โครงการสานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนตาบาตะปอเยาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2554-2555

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 54-00-0633
รหัสโครงการ 54-01581
ชื่อโครงการ โครงการสานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนตาบาตะปอเยาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2554-2555
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมาหะมะ ยูโซ๊ะ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณโครงการ 230,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนในชุมชนที่สูบบุหรี่และกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่อายุ 14-25 ปี
ผู้ใหญ่ในชุมชนที่สูบบุหรี่และกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่อายุ 25 - 50 ปี ผู้ใหญ่ในชุมชนที่สูบบุหรี่และกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่อายุ 50 - 70 ปี

พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนตาบาตะปอเยาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
จังหวัด นราธิวาส
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • มาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะ (Owner)  
 • สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ (Trainer)  
 • wannawanna (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อให้ครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษ พิษภัย  ผลกระทบของบุหรี่
 2. เพื่อค้นหาครอบครัวต้นแบบ เลิกบุหรี่และครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่
 3. เพื่อเกิดมาตรการกลไกทางสังคม ในการสร้างเครือข่ายผู้ ลด ละ เลิกบุหรี่และถอดบทเรียนความสำเร็จของครอบครัวต้นแบบของการเลิกบุหรี่
กิจกรรมหลัก

1.1.1 ใช้วิธีการทางศาสนา

      - ผู้นำศาสนาสอดแทรกเนื้อหาโทษของบุหรี่ หลังเวลาละหมาด 5 เวลา

      -  หลังละหมาดคุตเบาะห์ แต่ชาวบ้านยังขาดความรู้ทางศาสนา

1.1.2 วิธีการรณรงค์ในที่สาธารณะ

      -  ติดสติกเกอร์ ตามบ้าน มัสยิด

      -  ติดป้ายตามบ้าน

2.1.1 สำรวจตามบ้าน

3.1.1 ตั้งชมรมผู้สืบบุหรี่ของชุมชน

      - รับสมัครสมาชิกที่ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่


3.1.2 คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลต้นแบบที่ไม่สูบบุหรี่ในชุมชน

      - ให้บุคคลต้นแบบเดินรณรงค์ และพบปะชาวบ้านที่ยังสูบบุหรี่ เพื่อสร้างความตระหนักร่วม

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (230,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

ยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

1 ส.ค. 2554 ประชุมเตรียมคณะทำงาน 0 0.00
6 ส.ค. 2554 ประชุมประชาคม 0 0.00
16 ส.ค. 2554 ประชุมชี้แจงโครงการและประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 0 0.00
25 ส.ค. 2554 สำรวจข้อมูลครอบครัวต้นแบบ 0 0.00
3 ก.ย. 2554 ประชุมประชาคม 0 0.00
14 ก.ย. 2554 3.เวทีเสริมสร้างสุขภาวะ ลด ละ เลิกบุหรี่และประกาศเจตนารมในการ ลด ละ เลิกบุหรี่ 0 0.00
22 ก.ย. 2554 สำรวจข้อมูลครั้งที่ 2 0 0.00
1 ต.ค. 2554 ประชุมประชาคม 0 0.00
14 ต.ค. 2554 คุตบะห์รณรงค์เลิกบุหรี่ 0 0.00
15 ต.ค. 2554 เยี่ยมครอบครัวต้นแบบและครอบครัวที่ประกาศเจตนารมณ์ 0 0.00
31 ต.ค. 2554 เวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ของนักรณรงค์ 0 0.00
5 พ.ย. 2554 ประชุมประชาคม 0 0.00
10 พ.ย. 2554 จัดเวทีเสวนา 0 0.00
18 พ.ย. 2554 คอตเบาะห์ 0 0.00
3 ธ.ค. 2554 ประชุมประชาคม 0 0.00
14 ธ.ค. 2554 เวทีคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่อำเภอตากใบเพื่อหามาตรการและบังคับใช้กฎหมาย 0 0.00
2 ม.ค. 2555 เวทีสรุป ถอดบทเรียนชุดองค์ความรู้ ชุดประสบการณ์และประเมินผล 0 0.00
7 ม.ค. 2555 ประชุมประชาคม 0 0.00
4 ก.พ. 2555 ประชุมประชาคม 0 0.00
15 ก.พ. 2555 เวทีคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่อำเภอตากใบเพื่อหามาตรการและบังคับใช้กฎหมายครั้งที่สาม 0 0.00
3 มี.ค. 2555 ประชุมประชาคม 0 0.00
7 มี.ค. 2555 .เวทีนำเสนอบทเรียนให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบระดับจังหวัดคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มและยาสูบ 0 0.00
7 เม.ย. 2555 ประชุมประชาคม 0 0.00
5 พ.ค. 2555 ประชุมประชาคม 0 0.00
2 มิ.ย. 2555 ประชุมประชาคม 0 0.00
รวม 0.00 0 25 0.00 25 0.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (230,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย มาหามะ ยูโซ๊ะ มาหามะ ยูโซ๊ะ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 16:00 น.

