โครงการสานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนตาบาตะปอเยาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2554-2555

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by มาหามะ ยูโซ๊ะ @27 ส.ค. 54 16.00 ( IP : 119...2 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 54-00-0633
รหัสโครงการ 54-01581
ชื่อโครงการ โครงการสานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนตาบาตะปอเยาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2554-2555
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมาหะมะ ยูโซ๊ะ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณโครงการ 230,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนในชุมชนที่สูบบุหรี่และกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่อายุ 14-25 ปี
ผู้ใหญ่ในชุมชนที่สูบบุหรี่และกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่อายุ 25 - 50 ปี ผู้ใหญ่ในชุมชนที่สูบบุหรี่และกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่อายุ 50 - 70 ปี

พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนตาบาตะปอเยาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
จังหวัด นราธิวาส
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์(Trainer)
 • wannawanna(Trainer)
 • มาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะ(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อให้ครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษ พิษภัย  ผลกระทบของบุหรี่
 2. เพื่อค้นหาครอบครัวต้นแบบ เลิกบุหรี่และครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่
 3. เพื่อเกิดมาตรการกลไกทางสังคม ในการสร้างเครือข่ายผู้ ลด ละ เลิกบุหรี่และถอดบทเรียนความสำเร็จของครอบครัวต้นแบบของการเลิกบุหรี่
กิจกรรมหลัก

1.1.1 ใช้วิธีการทางศาสนา

      - ผู้นำศาสนาสอดแทรกเนื้อหาโทษของบุหรี่ หลังเวลาละหมาด 5 เวลา

      -  หลังละหมาดคุตเบาะห์ แต่ชาวบ้านยังขาดความรู้ทางศาสนา

1.1.2 วิธีการรณรงค์ในที่สาธารณะ

      -  ติดสติกเกอร์ ตามบ้าน มัสยิด

      -  ติดป้ายตามบ้าน

2.1.1 สำรวจตามบ้าน

3.1.1 ตั้งชมรมผู้สืบบุหรี่ของชุมชน

      - รับสมัครสมาชิกที่ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่


3.1.2 คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลต้นแบบที่ไม่สูบบุหรี่ในชุมชน

      - ให้บุคคลต้นแบบเดินรณรงค์ และพบปะชาวบ้านที่ยังสูบบุหรี่ เพื่อสร้างความตระหนักร่วม

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (230,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (230,000.00 บาท)

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 ส1.doc สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2555 ส.4.doc wanna ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2555 รายงานฉบับสมบูรณ์ ส 3.doc wanna ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
3 มี.ค. 2555 ง 1.doc สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2555 รายงานการเงินงวด งวดที่ 2 (ง 1.).doc wanna ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2555 ง.2.doc wanna ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2555 54-00-0633(1)นราธิวาส.doc chonpadae ดาวน์โหลด
23 ก.ค. 2555 รายงานการติดตามโครงการตากใบงวด 2.doc wanna ดาวน์โหลด
19 พ.ย. 2555 รายงานการติดตามโครงการตากใบงวด 3.doc wanna ดาวน์โหลด
วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
12 ธันวาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 12:07:48
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประชาคม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมงานในครั้งต่อไป และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างความเข้าใจและเตรียมงานต่อไป/ประชุมเตรียมงานคณะทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
9 ตุลาคม 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 11:32:07
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : 3.เวทีเสริมสร้างสุขภาวะ ลด ละ เลิกบุหรี่และประกาศเจตนารมในการ ลด ละ เลิกบุหรี่

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมงานในครั้งต่อไป และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อให้ครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจ ตะหนักถึงโทษ -พิษภัย –ผลกระทบของบุหรี่/จัดเวทีให้ความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-สรรหาครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ -เชิญเข้าร่วมโครงการ -ประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยการพูดคุยตามร้านน้ำชา สภาหลังละหมาด ประกาศหลังละหมาดวันศุกร์ -จัดเวทีเสริมสร้างสุขภาวะโดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ -แลกเปลี่ยนเรียนรู้ -ประกาศเจตนารมณ์ -สรุปที่ประชุม ประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

มีครอบครัวที่จำนงเข้าร่วมโครงการ -ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจในในกระบวนการ ลด ละ เลิก บุหรี่ -ได้เรียนรู้โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการ ลด ละ เลิก บุหรี่ -ได้ความรู้เชิงหลักการ เชิงประเด็นและเชิงประยุต์ใช้ในครอบครัว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-เวลากระชันชิดในการจัดเวทีเพราะบูรณาการทำกิจกรรมอื่น คือ คุ้มครองผู้บริโภค

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
24 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 11:29:48
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมชี้แจงโครงการและประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมงานในครั้งต่อไป และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างความเข้าใจและเตรียมงานต่อไป/ประชุมเตรียมงานคณะทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เลือกกลุ่มเป้าหมาย -เชิญเข้าร่วมโครงการคลอบคลุ่มตัวแทนครอบครัว ผู้นำทางการ ผู้นำธรรมชาติ -เวทีประชุม ชี้แจงโครงการ ทำความเข้าใจเนื้อหา กระบวนการและเป้าหมายโครงการ -บรรยายเกี่ยวกับบุหรี่ พัฒนาการการบริโภคบุหรี่อดีตจนถึงปัจจุบันและมุมมองอิสลามต่อการสูบบุหรี่ -สรุปเนื้อหาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในครอบครัว -ประสานความร่วมมือในท่ีประชุมเพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในลำดับต่อๆไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-ได้กลุ่มเป้าหมายที่สามารถขับเคลื่อนโครงการได้ -ได้เนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่ในทรรศนะอิสลาม -ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนทัศน์อิสลามเพื่อการสานพลังครอบครัว -ผู้เข้าร่วมได้จังหวะก้าวในการเคลื่อนงาน -ได้ความร่วมมือจากผู้นำต่างๆ ทั้งผู้นำทางการและผูนำธรรมชาติ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ห้องประชุมยังไม่พร้อมในการจัดประชุม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
3 กันยายน 2554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 11:27:53
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเตรียมคณะทำงาน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมชี้แจงโครงการและประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมชี้แจงโครงการและประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-สรรหาคณะทำงานที่มีใจอาสา มีไมตรีจิตที่ดี โดยการถากถาม เชิญเป็นคณะทำงาน -ประชุมชี้แจงโครงการ ทำความเข้าใจในเนื้อหา กระบวนการและเป้าหมายโครงการ -แบ่งบทบาทหน้าที่ -ทำแผนปฏิบัติการร่วมกัน โดยเอาแผนโครงการเป็นเกณท์ -พบปะหน่วยงานรายบุคคล ชี้แจงโครงการ ทำความเข้าใจ พร้อมประสานความร่วมมือ

