รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 54-00-0623
รหัสโครงการ 54-01594
ชื่อโครงการ บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพาสุขพอเพียง
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฉวีวรรณ ฤทธิมนตรี
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณโครงการ 187,820.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทุกกลุ่มวัยหมู่ 12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • rittritt (Owner)  
 • ครูนงครูนง (Trainer)  
 • yaowalakyaowalak (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีในคนทุกกลุ่มวัย(เด็ก เยาวชน วัยทำงาน ผู้สูงวัย ผู้พิการ ที่ทำงานได้ร่วมสร้างสุขทั้ง 4 มิติให้สมบูรณ์2.เพื่อสร้างการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3.เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นให้อยู่คู่ชุมชนตลอดไป

กิจกรรมหลัก

1.ทำน้ำยาเอนกประสงค์2.เพาะเลี้ยงเห็ด3.กลองยาว

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (187,820.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

ยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

17 ส.ค. 2554 รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 0.00
6 ก.ย. 2554 ฝึกเยาวชนตีกลองยาว 0 0.00
18 ก.ย. 2554 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการคัดแยกขยะ 0 0.00
21 ก.ย. 2554 นำขยะที่ได้เข้ากระบวนการหมัก 0 0.00
22 ก.ย. 2554 เริ่มทำการหมัก 0 0.00
23 ก.ย. 2554 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการเพาะเห็ด 0 0.00
4 ต.ค. 2554 ฝึกรำประกอบกลองยาว 0 0.00
12 ต.ค. 2554 จัดทำก้อนเชื่อเห็ด 0 0.00
15 ต.ค. 2554 นึ่งก้อนเชื่อ 0 0.00
17 ต.ค. 2554 เขี่ยเชื่อ 0 0.00
18 ต.ค. 2554 พักก้อนเชื่อ 0 0.00
23 ต.ค. 2554 เริ่มทำน้ำยา 0 0.00
18 พ.ย. 2554 เข้าโรงเลี้ยง 0 0.00
22 พ.ย. 2554 จัดทำบัญชีครัวเรือน 0 0.00
14 ก.พ. 2555 ฝึกรำประกอบกลองยาว 0 0.00
8 เม.ย. 2555 แปรรูปเห็ด 0 0.00
27 เม.ย. 2555 นำก้อนเชื่อเสียไปทำปุ๋ย 0 0.00
15 ก.ค. 2555 ทอดบทเรียนกิจกรรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์ 0 0.00
รวม 0.00 0 18 0.00 0 0.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (187,820.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ritt ritt เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 17:17 น.

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2555 ส.1_54 – 01594.doc chonpadae ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2555 ส.2_54-01594.doc chonpadae ดาวน์โหลด
21 พ.ค. 2555 รายงานความก้าวหน้า.doc ritt ดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2555 ส.3 ร่อนพิลูลย์.doc yaowalak ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2555 ส 2 ร่อนพิบูลย์.doc yaowalak ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2555 ง.2.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2555 ง.1 งวดที่ 2.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2555 54-00-0623(1)นครศรีธรรมราช.doc chonpadae ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2555 แบบประเมินคุณค่าร่อนพิบูลย์.doc yaowalak ดาวน์โหลด

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 14.04 ip : 180...95
Photo : , 500x375 pixel 104,379 bytes
Photo : , 500x375 pixel 102,620 bytes
Photo : , 500x375 pixel 104,379 bytes
Photo : , 500x375 pixel 117,754 bytes
Photo : , 500x375 pixel 90,820 bytes
Photo : , 500x375 pixel 109,953 bytes

กิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่เยาวชน

Comment #2บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 14.08 ip : 180...95
Photo : , 500x375 pixel 102,706 bytes
Photo : , 500x375 pixel 102,549 bytes
Photo : , 500x375 pixel 100,411 bytes
Photo : , 500x375 pixel 80,858 bytes
Photo : , 500x375 pixel 79,536 bytes
Photo : , 500x375 pixel 99,488 bytes

กิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่เยาวชน 2

Comment #3บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 14.10 ip : 180...95
Photo : , 500x375 pixel 94,785 bytes
Photo : , 500x375 pixel 101,595 bytes
Photo : , 500x375 pixel 102,901 bytes

กิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่เยาวชน 2

Comment #4บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 14.15 ip : 180...95
Photo : , 500x375 pixel 99,733 bytes
Photo : , 500x375 pixel 97,055 bytes
Photo : , 500x375 pixel 92,159 bytes
Photo : , 500x375 pixel 101,872 bytes
Photo : , 500x375 pixel 108,058 bytes
Photo : , 500x375 pixel 106,984 bytes

เปิดโครงการ สสส และ สปสช ครั้งที 1

Comment #5บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 14.18 ip : 180...95
Photo : , 500x375 pixel 101,382 bytes
Photo : , 500x375 pixel 80,486 bytes
Photo : , 500x375 pixel 87,718 bytes

นำเด็ก/เยาวชน มาเรียนรู้เรื่อง วัฒนธรรมกลองยาว

Comment #6บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 14.22 ip : 180...95
Photo : , 500x375 pixel 108,792 bytes
Photo : , 500x375 pixel 102,391 bytes
Photo : , 500x375 pixel 107,913 bytes
Photo : , 500x375 pixel 81,155 bytes
Photo : , 500x375 pixel 113,855 bytes
Photo : , 500x375 pixel 98,699 bytes

เปิดกิจกรรม สสส ครั้งที่ 2 โดยมีพี่เลี้ยงโครงการทั้ง 2 ท่าน มาร่วมกิจกรรมด้วย

Comment #7บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 15.20 ip : 180...95
Photo : , 400x300 pixel 74,356 bytes
Photo : , 400x225 pixel 46,376 bytes
Photo : , 400x225 pixel 50,303 bytes

ร่วมกิจกรรม รักการอ่านกับ กศน. เพื่อขยายผลในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

Comment #8วัฒนธรรมกลองยาว ขยายสู่จังหวัด
Posted @22 พ.ย. 54 14.00 ip : 118...163
Photo : , 320x240 pixel 58,666 bytes
Photo : , 320x240 pixel 52,055 bytes
Photo : , 320x240 pixel 62,994 bytes
Photo : , 320x240 pixel 44,154 bytes

ขยายน้ำยาเอนกประสงค์สู่ชุมชน

Comment #9วัฒนธรรมกลองยาว ขยายสู่จังหวัด
Posted @22 พ.ย. 54 14.03 ip : 118...163
Photo : , 320x240 pixel 55,660 bytes
Photo : , 320x240 pixel 60,406 bytes
Photo : , 320x240 pixel 61,178 bytes
Photo : , 320x240 pixel 53,375 bytes

ร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ ถวายในหลวง ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ๑๘ พฤศจกายน ๒๕๕๔

Comment #10วัฒนธรรมกลองยาว ขยายสู่จังหวัด
Posted @22 พ.ย. 54 14.08 ip : 118...163
Photo : , 320x240 pixel 61,753 bytes
Photo : , 320x240 pixel 44,021 bytes
Photo : , 320x240 pixel 54,387 bytes
Photo : , 320x240 pixel 47,633 bytes
Photo : , 320x240 pixel 54,498 bytes

ร่วมพิธีอุปสมบท โดยมี ส.ส.อภิชาติ  ศักดิเศรษฐ์ เข้าร่วมด้วย ณ วัดมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๔

Comment #11บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @5 ธ.ค. 54 15.09 ip : 118...0
Photo : , 200x150 pixel 59,389 bytes
Photo : , 200x150 pixel 66,713 bytes
Photo : , 200x150 pixel 55,609 bytes
Photo : , 200x150 pixel 52,474 bytes
Photo : , 200x150 pixel 60,327 bytes
Photo : , 200x150 pixel 61,810 bytes

กิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์

Comment #12บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @5 ธ.ค. 54 15.27 ip : 118...0
Photo : , 200x150 pixel 63,812 bytes
Photo : , 200x150 pixel 67,476 bytes
Photo : , 200x150 pixel 68,384 bytes
Photo : , 200x150 pixel 66,208 bytes
Photo : , 200x150 pixel 66,012 bytes
Photo : , 200x150 pixel 64,693 bytes

กิจกรรมกลองยาว เพื่อสาธารณะ

Comment #13บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @5 ธ.ค. 54 15.40 ip : 118...0
Photo : , 200x150 pixel 50,101 bytes
Photo : , 200x150 pixel 53,732 bytes
Photo : , 200x150 pixel 64,200 bytes
Photo : , 200x150 pixel 59,266 bytes
Photo : , 200x150 pixel 55,277 bytes
Photo : , 200x150 pixel 55,798 bytes

กองทุนบุญ ของวัดเทพพนมเชือด 3 ธันวาคม 2554

Comment #14ร่วมประชาคม โครงการ SML หมู่ 12 ณ. 6 ธ.ค 54
Posted @27 ธ.ค. 54 15.11 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 52,671 bytes
Photo : , 640x480 pixel 35,084 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,068 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,134 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,990 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,993 bytes

ชุดที่ 1

Comment #15ร่วมเปิประชาคม โครงการ SML หมู่ 12 ณ 6 ธ.ค 54
Posted @27 ธ.ค. 54 15.14 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 49,503 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,898 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,465 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,791 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,117 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,367 bytes

ชุดที่ 2

Comment #16กรรมการ คณะทำงาน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ
Posted @27 ธ.ค. 54 15.20 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 45,414 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,514 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,823 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,290 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,524 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,046 bytes

ชุดที่ 1

Comment #17ไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ หมู่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์
Posted @27 ธ.ค. 54 15.24 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 51,916 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,583 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,726 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,852 bytes
Photo : , 640x480 pixel 35,464 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,142 bytes

กรรมการ คณะทำงาน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ  หมู่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์

Comment #18ไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ หมู่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์
Posted @27 ธ.ค. 54 15.27 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 42,142 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,616 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,764 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,781 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,729 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,664 bytes

กรรมการ คณะทำงาน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ  หมู่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์

Comment #19ไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ หมู่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์
Posted @27 ธ.ค. 54 15.33 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 47,785 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,949 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,805 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,485 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,377 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,999 bytes

กรรมการ คณะทำงาน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ  หมู่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์

Comment #20ขยาย น้ำยาเอนกประสงค์ กับเจ้าหน้าที่ อบต ร่อนพิบูลย์
Posted @27 ธ.ค. 54 15.36 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 38,300 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,586 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,032 bytes

ขยาย น้ำยาเอนกประสงค์  กับเจ้าหน้าที่ อบต ร่อนพิบูลย์

Comment #21 อบต ร่อนพิบูลย์ เยี่ยมชมกลุ่ม เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
Posted @27 ธ.ค. 54 15.38 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 56,164 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,412 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,784 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,720 bytes

เจ้าหน้าที่ อบต ร่อนพิบูลย์ เยี่ยมชมกลุ่ม เพื่อสนับสนุนงบประมาณ

Comment #22กิจกรรม รับงบประมาณ
Posted @24 ม.ค. 55 14.25 ip : 110...177
Photo : , 640x480 pixel 52,582 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,375 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,141 bytes
Photo : , 640x480 pixel 33,037 bytes
Photo : , 640x480 pixel 24,554 bytes

ร่วมงาน รับงบประมาณ จากนายก วิฑูรย์  หม่อมปลัด นายาก อบต ร่อนพิบูลย์ เมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม 2554

Comment #23งานฉลองรูปเหมือน พ่อท่านภู่
Posted @24 ม.ค. 55 14.30 ip : 110...177
Photo : , 640x360 pixel 47,966 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,691 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,179 bytes
Photo : , 640x360 pixel 42,460 bytes
Photo : , 640x480 pixel 67,286 bytes