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 ส1.doc สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2555 ส.4.doc wanna ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2555 รายงานฉบับสมบูรณ์ ส 3.doc wanna ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 ง 1.doc สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2555 รายงานการเงินงวด งวดที่ 2 (ง 1.).doc wanna ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2555 ง.2.doc wanna ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2555 54-00-0633(1)นราธิวาส.doc chonpadae ดาวน์โหลด
23 ก.ค. 2555 รายงานการติดตามโครงการตากใบงวด 2.doc wanna ดาวน์โหลด
19 พ.ย. 2555 รายงานการติดตามโครงการตากใบงวด 3.doc wanna ดาวน์โหลด

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1ได้จัดเวทีชี้แจงโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและความเป็นมาของโครงก
Posted @17 ต.ค. 54 21.57 ip : 118...32
Photo : , 640x427 pixel 32,752 bytes
Photo : , 640x427 pixel 26,853 bytes
Photo : , 640x427 pixel 26,826 bytes
Photo : , 640x427 pixel 29,932 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,504 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,504 bytes

24  กันยายน  2554  ณ ศูนย์การเรียนกีรออาตี  (อัลกุรอาน)  มีผู้เข้าร่วม  45  คน  ได้จัดเวทีชี้แจงโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและความเป็นมาของโครงการให้แก่ทีมงานและชุมชน ขณะเดียวกันวิทยากรกรก็ได้บรรยายถึงความเป็นมาและทัศนคติในเชิงหลักการถึงทฤษฎีด้านศาสนาและเชื่อมโยงเกี่ยวข้องด้านสุขภาวะของตัวบุคคลโดยเฉพาะ สุขภาวะด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณ และก็ได้สร้างความพอใจของชุมชนในการตอบปัญหาของบุหรี่จากวิทยากรในวันนี้

Comment #2เวทีเสริมสร้างสุขภาวะ ลด ละ เลิกบุหรี่และประกาศเจตนารมณ์
Posted @7 ธ.ค. 54 11.02 ip : 113...163
Photo : , 640x480 pixel 30,887 bytes
Photo : , 640x480 pixel 29,206 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,076 bytes
Photo : , 640x480 pixel 24,641 bytes

เปิดเวทีกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ ลด ละ เลิกบุหรี่และประกาศเจตนารมณ์ โดยการอ่านมหาคัมภีรอัลกุรอาน หลังจากนั้นตัวแทนทางเทศบาลก็ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ พอถึงเวลาอันสมควรวิทยากรได้บรรยายการบริโภคบุหรี่ให้ความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ ซึ่งมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงด้านสุขภาพกับศาสนบัญญัติในช่วงเวลาแปลกเปลี่ยน ผู้เข้าร่วมได้มีการซักถามและเล่าประสบการณ์การเลิกบุหรี่และจบด้วยการปฏิญาตน

Comment #3ประชุมเตรียมคณะทำงาน
Posted @7 ธ.ค. 54 12.02 ip : 113...163
Photo : , 640x480 pixel 44,373 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,005 bytes

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 เวลาประมาณ 10.00 น. ได้มีการจัดเวทีประชุมคณะทำงาน แบ่งบทบาทหน้าทีของแต่ละฝ่าย ซึ่งหัวหน้าโครงการสามารถเปลี่ยนตัวบุคคลได้ ทั้งนี้และทั้งนั้น เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ได้วางไว้

Comment #4ประชุมประจำเดือนคณะทำงาน
Posted @8 ธ.ค. 54 10.24 ip : 113...99
Photo : , 640x480 pixel 44,308 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,725 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,625 bytes
Photo : , 640x480 pixel 32,671 bytes

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ประชุมประจำเดือนคณะทำงาน ณ บ้านหัวหน้าโครงการ โดยสรุปว่าโครงการต่อไปนั้นจะดำเนินการต่อหรือไม่ หากหัวหน้าโครงการไม่เอา ทุกคนก็ไม่เอาด้วย

Comment #5กิจกรรมประชุมประจำเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2555
Posted @27 เม.ย. 55 15.08 ip : 223...240
Photo : , 200x150 pixel 36,792 bytes
Photo : , 200x150 pixel 36,719 bytes
Photo : , 200x150 pixel 32,961 bytes

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลาประมาณ 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตากใบ  ได้มีการจัดกิจกรรมการประชุมประจำเดือนของคณะทำงานโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน เพื่อติดตามผลและรายงานการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป โดยให้คณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาในแต่ละกิจกรรม อันประกอบไปด้วยการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการสำหรับกิจกรรมใหม่ ติดตามผลสำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วรวมไปถึงการต่อยอดกิจกรรมเพื่อรวมกับกิจกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

Comment #6กิจกรรมสภาหลังละหมาด
Posted @27 เม.ย. 55 15.11 ip : 223...240
Photo : , 200x150 pixel 35,576 bytes
Photo : , 200x150 pixel 32,368 bytes
Photo : , 200x150 pixel 32,533 bytes

กิจกรรมสภาหลังละหมาด คือกิจกรรมที่มีการพบปะกับผู้ร่วมละหมาด(ปฏิบัติศาสนกิจ) โดยมีผู้นำศาสนา และผู้เข้าร่วมละหมาดเพื่อแลกเปลี่ยน พูดคุย ซักถามและทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องของการป้องกัน ลด ละ และเลิกบุหรี่ โดยมีครูสอนศาสนาร่วมประชุมเพื่อให้คำแนะนำ ถึงหลักเกณฑ์ที่ดีที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ โดยคาดหวังในการปฏิบัติวิธีการเหล่านี้ต่อเป็นประจำหลังสิ้นสุดโครงการ    ซึ่งการประชุมสภาหลังละหมาดนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 20 เมษายน 2555 จำนวน 4 ครั้ง

Comment #7กิจกรรมเสียงตามสายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองตากใบ
Posted @27 เม.ย. 55 15.14 ip : 223...240
Photo : , 150x200 pixel 19,810 bytes
Photo : , 200x150 pixel 27,566 bytes

กิจกรรมเสียงตามสาย คืออีกหนึ่งภารกิจที่ทางโครงการจะต้องดำเนินการเพื่อให้ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากใบ โดยได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุของเทศบาลเมืองตากใบ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ของวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี และได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 - 27 มีนาคม 2555 ผลคือชุมชนสร้างความเข้าใจในการลด ละ เลิกบุหรี่มากยิ่งขึ้น และใช้เสียงตามสายที่เป็นลักษณะ 2 ภาษาเพื่อให้เข้ากับอัตลักษณ์ในพื้นที่ โดยบริบทเป็นพื้นที่ติดชายแดนมาเลเซีย

Comment #8กิจกรรมบรรยายธรรม(คุตบะฮ์)ละหมาดวันศุกร์
Posted @27 เม.ย. 55 15.17 ip : 223...240
Photo : , 200x150 pixel 30,278 bytes
Photo : , 200x150 pixel 29,734 bytes
Photo : , 200x150 pixel 27,980 bytes

กิจกรรมบรรยายธรรมวันศุกร์ (คุตบะฮ์) โดยใช้มัสยิดซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่มุสลิม(ชาย)จะมาร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจำวันละ 5 เวลา แต่เฉพาะวันศุกร์จะมีลักษณะของการบรรยายธรรมที่เกี่ยวโยงกับศาสนา โดยให้ผู้บรรยายธรรมได้นำประเด็นของโทษและพิษภัยของบหรี่ และการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งเป็นเนื้อหาในการบรรยายธรรม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์  – 30 มีนาคม 2555 เพื่อสร้างรากฐานของความเข้มแข็งของครอบครัวโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

Comment #9กิจกรรมสำรวจครอบครัวต้นแบบ
Posted @27 เม.ย. 55 15.19 ip : 223...240
Photo : , 200x150 pixel 32,881 bytes
Photo : , 200x150 pixel 31,853 bytes
Photo : , 200x150 pixel 30,494 bytes

วันที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ มัสยิดนูรุลฮูดา ทางโครงการได้เชิญผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนและครอบครัวต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการสานพลังครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งนี้โดยผู้นำศาสนา และผู้นำชุมชนก็ได้กล่าวยกย่องครอบครัวต้นแบบที่ได้สละเวลาในการเป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวอื่น ๆ ในการเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะในด้านการลด ละ และเลิกบุหรี่ เพื่อนำไปสู่ครอบครัวผาสุขในชุมชน 

Comment #10กิจกรรมปรึกษาหารือข้อกำหนดและคำแนะนำในการรายงานความก้าวหน้า
Posted @27 เม.ย. 55 19.39 ip : 223...240
Photo : , 200x149 pixel 24,814 bytes
Photo : , 200x149 pixel 24,969 bytes

วันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ สำนักงาน สจ.รส.มอ.หาดใหญ่  นำโดยผู้รับชอบโครงการและผู้ช่วยโครงการ ได้เดิินทางเพื่อไปรับฟังและปรึกษาหารือถึงข้อกำหนด ในการรายงานความก้าวหน้าของงวดงานระยะที่ 2 เพื่อกลับมาพัฒนาโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งทางพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำรวมทั้งทำความรู้จักเนื่องจากทาง สจ.รส.ได้เปลี่ยนทีมพี่เลี้ยงเพื่อมาดูแลโครงการของจังหวัดนราธิวาส

Comment #11เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการรณรงค์ฯ
Posted @15 พ.ค. 55 22.21 ip : 223...226
Photo : , 150x200 pixel 16,278 bytes
Photo : , 200x150 pixel 16,796 bytes
Photo : , 200x150 pixel 18,441 bytes
Photo : , 200x150 pixel 15,687 bytes
Photo : , 200x150 pixel 17,043 bytes
Photo : , 200x150 pixel 16,661 bytes

วันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตากใบ ทางโครงการฯได้จัดกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ของนักรณรงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเป็นนักรณรงค์ ที่มีจิตอาสาเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือวิธีการเป็นผู้ที่จะคอยดูแลและให้กำลังใจให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะลด ละ เลิกบุหรี่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน

Comment #12เยี่ยมครอบครัวต้นแบบ
Posted @18 พ.ค. 55 21.05 ip : 223...184
Photo : , 200x150 pixel 19,066 bytes
Photo : , 200x150 pixel 23,289 bytes
Photo : , 200x150 pixel 24,224 bytes

ระหว่างวันที่ 9 - 12 เมษายน 2555 ทางโครงการได้ออกเยี่ยมครอบครัวต้นแบบ เพื่อสอบถาม สำรวจความเป็นอยู่ และถามปัญหาทุกข์สุขในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากครอบครัวเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเป็นแบบอย่างและให้ข้อมูลที่ดีในการผลักดันเพื่อให้โครงการสมบูรณ์และสังคม ชุมชนน่าอยู่ต่อไป

Comment #13กิจกรรมเวทีค้นหาและกำหนดมาตรการทางสังคมในการสร้างเครือข่ายผู้ลด
Posted @12 ก.ย. 55 14.04 ip : 183...62
Photo : , 200x150 pixel 33,446 bytes
Photo : , 200x150 pixel 33,753 bytes

กิจกรรมเวทีค้นหาและกำหนดมาตรการทางสังคมในการสร้างเครือข่ายผู้ลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งเป็นเวทีที่มีความสำคัญอีกเวทีหนึ่งที่ทางโครงการได้ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาในการค้นหาและกำหนดมาตรการทางสัคงมเพื่อให้เกิดเครือข่ายของผู้ลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2555  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตากใบ โดยกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะต่อยอดในการสร้างความต่อเนื่องของโครงการ

Comment #14กิจกรรมเวทีสรุป ถอดบทเรียน ชุดองค์ความรู้ ชุดประสบการณ์และประเมิ
Posted @12 ก.ย. 55 14.06 ip : 183...62
Photo : , 200x150 pixel 32,981 bytes
Photo : , 200x150 pixel 32,908 bytes

วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ทางโครงการได้จัดกิจกรรมเวทีสรุป ถอดบทเรียน ชุดองค์ความรู้ ชุดประสบการณ์และประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกิจกรรหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อทบทวนและสรุปการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยให้คณะทำงานในสรุปเนื้อหาข้อเสนอ และปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการเพื่อหามาตรการทางสังคมที่จะตอบโจทย์ เพื่อช่วยกันบูรณาการในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน คือการลด ละ เลิกบุหรี่ 

Comment #15กิจกรรมเวทีนำเสนอบทเรียนให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แ
Posted @18 ก.ย. 55 16.14 ip : 183...133
Photo : , 200x150 pixel 31,691 bytes
Photo : , 200x150 pixel 29,758 bytes

กิจกรรมเวทีนำเสนอบทเรียนให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบระดับจังหวัด โดยในเวทีได้นำเสนอกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบในฐานะเป็นหนึ่งในอนุกรรมการควบคุมฯในระดับอำเภอด้วย โดยได้ให้ทางคณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาในการร่วมกันหามาตรการการดำเนินงานในระดับจังหวัด ทั้งนี้เวทีนี้ก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการบูรณาการร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 

Comment #16กิจกรรมเวทีนำเสนอบทเรียนให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แ
Posted @18 ก.ย. 55 16.15 ip : 183...133

กิจกรรมเวทีนำเสนอบทเรียนให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบระดับจังหวัด โดยในเวทีได้นำเสนอกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบในฐานะเป็นหนึ่งในอนุกรรมการควบคุมฯในระดับอำเภอด้วย โดยได้ให้ทางคณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาในการร่วมกันหามาตรการการดำเนินงานในระดับจังหวัด ทั้งนี้เวทีนี้ก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการบูรณาการร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 

Comment #17กิจกรรมเวทีค้นหาและกำหนดมาตรการทางสังคมในการสร้างเครือข่ายผู้ลด
Posted @18 ก.ย. 55 16.16 ip : 183...133

กิจกรรมเวทีค้นหาและกำหนดมาตรการทางสังคมในการสร้างเครือข่ายผู้ลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งเป็นเวทีที่มีความสำคัญอีกเวทีหนึ่งที่ทางโครงการได้ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาในการค้นหาและกำหนดมาตรการทางสัคงมเพื่อให้เกิดเครือข่ายของผู้ลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2555  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตากใบ โดยกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะต่อยอดในการสร้างความต่อเนื่องของโครงการ

Comment #18กิจกรรมเวทีสรุป ถอดบทเรียน ชุดองค์ความรู้ ชุดประสบการณ์และประเมิ
Posted @18 ก.ย. 55 16.17 ip : 183...133

วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ทางโครงการได้จัดกิจกรรมเวทีสรุป ถอดบทเรียน ชุดองค์ความรู้ ชุดประสบการณ์และประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกิจกรรหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อทบทวนและสรุปการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยให้คณะทำงานในสรุปเนื้อหาข้อเสนอ และปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการเพื่อหามาตรการทางสังคมที่จะตอบโจทย์ เพื่อช่วยกันบูรณาการในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน คือการลด ละ เลิกบุหรี่ 

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1การประชุมชี้แจงโครงการ
Posted @1 มี.ค. 55 16.30 ip : 202...129

การประชุมชี้แจงโครงการและประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 24 กันยายน 2554 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ศูนย์การเรียนการสอนกีรออาตี ชุมชนตาบา เทศบาลเมืองตากใบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน ประกอบด้วย ผู้นำศาสนา ประธานชุมชน อสม. เทศบาลเมืองตากใบ และสมาชิกในชุมชน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงโครงการ และจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนถึงโทษของบุหรี่ วิธีการเลิกบุหรี่ และบุหรี่กับหลักศาสนาอิสลาม โดยมีอุสตาฟในพื้นที่ 2 คน เป็นวิทยากร

จากการพูดคุยกับชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ชาวบ้านดีใจที่มีโครงการลักษณะนี้เกิดขึ้นในชุมชน ขอบคุณแหล่งทุน (สสส.) ที่สนับสนุนโครงการ และให้โอกาสคณะทำงาน ชุมชนได้ทำโครงการ อย่างน้อยก็ทำให้ชาวบ้านมีความรู้ มีการเผยแพร่ความรู้สู่เยาวชน และอาจทำให้คนสูบบุหรี่ในชุมชนลดลง 

Comment #2เวทีเสริมสร้างสุขภาวะ ลด ละ เลิกบุหรี่และประกาศเจตนารมย์ในการลด
Posted @2 มี.ค. 55 10.41 ip : 202...129

กิจกรรมเวทีเสริมสร้างสุขภาวะ ลด ละ เลิกบุหรี่และประกาศเจตนารมย์ในการลด ละ เลิกบุหรี่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตากใบ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 130 คน ประกอบด้วยตัวแทนจากเทศบาลเมืองตากใบ นักศึกษา ผู้นำศาสนา กลุ่มไม่สูบบุหรี่ กรรมการชุมชน กลุ่มสตรี เยาวชน และประชาชนทั่วไป การประชุมในวันดังกล่าวได้มีการให้ความรู้เรื่อง "อิสลามกับการเสริมสร้างสุขภาะว ไร้ควันบุหรี่" โดยมี อ.เจ๊ะเหลาะ แขกพงศ์ ผุ้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังได้สรรหาครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

Comment #3การพัฒนาศักยภาพทีมงานบริหารโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่
Posted @3 มี.ค. 55 20.02 ip : 110...112

การพัฒนาศักยภาพทีมงานบริหารโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่ได้รับการสนับสนุน ปี 2554 กลุ่มโครงการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเซาเทรินวิว จังหวัดปัตตานี ทีมพี่เลี้ยงโครงการจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะทำงานโครงการฯ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในเรื่อง การบริหารจัดการโครงการด้วยเทคนิค OPM: One Page Management และการจัดการการเงินและรายงาน และได้ทบทวนความเข้าใจโครงการฯ ติดตามการบันทึกข้อมูลลง Website และตอบข้อสงสัยของคณะทำงานแต่โครงการฯ เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินงาน ในการนี้ได้เชื่อมร้อยการดำเนินงานของแต่ละโครงการฯ เข้ากับการดำเนินงานกระบวนการสมัชชาสุขภาพของจังหวัดปัตตานีด้วย ในการนี้ทีมงานโครงการสานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่ ได้เข้ารับการอบรมดังกล่าวด้วย 

Comment #4การให้คำปรึกษาหารือเรื่องการบริหารโครงการ
Posted @3 มี.ค. 55 20.59 ip : 110...113

การให้คำปรึกษาหารือเรื่องการบริหารโครงการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ณ  จังหวัดปัตตานี ได้แนะนำการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารโครงการ การจัดเก็บเอกสารการเงิน และการเขียนรายงานความก้าวหน้าโครงการ 

Comment #5การให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเพิ่มเติมการจัดทำรายงานความก้าวหน้าโค
Posted @3 มี.ค. 55 21.01 ip : 110...113

การให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเพิ่มเติมการจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ วันที่ 3 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมสิงห์โกลเด้น เพลส หาดใหญ่  ได้ตรวจสอบงานและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้งานสมบูรณ์ของรายงานความก้าวหน้าโครงการ

Comment #6ติดตามโครงการ
Posted @10 ก.ค. 55 11.34 ip : 182...15

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานได้มาแลกเปลี่ยนการทำงานกับพี่เลี้ยงโครงการ ณ สำนักงานสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงเพิ่มเติมของการทำงานกิจกรรมว่าจะมีนักวิชาการในพื้นที่มาช่วยในการดำเนินงาน ซึ่งกิจกรรมหลังจากนี้จะเร่งการทำกิจกรรมสร้างครอบครัวต้นแบบเพื่อลดการสูบบุหรี่ และมาตรการของชุมชนในการควบคุมการสูบบุหรี่

Comment #7ติดตามการดำเนินกิจกรรม
Posted @10 ก.ค. 55 11.41 ip : 182...15

วันที่ 15 มิถุนายน 2555 ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ซึ่งขณะนี้โครงการเหลือการทำกิจกรรมจัดทำมาตรการการลดสูบบุหรี่ของชุมชน และการถอดบทเรียนการทำงาน ซึ่งโครงการกำลังเร่งมือในการดำเนินกิจกรรมในทุกกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