รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 54-00-0571
รหัสโครงการ 54-01577
ชื่อโครงการ ชาวปากรอร่วมใจ ดำเนินรอยตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนา ไชยานุวงศ์
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณโครงการ 210,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 1. เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนแกนนำในหมู่ที่ 6 แหลมจาก จำนวน 40 ครัวเรือน จาก 51 ครัวเรือน
 2. เป้าหมายรอง คือ ประชาชนทั่วไปในหมู่บ้านอื่นของปากรอ จำนวน 476  ครัวเรือน
 3. เป้าหมายทั่วไป คือ หน่วยงานและองค์กร  กลุ่ม ชมรม ในพื้นที่ปากรอ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
จังหวัด สงขลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • ปากรอปากรอ (Owner)  
 • twoseadjtwoseadj (Trainer)  
 • yaowalakyaowalak (Trainer)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อเสริมสร้าง ฟื้นฟูทักษะการดำรงชีวิตของประชาชนตำบลปากรอตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 2. เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินชีวิตของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศและการอบรมเสริมสร้าง ทักษะความรู้เรื่อง วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนากลไกคณะทำงาน

กิจกรรมที่ 3 การจัดปฏิบัติการชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ 4  การจัดทำแผนที่สุขภาวะ

กิจกรรมที่ 5 การจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้านวิถีพอเพียง (ครู ก.พอเพียง)

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนากติการ่วมกันด้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสุขภาวะ

กิจกรรมที่ 7 ตลาดนัดสุขภาพ

กิจกรรมที่ 8 ถอดบทเรียน ปิดโครงการ

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (210,000.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

ยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

กิจกรรมย่อยที่ยังไม่กำหนดกิจกรรมหลัก

20 ต.ค. 2554 ประชุมทำความเข้าใจภาพรวมโครงการ 0 0.00
15 พ.ย. 2554 ประชุมจัดตั้งคณะทำงาน 0 0.00
23 พ.ย. 2554 ปฎิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียง 0 0.00
12 ม.ค. 2555 ร่วมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 0 0.00
9 ก.พ. 2555 อบรมแกนนำเยาวชนสำรวจสถานการณ์สุขภาวะของตำบลปากรอ 0 0.00
8 มี.ค. 2555 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง 0 0.00
26 เม.ย. 2555 อบรมและพัฒนาคณะทำงาน 0 0.00
17 พ.ค. 2555 ตลาดนัดสุขภาวะ คนปากรอเค้า พ.เพียง 0 0.00
19 ก.ค. 2555 ถอดบทเรียนกิจกรรม สรุปโครงการ 0 0.00
รวม 0.00 0 9 0.00 3 0.00

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (210,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (0.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ปากรอ ปากรอ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 17:28 น.

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
8 ธ.ค. 2554 ง.1รายงานการเงินโครงการงวดที่.pdf ปากรอ ดาวน์โหลด
8 ธ.ค. 2554 ส1.รายงานความก้าวหน้าโครงการงวดที่.pdf ปากรอ ดาวน์โหลด
8 ธ.ค. 2554 ส2.รายงานติดตามสนับสนุนโครงการงวดที่.pdf ปากรอ ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2555 แบบประเมินคุณค่าแก้ไขล่าสุด.doc ปากรอ ดาวน์โหลด
1 ก.ย. 2555 ส4.doc ปากรอ ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 2555 รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ ส.3 ปากรอ.doc ปากรอ ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
8 ธ.ค. 2554 ง.1รายงานการเงินโครงการงวดที่.pdf ปากรอ ดาวน์โหลด
1 ก.ย. 2555 ง.2 ปากรอ.doc ปากรอ ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2555 ง.1รายงานการเงินโครงการงวดที่2.doc ปากรอ ดาวน์โหลด
16 พ.ย. 2555 ง.1รายงานการเงินโครงการงวดที่2 (2).doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
16 พ.ย. 2555 ง.2 ปากรอ.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
8 ธ.ค. 2554 แบบรายงานความก้าวหน้าพี่เลี้ยงงวดที่ 1 ปากรอ.pdf twoseadj ดาวน์โหลด
21 มิ.ย. 2555 แบบติดตามโครงการงวด 2 ปากรอ.doc twoseadj ดาวน์โหลด
22 ส.ค. 2555 แบบติดตามโครงการของพี่เลี้ยงงวด 3-3-8-55 ปากรอ.pdf twoseadj ดาวน์โหลด