งานฉลองรูปเหมือน พ่อท่านภู่ วัดเทพนมเชือด เมือ 16 มกราคม 2555

Comment #24เปิดการเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดงวดงานที่ 2
Posted @14 ก.พ. 55 11.20 ip : 110...125
Photo : , 640x480 pixel 55,414 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,415 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,666 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,337 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,657 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,093 bytes

 

Comment #25เรียนรู้เรื่องการกวนเชื้อเห็ด
Posted @14 ก.พ. 55 11.27 ip : 110...125
Photo : , 640x480 pixel 55,694 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,442 bytes
Photo : , 640x480 pixel 59,458 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,213 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,805 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,738 bytes

การกวนเชื้อเห็ด เพื่อบรรจุใส่ถุงเป็นก้อนเชื้อที่จะนำไปนึ่ง

Comment #26นำก้อนเชื้อเพื่อนึ่ง
Posted @14 ก.พ. 55 11.34 ip : 110...125
Photo : , 640x480 pixel 53,217 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,755 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,130 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,220 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,327 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,732 bytes

นำก้อนเชื้อเพื่อนึ่ง ฆ่าเชื้อ ก่อนเขี่ยเชื้อ โปรดติดตามตอนต่อไป..............

Comment #27ขั้นตอนการเขี่ยเชื้อ
Posted @22 ก.พ. 55 11.41 ip : 110...168
Photo : , 640x480 pixel 56,724 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,834 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,382 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,824 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,599 bytes
Photo : , 640x480 pixel 70,715 bytes

การเขี่ยเชื้อ เพื่อนำแข้าห้องพักเชื้อ

Comment #28พาผู้สูงอายุและเยาวชนไปเที่ยว
Posted @22 ก.พ. 55 11.52 ip : 110...168
Photo : , 640x480 pixel 49,111 bytes
Photo : , 640x480 pixel 74,987 bytes
Photo : , 640x480 pixel 71,801 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,302 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,510 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,753 bytes

คณะกรรมการเสนอโครงการ สปสช ได้งบประมาณมา นำผู้สูงอายุ เยาวชน และ อสม ไปเที่ยว ณ วัดสวนโมกข์ เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #29ขบวนแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุ
Posted @13 มี.ค. 55 20.27 ip : 118...90
Photo : , 640x480 pixel 42,065 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,612 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,123 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,210 bytes
Photo : , 640x480 pixel 59,071 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,460 bytes

ร่วมขบวนแห่ผ้าขี้นห่มพระบรมธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อ่ 7 มีนาคม 2555

Comment #30เยี่ยมชมกิจกรรม
Posted @23 มี.ค. 55 15.43 ip : 110...173
Photo : , 640x480 pixel 49,514 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,434 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,771 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,671 bytes
Photo : , 640x480 pixel 59,217 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,241 bytes

อาจารย์ที่ปรึกษา และชาวคณะ พร้อมด้วย อีก 4 พื้นที่ ของตำบลร่อนพิบูลย์ มาเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่ม

Comment #31ร่วมกิจกรรมบำบัดยาเสพติด
Posted @23 มี.ค. 55 16.02 ip : 110...173
Photo : , 640x480 pixel 41,361 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,495 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,311 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,379 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,329 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,754 bytes

นายอำเภอ ร่อนพิบูลย์ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมบำบัดและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่ หมู่ 12 พร้อมด้วยคณะอีก 3 ตำบล 

Comment #32กิจกรรม วีน อสม แห่งชาติ
Posted @23 มี.ค. 55 16.23 ip : 110...173
Photo : , 640x480 pixel 54,138 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,225 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,079 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,879 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,612 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,890 bytes

ร่วมงานวัน อสม ด้วยขบวนแห่อันงดงาม ของ ต.ร่อนพิบูลย์ กลุ่มสีน้ำเงิน ได้รับรางวัล ที่ 2 และกรรมการโครงการ ได้รับคัดเลือกเป็น อสม ดีเด่น ประจำปี 2555 ด้วย