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-คณะทำงานมีความเข้าใจในเนื้อหา กระบวนการและเป้าหมายโครงการ -คณะทำงานมีความเข้าใจในหลักคิดและแนวทางในการสานพลังครอบครัว -ได้ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสาธารณะสุขนราธิวาส กรรมการอิสลาม อีหม่าม เทศบาลเมืองตากใบ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการชุมชน เป็นต้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-ยังขาดเนื้อเกี่ยวกับบุหรี่ในหลักวิชาการอิสลาม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
31 ตุลาคม 1554
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 12:09:58
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประชาคม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมงานในครั้งต่อไป และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างความเข้าใจและเตรียมงานต่อไป/ประชุมเตรียมงานคณะทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-ประชุม สรุปผลกิจกรรมที่ผ่านมา -รายงานผล เอกสารครั้งต่อไป -เตรียมกิจกรรมครั้งต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

-คณะทำงานรวมกันสรุปผล ถอดบทเรียน ทำให้สามารถประเมินผลตนเองสู่การพัฒนาต่อไป -มีรายงานผลโครงการ -มีแผนทำกิจกรรมครั้งต่อไป -มีความพร้อมของคณะทำงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-คณะทำงานบางคนติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยมาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 11:42:38
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : คุตบะห์รณรงค์เลิกบุหรี่

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชาวบ้านได้มีความรู้เรื่องพิษ ภัยการสูบบุหรี่มากยิ่งขึ้น

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อให้ครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจ ตะหนักถึงโทษ -พิษภัย –ผลกระทบของบุหรี่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยมาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 20:43:26
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : เวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ของนักรณรงค์

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมงานในครั้งต่อไป และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อให้ครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจ ตะหนักถึงโทษ -พิษภัย –ผลกระทบของบุหรี่/

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยมาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 12:10:41
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประชาคม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมงานในครั้งต่อไป และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างความเข้าใจและเตรียมงานต่อไป/ประชุมเตรียมงานคณะทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยมาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 12:11:18
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประชาคม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมงานในครั้งต่อไป และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างความเข้าใจและเตรียมงานต่อไป/ประชุมเตรียมงานคณะทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยมาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 12:11:54
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประชาคม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมงานในครั้งต่อไป และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างความเข้าใจและเตรียมงานต่อไป/ประชุมเตรียมงานคณะทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยมาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 12:12:22
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประชาคม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมงานในครั้งต่อไป และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างความเข้าใจและเตรียมงานต่อไป/ประชุมเตรียมงานคณะทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยมาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 12:13:16
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประชาคม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมงานในครั้งต่อไป และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างความเข้าใจและเตรียมงานต่อไป/ประชุมเตรียมงานคณะทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยมาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 12:13:43
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประชาคม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมงานในครั้งต่อไป และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างความเข้าใจและเตรียมงานต่อไป/ประชุมเตรียมงานคณะทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยมาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 20:56:52
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประชาคม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมงานในครั้งต่อไป และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างความเข้าใจและเตรียมงานต่อไป/ประชุมเตรียมงานคณะทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยมาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะเมื่อ 27 สิงหาคม 2554 20:57:25
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประชาคม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมงานในครั้งต่อไป และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างความเข้าใจและเตรียมงานต่อไป/ประชุมเตรียมงานคณะทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยมาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 11:34:12
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลครอบครัวต้นแบบ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

 2. จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงพิษ-ภัยของบุหรี่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ได้ทราบข้อมูลเพื่อเตรียมงาน ครอบครัวต้นแบบ/เยาวชนเดินสำรวจ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยมาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 11:45:10
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : คอตเบาะห์

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ชาวบ้านได้มีความรู้เรื่องพิษ ภัยการสูบบุหรี่มากยิ่งขึ้น

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อให้ครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจ ตะหนักถึงโทษ -พิษภัย –ผลกระทบของบุหรี่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยมาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 12:08:30
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประชาคม

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมงานในครั้งต่อไป และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างความเข้าใจและเตรียมงานต่อไป/ประชุมเตรียมงานคณะทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยมาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 11:36:24
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : สำรวจข้อมูลครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

 2. จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงพิษ-ภัยของบุหรี่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ได้ทราบข้อมูลเพื่อเตรียมงาน ครอบครัวต้นแบบ/เยาวชนเดินสำรวจ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock
26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558 26 เมษายน 2558
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
โพสท์โดยมาหามะ ยูโซ๊ะมาหามะ ยูโซ๊ะเมื่อ 28 สิงหาคม 2554 11:53:32
Project creater , Project owner

ชื่อกิจกรรม : เวทีคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่อำเภอตากใบเพื่อหามาตรการและบังคับใช้กฎหมาย

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : ()
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ได้มาตราการร่วมเพื่อวางกลไกในการป้องกันการสูบบุหรี่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อหามาตรการและบังคับใช้กฎหมาย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง (ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม)

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UnLock

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1ได้จัดเวทีชี้แจงโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและความเป็นมาของโครงก
Posted @17 ต.ค. 54 21.57 ip : 118...32
Photo : , 640x427 pixel 32,752 bytes
Photo : , 640x427 pixel 26,853 bytes
Photo : , 640x427 pixel 26,826 bytes
Photo : , 640x427 pixel 29,932 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,504 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,504 bytes

24  กันยายน  2554  ณ ศูนย์การเรียนกีรออาตี  (อัลกุรอาน)  มีผู้เข้าร่วม  45  คน  ได้จัดเวทีชี้แจงโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและความเป็นมาของโครงการให้แก่ทีมงานและชุมชน ขณะเดียวกันวิทยากรกรก็ได้บรรยายถึงความเป็นมาและทัศนคติในเชิงหลักการถึงทฤษฎีด้านศาสนาและเชื่อมโยงเกี่ยวข้องด้านสุขภาวะของตัวบุคคลโดยเฉพาะ สุขภาวะด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณ และก็ได้สร้างความพอใจของชุมชนในการตอบปัญหาของบุหรี่จากวิทยากรในวันนี้