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศและการอบรมเสริมสร้าง ทักษะความรู้เรื่องว
Posted @17 พ.ย. 54 13.18 ip : 118...78
Photo : , 160x120 pixel 30,776 bytes
Photo : , 160x120 pixel 29,912 bytes
Photo : , 160x120 pixel 30,495 bytes
Photo : , 160x120 pixel 30,112 bytes
Photo : , 160x120 pixel 30,779 bytes
Photo : , 160x120 pixel 31,076 bytes

อบต.ปากรอ ร่วมกับประชาชนตำบลปากรอ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและการอบรมเสริมสร้าง ทักษะความรู้เรื่องวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการชาวปากรอร่วมใจ ดำเนินรอยตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน เพื่อปฐมนิเทศน์และการอบรมเสริมสร้าง ทักษะความรู้เรื่องวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสมมาตร์  ย่องเซ่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ  เป็นประธานในที่ประชุม สรุปความเป็นมาของโครงการให้ประชาชนทราบ ดังนี้
                - สภาพปัญหาของพื้นที่ที่ต้องดำเนินการ
                - วัตถุประสงค์โครงการ
                - ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
                - กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์
                - พื้นที่ดำิเนินงาน
                - กระบวนการดำเนินงาน
                - แนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนและการขยายผล
                - ข้อมูลชุมชน
                - แผนสุขภาวะตำบลปากรอ
                เมื่อประธานชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์๋ของโครงการเรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ประธาน รองประธาน คณะทำงานฝ่ายต่าง จำนวน 25 คน และได้มีการให้ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมช่วยกันกำหนดโครงร่างการดำเนินโครงการ ที่ประชุมได้ช่วยกันสรุปว่าจะดำเนินการด้านเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มด้วย                 - การปลูกผักต่างๆ                 - การเลี้ยงปลา
                - การเลี้ยงกบคอนโด
                - การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
                  เมื่อประชาชนช่วยกันร่างการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วประธานได้มีการสรุป ทักษะความรู้เรื่อง วิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่ทุกคนมีความรู้ เป็นประสบการณ์นำมาถ่ายทอดในที่ประชุม

Comment #2การพัฒนากลไกคณะทำงาน
Posted @24 พ.ย. 54 10.14 ip : 118...78
Photo : , 160x120 pixel 33,994 bytes
Photo : , 160x120 pixel 34,772 bytes
Photo : , 160x120 pixel 34,644 bytes
Photo : , 160x120 pixel 33,780 bytes
Photo : , 160x120 pixel 34,509 bytes
Photo : , 160x120 pixel 34,185 bytes

องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะทำงานโครงการชาวปากรอร่วมใจดำเนินรอยตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จัดประชุมเพื่อร่วมร่างกติกา แผนการทำงานของคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลปากรอ คณะทำงานโครงการ ผู้แทนส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล อบต.ปากรอ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 โดยที่ประชุมร่วมกันจัดทำแผนการทำงานของโครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการในครั้งต่อๆไป โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมต่างๆดังนี้         -  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดวันประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งต่อไป เป็นวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เพื่อเชิญวิทยากร อาจารย์ภาณุ พิทักษ์เผ่า มาให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และปฎิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่
        - การจัดทำแผนที่สุขภาวะ โดยพัฒนาศัีกยภาพแกนนำเยาวชนสำรวจสถานการณ์สุขภาวะของตำบลปากรอ การจัีดทำเครื่องมือเพื่อการสำรวจแผนที่สุขภาวะ การสำรวจและเก็บสถานการณ์สุขภาวะของคนในชุมชน การสรุปผลจัดทำแผนที่สุขภาวะของคนในชุมชน         -การจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้านวิถีพอเพียง (ครู ก.พอเพียง) โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับ การศึกษานอกโรงเรียน พัฒนาชุมชน/พลังงานจังหวัด