Comment #33กิจกรรม ดอกเห็ดบาน
Posted @30 มี.ค. 55 13.10 ip : 110...162
Photo : , 640x480 pixel 93,419 bytes
Photo : , 640x480 pixel 88,429 bytes
Photo : , 640x480 pixel 86,166 bytes
Photo : , 640x480 pixel 81,237 bytes
Photo : , 640x480 pixel 71,593 bytes
Photo : , 640x480 pixel 73,620 bytes

เห็ดออกดอก แล้วจ้าาาาาา จะนำไปแปรรูป เป็นน้ำพริก ส่งไปให้ สสส ชิม น่ะจ๊ะ.......

Comment #34แปรรูปเห็ด
Posted @19 เม.ย. 55 10.47 ip : 110...98
Photo : , 640x480 pixel 61,904 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,758 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,913 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,057 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,227 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,555 bytes

แปรรูปเห็ด เป็นน้ำพริกแห้ง บรรจุใส่กระปุก ชื่อว่า  ---- นางฟ้ากลางดง----- หรอยจัง ลองถาม อ.จำนงค์ ดู น่ะจร๊ะะะะะ.........

Comment #35วัน กตัญญู รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ
Posted @19 เม.ย. 55 11.13 ip : 110...98
Photo : , 640x480 pixel 49,431 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,464 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,354 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,099 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,367 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,834 bytes

ร่วมกิจกรรม วันกตัญญู นำกลองยาวและนางฟ้อน มาร่วมกิจกรรม สวยป่ะ,.,.,.,.,.,.,.,.

Comment #36กองทุนแม่ของแผ่นดิน
Posted @5 พ.ค. 55 18.56 ip : 110...132
Photo : , 640x480 pixel 48,875 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,229 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,026 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,462 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,770 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,339 bytes

ร่วมกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีท่านผู้ตรวจการ ราชการ กระทรวงมหาดไทย พณฯ ท่าน มงคล  สุรสัจจะ ให้เกียรติมาเยี่ยม ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์ พร้อมด้วย พันตำรวจโท ทวี  มงคล และนายกเทศมนตรี นายอัศวิน  จินตวร เข้าร่วมประชุม กิจกรรมที่จะดำเนินต่อไป

Comment #37วันดอกลำดวนบาน 30 เมษายน 2555
Posted @5 พ.ค. 55 19.04 ip : 110...132
Photo : , 640x480 pixel 58,290 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,160 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,107 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,181 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,564 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,982 bytes

ร่วมกิจกรรม วันดอกลำดวนบาน หรือวันผู้สูงอายุ โดยนำกลองยาวมาร่วมขบวนด้วย

Comment #38ปิดกิจกรรมงวดงานที่ 2
Posted @17 พ.ค. 55 12.35 ip : 110...185
Photo : , 640x480 pixel 48,683 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,589 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,761 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,470 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,784 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,311 bytes

ปิดกิจกรรมงวดงานที่ 2 โดยให้เยาวชนและทุกกลุ่มวัย เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนกิจกรรมที่ทำผ่านมาแล้ว และร่วมกันออม วันละ 1 บาท เพื่อเป็นการต่อยอดจากบัญชีครัวเรือน

Comment #39โรงเห็ดหูหนู
Posted @17 พ.ค. 55 12.46 ip : 110...185
Photo : , 640x480 pixel 44,032 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,509 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,700 bytes
Photo : , 640x480 pixel 62,190 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,975 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,615 bytes

เห็ดหูหนูกำลังจะออกดอก แล้วจ้า แต่เห็ดแครงออกแล้วน่ะ จ๊ะ....

