โครงการแหล่งเรียนรู้อยู่ในสวนสมุนไพร ชุมชนบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 54-01576
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการแหล่งเรียนรู้อยู่ในสวนสมุนไพร ชุมชนบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555
งบประมาณ 204,580.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจตุพล ฝายเส็ม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • phaichamnarnphaichamnarn (Owner)  
 • เสณี จ่าวิสูตรเสณี จ่าวิสูตร (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (204,580.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 ส.ค. 54 เวทีประชุมหมู่บ้านเพื่อสรรหาคณะทำงานและเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการ 0 0.00 -
8 ก.ย. 54 จัดทำหนังสือสมุนไพร ทำทะเบียนและป้ายชื่อสมุนไพร 0 0.00 -
17 ต.ค. 54 ประชุมชี้แจงโครงการพร้อมด้วยรับสมัครเยาวชนเข้าเป็นสมาชิดโครงการ 0 0.00 -
18 ต.ค. 54 จัดทำกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในสวนสมุนไพร 0 0.00 -
29 - 30 ต.ค. 54 กิจกรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสมุไพรให้กับเยาวชน 0 0.00 -
26 - 27 พ.ย. 54 จัดกิจกรรมทัวสมุนไพร 0 0.00 -
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. ประชุมหมู่บ้านเพื่อสรรหาคณะทำงานและเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการ
 2. กิจกรรมการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “รักษ์พืชสมุนไพร” จำนวน 30 คนโดยต้องสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ  และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพืชสมุนไพรให้ยั่งยืน
 3. กิจกรรมทัวร์สมุนไพร  เดินป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำเขาหัวช้างเพื่อสำรวจ จัดทำแผนที่พืชสมุนไพรและถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเยาวชนโดยมีแพทย์พื้นบ้านร่วมกับคณะทำงานและกลุ่มเยาวชนเป็นแกนนำในการสำรวจ
 4. กิจกรรมการจัดทำแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรชุมชน           - จัดทำแปลงรวบรวมพันธ์เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน           - เพาะ ขยายพันธ์กล้าไม้ที่รวบรวมจากป่า และบางส่วนนำปลูกคืนสู่ป่าตามสถานการณ์ต่อไป
            - แสวงหาต้นกล้าพันธุ์สมุนไพรที่สูญพันธ์ไปแล้วในพื้นที่และไม้หายากใกล้สูญพันธุ์จากนอกพื้นที่มาปลูกและขยายพันธุ์เพิ่มในแหล่งเรียนรู้และคืนสู่ป่า 50 ชนิด
  • จัดทำหนังสือคู่มือ/เอกสารพืชสมุนไพรประจำแหล่งเรียนรู้และเอกสารเผยแผร่
  • จัดทะเบียนและป้ายชื่อพืชสมุนไพรแต่ละชนิดในแหล่งเรียนรู้
 5. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และคืนข้อมูลสู่ชุมชนโดยหมอใหญ่ในชุมชนจำนวน 50 คน 6  ครั้ง
 6. กิจกรรม “วันสมุนไพรคืนป่า” โดยมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์สมุนไพรในจังหวัดพัทลุงระหว่างนักวิชาการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ตัวแทนชุมชนและตัวแทนกลุ่มเยาวชน นิทรรศการการดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมร่วมกันปลูกสมุนไพรในพื้นที่ป่าต้นน้ำเขาหัวช้าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย phaichamnarn phaichamnarn เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 15:59 น.