        - การพัฒนากติการ่วมกันด้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสุขภาวะ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของคณะทำงานชุมชนสุขภาวะ เพื่อจัดทำกติการ่วมกันด้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสุขภาวะของพื้นที่ การจัดสมัชชาสุขภาพ เพื่อการจัดทำแผนงานร่วมด้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสุขภาวะ         - ตลาดนัดสุขภาวะ คนปากรอเค้า พ.เพียง แกนนำครอบครัวต้นแบบด้านวิถีพอเพียงนำเสนอผลงานและ จัด walk แรลลี่ค้นหา ความพอเพียง
        - ถอดบทเรียนกิจกรรม / สรุป / ประเมินผลโครงการ ผลักดันองค์การบริหารส่วนตำบล ทำแผนงานสนับสนุนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน สรุปงาน / เอกสาร / ประเมินผล ปิดโครงการ

Comment #3กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียง
Posted @24 พ.ย. 54 10.26 ip : 118...78
Photo : , 160x120 pixel 11,289 bytes
Photo : , 160x120 pixel 14,172 bytes
Photo : , 160x120 pixel 34,625 bytes
Photo : , 160x120 pixel 34,405 bytes
Photo : , 160x120 pixel 34,192 bytes
Photo : , 160x120 pixel 35,455 bytes

องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะทำงานโครงการชาวปากรอร่วมใจดำเนินรอยตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จัดประชุมโดยเชิญอาจารย์ภาณุ พิทักษ์เผ่า มาให้ความรู้และฝึกปฎิบัติด้านเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลปากรอ คณะทำงานโครงการ พนักงานส่วนตำบล อบต.ปากรอ ผู้แทนชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวประมาณ 80 คน โดยอาจารย์ภาณุ ได้ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการดำรงชีวิตโดยใช้แนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการฝึกปฏิบัติทำน้ำยาเอนกประสงค์ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก น้ำยาล้างรถ ฯลฯ เพื่อนำมาใช้ในชีิวิตประจำวัน เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ ให้กับครอบครัว ชุมชนและตำบลต่อไป

Comment #4กิจกรรมที่ 4 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
Posted @3 พ.ค. 55 15.28 ip : 118...78
Photo : , 640x480 pixel 65,317 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,906 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,402 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,965 bytes
Photo : , 640x480 pixel 67,560 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,896 bytes

          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ชาวตำบลปากรอ ม.1-ม.6 ร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยในศูนย์ประกอบไปด้วยการเรียนรู้                 - การเลี้ยงปลา                 - การทำปุ๋ยชีวภาพ                 - การเลี้ยงกบคอนโด                 - การปลูกผักในอิฐบล๊อก           โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างฟื้นฟูทักษะการดำรงชีวิตของประชาชนตำบลปากรอตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินชีวิตของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน

Comment #5กิจกรรมที่ 5 การปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียง
Posted @22 พ.ค. 55 09.38 ip : 118...78
Photo : , 640x480 pixel 49,436 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,994 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,663 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,492 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,580 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,445 bytes

              เมื่อวันที่ 10 - 15 พฤษภาคม 2555 โครงการชาวปากรอร่วมใจ ดำเนินรอยตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 6 ครั้ง/ 6 วัน  ณ วัดบ่อทรายเจริญธรรม ซึ่งมีประชาชนตำบลปากรอให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน/วัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ส่งเสริมให้ประชาชนยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้วัตถุดิบจากสวน/ไร่ของประชาชนในพื้นที่ มาเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นดังตารางข้างล่าง
10 พฤษภาคม 2555 ฝึกอบรมการทำกล้วยฉาบ 13.00 น. วัดบ่อทรายเจริญธรรม 11 พฤษภาคม 2555 ฝึกอบรมการทำกล้วยกรอบแก้ว 13.00 น. วัดบ่อทรายเจริญธรรม 12 พฤษภาคม 2555 ฝึกอบรมการทำน้ำยาซักผ้า สบู่ 13.00 น. วัดบ่อทรายเจริญธรรม 13 พฤษภาคม 2555 ฝึกอบรมการทำดอกไม้จากถุงน่อง 13.00 น. วัดบ่อทรายเจริญธรรม 14 พฤษภาคม 2555 ฝึกอบรมการทำน้ำยาสระผม น้ำยาล้างจาน 13.00 น. วัดบ่อทรายเจริญธรรม 15 พฤษภาคม 2555 ฝึกอบรมการทำขนมชนิดต่างๆ 13.00 น. วัดบ่อทรายเจริญธรรม