Comment #40วันงดสูบบูหรี่โลก
Posted @4 มิ.ย. 55 10.03 ip : 110...175
Photo : , 640x480 pixel 56,347 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,665 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,283 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,180 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,403 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,558 bytes

ร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พ.ค. 2555 ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเปิดงาน ผอ.โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  นายพีระ  คงทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่านเป็นเจ้าภาพ ได้เชิญหนังน้องเดียว และครูเชาว์เขาทะลุมาทอล์กโชว์ในงาน  ร่วมด้วยนักร้องสาวน้องอ๊อฟอาร์สยาม

Comment #41กองทุนบทบาทสตรี
Posted @17 มิ.ย. 55 12.20 ip : 110...159
Photo : , 640x480 pixel 53,792 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,217 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,221 bytes
Photo : , 640x480 pixel 62,328 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,043 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,564 bytes

เข้าร่วมประชุมกองทุนบทบาทสตรีในหมู่บ้าน กรรมการในโครงการ ได้คัดเลือกเป็นประธานกองทุนบทบาทสตรี

Comment #42ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน
Posted @17 ก.ค. 55 10.24 ip : 110...195
Photo : , 640x480 pixel 53,501 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,905 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,758 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,197 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,349 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,862 bytes

ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน กศน. มาร่วมกิจกรรมทำน้ำลูกจันทน์ เลี้ยงผู้สูงอายุ และผู้เข้าร่วมประชุม

Comment #43กิจกรรมประชุมประจำเดือน
Posted @14 ส.ค. 55 10.17 ip : 110...166
Photo : , 640x480 pixel 65,829 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,690 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,947 bytes
Photo : , 640x480 pixel 64,498 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,458 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,595 bytes

ประชุมประจำเดือนของกลุ่ม  ทำน้ำใบบัวบกเลี้ยงสมาชิกในกลุ่ม

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1รู้จักแกนนำและพื้นที่โครงการ
Posted @4 ต.ค. 54 11.33 ip : 182...116
Photo : , 600x450 pixel 147,541 bytes
Photo : , 600x450 pixel 158,914 bytes
Photo : , 600x450 pixel 139,559 bytes
Photo : , 600x450 pixel 145,201 bytes

2 ก.ย.54 ผมเอง พร้อมด้วย ครูอาสาสมัคร กศน. และครู กศน.ตำบลร่อนพิบูลย์ ไปเยี่ยมแกนนำโครงการชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์ เพื่อร่วมกันวางแผน ออกแบบกิจกรรมวันเปิดตัวโครงการในวันที่ 12 ก.ย.ที่จะถึง

Comment #2เปิดตัวโครงการ
Posted @4 ต.ค. 54 12.43 ip : 182...116
Photo : , 600x450 pixel 154,737 bytes
Photo : , 600x450 pixel 161,672 bytes
Photo : , 600x450 pixel 163,923 bytes
Photo : , 600x450 pixel 126,820 bytes
Photo : , 600x450 pixel 128,671 bytes
Photo : , 600x450 pixel 98,387 bytes

แกนนำโครงการ เชิญ กลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้่าหมาย แกนนำชุมชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ มาร่วมรับรู้และให้ความร่วมมือ

Comment #3ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์สนับสนุนกลองยาวและน้ำยาเอนกประสงค์ในวันงานรั
Posted @4 ต.ค. 54 12.55 ip : 182...116
Photo : , 600x450 pixel 138,754 bytes
Photo : , 600x450 pixel 128,405 bytes
Photo : , 600x450 pixel 132,745 bytes
Photo : , 600x450 pixel 148,831 bytes
Photo : , 600x450 pixel 127,873 bytes

ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์ สนับสนุนคณะกลองยาวเยาวชนในพิธีเปิดงานคนร่อนพิบูลย์รักการอ่าน และสนับสนุนนำ้้ำยาเอนกประสงค์จำนวน  20  ขวด เพื่อเป็นรางวัลในการตอบปัญหาของนักเรียนในซุ้มกิจกรรมของ ปปช.ภาคประชาชน ในวันที่ 15 กันยายน 54 ซึ่ง กศน.อำเภอร่อนพิบูลย์จัดขึ้นที่ศาลาประชาคมอำเภอร่อนพิบูลย์