Comment #2เวทีเสริมสร้างสุขภาวะ ลด ละ เลิกบุหรี่และประกาศเจตนารมณ์
Posted @7 ธ.ค. 54 11.02 ip : 113...163
Photo : , 640x480 pixel 30,887 bytes
Photo : , 640x480 pixel 29,206 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,076 bytes
Photo : , 640x480 pixel 24,641 bytes

เปิดเวทีกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ ลด ละ เลิกบุหรี่และประกาศเจตนารมณ์ โดยการอ่านมหาคัมภีรอัลกุรอาน หลังจากนั้นตัวแทนทางเทศบาลก็ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ พอถึงเวลาอันสมควรวิทยากรได้บรรยายการบริโภคบุหรี่ให้ความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ ซึ่งมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงด้านสุขภาพกับศาสนบัญญัติในช่วงเวลาแปลกเปลี่ยน ผู้เข้าร่วมได้มีการซักถามและเล่าประสบการณ์การเลิกบุหรี่และจบด้วยการปฏิญาตน

Comment #3ประชุมเตรียมคณะทำงาน
Posted @7 ธ.ค. 54 12.02 ip : 113...163
Photo : , 640x480 pixel 44,373 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,005 bytes

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 เวลาประมาณ 10.00 น. ได้มีการจัดเวทีประชุมคณะทำงาน แบ่งบทบาทหน้าทีของแต่ละฝ่าย ซึ่งหัวหน้าโครงการสามารถเปลี่ยนตัวบุคคลได้ ทั้งนี้และทั้งนั้น เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ได้วางไว้

Comment #4ประชุมประจำเดือนคณะทำงาน
Posted @8 ธ.ค. 54 10.24 ip : 113...99
Photo : , 640x480 pixel 44,308 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,725 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,625 bytes
Photo : , 640x480 pixel 32,671 bytes

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ประชุมประจำเดือนคณะทำงาน ณ บ้านหัวหน้าโครงการ โดยสรุปว่าโครงการต่อไปนั้นจะดำเนินการต่อหรือไม่ หากหัวหน้าโครงการไม่เอา ทุกคนก็ไม่เอาด้วย

Comment #5กิจกรรมประชุมประจำเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2555
Posted @27 เม.ย. 55 15.08 ip : 223...240
Photo : , 200x150 pixel 36,792 bytes
Photo : , 200x150 pixel 36,719 bytes
Photo : , 200x150 pixel 32,961 bytes

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลาประมาณ 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตากใบ  ได้มีการจัดกิจกรรมการประชุมประจำเดือนของคณะทำงานโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน เพื่อติดตามผลและรายงานการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป โดยให้คณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาในแต่ละกิจกรรม อันประกอบไปด้วยการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการสำหรับกิจกรรมใหม่ ติดตามผลสำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วรวมไปถึงการต่อยอดกิจกรรมเพื่อรวมกับกิจกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

Comment #6กิจกรรมสภาหลังละหมาด
Posted @27 เม.ย. 55 15.11 ip : 223...240
Photo : , 200x150 pixel 35,576 bytes
Photo : , 200x150 pixel 32,368 bytes
Photo : , 200x150 pixel 32,533 bytes

กิจกรรมสภาหลังละหมาด คือกิจกรรมที่มีการพบปะกับผู้ร่วมละหมาด(ปฏิบัติศาสนกิจ) โดยมีผู้นำศาสนา และผู้เข้าร่วมละหมาดเพื่อแลกเปลี่ยน พูดคุย ซักถามและทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องของการป้องกัน ลด ละ และเลิกบุหรี่ โดยมีครูสอนศาสนาร่วมประชุมเพื่อให้คำแนะนำ ถึงหลักเกณฑ์ที่ดีที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ โดยคาดหวังในการปฏิบัติวิธีการเหล่านี้ต่อเป็นประจำหลังสิ้นสุดโครงการ    ซึ่งการประชุมสภาหลังละหมาดนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 20 เมษายน 2555 จำนวน 4 ครั้ง

Comment #7กิจกรรมเสียงตามสายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองตากใบ
Posted @27 เม.ย. 55 15.14 ip : 223...240
Photo : , 150x200 pixel 19,810 bytes
Photo : , 200x150 pixel 27,566 bytes

กิจกรรมเสียงตามสาย คืออีกหนึ่งภารกิจที่ทางโครงการจะต้องดำเนินการเพื่อให้ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากใบ โดยได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุของเทศบาลเมืองตากใบ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ของวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี และได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 - 27 มีนาคม 2555 ผลคือชุมชนสร้างความเข้าใจในการลด ละ เลิกบุหรี่มากยิ่งขึ้น และใช้เสียงตามสายที่เป็นลักษณะ 2 ภาษาเพื่อให้เข้ากับอัตลักษณ์ในพื้นที่ โดยบริบทเป็นพื้นที่ติดชายแดนมาเลเซีย

Comment #8กิจกรรมบรรยายธรรม(คุตบะฮ์)ละหมาดวันศุกร์
Posted @27 เม.ย. 55 15.17 ip : 223...240
Photo : , 200x150 pixel 30,278 bytes
Photo : , 200x150 pixel 29,734 bytes
Photo : , 200x150 pixel 27,980 bytes

กิจกรรมบรรยายธรรมวันศุกร์ (คุตบะฮ์) โดยใช้มัสยิดซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่มุสลิม(ชาย)จะมาร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจำวันละ 5 เวลา แต่เฉพาะวันศุกร์จะมีลักษณะของการบรรยายธรรมที่เกี่ยวโยงกับศาสนา โดยให้ผู้บรรยายธรรมได้นำประเด็นของโทษและพิษภัยของบหรี่ และการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งเป็นเนื้อหาในการบรรยายธรรม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์  – 30 มีนาคม 2555 เพื่อสร้างรากฐานของความเข้มแข็งของครอบครัวโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

Comment #9กิจกรรมสำรวจครอบครัวต้นแบบ
Posted @27 เม.ย. 55 15.19 ip : 223...240
Photo : , 200x150 pixel 32,881 bytes
Photo : , 200x150 pixel 31,853 bytes
Photo : , 200x150 pixel 30,494 bytes

วันที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ มัสยิดนูรุลฮูดา ทางโครงการได้เชิญผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนและครอบครัวต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการสานพลังครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งนี้โดยผู้นำศาสนา และผู้นำชุมชนก็ได้กล่าวยกย่องครอบครัวต้นแบบที่ได้สละเวลาในการเป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวอื่น ๆ ในการเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะในด้านการลด ละ และเลิกบุหรี่ เพื่อนำไปสู่ครอบครัวผาสุขในชุมชน 

Comment #10กิจกรรมปรึกษาหารือข้อกำหนดและคำแนะนำในการรายงานความก้าวหน้า
Posted @27 เม.ย. 55 19.39 ip : 223...240
Photo : , 200x149 pixel 24,814 bytes
Photo : , 200x149 pixel 24,969 bytes

วันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ สำนักงาน สจ.รส.มอ.หาดใหญ่  นำโดยผู้รับชอบโครงการและผู้ช่วยโครงการ ได้เดิินทางเพื่อไปรับฟังและปรึกษาหารือถึงข้อกำหนด ในการรายงานความก้าวหน้าของงวดงานระยะที่ 2 เพื่อกลับมาพัฒนาโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งทางพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำรวมทั้งทำความรู้จักเนื่องจากทาง สจ.รส.ได้เปลี่ยนทีมพี่เลี้ยงเพื่อมาดูแลโครงการของจังหวัดนราธิวาส

Comment #11เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการรณรงค์ฯ
Posted @15 พ.ค. 55 22.21 ip : 223...226
Photo : , 150x200 pixel 16,278 bytes
Photo : , 200x150 pixel 16,796 bytes
Photo : , 200x150 pixel 18,441 bytes
Photo : , 200x150 pixel 15,687 bytes
Photo : , 200x150 pixel 17,043 bytes
Photo : , 200x150 pixel 16,661 bytes

วันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตากใบ ทางโครงการฯได้จัดกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ของนักรณรงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเป็นนักรณรงค์ ที่มีจิตอาสาเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือวิธีการเป็นผู้ที่จะคอยดูแลและให้กำลังใจให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะลด ละ เลิกบุหรี่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน

Comment #12เยี่ยมครอบครัวต้นแบบ
Posted @18 พ.ค. 55 21.05 ip : 223...184
Photo : , 200x150 pixel 19,066 bytes
Photo : , 200x150 pixel 23,289 bytes
Photo : , 200x150 pixel 24,224 bytes

ระหว่างวันที่ 9 - 12 เมษายน 2555 ทางโครงการได้ออกเยี่ยมครอบครัวต้นแบบ เพื่อสอบถาม สำรวจความเป็นอยู่ และถามปัญหาทุกข์สุขในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากครอบครัวเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเป็นแบบอย่างและให้ข้อมูลที่ดีในการผลักดันเพื่อให้โครงการสมบูรณ์และสังคม ชุมชนน่าอยู่ต่อไป

Comment #13กิจกรรมเวทีค้นหาและกำหนดมาตรการทางสังคมในการสร้างเครือข่ายผู้ลด
Posted @12 ก.ย. 55 14.04 ip : 183...62
Photo : , 200x150 pixel 33,446 bytes
Photo : , 200x150 pixel 33,753 bytes

กิจกรรมเวทีค้นหาและกำหนดมาตรการทางสังคมในการสร้างเครือข่ายผู้ลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งเป็นเวทีที่มีความสำคัญอีกเวทีหนึ่งที่ทางโครงการได้ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาในการค้นหาและกำหนดมาตรการทางสัคงมเพื่อให้เกิดเครือข่ายของผู้ลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2555  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตากใบ โดยกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะต่อยอดในการสร้างความต่อเนื่องของโครงการ

Comment #14กิจกรรมเวทีสรุป ถอดบทเรียน ชุดองค์ความรู้ ชุดประสบการณ์และประเมิ
Posted @12 ก.ย. 55 14.06 ip : 183...62
Photo : , 200x150 pixel 32,981 bytes
Photo : , 200x150 pixel 32,908 bytes

วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ทางโครงการได้จัดกิจกรรมเวทีสรุป ถอดบทเรียน ชุดองค์ความรู้ ชุดประสบการณ์และประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกิจกรรหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อทบทวนและสรุปการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยให้คณะทำงานในสรุปเนื้อหาข้อเสนอ และปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการเพื่อหามาตรการทางสังคมที่จะตอบโจทย์ เพื่อช่วยกันบูรณาการในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน คือการลด ละ เลิกบุหรี่ 

Comment #15กิจกรรมเวทีนำเสนอบทเรียนให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แ
Posted @18 ก.ย. 55 16.14 ip : 183...133
Photo : , 200x150 pixel 31,691 bytes
Photo : , 200x150 pixel 29,758 bytes

กิจกรรมเวทีนำเสนอบทเรียนให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบระดับจังหวัด โดยในเวทีได้นำเสนอกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบในฐานะเป็นหนึ่งในอนุกรรมการควบคุมฯในระดับอำเภอด้วย โดยได้ให้ทางคณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาในการร่วมกันหามาตรการการดำเนินงานในระดับจังหวัด ทั้งนี้เวทีนี้ก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการบูรณาการร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 

Comment #16กิจกรรมเวทีนำเสนอบทเรียนให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แ
Posted @18 ก.ย. 55 16.15 ip : 183...133

กิจกรรมเวทีนำเสนอบทเรียนให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบระดับจังหวัด โดยในเวทีได้นำเสนอกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบในฐานะเป็นหนึ่งในอนุกรรมการควบคุมฯในระดับอำเภอด้วย โดยได้ให้ทางคณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาในการร่วมกันหามาตรการการดำเนินงานในระดับจังหวัด ทั้งนี้เวทีนี้ก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการบูรณาการร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 

Comment #17กิจกรรมเวทีค้นหาและกำหนดมาตรการทางสังคมในการสร้างเครือข่ายผู้ลด
Posted @18 ก.ย. 55 16.16 ip : 183...133

กิจกรรมเวทีค้นหาและกำหนดมาตรการทางสังคมในการสร้างเครือข่ายผู้ลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งเป็นเวทีที่มีความสำคัญอีกเวทีหนึ่งที่ทางโครงการได้ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาในการค้นหาและกำหนดมาตรการทางสัคงมเพื่อให้เกิดเครือข่ายของผู้ลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2555  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตากใบ โดยกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะต่อยอดในการสร้างความต่อเนื่องของโครงการ

Comment #18กิจกรรมเวทีสรุป ถอดบทเรียน ชุดองค์ความรู้ ชุดประสบการณ์และประเมิ
Posted @18 ก.ย. 55 16.17 ip : 183...133

วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ทางโครงการได้จัดกิจกรรมเวทีสรุป ถอดบทเรียน ชุดองค์ความรู้ ชุดประสบการณ์และประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกิจกรรหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อทบทวนและสรุปการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยให้คณะทำงานในสรุปเนื้อหาข้อเสนอ และปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการเพื่อหามาตรการทางสังคมที่จะตอบโจทย์ เพื่อช่วยกันบูรณาการในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน คือการลด ละ เลิกบุหรี่ 

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1การประชุมชี้แจงโครงการ
Posted @1 มี.ค. 55 16.30 ip : 202...129

การประชุมชี้แจงโครงการและประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 24 กันยายน 2554 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ศูนย์การเรียนการสอนกีรออาตี ชุมชนตาบา เทศบาลเมืองตากใบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน ประกอบด้วย ผู้นำศาสนา ประธานชุมชน อสม. เทศบาลเมืองตากใบ และสมาชิกในชุมชน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงโครงการ และจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนถึงโทษของบุหรี่ วิธีการเลิกบุหรี่ และบุหรี่กับหลักศาสนาอิสลาม โดยมีอุสตาฟในพื้นที่ 2 คน เป็นวิทยากร

จากการพูดคุยกับชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ชาวบ้านดีใจที่มีโครงการลักษณะนี้เกิดขึ้นในชุมชน ขอบคุณแหล่งทุน (สสส.) ที่สนับสนุนโครงการ และให้โอกาสคณะทำงาน ชุมชนได้ทำโครงการ อย่างน้อยก็ทำให้ชาวบ้านมีความรู้ มีการเผยแพร่ความรู้สู่เยาวชน และอาจทำให้คนสูบบุหรี่ในชุมชนลดลง 

Comment #2เวทีเสริมสร้างสุขภาวะ ลด ละ เลิกบุหรี่และประกาศเจตนารมย์ในการลด
Posted @2 มี.ค. 55 10.41 ip : 202...129

กิจกรรมเวทีเสริมสร้างสุขภาวะ ลด ละ เลิกบุหรี่และประกาศเจตนารมย์ในการลด ละ เลิกบุหรี่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตากใบ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 130 คน ประกอบด้วยตัวแทนจากเทศบาลเมืองตากใบ นักศึกษา ผู้นำศาสนา กลุ่มไม่สูบบุหรี่ กรรมการชุมชน กลุ่มสตรี เยาวชน และประชาชนทั่วไป การประชุมในวันดังกล่าวได้มีการให้ความรู้เรื่อง "อิสลามกับการเสริมสร้างสุขภาะว ไร้ควันบุหรี่" โดยมี อ.เจ๊ะเหลาะ แขกพงศ์ ผุ้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังได้สรรหาครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

Comment #3การพัฒนาศักยภาพทีมงานบริหารโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่
Posted @3 มี.ค. 55 20.02 ip : 110...112

การพัฒนาศักยภาพทีมงานบริหารโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่ได้รับการสนับสนุน ปี 2554 กลุ่มโครงการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเซาเทรินวิว จังหวัดปัตตานี ทีมพี่เลี้ยงโครงการจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะทำงานโครงการฯ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในเรื่อง การบริหารจัดการโครงการด้วยเทคนิค OPM: One Page Management และการจัดการการเงินและรายงาน และได้ทบทวนความเข้าใจโครงการฯ ติดตามการบันทึกข้อมูลลง Website และตอบข้อสงสัยของคณะทำงานแต่โครงการฯ เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินงาน ในการนี้ได้เชื่อมร้อยการดำเนินงานของแต่ละโครงการฯ เข้ากับการดำเนินงานกระบวนการสมัชชาสุขภาพของจังหวัดปัตตานีด้วย ในการนี้ทีมงานโครงการสานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่ ได้เข้ารับการอบรมดังกล่าวด้วย 

Comment #4การให้คำปรึกษาหารือเรื่องการบริหารโครงการ
Posted @3 มี.ค. 55 20.59 ip : 110...113

การให้คำปรึกษาหารือเรื่องการบริหารโครงการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ณ  จังหวัดปัตตานี ได้แนะนำการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารโครงการ การจัดเก็บเอกสารการเงิน และการเขียนรายงานความก้าวหน้าโครงการ 

Comment #5การให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเพิ่มเติมการจัดทำรายงานความก้าวหน้าโค
Posted @3 มี.ค. 55 21.01 ip : 110...113

การให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเพิ่มเติมการจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ วันที่ 3 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมสิงห์โกลเด้น เพลส หาดใหญ่  ได้ตรวจสอบงานและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้งานสมบูรณ์ของรายงานความก้าวหน้าโครงการ

Comment #6ติดตามโครงการ
Posted @10 ก.ค. 55 11.34 ip : 182...15

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานได้มาแลกเปลี่ยนการทำงานกับพี่เลี้ยงโครงการ ณ สำนักงานสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงเพิ่มเติมของการทำงานกิจกรรมว่าจะมีนักวิชาการในพื้นที่มาช่วยในการดำเนินงาน ซึ่งกิจกรรมหลังจากนี้จะเร่งการทำกิจกรรมสร้างครอบครัวต้นแบบเพื่อลดการสูบบุหรี่ และมาตรการของชุมชนในการควบคุมการสูบบุหรี่

Comment #7ติดตามการดำเนินกิจกรรม
Posted @10 ก.ค. 55 11.41 ip : 182...15

วันที่ 15 มิถุนายน 2555 ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ซึ่งขณะนี้โครงการเหลือการทำกิจกรรมจัดทำมาตรการการลดสูบบุหรี่ของชุมชน และการถอดบทเรียนการทำงาน ซึ่งโครงการกำลังเร่งมือในการดำเนินกิจกรรมในทุกกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ

Comment #1ได้จัดเวทีชี้แจงโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและความเป็นมาของโครงก
Posted @17 ต.ค. 54 21.57 ip : 118...32
Photo : , 640x427 pixel 32,752 bytes
Photo : , 640x427 pixel 26,853 bytes
Photo : , 640x427 pixel 26,826 bytes
Photo : , 640x427 pixel 29,932 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,504 bytes
Photo : , 640x427 pixel 35,504 bytes