Comment #6กิจกรรมที่ 6 การจัดทำแผนสุขภาวะตำบลปากรอ
Posted @16 ก.ค. 55 14.31 ip : 118...78
Photo : , 448x336 pixel 78,046 bytes
Photo : , 448x336 pixel 77,270 bytes
Photo : , 448x336 pixel 80,935 bytes
Photo : , 448x336 pixel 88,862 bytes
Photo : , 448x336 pixel 78,212 bytes
Photo : , 448x336 pixel 80,291 bytes

              กิจกรรมย่อย 6.1  วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ประชุมคณะกรรมการฯและประชาชน เพื่อช่วยกันจัดทำแบบสำรวจสุขภาวะ และคัดเลือก เยาวชน ประชาชนที่จะออกสำรวจสถานการณ์สุขภา่วะตำบลปากรอ
              กิจกรรมย่อย 6.2 วันที่ 15 มิถุนายน 2555 อบรมแกนนำที่จะออกสำรวจพื้นที่ (เก็บแบบสัมภาษณ์) โดย                         - ให้ความรู้เรื่องแผนสุขภาวะ                         - อธิบายเครื่องมือที่จะออกสำรวจ (แบบสัมภาษณ์)                         - แบ่งพื้นที่ออกสำรวจ                         - กำหนดวัน เวลา ออกสำรวจ                         - กำหนดวันส่งแบบสัมภาษณ์                 กิจกรรมย่อย 6.3 วันที่ 20 มิถุนายน 2555 ประชุมคณะกรรมการ ประชาชน เพื่อช่วยกันสรุปผลแบบสัมภาษณ์ ช่วยกันจัดทำแผนสุขภาวะของตำบลปากรอ 

Comment #7กิจกรรมที่ 7 ขยายศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
Posted @15 ส.ค. 55 10.31 ip : 118...78
Photo : , 160x120 pixel 68,204 bytes
Photo : , 160x120 pixel 67,386 bytes
Photo : , 160x120 pixel 67,564 bytes
Photo : , 160x120 pixel 11,169 bytes
Photo : , 160x120 pixel 11,284 bytes
Photo : , 160x120 pixel 11,733 bytes

    เมื่อวันที่ 2-7 กรกฎาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ ร่วมกับประชาชนตำบลปาำกรอ จัดกิจกรรมขยายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อีก 14 ครัวเรือน  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้         - เพื่อเสริมสร้าง ฟื้นฟูทักษะการดำรงชีวิตของประชาชนตำบลปากรอตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง         - เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินชีวิตของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน     โดยให้เยาวชน ประชาชนตลอดจนนักเรียนในตำบลปากรอใช้ศูนย์การเรียนรู้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1การประชุมคณะทำงานโครงการปากรอพอเพียง
Posted @19 พ.ย. 54 10.53 ip : 223...172
Photo : , 560x420 pixel 190,176 bytes
Photo : , 560x420 pixel 194,733 bytes

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 น.  คณะทำงานของโครงการปากรอพอเพียง นำโดย นายกธนา ไชยยานุวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงาน ร่วมกันทบทวนการดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุม อบต.ปากรอ อ.สิงหนคร จังหวัด สงขลา

การประชุมวันนี้วาระสำคัญ คือ การติดตามและวางแผนการเร่งดำเนินกิจกรรมที่รับเงินสนับสนุนจาก สสส.  ที่ผ่านมาการดำเนินโครงการดำเนินไปอย่างล่าช้า ส่งผลให้ต้องเร่งและมอบหมายงานในการจัดกิจกรรมแก่คณะทำงาน

ผลการประชุม พบว่า

1.ให้จัดอบรมแนวคิดการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ซึ่งอาจเชิญ อ.ภานุ พิทักษ์เผ่า มาเป็นวิทยากร เพราะจากการร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาของชาวบ้าน มีปัญหาด้านแนวคิดการดำรงชีวิตแบบพอเพียง เพราะที่ผ่านมามีหน่วยงานหลายองค์กรได้มาส่งเสริมการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง แต่ขาความยั่งยืน ดังนั้นจำเป็นปรับเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินงาน

2.การสร้างศูนย์เรียนรู้ ทางคณะทำงานจะพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาจำนวน 10 แห่ง เพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งถ่ายทอดกิจกรรมดำเนินชีวิตแบบพอเพียง มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแก่ผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 ท่าน ร่วมเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

