้ในจิตใจของเด็กเหล่านี้ ประมาณ บ่าย๓แก่ๆฝนเริ่มตั้งเค้าทำให้ต้องรีบเดินทางลงจากภูเขา กลับกองบัญชาการ แยกย้ายกันกลับบ้าน ส่วนคณะทำงานก็รวมตัวกันสรุปผลการดำเนินงานในกิจกรรมนี้ด้วยความปลื้มใจ.

Comment #4รายงานผลการติดตามพื้นที่บ้านเขาหัวช้าง ๔
Posted @4 มี.ค. 55 10.28 ip : 61...19

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตัวแทนคณะทำงานบ้านเขาหัวช้างเดินทางไปร่วมกิจกรรมการให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน เอกสารการเงินของโครงการ ยังศูนย์ประสานงานโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ โดยมีทีมพี่เลี้ยงทั้ง ๓ คนของจ.พัทลุงได้แก่ เสณี จ่าวิสูตร ไพฑูรย์ ทองสมและ จุรีย์ หนูผุด โดยมีคุณวินิจ ชุมหนูรักษ์ จากสจรส.เดินทางมาร่วมให้คำแนะนำแก่ตัวแทนบ้านเขาหัวช้าง  ทั้งนี้เพื่อจัดส่งเป็นรายงานงวดแก่ สสส.ต่อไป