โครงการสานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนตาบาตะปอเยาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2554-2555

รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 54-01581
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนตาบาตะปอเยาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2554-2555
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 230,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมาหะมะ ยูโซ๊ะ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนตาบาตะปอเยาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • มาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะ (Owner)  
  • สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ (Trainer)  
  • wannawanna (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (230,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 ส.ค. 54 ประชุมเตรียมคณะทำงาน 0 0.00 -
6 ส.ค. 54 ประชุมประชาคม 0 0.00 -
16 ส.ค. 54 ประชุมชี้แจงโครงการและประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 0 0.00 -
25 ส.ค. 54 สำรวจข้อมูลครอบครัวต้นแบบ 0 0.00 -
3 ก.ย. 54 ประชุมประชาคม 0 0.00 -
14 ก.ย. 54 3.เวทีเสริมสร้างสุขภาวะ ลด ละ เลิกบุหรี่และประกาศเจตนารมในการ ลด ละ เลิกบุหรี่ 0 0.00 -
22 ก.ย. 54 สำรวจข้อมูลครั้งที่ 2 0 0.00 -
1 ต.ค. 54 ประชุมประชาคม 0 0.00 -
14 ต.ค. 54 คุตบะห์รณรงค์เลิกบุหรี่ 0 0.00 -
15 ต.ค. 54 เยี่ยมครอบครัวต้นแบบและครอบครัวที่ประกาศเจตนารมณ์ 0 0.00 -
31 ต.ค. 54 เวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ของนักรณรงค์ 0 0.00 -
5 พ.ย. 54 ประชุมประชาคม 0 0.00 -
10 พ.ย. 54 จัดเวทีเสวนา 0 0.00 -
18 พ.ย. 54 คอตเบาะห์ 0 0.00 -
3 ธ.ค. 54 ประชุมประชาคม 0 0.00 -
14 ธ.ค. 54 เวทีคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่อำเภอตากใบเพื่อหามาตรการและบังคับใช้กฎหมาย 0 0.00 -
2 ม.ค. 55 เวทีสรุป ถอดบทเรียนชุดองค์ความรู้ ชุดประสบการณ์และประเมินผล 0 0.00 -
7 ม.ค. 55 ประชุมประชาคม 0 0.00 -
4 ก.พ. 55 ประชุมประชาคม 0 0.00 -
15 ก.พ. 55 เวทีคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่อำเภอตากใบเพื่อหามาตรการและบังคับใช้กฎหมายครั้งที่สาม 0 0.00 -
3 มี.ค. 55 ประชุมประชาคม 0 0.00 -
7 มี.ค. 55 .เวทีนำเสนอบทเรียนให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบระดับจังหวัดคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มและยาสูบ 0 0.00 -
7 เม.ย. 55 ประชุมประชาคม 0 0.00 -
5 พ.ค. 55 ประชุมประชาคม 0 0.00 -
2 มิ.ย. 55 ประชุมประชาคม 0 0.00 -
รวม 0 0.00 25 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.1.1 ใช้วิธีการทางศาสนา

      - ผู้นำศาสนาสอดแทรกเนื้อหาโทษของบุหรี่ หลังเวลาละหมาด 5 เวลา

      -  หลังละหมาดคุตเบาะห์ แต่ชาวบ้านยังขาดความรู้ทางศาสนา

1.1.2 วิธีการรณรงค์ในที่สาธารณะ

      -  ติดสติกเกอร์ ตามบ้าน มัสยิด

      -  ติดป้ายตามบ้าน

2.1.1 สำรวจตามบ้าน

3.1.1 ตั้งชมรมผู้สืบบุหรี่ของชุมชน

      - รับสมัครสมาชิกที่ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่


3.1.2 คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลต้นแบบที่ไม่สูบบุหรี่ในชุมชน

      - ให้บุคคลต้นแบบเดินรณรงค์ และพบปะชาวบ้านที่ยังสูบบุหรี่ เพื่อสร้างความตระหนักร่วม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย มาหามะ ยูโซ๊ะ มาหามะ ยูโซ๊ะ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 16:00 น.