3.การออกแบบเครื่องมือและการจัดเก็บข้อมูลแผนที่สุขภาวะของชุมชน ให้ทางคณะทำงานดึงเจ้าหน้าที่ รพ.สต.มาเป็นคณะทำงานร่วมด้วย เพื่อใช้กลไกของนักเรียนในพื้นที่ออกเก็บข้อมูล ร่วมกันวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล คืนข้อมูลแก่ชาวบ้าน

4.กิจกรรมการจัดตลาดนัดสุขภาวะคนปากรอ จะนำเอาของดีและบุคคลต้นแบบมาร่วมถ่ายทอดและจัดกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้าน และนักเรียน

 1. พี่เลี้ยงและคณะทำงานการพูดคุยและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำรายงานความก้าวหน้า การรวบรวมเอกสาร การเขียนรายงานขึ้นเว็บไซต์

รายงานโดย เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม

Comment #2นิเทศและติดตามความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 2
Posted @4 มี.ค. 55 08.21 ip : 202...65

เมื่อวันที่ มกราคม 2555 เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์  ได้เข้าร่วมการประชุมวางแผนทำโครงการชุมชนเข้มแข็งของ ตำบลปากรอ สิงหนคร จ.สงขลา  ณ ห้องประชุม อบต.ปากรอ

ผลการลพื้นที่ ปรากฎว่า

1.มีคณะทำงานร่วมกันประชุมจำนวน 30 คน  ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนพัฒนาชุมชน ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนของพื้นที่ปากรอ ตัวแทนเครือข่ายในพื้นที่

2.มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทำโครงการ ซึ่ง ความล่าช้าในการดำเนินโครงการของพื้นที่ ล่าใช้ 50 % ควรจะต้องปรับลักษณะกิจกรรม เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการกับปราชญ์ชุมชนด้านความพอเพียงในพื้นที่ ต้องปรับโดยอาจเชิญ อาจารย์ภานุ พิทักษ์เผ่า นายกสมาคมเกษตรอินทรีย์วิถีไท มาให้ความรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการเลยทีเดียว อาจจัดโดยใช้โรงเรียนวัดแหลมจาก เป็นพื้นที่ทำกิจกรรม

3.การจัดทำศูนย์เรียนรู้ด้านความพอเพียง ด้วยสภาพอากาศที่เพิ่งผ่านฤดูฝนมา (ปีนี้มีปริมาณการตกมาก) ส่งผลให้การจัดทำศูนย์เรียนรู้ในหลายกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้

คำแนะนำจากพี่เลี้ยง :กิจกรรมบางอย่างไม่จำเป็นต้องรอก็ได้อาจจะเลื่อนกิจกรรมบางอย่างมาทำก่อนก็ได้ เช่น การจัดเก็บแผนที่สุขภาวะชุมชน  การวางแผนทำหลักสูตรความพอเพียง การวางแผนการจัดกิจกรรมเปิดโลกความพอเพียง เป็นต้น

Comment #3ขยายศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
Posted @19 พ.ย. 55 17.49 ip : 202...129
Photo : , 554x458 pixel 120,951 bytes

วันที่ 2-7 กรกฎาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ ร่วมกับประชาชนตำบลปากรอ จัดกิจกรรมขยายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อีก 14 ครัวเรือน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ประชาชน คณะทำงาน
  1.1 มีการดำรงชีวิตโดยใช้แนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียง
  1.2 การฝึกปฏิบัติทำน้ำยาเอนกประสงค์
  1.3 น้ำยาล้างจาน
  1.4 ผงซักฟอก
  1.5 น้ำยาล้างรถ
2. สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับครอบครัว ชุมชนและตำบล
3. เสริมสร้าง ฟื้นฟูทักษะการดำรงชีวิตของประชาชนตำบลปากรอตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 4. สร้างรูปแบบการดำเนินชีวิตของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม 1. เกิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อีก 14 ครัวเรือน  ในหมู่ที่ 1-6 ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
2. เสริมสร้าง ฟื้นฟูทักษะการดำรงชีวิตของประชาชนตำบลปากรอตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างรูปแบบการดำเนินชีวิตของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน  โดยให้เยาวชน ประชาชนตลอดจนนักเรียนในตำบลปากรอใช้ศูนย์การเรียนรู้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง