รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 54-01594
ชื่อโครงการ/กิจกรรม บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพาสุขพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 187,820.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฉวีวรรณ ฤทธิมนตรี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • rittritt (Owner)  
  • ครูนงครูนง (Trainer)  
  • yaowalakyaowalak (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (187,820.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
17 ส.ค. 54 รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 0.00 -
6 ก.ย. 54 ฝึกเยาวชนตีกลองยาว 0 0.00 -
18 - 20 ก.ย. 54 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการคัดแยกขยะ 0 0.00 -
21 ก.ย. 54 นำขยะที่ได้เข้ากระบวนการหมัก 0 0.00 -
22 ก.ย. 54 เริ่มทำการหมัก 0 0.00 -
23 ก.ย. 54 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการเพาะเห็ด 0 0.00 -
4 ต.ค. 54 ฝึกรำประกอบกลองยาว 0 0.00 -
12 - 14 ต.ค. 54 จัดทำก้อนเชื่อเห็ด 0 0.00 -
15 ต.ค. 54 นึ่งก้อนเชื่อ 0 0.00 -
17 ต.ค. 54 เขี่ยเชื่อ 0 0.00 -
18 ต.ค. 54 พักก้อนเชื่อ 0 0.00 -
23 ต.ค. 54 เริ่มทำน้ำยา 0 0.00 -
18 พ.ย. 54 เข้าโรงเลี้ยง 0 0.00 -
22 พ.ย. 54 จัดทำบัญชีครัวเรือน 0 0.00 -
14 ก.พ. 55 ฝึกรำประกอบกลองยาว 0 0.00 -
8 เม.ย. 55 แปรรูปเห็ด 0 0.00 -
27 เม.ย. 55 นำก้อนเชื่อเสียไปทำปุ๋ย 0 0.00 -
15 ก.ค. 55 ทอดบทเรียนกิจกรรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์ 0 0.00 -
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.ทำน้ำยาเอนกประสงค์2.เพาะเลี้ยงเห็ด3.กลองยาว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ritt ritt เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 17:17 น.