รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ 54-01577
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชาวปากรอร่วมใจ ดำเนินรอยตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 210,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนา ไชยานุวงศ์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ปากรอปากรอ (Owner)  
  • twoseadjtwoseadj (Trainer)  
  • yaowalakyaowalak (Trainer)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (210,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล (บรรยายเพิ่มเติม)

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
20 ต.ค. 54 ประชุมทำความเข้าใจภาพรวมโครงการ 0 0.00 -
15 พ.ย. 54 ประชุมจัดตั้งคณะทำงาน 0 0.00 -
23 พ.ย. 54 ปฎิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียง 0 0.00 -
12 ม.ค. 55 ร่วมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 0 0.00 -
9 ก.พ. 55 อบรมแกนนำเยาวชนสำรวจสถานการณ์สุขภาวะของตำบลปากรอ 0 0.00 -
8 มี.ค. 55 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง 0 0.00 -
26 เม.ย. 55 อบรมและพัฒนาคณะทำงาน 0 0.00 -
17 พ.ค. 55 ตลาดนัดสุขภาวะ คนปากรอเค้า พ.เพียง 0 0.00 -
19 ก.ค. 55 ถอดบทเรียนกิจกรรม สรุปโครงการ 0 0.00 -
รวม 0 0.00 3 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศและการอบรมเสริมสร้าง ทักษะความรู้เรื่อง วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนากลไกคณะทำงาน

กิจกรรมที่ 3 การจัดปฏิบัติการชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ 4  การจัดทำแผนที่สุขภาวะ

กิจกรรมที่ 5 การจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้านวิถีพอเพียง (ครู ก.พอเพียง)

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนากติการ่วมกันด้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสุขภาวะ

กิจกรรมที่ 7 ตลาดนัดสุขภาพ

กิจกรรมที่ 8 ถอดบทเรียน ปิดโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ปากรอ ปากรอ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 17:28 น.