24  กันยายน  2554  ณ ศูนย์การเรียนกีรออาตี  (อัลกุรอาน)  มีผู้เข้าร่วม  45  คน  ได้จัดเวทีชี้แจงโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและความเป็นมาของโครงการให้แก่ทีมงานและชุมชน ขณะเดียวกันวิทยากรกรก็ได้บรรยายถึงความเป็นมาและทัศนคติในเชิงหลักการถึงทฤษฎีด้านศาสนาและเชื่อมโยงเกี่ยวข้องด้านสุขภาวะของตัวบุคคลโดยเฉพาะ สุขภาวะด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณ และก็ได้สร้างความพอใจของชุมชนในการตอบปัญหาของบุหรี่จากวิทยากรในวันนี้

Comment #2เวทีเสริมสร้างสุขภาวะ ลด ละ เลิกบุหรี่และประกาศเจตนารมณ์
Posted @7 ธ.ค. 54 11.02 ip : 113...163
Photo : , 640x480 pixel 30,887 bytes
Photo : , 640x480 pixel 29,206 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,076 bytes
Photo : , 640x480 pixel 24,641 bytes

เปิดเวทีกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ ลด ละ เลิกบุหรี่และประกาศเจตนารมณ์ โดยการอ่านมหาคัมภีรอัลกุรอาน หลังจากนั้นตัวแทนทางเทศบาลก็ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ พอถึงเวลาอันสมควรวิทยากรได้บรรยายการบริโภคบุหรี่ให้ความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ ซึ่งมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงด้านสุขภาพกับศาสนบัญญัติในช่วงเวลาแปลกเปลี่ยน ผู้เข้าร่วมได้มีการซักถามและเล่าประสบการณ์การเลิกบุหรี่และจบด้วยการปฏิญาตน

Comment #3ประชุมเตรียมคณะทำงาน
Posted @7 ธ.ค. 54 12.02 ip : 113...163
Photo : , 640x480 pixel 44,373 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,005 bytes

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 เวลาประมาณ 10.00 น. ได้มีการจัดเวทีประชุมคณะทำงาน แบ่งบทบาทหน้าทีของแต่ละฝ่าย ซึ่งหัวหน้าโครงการสามารถเปลี่ยนตัวบุคคลได้ ทั้งนี้และทั้งนั้น เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ได้วางไว้

Comment #4ประชุมประจำเดือนคณะทำงาน
Posted @8 ธ.ค. 54 10.24 ip : 113...99
Photo : , 640x480 pixel 44,308 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,725 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,625 bytes
Photo : , 640x480 pixel 32,671 bytes

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ประชุมประจำเดือนคณะทำงาน ณ บ้านหัวหน้าโครงการ โดยสรุปว่าโครงการต่อไปนั้นจะดำเนินการต่อหรือไม่ หากหัวหน้าโครงการไม่เอา ทุกคนก็ไม่เอาด้วย

Comment #5การประชุมชี้แจงโครงการ
Posted @1 มี.ค. 55 16.30 ip : 202...129

การประชุมชี้แจงโครงการและประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 24 กันยายน 2554 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ศูนย์การเรียนการสอนกีรออาตี ชุมชนตาบา เทศบาลเมืองตากใบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน ประกอบด้วย ผู้นำศาสนา ประธานชุมชน อสม. เทศบาลเมืองตากใบ และสมาชิกในชุมชน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงโครงการ และจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนถึงโทษของบุหรี่ วิธีการเลิกบุหรี่ และบุหรี่กับหลักศาสนาอิสลาม โดยมีอุสตาฟในพื้นที่ 2 คน เป็นวิทยากร

จากการพูดคุยกับชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ชาวบ้านดีใจที่มีโครงการลักษณะนี้เกิดขึ้นในชุมชน ขอบคุณแหล่งทุน (สสส.) ที่สนับสนุนโครงการ และให้โอกาสคณะทำงาน ชุมชนได้ทำโครงการ อย่างน้อยก็ทำให้ชาวบ้านมีความรู้ มีการเผยแพร่ความรู้สู่เยาวชน และอาจทำให้คนสูบบุหรี่ในชุมชนลดลง 

Comment #6เวทีเสริมสร้างสุขภาวะ ลด ละ เลิกบุหรี่และประกาศเจตนารมย์ในการลด
Posted @2 มี.ค. 55 10.41 ip : 202...129

กิจกรรมเวทีเสริมสร้างสุขภาวะ ลด ละ เลิกบุหรี่และประกาศเจตนารมย์ในการลด ละ เลิกบุหรี่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตากใบ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 130 คน ประกอบด้วยตัวแทนจากเทศบาลเมืองตากใบ นักศึกษา ผู้นำศาสนา กลุ่มไม่สูบบุหรี่ กรรมการชุมชน กลุ่มสตรี เยาวชน และประชาชนทั่วไป การประชุมในวันดังกล่าวได้มีการให้ความรู้เรื่อง "อิสลามกับการเสริมสร้างสุขภาะว ไร้ควันบุหรี่" โดยมี อ.เจ๊ะเหลาะ แขกพงศ์ ผุ้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังได้สรรหาครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

Comment #7การพัฒนาศักยภาพทีมงานบริหารโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่
Posted @3 มี.ค. 55 20.02 ip : 110...112

การพัฒนาศักยภาพทีมงานบริหารโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่ได้รับการสนับสนุน ปี 2554 กลุ่มโครงการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเซาเทรินวิว จังหวัดปัตตานี ทีมพี่เลี้ยงโครงการจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะทำงานโครงการฯ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในเรื่อง การบริหารจัดการโครงการด้วยเทคนิค OPM: One Page Management และการจัดการการเงินและรายงาน และได้ทบทวนความเข้าใจโครงการฯ ติดตามการบันทึกข้อมูลลง Website และตอบข้อสงสัยของคณะทำงานแต่โครงการฯ เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินงาน ในการนี้ได้เชื่อมร้อยการดำเนินงานของแต่ละโครงการฯ เข้ากับการดำเนินงานกระบวนการสมัชชาสุขภาพของจังหวัดปัตตานีด้วย ในการนี้ทีมงานโครงการสานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่ ได้เข้ารับการอบรมดังกล่าวด้วย 

Comment #8การให้คำปรึกษาหารือเรื่องการบริหารโครงการ
Posted @3 มี.ค. 55 20.59 ip : 110...113

การให้คำปรึกษาหารือเรื่องการบริหารโครงการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ณ  จังหวัดปัตตานี ได้แนะนำการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารโครงการ การจัดเก็บเอกสารการเงิน และการเขียนรายงานความก้าวหน้าโครงการ 

Comment #9การให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเพิ่มเติมการจัดทำรายงานความก้าวหน้าโค
Posted @3 มี.ค. 55 21.01 ip : 110...113

การให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเพิ่มเติมการจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ วันที่ 3 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมสิงห์โกลเด้น เพลส หาดใหญ่  ได้ตรวจสอบงานและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้งานสมบูรณ์ของรายงานความก้าวหน้าโครงการ

Comment #10กิจกรรมประชุมประจำเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2555
Posted @27 เม.ย. 55 15.08 ip : 223...240
Photo : , 200x150 pixel 36,792 bytes
Photo : , 200x150 pixel 36,719 bytes
Photo : , 200x150 pixel 32,961 bytes

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลาประมาณ 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตากใบ  ได้มีการจัดกิจกรรมการประชุมประจำเดือนของคณะทำงานโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน เพื่อติดตามผลและรายงานการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป โดยให้คณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาในแต่ละกิจกรรม อันประกอบไปด้วยการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการสำหรับกิจกรรมใหม่ ติดตามผลสำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วรวมไปถึงการต่อยอดกิจกรรมเพื่อรวมกับกิจกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

Comment #11กิจกรรมสภาหลังละหมาด
Posted @27 เม.ย. 55 15.11 ip : 223...240
Photo : , 200x150 pixel 35,576 bytes
Photo : , 200x150 pixel 32,368 bytes
Photo : , 200x150 pixel 32,533 bytes

กิจกรรมสภาหลังละหมาด คือกิจกรรมที่มีการพบปะกับผู้ร่วมละหมาด(ปฏิบัติศาสนกิจ) โดยมีผู้นำศาสนา และผู้เข้าร่วมละหมาดเพื่อแลกเปลี่ยน พูดคุย ซักถามและทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องของการป้องกัน ลด ละ และเลิกบุหรี่ โดยมีครูสอนศาสนาร่วมประชุมเพื่อให้คำแนะนำ ถึงหลักเกณฑ์ที่ดีที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ โดยคาดหวังในการปฏิบัติวิธีการเหล่านี้ต่อเป็นประจำหลังสิ้นสุดโครงการ    ซึ่งการประชุมสภาหลังละหมาดนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 20 เมษายน 2555 จำนวน 4 ครั้ง

Comment #12กิจกรรมเสียงตามสายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองตากใบ
Posted @27 เม.ย. 55 15.14 ip : 223...240
Photo : , 150x200 pixel 19,810 bytes
Photo : , 200x150 pixel 27,566 bytes

กิจกรรมเสียงตามสาย คืออีกหนึ่งภารกิจที่ทางโครงการจะต้องดำเนินการเพื่อให้ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากใบ โดยได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุของเทศบาลเมืองตากใบ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ของวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี และได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 - 27 มีนาคม 2555 ผลคือชุมชนสร้างความเข้าใจในการลด ละ เลิกบุหรี่มากยิ่งขึ้น และใช้เสียงตามสายที่เป็นลักษณะ 2 ภาษาเพื่อให้เข้ากับอัตลักษณ์ในพื้นที่ โดยบริบทเป็นพื้นที่ติดชายแดนมาเลเซีย

Comment #13กิจกรรมบรรยายธรรม(คุตบะฮ์)ละหมาดวันศุกร์
Posted @27 เม.ย. 55 15.17 ip : 223...240
Photo : , 200x150 pixel 30,278 bytes
Photo : , 200x150 pixel 29,734 bytes
Photo : , 200x150 pixel 27,980 bytes

กิจกรรมบรรยายธรรมวันศุกร์ (คุตบะฮ์) โดยใช้มัสยิดซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่มุสลิม(ชาย)จะมาร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจำวันละ 5 เวลา แต่เฉพาะวันศุกร์จะมีลักษณะของการบรรยายธรรมที่เกี่ยวโยงกับศาสนา โดยให้ผู้บรรยายธรรมได้นำประเด็นของโทษและพิษภัยของบหรี่ และการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งเป็นเนื้อหาในการบรรยายธรรม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์  – 30 มีนาคม 2555 เพื่อสร้างรากฐานของความเข้มแข็งของครอบครัวโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

Comment #14กิจกรรมสำรวจครอบครัวต้นแบบ
Posted @27 เม.ย. 55 15.19 ip : 223...240
Photo : , 200x150 pixel 32,881 bytes
Photo : , 200x150 pixel 31,853 bytes
Photo : , 200x150 pixel 30,494 bytes

วันที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ มัสยิดนูรุลฮูดา ทางโครงการได้เชิญผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนและครอบครัวต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการสานพลังครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งนี้โดยผู้นำศาสนา และผู้นำชุมชนก็ได้กล่าวยกย่องครอบครัวต้นแบบที่ได้สละเวลาในการเป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวอื่น ๆ ในการเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะในด้านการลด ละ และเลิกบุหรี่ เพื่อนำไปสู่ครอบครัวผาสุขในชุมชน 

Comment #15กิจกรรมปรึกษาหารือข้อกำหนดและคำแนะนำในการรายงานความก้าวหน้า
Posted @27 เม.ย. 55 19.39 ip : 223...240
Photo : , 200x149 pixel 24,814 bytes
Photo : , 200x149 pixel 24,969 bytes

วันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ สำนักงาน สจ.รส.มอ.หาดใหญ่  นำโดยผู้รับชอบโครงการและผู้ช่วยโครงการ ได้เดิินทางเพื่อไปรับฟังและปรึกษาหารือถึงข้อกำหนด ในการรายงานความก้าวหน้าของงวดงานระยะที่ 2 เพื่อกลับมาพัฒนาโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งทางพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำรวมทั้งทำความรู้จักเนื่องจากทาง สจ.รส.ได้เปลี่ยนทีมพี่เลี้ยงเพื่อมาดูแลโครงการของจังหวัดนราธิวาส

Comment #16เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการรณรงค์ฯ
Posted @15 พ.ค. 55 22.21 ip : 223...226
Photo : , 150x200 pixel 16,278 bytes
Photo : , 200x150 pixel 16,796 bytes
Photo : , 200x150 pixel 18,441 bytes
Photo : , 200x150 pixel 15,687 bytes
Photo : , 200x150 pixel 17,043 bytes
Photo : , 200x150 pixel 16,661 bytes

วันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตากใบ ทางโครงการฯได้จัดกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ของนักรณรงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเป็นนักรณรงค์ ที่มีจิตอาสาเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือวิธีการเป็นผู้ที่จะคอยดูแลและให้กำลังใจให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะลด ละ เลิกบุหรี่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน

Comment #17เยี่ยมครอบครัวต้นแบบ
Posted @18 พ.ค. 55 21.05 ip : 223...184
Photo : , 200x150 pixel 19,066 bytes
Photo : , 200x150 pixel 23,289 bytes
Photo : , 200x150 pixel 24,224 bytes

ระหว่างวันที่ 9 - 12 เมษายน 2555 ทางโครงการได้ออกเยี่ยมครอบครัวต้นแบบ เพื่อสอบถาม สำรวจความเป็นอยู่ และถามปัญหาทุกข์สุขในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากครอบครัวเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเป็นแบบอย่างและให้ข้อมูลที่ดีในการผลักดันเพื่อให้โครงการสมบูรณ์และสังคม ชุมชนน่าอยู่ต่อไป

Comment #18ติดตามโครงการ
Posted @10 ก.ค. 55 11.34 ip : 182...15

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานได้มาแลกเปลี่ยนการทำงานกับพี่เลี้ยงโครงการ ณ สำนักงานสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงเพิ่มเติมของการทำงานกิจกรรมว่าจะมีนักวิชาการในพื้นที่มาช่วยในการดำเนินงาน ซึ่งกิจกรรมหลังจากนี้จะเร่งการทำกิจกรรมสร้างครอบครัวต้นแบบเพื่อลดการสูบบุหรี่ และมาตรการของชุมชนในการควบคุมการสูบบุหรี่

Comment #19ติดตามการดำเนินกิจกรรม
Posted @10 ก.ค. 55 11.41 ip : 182...15

วันที่ 15 มิถุนายน 2555 ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ซึ่งขณะนี้โครงการเหลือการทำกิจกรรมจัดทำมาตรการการลดสูบบุหรี่ของชุมชน และการถอดบทเรียนการทำงาน ซึ่งโครงการกำลังเร่งมือในการดำเนินกิจกรรมในทุกกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ

Comment #20กิจกรรมเวทีค้นหาและกำหนดมาตรการทางสังคมในการสร้างเครือข่ายผู้ลด
Posted @12 ก.ย. 55 14.04 ip : 183...62
Photo : , 200x150 pixel 33,446 bytes
Photo : , 200x150 pixel 33,753 bytes

กิจกรรมเวทีค้นหาและกำหนดมาตรการทางสังคมในการสร้างเครือข่ายผู้ลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งเป็นเวทีที่มีความสำคัญอีกเวทีหนึ่งที่ทางโครงการได้ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาในการค้นหาและกำหนดมาตรการทางสัคงมเพื่อให้เกิดเครือข่ายของผู้ลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2555  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตากใบ โดยกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะต่อยอดในการสร้างความต่อเนื่องของโครงการ

Comment #21กิจกรรมเวทีสรุป ถอดบทเรียน ชุดองค์ความรู้ ชุดประสบการณ์และประเมิ
Posted @12 ก.ย. 55 14.06 ip : 183...62
Photo : , 200x150 pixel 32,981 bytes
Photo : , 200x150 pixel 32,908 bytes

วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ทางโครงการได้จัดกิจกรรมเวทีสรุป ถอดบทเรียน ชุดองค์ความรู้ ชุดประสบการณ์และประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกิจกรรหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อทบทวนและสรุปการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยให้คณะทำงานในสรุปเนื้อหาข้อเสนอ และปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการเพื่อหามาตรการทางสังคมที่จะตอบโจทย์ เพื่อช่วยกันบูรณาการในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน คือการลด ละ เลิกบุหรี่ 

Comment #22กิจกรรมเวทีนำเสนอบทเรียนให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แ
Posted @18 ก.ย. 55 16.14 ip : 183...133
Photo : , 200x150 pixel 31,691 bytes
Photo : , 200x150 pixel 29,758 bytes

กิจกรรมเวทีนำเสนอบทเรียนให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบระดับจังหวัด โดยในเวทีได้นำเสนอกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบในฐานะเป็นหนึ่งในอนุกรรมการควบคุมฯในระดับอำเภอด้วย โดยได้ให้ทางคณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาในการร่วมกันหามาตรการการดำเนินงานในระดับจังหวัด ทั้งนี้เวทีนี้ก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการบูรณาการร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 

Comment #23กิจกรรมเวทีนำเสนอบทเรียนให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แ
Posted @18 ก.ย. 55 16.15 ip : 183...133

กิจกรรมเวทีนำเสนอบทเรียนให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบระดับจังหวัด โดยในเวทีได้นำเสนอกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบในฐานะเป็นหนึ่งในอนุกรรมการควบคุมฯในระดับอำเภอด้วย โดยได้ให้ทางคณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาในการร่วมกันหามาตรการการดำเนินงานในระดับจังหวัด ทั้งนี้เวทีนี้ก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการบูรณาการร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 

Comment #24กิจกรรมเวทีค้นหาและกำหนดมาตรการทางสังคมในการสร้างเครือข่ายผู้ลด
Posted @18 ก.ย. 55 16.16 ip : 183...133

กิจกรรมเวทีค้นหาและกำหนดมาตรการทางสังคมในการสร้างเครือข่ายผู้ลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งเป็นเวทีที่มีความสำคัญอีกเวทีหนึ่งที่ทางโครงการได้ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาในการค้นหาและกำหนดมาตรการทางสัคงมเพื่อให้เกิดเครือข่ายของผู้ลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2555  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองตากใบ โดยกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะต่อยอดในการสร้างความต่อเนื่องของโครงการ

Comment #25กิจกรรมเวทีสรุป ถอดบทเรียน ชุดองค์ความรู้ ชุดประสบการณ์และประเมิ
Posted @18 ก.ย. 55 16.17 ip : 183...133

วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ทางโครงการได้จัดกิจกรรมเวทีสรุป ถอดบทเรียน ชุดองค์ความรู้ ชุดประสบการณ์และประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกิจกรรหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อทบทวนและสรุปการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยให้คณะทำงานในสรุปเนื้อหาข้อเสนอ และปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการเพื่อหามาตรการทางสังคมที่จะตอบโจทย์ เพื่อช่วยกันบูรณาการในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน คือการลด ละ เลิกบุหรี่ 

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 7861
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง